Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Reiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente Zoeterwoude

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente Zoeterwoude
CiteertitelReiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente Zoeterwoude
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van 24-02-2009.

Deze regeling treedt op de vroegst mogelijk datum inwerking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-201601-01-2020nieuwe regeling

12-04-2016

Gemeenteblad, 2016, 1092

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude;

gehoord de ondernemingsraad;

 

met instemming van het Georganiseerd Overleg op 23 september 2015;

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de “Reiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente Zoeterwoude”

Artikel 1

Begripsomschrijving

Werknemer:de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a. van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling.

 

hij of zij met wie een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd naar burgerlijk recht als bedoeld in artikel 2:5 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling is gesloten.

 

Werkgever: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude.

 

Reisafstand: de enkele reisafstand, tot maximaal 25 kilometer, tussen de woning van de werknemer en de plaats van tewerkstelling gemeten langs de kortste route.

 

Reiskosten-

vergoeding: tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning van de medewerker en de plaats van tewerkstelling.

 

Plaats van

tewerkstelling: het gemeentehuis van de gemeente Zoeterwoude of een met name genoemde afdeling daarvan, waar de medewerker gewoonlijk de werkzaamheden verricht.

 

CAR/UWO: de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling en de uitwerkingsovereen-komst.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders kennen de werknemer, die geen verplichting is opgelegd om in of in de nabijheid van de plaats van tewerkstelling te gaan wonen als bedoeld in artikel 15:1:17 van de CAR/UWO, een reiskostenvergoeding toe.

Artikel 3 Vergoeding reiskosten woon-werk
 • 1.

  De werknemer die met het openbaar vervoer reist ontvangt per maand een vergoeding van de gemaakte kosten. Voor deze vergoeding dient de medewerker de openbaar vervoerbewijzen in te leveren bij de werkgever.

 • 2.

  De werknemer die met een eigen vervoermiddel reist ontvangt maandelijks een vaste onbelaste vergoeding zoals vermeld in het Handboek Loonheffingen, methode 1.

 • 3.

  Per werkdag worden niet meer kilometers vergoed dan twee maal de enkele reisafstand.

 • 4.

  De werknemer die een deel van de reisafstand met het openbaar vervoer reist en een deel van de reisafstand met een eigen vervoermiddel, krijgt de kosten van het openbaar vervoer, tegen inlevering van de openbaar vervoerbewijzen, volledig vergoed. Daarnaast worden de kilometers over de reisafstand die afgelegd zijn met het eigen vervoer vergoed conform het bedrag per kilometer zoals vermeld in het Handboek Loonheffingen.

Artikel 4 Fiscale uitruil reiskosten woon-werkverkeer of dienstreis
 • 1.

  Voor zover de ambtenaar voor de kosten van het woon-werkverkeer een lagere vergoeding ontvangt, dan de werkgever volgens de belastingwetgeving maximaal per kilometer onbelast mag verstrekken, kan hij verzoeken de niet benutte fiscale ruimte te ontvangen door uitruil met een beloningscomponent. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   de extra reiskosten kunnen alleen worden uitgeruild met bruto salaris, vakantiegeld of, de eindejaarsuitkering;

  • b.

   het reizen met het openbaar vervoer wordt gelijkgesteld aan het reizen met eigen vervoer;

  • c.

   bij uitdiensttreding vindt zo nodig verrekening met het nettoloon plaats;

  • d.

   bij langdurige afwezigheid, dat wil zeggen langer dan zes weken aaneengesloten, wordt de vergoeding stopgezet per de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van ziekmelding. De vergoeding wordt weer gestart vanaf de maand na de maand waarin de ambtenaar zijn (re-integratie)werkzaamheden weer heeft hervat;

  • e.

   voor de bepaling van de vrij te verstrekken bedragen zoals genoemd in sub a van dit lid, wordt gebruik gemaakt van de door de Belastingdienst aangegeven regeling, waarbij de reisafstand wordt bepaald door het woonadres en de standplaats te berekenen via Routenet.nl, waarbij wordt gekozen voor de snelste route met de auto;

  • f.

   als de enkele reisafstand tussen de woon- en standplaats meer dan 75 kilometer is, moet het aantal gewerkte dagen geregistreerd worden. Jaarlijks wordt dit, ondertekend door de ambtenaar doorgegeven aan de salarisadministratie. Als de vergoeding bovenmatig blijkt, vindt correctie plaats.

 • 2.

  De berekening van de vergoeding van de extra reiskosten woon- werkverkeer is als volgt: (dagen 214) x afstand retour per dag x € 0,19 x aantal werkdagen per week/5. Het berekende bedrag wordt verminderd met de reeds ontvangen vergoeding reiskosten woon- werkverkeer en gedeeld door 12 om de vergoeding per maand te berekenen.

 • 3.

  Bij dienstreizen wordt met behulp van de declaraties de lagere vergoeding (bv. door eerste klas reizen of met de auto reizen zonder toestemming) aangetoond, de uitbetaling hiervan leidt tot een verrekening in het lopend jaar.

 • 4.

  De vergoeding van de extra reiskosten wordt als volgt verrekend: ineens door verlaging (naar keuze van de ambtenaar) van het bruto salaris, vakantiegeld of de eindejaarsuitkering.

 • 5.

  Bij verlaging van het bruto salaris betekent dit, dat zowel de loonbelasting als de sociale verzekeringen (maar ook de bijbehorende uitkeringen) en andere loongerelateerde uitkeringen (bv. de vakantie-uitkering) lager worden.

Artikel 5 Slotbepaling
 • 1.

  In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Indien toepassing van deze regeling zou leiden tot een onredelijke situatie voor een of meerdere werknemers, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze regeling.

 • 3.

  In geval van discussie over de reisafstand zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling beslissen burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Reiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente Zoeterwoude” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 5.

  De op 24 februari 2009 vastgestelde “Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer” (datum inwerkingtreding 1 januari 2009) wordt per 1 januari 2016 ingetrokken.

Vastgesteld in de vergadering van 12 april 2016.

Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

de secretaris,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

de burgemeester,

E.G.E.M. Bloemen