Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Regeling onkostenvergoeding van de gemeente Zoeterwoude

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling onkostenvergoeding van de gemeente Zoeterwoude
CiteertitelRegeling onkostenvergoeding van de gemeente Zoeterwoude
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO), art. 15:1:25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201701-01-2020nieuwe regeling

12-04-2016

Gemeenteblad, 2017, 1092

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling onkostenvergoeding van de gemeente Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude;

 

Gelet op de bereikte overeenstemming in het Georganiseerd Overleg binnen de gemeente Zoeterwoude;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 15:1:25 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) voor de sector Gemeenten;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de navolgende regeling onkostenvergoeding van de gemeente Zoeterwoude.

Artikel 1 Vergoeding telefoonkosten

 • 1.

  Medewerkers die zijn aangewezen voor de crisisbeheersing (rampenbestrijding) en gebruik maken van de eigen mobiele telefoon ontvangen een vergoeding van maximaal netto € 25,-- per maand.

 • 2.

  Medewerkers die zijn aangewezen voor de storingsdienst rioleringen en gebruik maken van de eigen mobiele telefoon ontvangen een vergoeding van netto € 12,71 per maand.

Artikel 2 Vergoeding wassen van hand- en theedoeken

De medewerker die is aangewezen en belast met het wassen van hand- en theedoeken ontvangt per jaar een netto vergoeding van € 125,-- per jaar.

Artikel 3 Onkostenvergoeding gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris ontvangt een onkostenvergoeding verband houdende met de uitoefening van de functie. De onkostenvergoeding bedraagt netto € 50,-- per maand.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treft het bevoegd gezag een bijzondere regeling.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  De regeling onkostenvergoeding treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 2.

  De bedragen in deze regeling worden niet geïndexeerd.

   

Door inwerkingtreding van het nieuwe hoofdstuk 3 van de CAR komt de Bezoldigingsverordening 2000, alsmede de daarbij behorende bijlage II te vervallen per 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld te Zoeterwoude op 12 april 2016

Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

De secretaris

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

De burgemeester

E.G.E.M. Bloemen