Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling Duurzaamheidsinitiatieven Zoeterwoude

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling Duurzaamheidsinitiatieven Zoeterwoude
CiteertitelSubsidieregeling Duurzaamheidsinitiatieven Zoeterwoude
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2017nieuwe regeling

20-04-2017

Gemeenteblad 2017, 1218

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling Duurzaamheidsinitiatieven Zoeterwoude

Lokale Duurzaamheidsinitiatieven Zoeterwoude 2017

 

Considerans

De gemeente Zoeterwoude streeft een duurzame samenleving na. Zij heeft daarvoor haar duurzaamheidsbeleid vastgesteld in het Duurzaamheidsprogramma Zoeterwoude 2016-2017. Jaarlijks krijgt dit programma een “update”.  De duurzaamheidsdoelstellingen hebben betrekking op 8 thema’s: Duurzame ruimtelijke of economische ontwikkeling, Energietransitie, Duurzame gebouwen, Afval als Grondstof, Klimaatbestendig Zoeterwoude, Vergroten van de Biodiversiteit, Duurzame mobiliteit, Verduurzaming gemeentelijke organisatie.

De gemeente wil deze doelstellingen met burgers, bedrijven en organisaties binnen Zoeterwoude bereiken.

De gemeente stelt subsidie beschikbaar om deze groepen te stimuleren tot lokale actie ten behoeve van het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.

De projecten of activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd leveren een vernieuwende of substantiële bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Looptijd

Deze subsidieregeling loopt na de inwerkingtreding tot 1 januari 2019.

Artikel 2 Uitsluitingen

Deze subsidieregeling is niet van toepassing op:

 • a.

  energetische maatregelen bestemd voor individuele particuliere woningen. Een collectief idee van particuliere woningeigenaren komt wel in aanmerking voor subsidie;

 • b.

  recreatiewoningen;

 • c.

  projecten waarvoor eerder gemeentelijke subsidie is ontvangen;

 • d.

  onderdelen van het project waarvan de uitvoering al is gestart of is uitgevoerd

Artikel 3 Subsidiebedrag en subsidieplafond

 • 1.

  1.De subsidie bedraagt maximaal 50% van de materiële kosten en totaal maximaal€ 10.000,- per project.

 • 2.

  Het subsidieplafond bedraagt € 30.000,- per jaar voor twee jaar (2017 t/m 2018).

 • 3.

  Aanvragen die binnenkomen, die het subsidieplafond overschrijden of die binnenkomen nadat het subsidieplafond bereikt is, worden niet in behandeling genomen. De aanvragers krijgen hiervan bericht. Indien een volgende aanvraag wel onder het subsidieplafond blijft, wordt deze wel in behandeling genomen.

Artikel 4 Criteria

 • 1.

  Subsidie kan worden verleend voor:

  • a.

   een project dat leidt tot zichtbare resultaten, zoals fysieke maatregelen in de gebouwde omgeving of in het landelijk gebied en dat meerwaarde heeft voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen uit één of meer thema’s van het Duurzaamheidsprogramma van de gemeente Zoeterwoude, door versnelling of vernieuwing te geven aan de huidige werkwijze;

  • b.

   een project dat boven het gangbare uitstijgt, waardoor het risicovoller is, maar dat tot doel heeft dat ervan geleerd kan worden, eventueel met een onderzoeksmatig karakter.

 • 2.

  Voor de projecten gelden voorts de volgende voorwaarden:

  • a.

   het project vindt in Zoeterwoude plaats en wordt uitgevoerd door inwoners van Zoeterwoude en/of door bedrijven en organisaties die een hoofd- of nevenvestiging hebben in Zoeterwoude;

  • b.

   de subsidie voor het ingediende project wordt door meerdere personen, bedrijven en/of organisaties aangevraagd én het project wordt door hen uitgevoerd en/of zij geven leiding aan de uitvoering van het project;

  • c.

   een Plan van Aanpak maakt onderdeel uit van de subsidieaanvraag. In het Plan van Aanpak is opgenomen wie het project uitvoert, met welke planning, fasen en doorlooptijd, wanneer de start en afronding plaatsvindt, welke tussenresultaten en eindresultaten worden verwacht, hoe de communicatie wordt uitgevoerd om anderen te betrekken en kennis te delen, een kostenraming en hoe de cofinanciering is geregeld.

  • d.

   het project start binnen 3 maanden na de subsidieverlening en levert het eindresultaat binnen 2 jaar na start;

  • e.

   de aanvragers van de subsidie, maken aan de gemeente de start van het project bekend en bieden een eindverslag aan, inclusief financiële verantwoording, bij afronding van het project;

  • f.

   het project komt ten goede aan breder publiek: ook anderen (buiten het project) kunnen gebruik maken van de resultaten van het project. Zo kan gedacht worden aan projecten op locaties waar vaak mensen samenkomen, zoals bij scholen en sportverenigingen;

  • g.

   het project betreft geen wettelijke verplichting en bevat geen strijdigheid met wetgeving of gemeentelijk beleid;

  • h.

   het project leidt zelf niet tot een versterkte nadelige milieubelasting van de leefomgeving;

  • i.

   de gemeente mag rechtenvrij gebruik maken van de (tussentijdse) resultaten.

 • 3.

  Onderdelen van het Plan van Aanpak die voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   materiële en eenmalige kosten voor organisatorische of communicatiedoeleinden komen in aanmerking voor subsidie;

  • b.

   loon-, honorarium-, reis-, energie- en huurkosten en kosten ten behoeve van deskundigheidsbevordering komen niet in aanmerking voor subsidie.

Hoofdstuk 2 Aanvragen in behandeling nemen, toekenning en vaststelling van de subsidie

Artikel 5 Beoordelingsrondes

 • 1.

  Er zijn drie beoordelingsrondes in het jaar: in maart, juni en oktober. In deze maanden besluit het college over het al of niet subsidie verlenen aan de ontvankelijke subsidieaanvragen en het besluit over het subsidiebedrag

 • 2.

  Subsidieaanvragen dienen vóór 3 januari, voor 1 april en vóór 1 augustus in het jaar bij de gemeente binnengekomen te zijn voor deelname aan de beoordelingsronde van respectievelijk maart, juni en oktober.

Artikel 6 Aanvraag en afhandeling ontvangst

 • 1.

  Aanvraag en afhandeling van de ontvangst van de subsidieaanvraag gebeurt conform de Algemene Subsidieverordening Zoeterwoude 2012.

 • 2.

  De aanvraag gebeurt aan de hand van een daarvoor bestemd aanvraagformulier.

Artikel 7 Afhandeling subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt in stappen afgehandeld:

  • ·

   stap 1. Getoetst wordt of de aanvraag ontvankelijk is en in behandeling kan worden genomen. Deze is ontvankelijk als het aanvraagformulier volledig en juist is ingevuld.

  • ·

   stap 2. Aanvragen die ontvankelijk zijn, worden getoetst aan de subsidievoorwaarden; aanvragers van aanvragen die niet ontvankelijk zijn, krijgen binnen een redelijke tijd de gelegenheid de aanvraag aan te vullen of te herstellen. Indien de herstelde aanvraag alsnog niet ontvankelijk is, wordt deze afgewezen. De aanvragers krijgen binnen twee weken hiervan bericht.

  • ·

   stap 3. Het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) besluit over de verlening van de subsidie en het subsidiebedrag.

  • ·

   stap 4. De gemeente maakt het besluit over de subsidieverlening binnen twee weken na het nemen daarvan bekend door middel van een brief aan de hoofdaanvrager en een algemene bekendmaking via de website.

  • ·

   stap 5. De definitieve vaststelling van de subsidie door het college vindt plaats na afronding van het project binnen twee jaar en na overleg van verslag en verantwoording van de besteding van de toegekende subsidie door de aanvragers.

 • 2.

  De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 3.

  Na het besluit tot subsidieverlening wordt de subsidie in twee fasen uitgekeerd, 80% als voorschot en 20% na de subsidievaststelling.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 8 Relatie met de Algemene Subsidieverordening

 • 1.

  De Algemene Subsidieverordening Zoeterwoude 2012 is van toepassing voor zover

  daarvan bij deze regeling niet wordt afgeweken.

 • 2.

  Het college beslist in gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking en kan worden aangehaald als Subsidieregeling Duurzaamheidsinitiatieven Zoeterwoude.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 april 2017,

 

De griffier,

G.J. Buijs

 

De voorzitter,

E.G.E.M. Bloemen

Bijlage 2 Aanvraagformulier

I.Aanvrager(s)

Ia. Indien een particulier aanvrager is:

 

Gegevens hoofdaanvrager

Naam:

Adres (straat/nr/postcode/gemeente)

Telefoonnummer:

Emailadres:

Soort en nr. identiteitsbewijs:

Bankrekeningnummer (IBAN) waar de subsidie op kan worden gestort:

Ten name van:

 

Gegevens overige aanvrager(s)

Naam:

Adres: straat/nr/postcode/gemeente

Telefoonnummer:

Emailadres:

Soort en nr. identiteitsbewijs:

 

Gegevens overige aanvrager(s)

Naam:

Adres (straat/nr/postcode/gemeente):

Telefoonnummer:

Emailadres:

Soort en nr. identiteitsbewijs:

Etc.

 

Ib Indien een bedrijf of organisatie aanvrager is:

 

Gegevens hoofdaanvrager

Bedrijfsnaam/naam organisatie:

Adres bedrijf/organisatie (straat/nr/postcode/gemeente)

Contactpersoon:

KvK nummer:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Bankrekeningnummer (IBAN) waar de subsidie op kan worden gestort:

Ten name van:

 

Gegevens overige aanvrager(s)

Bedrijfsnaam/naam organisatie:

Adres bedrijf/organisatie (straat/nr/postcode/gemeente)

Contactpersoon:

KvK nummer:

Telefoonnummer:

Emailadres:

 

Gegevens overige aanvrager(s)

Bedrijfsnaam/naam organisatie:

Adres bedrijf/organisatie (straat/nr/postcode/gemeente)

Contactpersoon:

KvK nummer:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Etc.

 

II. Project

Naam:

Doel:

Op te leveren resultaten:

Gevraagd subsidiebedrag:

Geplande startdatum:

 

Verplichte bijlage:

 

·Plan van Aanpak waarin is toegelicht:

 

Omschrijving project, plaats van het project, doel van het project, toelichting van de bijdrage van het project aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Zoeterwoude, op te leveren eindresultaat en tussenresultaten, planning, startdatum en einddatum, fasering, evaluatiemoment , deelnemers, betrokkenen, doelgroep, wie profiteert er van/kan er van leren, communicatieactiviteiten, wat wordt er gedaan om het project en de resultaten bekend te maken en een olievlekwerking teweeg te brengen, begroting per onderdeel en financiering, onderdelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

 • ·

  Het Plan van Aanpak dient kort en bondig te zijn.

   

 • ·

  De toelichting van de bijdrage van het project aan één of meer duurzaamheidsdoelstellingen van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Zoeterwoude geeft in ieder geval antwoord op de volgende vragen:

  • a.

   aan welke duurzaamheidsdoelstelling(en) draagt het project bij?

  • b.

   hoe draagt het project daaraan bij?

  • c.

   levert het project een versnelling van het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen en zo ja hoe?

  • d.

   levert het project vernieuwende inzichten op en zo ja welke?

  • e.

   hoe brengt het project een olievlekwerking in Zoeterwoude (of daarbuiten) tot stand?

    

 • ·

  Kopie(ën) van offerte(s) of, indien u maatregelen zelf uitvoert, een overzicht van de materialen en geschatte materiaalkosten.

   

III. Ondertekening

I.De ondergetekenden verklaren kennis te hebben genomen van de voorwaarden van de stimuleringsregeling en verklaart hieraan te zullen voldoen:

Plaats:

Datum:

Namen en handtekening(en)

 

Aanvraagformulier sturen naar: gemeente Zoeterwoude, Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude, t.a.v. medewerker duurzaamheid.