Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

De verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Zoeterwoude

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Zoeterwoude
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Zoeterwoude
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Zoeterwoude 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2011nieuwe regeling

24-03-2011

Gemeenteblad, 10-06-2015

11/09

Tekst van de regeling

Intitulé

De verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Zoeterwoude

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeenteZoeterwoude (artikel 213a Gemeentewet)

 

De raad van de gemeente Zoeterwoude;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteZoeterwoude d.d. 1 februari 2011

 

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

 

BESLUIT: vast te stellen:

 

De verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Zoeterwoude.

 

Artikel l. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Doelmatigheid:

Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

b. Doeltreffendheid:

De mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksplan

Het college stelt in het eerste jaar van elke coalitieperiode een onderzoeksplan op voor onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur en legt dit plan voor aan de Auditcommissie

Artikel 3. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  Het eindverslag van de rapportage besteedt aandacht aan de uitkomsten van het onderzoek, een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op.

 • 3.

  De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennis gebracht van de Auditcommissie.

Artikel 5. Bestuurskrachtmonitor

Het college voert eens in de vier jaar een bestuurskrachtmonitor uit.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2011.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Zoeterwoude 2004, vastgesteld in de raadsvergadering van 5 februari 2004.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening heet de "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Zoeterwoude".

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 24 maart 2011

de griffier,

G. J. Schouten-Buijs

de burgemeester,

E.G.E.M. Bloemen