Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent subsidie Subsidieverordening Duurzaam Zoeterwoude 2017 -2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent subsidie Subsidieverordening Duurzaam Zoeterwoude 2017 -2018
CiteertitelSubsidieverordening Duurzaam Zoeterwoude 2017-2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu, investeringen in duurzaamheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieverordening Duurzaam Zoeterwoude 2016.

Deze regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2018artikel 4, 5, bijlage 1

01-11-2018

gmb-2018-240668

23-02-201713-11-2018nieuwe regeling

26-01-2017

Gemeenteblad 2017, 1137

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent subsidie Subsidieverordening Duurzaam Zoeterwoude 2017 -2018

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippenlijst

Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaam Zoeterwoude 2017-2018, hierna de Verordening, wordt verstaan onder

 • a.

  Aanvrager:

  • 1.

   Subsidie bestaande bouw:

   • i.

    Woningeigenaar en tevens bewoner;

   • ii.

    Huurder (met toestemming van verhuurder).

  • 2.

   Subsidie nieuwbouw en ingrijpende renovatie:

   • i.

    Bouwende partij;

   • ii.

    Opdrachtgever.

  • 3.

   Subsidie voor zonnepanelen op andermans dak:

   i.Een inwoner van Zoeterwoude die deelneemt aan een zonne-energie coöperatie. Deze zonne-energiecoöperatie legt zonnepanelen op een dak van een gebouw welke geen eigendom is van de inwoner. De opgewekte stroom wordt middels de postcoderoosregeling verrekend.

 • b.

  Bestaande woning: een voor bewoning bestemd gebouw dat ook bewoond wordt. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Zoeterwoude en opgeleverd zijn voor de publicatiedatum van deze verordening.

 • c.

  Bouwplan: alle (nieuw)bouwplannen en ingrijpende renovatieplannen gelegen in de gemeente Zoeterwoude, van aanvrager, voor woningen of wooneenheden.

 • d.

  College: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoeterwoude.

 • e.

  Dakconstructie: samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording die sterk genoeg zijn om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-/ regen-/ en sneeuwbelasting op te vangen.

 • f.

  Duurzaamheidsmaatregel of maatregel: energiebesparende, duurzaam energieopwekkende of klimaatbestendige maatregel of voorziening zoals opgenomen in bijlage 1.

 • g.

  Gereedmelding: een verzoek van aanvrager tot het definitief vaststellen van het subsidiebedrag door middel van een gereedmeldingformulier met bijbehorende bewijsstukken (betalingsbewijs en factuur).

 • h.

  Gescheiden rioolstelsel: het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater.

 • i.

  Groen dak: dak, met een vegetatiepakket, dat is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraat laag en een vegetatielaag met droogte-resistente soorten. Het dak mag geen gebruiksfunctie hebben, welke de werking van het groene dak belemmerd.

 • j.

  Ingrijpende renovatie: Er is sprake van een ingrijpende renovatie wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft.

 • j.

  Klimaatbestendige maatregel: maatregel die verband houden met een vertraagde afvoer en met het vasthouden van regenwater, zoals opgenomen in bijlage 1 tabel 3.

 • k.

  Normbedrag: de subsidievergoeding per eenheid voor een maatregel of voorziening zoals opgenomen in bijlage 1, tabel 1, 2 of 3.

 • l.

  Regenwaterriool: gemeentelijk rioolstelsel dat alleen bedoeld is voor de afvoer van regenwater en onderdeel is van gescheiden rioolstelsel.

 • m.

  Subsidieplafond: het bedrag dat door de gemeenteraad beschikbaar is voor de subsidie zoals is opgenomen in deze verordening.

 • n.

  Subsidievaststelling: het besluit van het College waarbij de hoogte van de verleende subsidie wordt vastgesteld.

 • o.

  Subsidieverlening: het besluit van het College dat een aanspraak op een subsidie verschaft.

 • p.

  Werkelijke kosten: het totaal aan kosten voor de aanvrager voor het (laten) uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregel of voorziening waarvoor subsidie is aangevraagd.

 • q.

  Wooneenheid: Een deel van een tot woning bestemd gebouw dat vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden en dat voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen.

Artikel 2 Doelstelling verordening

Doelstelling van deze verordening is het stimuleren van het nemen van duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving, hiermee uitvoering gevend aan het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Zoeterwoude.

Artikel 3 Uitsluitingen

Deze verordening is niet van toepassing op:

 • 1.

  verzorgingshuizen als bedoeld in de Overgangswet Verzorgingshuizen;

 • 2.

  zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeginstellingen etc.);

 • 3.

  recreatiewoningen die als zodanig geregistreerd staan.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de jaren 2017 -2018 heeft de gemeenteraad voor 2017 een totaalbedrag van €100.000,- en voor 2018 € 140.000,- vastgesteld dat aan subsidies verstrekt kan worden. De verdeling is opgenomen in bijlage 1.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

  • a.

   Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

  • b.

   Wanneer de aanvrager vanwege ontbrekende informatie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen.

Artikel 5 Bevoegdheid College

 • 1.

  Het College is bevoegd met in achtneming van het door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafond van € 100.000,- voor 2017 en € 140.000,- voor 2018 het subsidieplafond vast te stellen voor de verschillende categorieën zoals opgenomen in bijlage 1.

 • 2.

  Het College is bevoegd de percentages, normbedragen en maximale bedragen in bijlage 1 aan te passen.

 • 3.

  Het College kan de in bijlage 1 vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 • 4.

  Het College kan aanvullende informatie vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag.

Artikel 6 Subsidietoekenning en toepassingsbereik

 • 1.

  1.Nieuw(ver)bouwwoning of wooneenheid

  Op grond van deze verordening kan het College subsidie verstrekken voor te (ver)bouwen woning of wooneenheid. Deze subsidie bedraagt maximaal € 4.000,- per te (ver)bouwen woning of wooneenheid en wordt verstrekt volgens de in categorie 2 opgenomen criteria.

  Voor subsidie komen in aanmerking:

  • a.

   Nieuwbouwwoningen;

  • b.

   Woningen waar een ingrijpende renovatie plaatsvindt.

 • 2.

  Bestaande woning/gebouw

  Het College kan voor het treffen van specifieke maatregelen aan een bestaande woning/gebouw een subsidie verlenen. Deze maatregelen zijn limitatief opgenomen in bijlage 1.

  • a.

   Per woning/gebouw kan meerdere malen subsidie worden aangevraagd gedurende de looptijd van deze verordening.

   

  • b.

   Het subsidiebedrag per woning bedraagt maximaal €2500,-. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk. Per maatregel is het subsidiebedrag maximaal €1000,-. Een eerder vastgestelde subsidie op basis van Subsidieverordening duurzame energie en duurzaam bouwen Zoeterwoude 2012-2015 of van 2016 wordt in mindering gebracht op het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van €2500,- en op het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van €1000,- per maatregel.

  • c.

   Voor subsidie bestaande woning komt in aanmerking:

  • i.

   Eigenaar, tevens bewoner, van een woning in Zoeterwoude;

  • ii.

   Huurder van een woning in Zoeterwoude, met akkoord van de eigenaar of verhuurder van dat betreffende woning/gebouw of het bijbehorende bouwwerk;

  • iii.

   Inwoner van Zoeterwoude die deelneemt aan een zonne-energiecoöperatie die zonnepanelen legt op een dak van een gebouw welke geen eigendom is van de inwoner. De opgewekte stroom wordt middels de postcoderoosregeling verrekend.

Artikel 7 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf/aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren van maatregelen)

 • 1.

  De in bijlage 1, tabellen 1 tot en met 3, genoemde maatregelen mogen door aanvrager zelf worden uitgevoerd. In dat geval wordt alleen over de materiaalkosten subsidie verstrekt.

 • 2.

  De aanvrager die in eigen beheer deze maatregelen aan de woning aanbrengt, voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Hoofdstuk 2 Procedure van aanvragen, verlenen en vaststellen van de subsidie

Artikel 8 Aanvraag subsidie

 • 1.

  De aanvrager vraagt, voordat de voorziening of maatregel wordt geplaatst c.q. uitgevoerd, subsidie aan bij het College op een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door het College.

 • 2.

  Indien de aanvrager geen eigenaar is van de wooneenheid of het bijbehorend bouwwerk waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.

 • 3.

  De aanvraag moet worden ondertekend door de aanvrager en bevat daarnaast tenminste:

   

  • a.

   Voor bestaande woningen:

  • i.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • ii.

   adres van de woning, als deze afwijkt van bovenstaande;

  • iii.

   het emailadres van de aanvrager;

  • iv.

   bouwjaar van de woning;

  • v.

   de datum van de subsidieaanvraag;

  • vi.

   de beschrijving van de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd (bij voorkeur zoals opgenomen in bijlage 1 bij de categorieënindeling);

  • vii.

   een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregel of voorziening;

  • viii.

   rekeningnummer van aanvrager;

  • ix.

   een verklaring dat, indien voor een maatregel een vergunningsplicht is, hieraan voldaan is;

  • x.

   indien het een huurwoning betreft: een akkoord van de verhuurder;

  • xi.

   ondertekening van de aanvrager.

    

  • b.

   Voor nieuwbouw/ ingrijpende renovatie woning(en) of wooneenheden alle gegevens uit artikel 8.3 sub a, behalve iv en x en:

  • xii.

   bestek, tekeningen en een EPC berekening van het bouwplan;

  • xiii.

   een beschrijving van de te nemen maatregelen;

  • xiv.

   een bouwtechnische rapport over de bouwwijze.

    

  • c.

   Voor zonnepanelen op andermans dak alle gegevens uit artikel 8.3 sub a, behalve ii, iv, vi, vii, x en:

  • xv.

   adres van het gebouw op welk dak zonnepanelen geplaatst gaat worden;

  • xvi.

   beschrijving van de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd (zie bijlage 1, tabel 2);

  • xvii.

   een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregelen met daaraan toegevoegd de ledenovereenkomst/financieringsovereenkomst met de coöperatie voor het aantal zonnepanelen en het daarmee samenhangende vermogen dat de aanvrager als lid van de coöperatie financiert;

  • xviii ..

   .een overeenkomst van de coöperatie met de gebouweigenaar van het dak waar de zonnepanelen op worden gelegd.

Artikel 9 Afhandeling ontvangst

 • 1.

  Het College bevestigt de ontvangst van de aanvraag voor een subsidie binnen 5 werkdagen;

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het College voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het College de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken volledig te maken. De datum van volledig zijn van de aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd;

 • 3.

  Een onvolledig ingediende aanvraag wordt beschouwd als niet ingediend en hiervan wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gesteld;

 • 4.

  Het College handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af met toepassing van artikel 4, tweede lid.

 • 5.

  Het College neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing;

 • 6.

  Het College kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet;

 • 7.

  Uit overschrijding van de in lid 5 bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 10 Verlenen subsidie

Het College verleent subsidie door een beschikking af te geven onder de verplichting dat:

 • 1.

  voor bestaande bouw de maatregelen niet al zijn uitgevoerd voorafgaand aan de verlening van de subsidie;

 • 2.

  voor nieuwbouw en ingrijpende renovatie:

  • a.

   de aanvrager alle informatie beschikbaar houdt die voor een juist toezicht op de naleving van de aangegane verplichtingen nodig is;

  • b.

   zonder schriftelijke toestemming van het College, bij de werkzaamheden niet wordt afgeweken van het bouwplan en de maatregelen die zijn opgenomen in de aanvraag;

  • c.

   de gereedmelding gedaan wordt zoals staat vermeld in artikel 13.

Artikel 11 Afwijzen subsidie aanvraag en intrekken subsidietoekenning

Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht kan het College de subsidie weigeren te verlenen of de subsidietoekenning alsnog intrekken, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag te honoreren, doordat het in artikel 4 van deze verordening opgenomen subsidieplafond bereikt is;

 • 2.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan;

 • 3.

  een eventuele benodigde (bouw)vergunning niet verleend is;

 • 4.

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zouden hebben geleid;

 • 5.

  aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daarvoor is neergelegd bij de rechtbank;

 • 6.

  niet aan alle voorwaarden voor de verstrekking van de subsidie wordt voldaan;

 • 7.

  is begonnen met het werk, voordat de aanvraag voor de subsidie middels een beschikking is toegekend;

 • 8.

  de huurder geen toestemming van de verhuurder of eigenaar heeft gekregen.

Artikel 12 Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  De beschikking vermeldt in ieder geval de hoogte van de subsidie;

 • 2.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt aan welke voorwaarden en verplichtingen moet worden voldaan en het termijn van 6 maanden waarbinnen de maatregelen of voorzieningen moeten zijn uitgevoerd of geplaatst en de gereedmelding moet zijn ingediend.

 • 3.

  Het College kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 13 Verzoek om vaststelling en afhandeling subsidie

 • 1.

  De aanvrager meldt aan het College dat de werkzaamheden of activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, zijn voltooid. Dit gebeurt via een volledig ingevuld, een door het College beschikbaar gesteld digitaal formulier.

 • 2.

  De melding als bedoeld in het eerste lid is tevens de aanvraag om definitieve vaststelling en uitbetaling van de subsidie.

 • 3.

  Voor bestaande woningen geldt dat de aanvrager de gereedmelding direct na afloop van de werkzaamheden doch uiterlijk binnen 6 maanden na het ontvangen van de beschikking tot subsidieverlening moet indienen.

 • 4.

  Voor nieuwbouwwoningen en woningen met een grootschalige renovatie geldt dat de aanvrager de gereedmelding direct na afloop van de werkzaamheden doch uiterlijk binnen 2 jaar na het ontvangen van de beschikking tot subsidieverlening moet indienen.

 • 5.

  Het College bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de gereedmelding.

 • 6.

  Het College neemt binnen 8 weken na ontvangst van de gereedmelding een besluit op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

 • 7.

  Het College kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken.

 • 8.

  Bij de melding moeten minimaal, naast een volledig ingevuld gereedmeldingformulier, de volgende documenten worden aangeleverd, voordat het College tot uitbetaling van de subsidie kan overgaan;

  • a.

   voor nieuwbouw, een verklaring van de aanvrager dat bij de bouw c.q. ingrijpende renovatie alle, voor het halen van de afgesproken prestatie benodigde maatregelen, zijn uitgevoerd, middels onder andere een verslag van de eindschouw;

  • b.

   voor bestaande bouw, een factuur met specificatie en een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de maatregel of activiteit is uitgevoerd;

  • c.

   eventueel overige gevraagde bewijsstukken.

 • 9.

  Het vastgestelde subsidiebedrag wordt binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het gereedmeldingformulier of de aanvraag én als is voldaan aan de voorschriften zoals beschreven in de artikelen 8 en 13.

 • 10.

  Het College kan afwijken van de in artikel 13, derde lid genoemde termijn als de aanvrager hiervoor een gemotiveerde aanvraag indient.

 • 11.

  Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Hoofdstuk 3 Wettelijke bepaling

Artikel 14 Hardheidsclausule

Indien door bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het College zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het College afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 15 Naamgeving

Deze verordening kan worden aangehaald als “Subsidieverordening Duurzaam Zoeterwoude 2017 - 2018”.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 23 februari 2017 en loopt tot en met 31 december 2018.

Artikel 17 Overgangsrecht

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de “Subsidieverordening Duurzaam Zoeterwoude 2016” doch deze blijft van kracht voor zover dat voor de behandeling van en beslissingen op aanvragen die onder de werking van die verordening zijn ingediend noodzakelijk is.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 januari 2017,

 

De griffier,

G.J. Schouten-Buijs

 

De voorzitter,

J.T.N. Gahrman

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

 

Categorie 1: Bestaande bouw

De maatregelen bestaande bouw staan hieronder in de tabel opgesomd.

Algemeen:

 

 • 1.

  Zowel eigenaar-bewoners als huurders kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie.

 • 2.

  Het subsidiebedrag per woning bedraagt maximaal €2500,-. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

 • 3.

  Per maatregel is het subsidiebedrag maximaal €1000,-. Een eerder vastgestelde subsidie op basis van Subsidieverordening duurzame energie en duurzaam bouwen Zoeterwoude 2012-2015 of van 2016 wordt in mindering gebracht op het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van €2500,- en op het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van €1000,- per maatregel.

 • 4.

  Voor de in deze bijlage opgenomen maatregelen is de hoogte van de aan te vragen subsidie per eenheid (normbedragen) aangegeven.

 • 5.

  Het subsidieplafond voor bestaande bouw is voor 2017 € 80.000,- en voor 2018 € 108.000,-.

   

Specifiek huurders:

6.Huurders hebben toestemming nodig van de verhuurder of eigenaar.

 

Tabel 1 Energiebesparende maatregelen

Isolatiemaatregel

Isolatie-waarden

Rd in m2K/W

U in W/m2K

Gesubsidieerd percentage voor de isolerende materialen. Wanneer de werkzaamheden worden uitbesteed, is dit inclusief direct gerelateerde arbeid1.

Vastgesteld normbedrag

per m². 1

Bodemisolatie

Rd ≥ 3,5

25%

€10,-

Gevelisolatie

Rd ≥ 3,5

25%

€30,-

Vloerisolatie

(eventueel met bodemfolie)

Rd ≥ 3,5

25%

€10,-

Spouwmuurisolatie

Rd ≥ 1,1

25%

€10,-

Dakisolatie

Rd ≥ 3,5

25%

€20,-

Raamisolatie; HR++-glas

U ≤ 1,2

25%

€35,-

Raamisolatie; triple glas

U ≤ 0,8

25%

€45,-

1: Het laagste bedrag welke voortkomt uit het gesubsidieerd percentage, dan wel het vastgesteld normbedrag is de subsidie voor die specifieke maatregel. Echter, nooit meer dan € 1000,- per maatregel.

 

Tabel 2 Installatietechnische/ duurzaam energieopwekkende maatregelen

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Gesubsidieerd percentage1

Vastgesteld normbedrag per eenheid of maximum bedrag1

Zonnepanelen (eigen dak)

Bestemd voor de rechtstreekse energievoorziening van de eigen woning en geplaatst binnen de kadastrale contouren van de woning of Vereniging van Eigenaren.

15%

€ 0,25 per Wattpiek

Zonnepanelen (op niet eigen dak)

Bestemd voor de energievoorziening van de eigen woning via de postcoderoosregeling. Aanvrager woont in de gemeente Zoeterwoude en het dak van het gebouw bevindt zich in de gemeente Zoeterwoude.

15%

€ 0,25 per Wattpiek

Zonneboiler

 

25%

€ 500,-

Lucht/water

Warmtepomp

≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen

25%

€ 750,-

Water/water Warmtepomp

≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen

25%

€ 750,-

Grond(water)

Warmtepomp

≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen

25%

€ 750,-

Hybride

Warmtepomp

≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen

25%

€ 500,-

Warmtepompboiler

 

25%

€ 500,-

1: Het laagste bedrag welke voortkomt uit het gesubsidieerd percentage, dan wel het vastgesteld normbedrag of maximumbedrag is de subsidie voor die specifieke maatregel. Echter, nooit meer dan €1000,- per maatregel.

 

Tabel 3 Klimaatbestendige maatregelen

Doel meer regenwater vasthouden door middel van:

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Gesubsidieerd percentage1

Vastgesteld normbedrag per eenheid of maximaal bedrag1

 

Vertragen hemelwaterafvoer

Groen dak

 

25%

€25,- per m2

 

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Aansluiten regenpijp op regenwaterriool

Indien gescheiden stelsel aanwezig is

Niet van toepassing

€ 30,- per strekkende meter

 

Regenton

≥ 100 liter

25%

€ 50,-

 

Regenton

≥ 250 liter

25%

€ 100,-

 

Regenwateropvang voor toiletdoorspoeling en/of wasmachine

Filter

25%

 € 250,-

 

Verwijderen van verhard oppervlak

Huidige verharding vervangen door waterbergende of waterdoorlatende (semi)verharding

Vervangen door waterdoorlatende tegels, grind, boomschors, schelpen of gelijkgesteld materiaal

Waarbij ook de doorlatendheid van het water onder deze laag niet wordt belemmerd

25%

€ 5,- per m2

 

Verwijderen verhard oppervlak en bodem verbeteren

Vervangen door beplanting

25%

€10,- per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Het laagste bedrag welke voortkomt uit het gesubsidieerd percentage, dan wel het vastgesteld normbedrag of maximumbedrag is de subsidie voor die specifieke maatregel. Echter, nooit meer dan € 1000,- per maatregel.

 

Categorie 2: Nieuwbouw of ingrijpende renovatie(woning of wooneenheid)

 

Achtergrond:

Per 1 januari 2015 zijn de Energie Prestatie Coëfficiënt - eisen, ofwel EPC-eisen, aangescherpt. Dit geldt voor alle gebruiksfuncties met een EPC-eis. Woningen moeten voldoen aan een wettelijke EPC-eis van 0,4. Het Rijk is voornemens om per 2020 deze eis bij te stellen op bijna energieneutrale bouweisen van EPC = 0. Om bouwers uit te dagen deze hogere normen toe te passen en daarmee energiezuinigere, toekomstgerichte en comfortabele woningen te bouwen, stelt de gemeente Zoeterwoude een subsidie beschikbaar. Bijkomend doel is bouwers ervaring te laten opdoen en voorbereid te laten zijn op de toekomstige bouweisen.

 

Subsidietoekenning en toepassingsbereik

 • 1.

  Maximale subsidie per woning of wooneenheid is €4.000,-

 • 2.

  Het subsidieplafond van 2017 en 2018 voor nieuwbouw/ingrijpende renovatie is vastgesteld op €20.000,- per jaar.

   

Subsidiegrondslag:

Bouwaanvragen van woningen of wooneenheden die voldoen aan de bijna energieneutrale bouweisen van 2020 kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente Zoeterwoude. De bouwplannen gaan dus verder dan de wettelijke norm van nu. Hiervoor worden de onderstaande criteria toegepast:

 

1.Bij ingrijpende renovatie:

Indien de bewoner een plan voor de woning indient die tot dusdanige aanpassingen leidt dat er een woning gecreëerd wordt met een EPC van 0,1 of lager. Deze woning dient voor 1 januari 1985 gebouwd te zijn.

 

2.Bij nieuwbouw:

Het creëren van een (bijna) energie neutrale woning¹. Dit wordt aantoonbaar gemaakt door een bouwtechnisch rapport waaruit blijkt dat de te bouwen woning bijna tot geen energie nodig heeft (EPC van 0,1 of lager).

 

¹‘Een energieneutrale woning is een huis dat met een normaal leefpatroon en normaal comfort over een heel jaar gezien evenveel energie gebruikt als dat het zelf opwekt.`,