Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Zuidplas

Verordening winkeltijden Zuidplas 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Zuidplas
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Zuidplas 2014
CiteertitelVerordening winkeltijden Zuidplas 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2014gewijzigde regeling

28-10-2014

Hart van Holland

A14.002545
14-07-2011nieuwe regeling

28-06-2011

Hart van Holland, 13-07-2011

R11.000074

Tekst van de regeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag;

b.  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

c.  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

 

Artikel 2 Algemene vrijstellingen voor zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, en tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden

geldt een algemene vrijstelling:

a. zondagen en eerste Kerstdag van 12:00 tot 22:00 uur;

b. Nieuwjaarsdag en tweede Kerstdag van 8:00 tot 22:00 uur, voor zover deze feestdagen niet op een zondag vallen;

c. tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag van 8:00 tot 22:00 uur.

 

Artikel 3 Individuele ontheffingen

  • 1 Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet bedoelde verboden.

  • 2 Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

  • 3 De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4 Beslistermijn

  • 1 Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

  • 2 Zij kan haar beschikking voor ten hoogste zes weken verdagen.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

f. de houder dit verzoekt.

 

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders. 

Artikel 7 Slotbepalingen

  • 1 De Verordening winkeltijden Zuidplas 2011 wordt ingetrokken met ingang van 15 november 2014.

  • 2 Deze verordening treedt in werking op 15 november 2014.

     

  • 3 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Zuidplas 2014.

Toelichting 1

Algemeen deel

Op 1 juli 2013 is de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking getreden.

Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de tot 1 juli 2013 geldende Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn met de inwerkingtreding van de gewijzigde Winkeltijdenwet vervallen.

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Winkeltijdenwet, de artikelen 2 en 3, luiden na de wetswijziging als volgt:

Artikel 2

1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

a. op zondag;

b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

c. op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

2. Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3

1. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

2. De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

3. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

Op grond van deze bepalingen heeft de gemeente een ruime bevoegdheid. Zowel  algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan behoort tot de mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor alle opties die daar tussen zitten. De beperkingen voor het gemeentelijk beleid – en de gemeentelijke regels – voor de zondags- en avondopenstelling kunnen alleen nog gevonden worden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (de daarin opgenomen vrijstellingen gelden zonder meer) en ander hoger recht, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Toelichting artikelsgewijs

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit artikel zijn een aantal begrippen die in de verordening worden gebruikt nader uitgelegd.

Artikel 2. vrijstellingen voor zon- en feestdagen

Voor de zon- en feestdagen heeft de gemeente Zuidplas gekozen voor een algemene vrijstelling in plaats van het verlenen van individuele ontheffingen. Daaraan ligt een belangenafweging ten grondslag, die heeft geleid tot de in het artikel opgenomen vrijstellingen van de verboden in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de Winkeltijdenwet. Door een algehele vrijstelling wordt het ondernemerschap minder beperkt. Door de vrijstelling op zondagen en eerste Kerstdag te beperken van 12:00 tot 22:00 uur wordt de kerkgang in de ochtenduren niet belemmerd. De paden van de kerkgangers, consumenten en winkelpersoneel kruizen elkaar zo niet.

Concreet leiden de in artikel 2 opgenomen vrijstelling tot de volgende openingstijden:

Werkdagen (ma tot za)  06.00 tot 22.00 uur

Zondagen   12.00 tot 22.00 uur

Nieuwjaarsdag   08.00 tot 22.00 uur

Goede vrijdag  06.00 tot 19.00 uur

Eerste Paasdag 12.00 tot 22.00 uur

Tweede Paasdag  08.00 tot 22.00 uur

4 mei    06.00 tot 19.00 uur

Hemelvaartsdag  08.00 tot 22.00 uur

Eerste Pinksterdag  12.00 tot 22.00 uur

Tweede Pinksterdag 08.00 tot 22.00 uur

Kerstavond (24 dec) 06.00 tot 19.00 uur

Eerste Kerstdag  12.00 tot 22.00 uur

Tweede Kerstdag 08.00 tot 22.00 uur

Artikel 3. Individuele ontheffingen

Dit artikel steunt op artikel 3, tweede lid, van de Winkeltijdenwet.

Op grond van artikel 3 kan het college, buiten de uren waarvoor op grond van artikel 2 een vrijstelling geldt, in individuele gevallen een ontheffing verlenen. Dit betreft voornamelijk de uren na 22:00 uur en voor 06:00 uur (nachtelijke openstelling). Het college kan dan per geval een afweging maken of de gewenste openstelling zich verhoudt met belangen van de woon- en leefomgeving, de veiligheid en de openbare orde. De ontheffingen kunnen onder beperkingen en voorschriften worden verleend. Aan de ontheffing kan bijvoorbeeld de beperking worden verbonden dat er na een bepaald tijdstip geen alcoholhoudende drank mag worden verkocht (CBB 18-03-2009, AWB 08/802 S2, Zaanstad).

In het Vrijstellingenbesluit is voor een aantal overige vormen van detailhandel alleen de openstelling op zon- en feestdagen geregeld. De openstelling van deze vormen van detailhandel op werkdagen na 22:00 uur en voor  06.00 uur wordt door de verordening geregeld.

Artikel 4. Beslistermijn

In dit artikel is bepaald binnen welke termijn burgemeester en wethouders moeten beschikken op een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 3. Verder is bepaald dat deze termijn eenmalig kan worden verdaagd.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

In dit artikel staan de gronden op basis waarvan de ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken. De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van het college. De ontheffing kan aan een (rechts)persoon worden verleend als het gaat om straatverkoop als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Winkeltijdenwet. Als het om een winkel gaat, heeft de ontheffing naar zijn aard betrekking op het pand waarin het winkelbedrijf wordt uitgeoefend. Als het om een ontheffing voor straatverkoop gaat biedt de tussenkomst het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger. Als het gaat om overdracht van het winkelpand aan een ander rechthebbende, moet het college kunnen toetsen of de ontheffing in stand kan blijven of dat er eventueel andere voorschriften aan moeten worden verbonden. Er kan immers sprake zijn van een heel ander soort winkel dan voorheen.

Artikel 6 Toezicht

Op grond van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders personen aanwijzen die belast worden met het toezicht op de naleving van de Winkeltijdenverordening. Dit kunnen de bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente zijn.

Artikel 7 Slotbepalingen Inwerkingtreding en citeertitel

In dit artikel wordt de intrekking van de oude verordening en de inwerkingtreding van deze verordening vastgesteld. Er is gekozen voor een vaste datum van inwerkingtreding. Dat is duidelijker en later makkelijker terug te vinden dan een afzonderlijk besluit van het college.

Om te voorkomen dat de nieuwe verordening dezelfde naam heeft als de voorganger wordt voorgesteld achter de gemeentenaam het jaartal van inwerkingtreding te plaatsen.