Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Verordening op de Lijkschouwingsdienst van de gemeente Zoeterwoude

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Lijkschouwingsdienst van de gemeente Zoeterwoude
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 29h, eerste lid, eerste volzin van de Wet op de lijkbezorging, artikel 168 van de gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-198522-11-2010Onbekend

31-01-1985

Onbekend

rv/84-858a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Lijkschouwingsdienst van de gemeente Zoeterwoude

nr: rv/84-858b

 

De raad der gemeente Z o e t e r w o u d e;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 18 januari 1985, nr: rv/84-858a;

 

gelet op artikel 29h, eerste lid, eerste volzin van de Wet op de lijkbezorging en gelet op artikel 168 van de gemeentewet;

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende

 

Verordening op de Lijkschouwingsdienst van de gemeente Zoeterwoude.

Artikel 1

Aan de belanghebbenden wordt gelegenheid verschaft tot het doen schouwen van lijken door gemeentelijke lijkschouwers, benoemd op de wijze als geregeld in artikel 2.

Artikel 2
 • 1.

  De lijkschouwers, bedoeld in artikel 1, worden benoemd, geschorst en ontslagen door Burgemeester en Wethouders.

 • 2.

  Zij benoemen lijkschouwers tot een zodanig getal, dat onbevoegdheid van alle benoemden in verband met het bepaalde in artikel 29p, eerste lid van de Wet op de lijkbezorging, uitgesloten is te achten.

Artikel 3
 • 1.

  Een met redenen omkleed verzoek om lijkschouwing wordt ingediend bij de burgemeester.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken.

Artikel 4

Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de “Verordening op de Lijkschouwingsdienst der gemeente Zoeterwoude” van 27 november 1956.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 1 februari 1985.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Zoeterwoude, gehouden op 31 januari 1985.

de secretaris

L.Kruithof

de voorzitter,

Ing. A.J.M. Houdijk