Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2016
CiteertitelSubsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging van een bestaande regeling, waardoor de Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 niet per 1 januari 2016, maar per 1 januari 2017 uitwerking treedt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4, lid 23.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-10-201301-01-2017Onbekend

17-12-2015

Gemeenteblad van 24 december 2015.

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2016

Wetstechnische informatie

 

Overheidsorganisatie: Gemeente Zoeterwoude

 

Officiële naam regeling: Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2016

 

Vastgesteld door de Gemeenteraad

 

Onderwerp: Milieu, Investeringen in duurzaamheid

Milieu, Investeringen in duurzaamheidWettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

 

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4, lid 23 gemeentewet

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippenlijst

Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven

Zoeterwoude 2013-2016, hierna: de Verordening, wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenteZoeterwoude.

 • b.

  Aanvraag: een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen tottoekenning van een (voorlopige) subsidie.

 • c.

  Beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, aangaande een aanvraagtot beschikbaar stellen van een gemeentelijke subsidie, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.

 • d.

  Budget: bedrag aan subsidies dat jaarlijks of voor een reeks van jaren door degemeenteraad wordt vastgesteld.

 • e.

  Subsidie: de aanspraak op financiële middelen anders dan als betaling voor geleverdediensten en goederen.

 • f.

  Subsidiecategorie: dat deel van het gereserveerde bedrag dat door de gemeenteraadbeschikbaar is gesteld voor agrarische bedrijven die een energiebesparende maatregel laten uitvoeren.

 • g.

  Subsidieplafond: het beschikbare bedrag dat beschikbaar is voor de subsidie zoals isopgenomen in deze verordening.

 • h.

  Subsidieverlening: het besluit van het College dat een aanspraak op een subsidieverschaft.

 • i.

  Subsidievaststelling: het besluit van het College waarbij de hoogte van de verleendesubsidie wordt vastgesteld en de gemeente verplicht tot betaling aan de subsidieontvanger.

 • j.

  Gereedmelding: een verzoek van belanghebbende tot het definitief vaststellen vanhet subsidiebedrag door middel van een gereedmeldingformulier.

 • k.

  Agrarisch bedrijf: en bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middelvan het telen van gewassen en/of het houden van dieren en dat bovendien voldoet aan de definitie van een volwaardig agrarisch bedrijf. Het bedrijf moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Zoeterwoude en opgeleverd zijn voor de publicatiedatum van deze verordening.

 • l.

  Volwaardig agrarisch bedrijf: een agrarisch bedrijf met een minimale omvang van 50NGE en/of naar arbeid, omvang en inkomen aan een volwaardige arbeidskracht gedurende het gehele jaar volledige werkgelegenheid met een bijbehorend volwaardig inkomen biedt.

 • m.

  Eenvoudige terugverdientijd: meerkosten gedeeld door de jaarlijkse

  energiekostenbesparing of de jaarlijkse opbrengst van duurzaam opgewekte energie ten gevolge van de voorgenomen activiteiten.

 • n.

  Omgevingsdienst: De Omgevingsdienst West-Holland, de organisatie bij welke deuitvoering van de subsidieregeling door het College is neergelegd.

Artikel 2 Looptijd verordening en doelstelling

 • 1.

  Deze verordening loopt tot 1 januari 2017.

 • 2.

  In 2030 moet de jaarlijkse CO2-uitstoot in de regio zijn verminderd, zoals isopgenomen in de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 van de gemeente Zoeterwoude. Om dit doel te bereiken, zetten gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners in op energiebesparing en duurzame energieproductie. Met deze verordening wil de gemeente de agrarische bedrijven stimuleren maatregelen te nemen om het energiegebruik te beperken waardoor vermindering van CO2 uitstoot.

Artikel 3 Uitvoering

Het College zal mandaat verlenen aan de Omgevingsdienst West-Holland voor de uitvoering van de verordening.

Artikel 4 Vaststelling en reservering budgetten

Jaarlijks of voor een meerjaren periode zal de raad het totaalbedrag vaststellen dat aan subsidies kan worden verstrekt.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 24.000,--.

Artikel 6 Subsidietoekenning agrarische bedrijf

Het College kan voor het treffen van specifieke energiebesparende maatregelen of maatregelen voor het opwekken van duurzame energie in agrarische bedrijven een subsidie verlenen. Voorbeelden van maatregelen staan in bijlage 1.

 • 1.

  Per agrarisch bedrijf kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd.

 • 2.

  Maximale subsidie per agrarisch bedrijf bedraagt €1.000,-.

 • 3.

  Subsidiebedrag is gebaseerd op maximaal 25% van de investering voor demaatregel(en). Onder de investering wordt verstaan de koopsom van betreffende bedrijfsmiddelen die van belang zijn voor energiebesparing of duurzame energieopwekking en deze bedrijfsklaar te maken ( zoals installatiekosten).

 • 4.

  Alleen voor maatregelen die zonder subsidie een eenvoudige terugverdientijdhebben die langer is dan 5 jaar kan subsidie worden aangevraagd. Bedrijven worden immers geacht maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar op eigenkosten te nemen.

Hoofdstuk 2 Aanvragen, verlenen en vaststellen van de subsidie

Artikel 7 Aanvraag subsidie

 • 1.

  De aanvrager vraagt, voordat de voorziening of maatregel wordt geplaatst c.q.uitgevoerd, subsidie aan bij het College op een daarvoor door het College beschikbaar gesteld formulier.

 • 2.

  De aanvraag moet worden ondertekend door de aanvrager en bevat daarnaasttenminste:

  • i.

   De naam of bedrijfsnaam en het adres van de aanvrager

  • ii.

   Het adres van het bedrijf, als deze afwijkt van bovenstaande

  • iii.

   De datum van schrijven.

  • iv.

   De beschrijving van maatregel waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

  • v.

   Een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregel ofvoorziening.

  • vi.

   Een berekening van de eenvoudige terugverdientijd door het bedrijf

   die de maatregel levert. (Maatregelen waarvan de eenvoudige

   terugverdientijd langer is dan 5 jaar komen in aanmerking voor

   subsidie.)

Artikel 8 Afhandeling ontvangst

 • 1.

  Het College bevestigt de ontvangst van de aanvraag voor een subsidie binnen5 werkdagen.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het College voor het nemenvan een beslissing noodzakelijk acht, stelt het College de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken volledig te maken. De datum van volledig zijn van de aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.

 • 3.

  Een onvolledig ingediende aanvraag wordt beschouwd als niet ingediend enhiervan wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 4.

  Het College handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het College neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dan wel nahet compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Het College kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmaligverlengen met 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in lid 5 bedoelde termijn kan de aanvrager nietafleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Verlenen subsidie

Het College verleent subsidie door een beschikking af te geven onder de verplichting dat:

 • 1.

  De maatregelen niet al zijn uitgevoerd vooraf gaand aan de verlening van de subsidie.

 • 2.

  In het verleden geen subsidie is ontvangen voor de maatregel waar subsidie voorwordt aangevraagd.

Artikel 10 Afwijzen subsidie aanvraag .

 • Het College wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  Het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag te honoreren doordat het inartikel 5 van deze verordening opgenomen subsidie plafond bereikt is.

 • 2.

  Naar het oordeel van het College gegronde redenen bestaan aan te nemen dan welvastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan.

 • 3.

  Er een eventuele benodigde (bouw)vergunning niet verleend is.

 • 4.

  De aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekkingvan deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zouden hebben geleid.

 • 5.

  De aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, danwel een verzoek daarvoor is neergelegd bij de rechtbank.

 • 6.

  Indien niet aan alle voorwaarden voor de verstrekking van de subsidie wordt voldaan.

Artikel 11 Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  De beschikking vermeldt in ieder geval de hoogte van de subsidie.

 • 2.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt aan welke voorwaarden enverplichtingen moet worden voldaan en binnen welke termijn de maatregelen of voorzieningen moeten zijn uitgevoerd of geplaatst (in de regel binnen 6 maanden na verlening).

 • 3.

  Het College kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften enverplichtingen verbinden.

Artikel 12 Verzoek om vaststelling en uitbetaling subsidie

 • 1.

  De aanvrager meldt aan het College dat de werkzaamheden of activiteiten waarvoorsubsidie is aangevraagd zijn voltooid via een door het College beschikbaar gesteld formulier.

 • 2.

  De gereedmelding is ook een aanvraag om definitieve vaststelling van de subsidie.

 • 3.

  De aanvrager kan de gereedmelding direct na afloop van de werkzaamheden doen,maar moet dit uiterlijk binnen 6 maanden na het ontvangen van de beschikking tot subsidieverlening indienen.

 • 4.

  Het College bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de gereedmelding.

 • 5.

  Het College neemt binnen 8 weken na ontvangst van de gereedmelding een besluitop de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

 • 6.

  Het College kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengenmet 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet.

 • 7.

  Bij de gereedmelding moeten de volgende documenten worden aangeleverd voordathet College tot uitbetaling van de subsidie kan overgaan:

   

  • a.

   een factuur met specificatie

  • b.

   een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de maatregel of activiteit isuitgevoerd.

 • 8.

  Het vastgestelde subsidie bedrag wordt binnen 6 weken na de vaststelling van desubsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het gereedmeldingformulier of de aanvraag én als is voldaan aan de voorschriften zoals beschreven in de artikelen 7 en 12.

 • 9.

  Het College kan afwijken van de in artikel 12 lid 3 genoemde termijn als de aanvragerhiervoor een gemotiveerde aanvraag indient.

 • 10.

  Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Hoofdstuk 3 wettelijke bepaling

Artikel 13 Hardheidsclausule

Indien door bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het College zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het College afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 14 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als “Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2016”

Bijlage: Maatregelenlijst

. Frequentieregelaar (kan op verschillende motoren worden toegepast zoals

vacuümpomp, melkpomp, enz.)

. HR Doorstroomtoestel / geiser

. LED verlichting (met LM97 certificaat)

. Schakelkastverlichting met tijdklok en schemerschakelaar

. Voorkoeler

. Warmteterugwinning

. Zonneboiler

. Zonnepanelen

. Energiebesparende maatregelen waarvan de eenvoudige terugverdientijd

langer is dan 5 jaar

. Maatregelen om duurzame energie op te wekken waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar