Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Gedragscode raadsleden gemeente Zoeterwoude

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode raadsleden gemeente Zoeterwoude
CiteertitelGedragscode raadsleden gemeente Zoeterwoude
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van bekendmaking is niet te achterhalen.

De datum inwerkingtreding van deze regeling kan niet worden achterhaald en is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 15, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2003nieuwe regeling

05-06-2003

Onbekend.

ch/03-762a BMO-28

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode raadsleden gemeente Zoeterwoude

Raadsvergadering van 5 juni 2003

Agendanummer 15

Registernummer, ch/03-762a

 

Aan de gemeenteraad

 

Onderwerp: Vaststelling gedragscode raadsleden

 

Zoeterwoude, 27 mei 2003

 

Korte samenvatting:

Op grond van artikel 15, lid 3 Gemeentewet dient uw raad voor zijn leden een gedragscode vast testellen. Hiermee heeft de wetgever willen onderstrepen dat integriteit een essentiële voorwaarde is voor het goed functioneren van ons (lokaal) openbaar bestuur. Deze gedragscode is van overeenkomstige toepassing op steunfractieleden zijnde lid van een van de commissies.

 

GEDRAGSCODE RAADSLEDEN GEMEENTE ZOETERWOUDE

Artikel I. Inleiding.

Op grond van artikel 15 lid 3 van de Gemeentewet dient de raad een gedragscode vast te stellen voor zijn leden. Hiermee heeft de wetgever willen onderstrepen dat integriteit een essentiële voorwaarde is voor het goed functioneren van ons (lokaal) openbaar bestuur. Deze gedragscode is van overeenkomstige toepassing op steunfractieleden zijnde lid van een van de commissies.

 

Toelichting:

De wetgever heeft in artikel 15, lid 3 Gemeentewet de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de gedragscode voor de raadsleden uitdrukkelijk bij de raad zelf gelegd en niet bij enig ander orgaan. Deze vaststelling door de raad draagt tevens bij aan de noodzakelijk te achten transparantie van het openbaar bestuur, zowel voor de burgers als voor de direct betrokkenen, te weten de raadsleden.

Artikel II. Algemene gedragsregels.

In deze gedragscode wordt - in aanvulling op hetgeen daaromtrent reeds bij wet is bepaald- een aantal richtlijnen gegeven, waaraan raadsleden zich in de uitoefening van hun functie dienen te houden. Het raadslid gedraagt zich zodanig, dat hij ten opzichte van iedere burger, organisatie of instelling vrij blijft staan en zich zonder verplichtingen voelt. Het raadslid voorkomt elke schijn van persoonlijk belang bij enig door de raad te nemen besluit.

 

Toelichting:

Artikel I5, lid 1 Gemeentewet geeft een opsomming van werkzaamheden en handelingen, waarvan raadsleden zich uitdrukkelijk dienen te onthouden. Omdat deze handelingen reeds bij wet verboden zijn, is ervan afgezien deze handelingen nogmaals expliciet in de gedragscode op te nemen. Voor de volledigheid zij voorts vermeld dat artikel 13 Gemeentewet een opsomming geeft van functies die onverenigbaar zijn met het raadslidmaatschap. Artikel 28, lid 1 Gemeentewet bepaalt voorts dat een raadslid niet aan de stemming deelneemt over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken. Evenmin neemt hij deel aan de stemming over de vaststelling of goedkeuring van de rekening van een lichaam, waaraan hij rekenplichtig of waarvan hij bestuurslid is.

Artikel III. Vertrouwelijke informatie

Het raadslid verstrekt geen informatie aan derden die vertrouwelijk is en maakt voor privé doeleinden geen gebruik van hetgeen hem als raadslid ter kennis is gekomen.

 

Toelichting:

Bij het opleggen van geheimhouding zijn de artikelen 10 en 11 van de Wet Openbaarheid Bestuur leidraad. Het college van burgemeester en wethouders kan ook aan de raad verzoeken om bepaalde informatie gedurende een bepaalde periode vertrouwelijk te behandelen. In dat geval maakt de raad een zorgvuldige afweging tussen het belang van het vertrouwelijk houden van deze informatie en het belang van volledige onmiddellijke openbaarmaking.

Artikel IV. Gemeentelijke goederen en diensten

Het raadslid maakt geen privé gebruik van door hem van het uitoefenen van zijn functie als raadslid ter hand gestelde goederen en laat voor privé doeleinden geen diensten verrichten door personen in gemeentedienst, tenzij dit expliciet is geregeld.

Artikel IV. Declaraties

Het raadslid zal uitsluitend die kosten bij de gemeente declareren, die conform de geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Toelichting:

In de praktijk zullen kosten die het raadslid uit hoofde van zijn functie maakt, dienen te worden bestreden uit de vergoeding die hij ingevolge de Gemeentewet ontvangt dan wel uit de tegemoetkoming in de kosten van de fractiebijstand.

Artikel V. Nevenfuncties

Het raadslid neemt bij het aanvaarden en uitoefenen van een nevenfunctie in acht dat:

· Zijn onafhankelijkheid gewaarborgd blijft;

· Elke vorm of schijn van beïnvloeding wordt vermeden;

· De nevenfunctie het aanzien van het raadslidmaatschap niet schaadt;

· Geen strijdigheid met enig gemeentelijk belang optreedt;

· Het tijdsbeslag het goed functioneren als raadslid niet in de weg staat.

 

Toelichting:

Het vervullen van nevenfuncties is vanuit maatschappelijk, bestuurlijk en persoonlijk oogpunt positief te waarderen. Dat neemt niet weg dat het uit een oogpunt van zuiverheid en transparantie van het openbaar bestuur noodzakelijk is regels te stellen met betrekking tot het aanvaarden en uitoefenen van nevenfuncties. Artikel 12 lid 1 van de Gemeentewet schrijft voor dat ieder raadslid openbaar maakt welke andere functies hij vervult dan het lidmaatschap van de raad. Lid 2 bepaalt dat openbaarmaking geschiedt door ter inzage legging van de bedoelde opgave op het gemeentehuis. Het verdient aanbeveling de opgave ook openbaar te maken via de gemeentelijke website.

Artikel VI. Geschenken, uitnodigingen en gunsten

In aansluiting op hetgeen het raadlid bij zijn beëdiging heeft verklaard en beloofd dan wel gezworen (artikel 14 Gemeentewet) neemt hij geen geschenken aan in welke vorm dan ook van personen of instanties die direct of indirect zakelijke betrekkingen hebben met de gemeente, dan wel deze in de naaste toekomst kunnen of zullen krijgen, dan wel in het recente verleden hebben gehad. Het in de vorige volzin bepaalde is niet van toepassing op geschenken tot een geldwaarde van € 50; .

In zijn kwaliteit van raadslid onderneemt hij alleen dan reizen, werkbezoeken en dergelijke voor rekening van derden indien het gemeentelijk belang een en ander noodzakelijk maakt.

 

Toelichting:

Wel is toegestaan gratis kaartjes voor bijvoorbeeld voetbalwedstrijden, concerten en dergelijke te accepteren indien de bij te wonen evenementen direct te maken hebben met de werkzaamheden als raadslid. Acceptabel zijn relatiegeschenken die de normale omvang en aard niet te boven gaan. Zodra het raadslid de indruk krijgt dan wel zou dienen te krijgen dat de geschenken zijn bedoeld om de besluitvorming te beïnvloeden worden de geschenken geweigerd.

Artikel VIII. Procedurele bepalingen

  • 1.

    Indien sprake is van een persoonlijk belang -direct of indirect- als bedoeld onder II, licht het raadslid daaromtrent onverwijld zijn fractievoorzitter of het presidium in en neemt geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake. Ingeval van twijfel over de vraag of het is toegestaan een geschenk als bedoeld onder VII te aanvaarden, raadpleegt het raadslid zijn fractievoorzitter of het presidium.

  • 2.

    Eens in de vier jaar, bij voorkeur kort voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen, wordt deze gedragscode door de raad geëvalueerd.

Artikel IX. Slotbepaling

Deze gedragscode treedt in werking op de dag na vaststelling.

 

Wij stellen u voor in te stemmen met de gedragscode voor raadsleden.

De commissie Middelen is over dit voorstel gehoord. Het advies van de Commissie is in dit voorstel verwerkt.

Een concept -raadsbesluit treft u hierbij ter vaststelling aan.

Het presidium van de raad van Zoeterwoude,

De griffier

Mw. mr. C.A,. van der Burg

De voorzitter,

Mr. dr. A.J.E. Havermans