Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent belastingtarieven Tarieventabel belastingen en rechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent belastingtarieven Tarieventabel belastingen en rechten 2018
CiteertitelTarieventabel belastingen en rechten 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tarieventabel belastingen en rechten 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening onroerende-zaakbelastingen
 2. Verordening rioolheffing
 3. Verordening precario I
 4. Verordening afvalstoffenheffing en reigingsrechten
 5. Verordening liggeld I
 6. Verordening marktgeld I
 7. Verordening lijkbezorgingsrechten I
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019nieuwe regeling

14-12-2017

Gemeenteblad 2017, 1451

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent belastingtarieven Tarieventabel belastingen en rechten 2018

Besluit van de gemeenteraad van Zoeterwoude

 

Registratienummer:

 

De raad van de gemeente Zoeterwoude,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2017,

 

Gelet op

de Verordening onroerende-zaakbelastingen,

de Verordening rioolheffing,

de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten,

de Verordening liggeld I, de Verordening marktgeld I,

de Verordening lijkbezorgingsrechten I,

de Verordening precario I,

Overwegende dat de tarieven voor de belastingen in de genoemde verordeningen dienen te worden gewijzigd;

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel belastingen en rechten 2018

 

De bedragen in deze verordening zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Artikel 1 Onroerende-zaakbelastingen

De tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening onroerende-zaakbelastingen wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening onroerende-zaakbelastingen

 

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0,2264%;

 • b.

  de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3817%

 • c.

  de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1171%.

Artikel 2 Rioolheffing

De tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening rioolheffing wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening rioolheffing

 

Het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening rioolheffing bedraagt per perceel € 260.

Artikel 3 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

De tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

1

Maatstaven en tarieven Afvalstoffenheffing

Eenheid

Tarief

 

 

 

 

1.1.1

De belasting bedraagt per perceel per jaar

 

€ 126,00

1.1.2.a

De toeslag voor het in gebruik hebben van een extra grijze container per belastingtijdvak

per container

€ 8,10

1.1.2.b

De toeslag voor het in gebruik hebben van een extra groene container per belastingtijdvak

per container

€ 0 ,00

 

Onverminderd het bepaalde in lid 1.1.1 en lid 1.1.2 bedraagt de belasting voor:

 

 

1.1.3

a.Groente,- fruit- en tuinafval dat periodiek per container wordt ingezameld

per kilogram

€ 0,00

 

b.Restafval welke periodiek in een container wordt ingezameld

per kilogram

€ 0,24

1.1.4a

Onverminderd het bepaalde in lid 1.1.1, en indien op grond van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigings-heffingen ten behoeve van meer dan één perceel gebruik wordt gemaakt van eenzelfde container voor de aanbieding van restafval, bedraagt de belasting voor restafval dat periodiek wordt ingezameld per tijdvak.

 

€ 15,60

1.1.4b

Onverminderd het bepaalde in lid 1.1.1, en indien op grond van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigings-heffingen ten behoeve van meer dan één perceel gebruik wordt gemaakt van eenzelfde ondergrondse verzamel-container voor de aanbieding van restafval, bedraagt de belasting per aanbieding via een 30-literopening.

 

€ 0,75

1.1.4c

Onverminderd het bepaalde in lid 1.1.1, en indien op grond van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigings-heffingen ten behoeve van meer dan één perceel gebruik wordt gemaakt van eenzelfde ondergrondse verzamel-container voor de aanbieding van restafval, bedraagt de belasting per aanbieding via een 60-literopening

 

€ 1,50

1.1.5

Onverminderd het bepaalde in lid 1.1.1, en indien op grond van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigings-heffingen ten behoeve van meer dan één perceel gebruik wordt gemaakt van eenzelfde container voor de aanbieding van Groente,- fruit- en tuinafval, bedraagt de belasting voor GFT-afval dat periodiek wordt ingezameld

 

€ 0,00

1.2

Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

 

 

1.2.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag verwijderen van grof huis-houdelijk afval dat minder dan 40 kilogram respectievelijk 1 m3 bedraagt:

per keer

€ 25,40

1.2.2

De belasting voor het achter laten van huishoudelijke afvalstoffen op het afvalbrengstation bedraagt voor:

 

 

 

a.GFT-afval

per zak

€ 0,00

 

b.Restafval

per zak

€ 2,85

 

c.Grof vuil

per 0,5 m3

€ 8,20

 

d.Hout

per 0,5 m3

€ 6,20

 

e.Bouw- en sloopafval

per 0,5 m3

€ 28,80

 

f.Schoon puin

per 0,5 m3

€ 10,30

 

g.Gipsafval

per 0,5 m3

€ 20,60

 

h.Teerhoudend dakafval

per 0,5 m3

€ 55,60

 

i.Autobanden met velg

per stuk

€ 2,50

2

Maatstaven en tarieven Reinigingsrechten

 

 

2.1.1

De rechten bedragen voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafvalstoffen per jaar

 

€ 126,00

2.1.2.a

De toeslag voor het in gebruik hebben van een extra grijze container per tijdvak

per container

€ 8,10

2.1.2.b

De toeslag voor het in gebruik hebben van een extra groene container per tijdvak

per container

€ 0

2.1.3

Onverminderd het bepaalde in lid 2.1.1 en lid 2.1.2 bedraagt de belasting voor:

 

 

 

a.Groente,- fruit- en tuinafval dat periodiek per container wordt ingezameld

per kilogram

€ 0,00

 

b.Restafval dat periodiek per container wordt ingezameld

per kilogram

€ 0,24

Artikel 4 Liggeld

De tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening liggeld I wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening liggeld I

 

Het tarief bedraagt per ligplaats € 151,40 per kalenderjaar.

Artikel 5 Marktgeld

De tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening marktgeld I wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening marktgeld I

 

Het marktgeld bedraagt voor iedere strekkende meter grond per dag: € 1,55.

Artikel 6 Lijkbezorgingsrechten

De tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten I wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2016:

 

1

Begraven

 

1.1

voor het begraven van een lijk, inclusief het onderhoud van het graf, wordt geheven :

€ 680,00

1.2

voor het begraven van een lijk van een kind beneden een jaar, inclusief het onderhoud van het graf, wordt geheven:

€ 375,00

1.3

het delven van een graf

€ 132,00

2

Grafdekking en onderhoud

 

2.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of het vernieuwen van een gedenkteken als bedoeld in artikel 10 van de Beheersverordening Algemene begraafplaats Zoeterwoude 2016 wordt geheven:

€ 56,00

3

Inschrijven en overboeken van graven

 

3.1

Voor het inschrijven en overboeken van het gebruik van graven in een daartoe bestemd register wordt geheven 

€ 37,00

4

Opgraven, herbegraven en ruimen

 

4.1

Voor het opgraven van een lijk en het herbegraven in hetzelfde graf of voor het herbegraven in een ander graf wordt geheven:

€ 1.750,00

4.2

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

€ 1.750,00

5

Overige bepalingen

 

5.1

Voor het verwijderen van grafbedekking zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Zoeterwoude 1999 wordt een recht geheven per uur van: 

€ 45,00

 

Artikel 7 Precariobelasting

De tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening precario I wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening precario I

 

Het tarief voor het hebben van leidingen, kabels en buizen bedraagt per strekkende meter per jaar: € 4,15.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Tarieventabel belastingen en rechten 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Tarieventabel belastingen en rechten 2018”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2017.

De griffier,

G.Buijs

De voorzitter,

E.G.E.M. Bloemen