Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Beleidsregels gemeentelijke maatwerkvoorziening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Zoeterwoude 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels gemeentelijke maatwerkvoorziening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Zoeterwoude 2014
CiteertitelBeleidsregels gemeentelijke maatwerkvoorziening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Zoeterwoude 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling is ingetrokken per 01-01-2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. Beleidsplan ‘Op eigen kracht, tenzij….’

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-201401-01-2015nieuwe regeling

11-11-2014

Gemeenteblad, 2014, 0330

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels gemeentelijke maatwerkvoorziening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Zoeterwoude 2014

Beleidsregels gemeentelijke maatwerkvoorziening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicaptenZoeterwoude 2014

 

Het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

gelet op het beleidsplan ‘Op eigen kracht, tenzij….’ betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, periode 2015-2016, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 25 september 2014;

 

besluit,

vast te stellen de Beleidsregels gemeentelijke maatwerkvoorziening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Zoeterwoude 2014.

Artikel 1 Doelgroep

De doelgroep bestaat uit:

 

a. personen die in 2013 de compensatieregeling eigen risico van het Centraal Administratie Kantoor aantoonbaar hebben ontvangen en;

  • b.

    voldoen aan de voorwaarden van (categoriale) bijzondere bijstand verstrekking, in het bijzonder artikel 35 van de Wet werk en bijstand (WWB).

  • c.

    een inkomen hebben tot maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Artikel 2 Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de maatwerkvoorziening bedraagt € 100 per rechthebbende. De tegemoetkoming wordt niet aangemerkt als inkomen en wordt dus niet gerekend tot de middelen bedoeld in artikel 31 van de WWB.

Artikel 3 Peildatum en peilmaand

De peildatum voor de beoordeling van het recht op de gemeentelijke maatwerkvoorziening is 1 oktober 2014. De peilmaand voor de bepaling van de hoogte van het inkomen is oktober 2014.

Artikel 4: Aanvraag en aanvraagtermijn

Belanghebbenden kunnen een schriftelijke aanvraag indienen met het door de gemeente beschikbaar gestelde aanvraagformulier. De aanvraagtermijn loopt tot 15 december 2014. Aanvragen die na die datum worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 5: Uitbetaling

De gemeentelijke maatwerkvoorziening wordt eenmalig in 2014 uitbetaald.

Artikel 6 Inwerkingtreding en intrekking

Deze beleidsregels treden in werking op 4 november 2014 en worden ingetrokken per 1 januari 2015.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze beleidsregel, indien toepassing van de beleidsregel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels gemeentelijke maatwerkvoorziening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Zoeterwoude 2014’

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude van 11 november 2014,

de secretaris,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

de burgemeester,

E.G.E.M. Bloemen

Toelichting

De gemeenteraad heeft op 25 september 2014 ingestemd met het beleidsplan ‘Op eigen kracht, tenzij….’ betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning periode 2015-2016. In dit beleidsplan is voorgesteld om in 2014 het budget dat de gemeente van het Rijk heeft ontvangen als compensatie voor de afschaffing van de CER eenmalig te koppelen aan een tijdelijke regeling categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten.

 

De bestaande categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten wordt vanuit dit oogpunt uitgebreid met het volgende artikel:

 

3.2A Eenmalige gemeentelijke maatwerkvoorziening tegemoetkoming afschaffing regeling compensatie eigen risico 2014

 

Het college maakt van de bevoegdheid gebruik om aan personen met een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, die in 2013 aantoonbaar van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de compensatie eigen risico hebben ontvangen, onder toepassing van de regels voor bijzondere bijstand, in het bijzonder artikel 35 WWB, eenmalig in 2014 een gemeentelijke tegemoetkoming van € 100 per persoon te verstrekken. Voor het bereiken van deze doelgroep maakt het college gebruik van het lijstwerk van het CAK. De personen die op deze lijstwerk staan hebben aan het CAK toestemming gegeven om informatie door te geven aan de gemeente (burger servicenummer, geboortedatum en naam) zodat de gemeente de persoon kan informeren over het beleid dat de gemeente gaat voeren. De eenmalige maatwerkvoorziening komt per 1 januari 2015 te vervallen.

 

In de beleidsregels is de uiterste datum, waarop een aanvraag van een gemeentelijke maatwerkvoorziening mogelijk is, gesteld op 15 december 2014. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente in het jaar 2015 of later nog aanvragen voor de tegemoetkoming 2014 in behandeling moet nemen. De betaling moet in het kalenderjaar 2014 plaatsvinden, uiterlijk per 31 december 2014.