Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Rioolverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRioolverordening 2011
CiteertitelRIOOLVERORDENING 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet milieubeheer, art. 10.33
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2011Onbekend

17-05-2011

Stadsnieuws, 2001-05-26

2011-9736

Tekst van de regeling

Intitulé

Rioolverordening 2011

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 10.33 van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht;

 

te besluiten tot het vaststellen van de volgende

 

Rioolverordening 2011

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder: 

 • a.

  Aansluitleiding: de particuliere afvoerleiding en de                        perceelaansluitleiding tezamen.

 • b.

  Aansluitpunt: het denkbeeldig punt op de kadastrale grens waar de perceelaansluitleiding overgaat in de particuliere afvoerleiding.

 • c.

  Gebruiker: de perceeleigenaar, de zakelijke gerechtigde van het perceel of de huurder die gebruik maakt van de aansluiting op het openbaar riool.

 • d.

  Gemeente: de gemeente Zwijndrecht.

 • e.

  Openbaar riool: het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en drainagewater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen, vacuümleidingen en werken en installaties van, met uitzondering van de aansluitleidingen, overeenkomstige aard.

 • f.

  Particuliere afvoerleiding: de binnen de kadastrale  eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel of percelen gelegen binnen-, buiten-, terrein of verzamel (riool)leidingen tot aan het aansluitpunt.

 • g.

  Perceelaansluitleiding: het openbaar riool en de voorzieningen die deel uit maken van dit riool, vanaf  het openbare riool tot en met het aansluitpunt, in beheer bij de gemeente.

 • h.

  Rechthebbende:

  1. de eigenaar, de vereniging van eigenaren of zakelijk gerechtigde van het perceel respectievelijk de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden of de vereniging van eigenaren van de percelen in het geval van een verzamelrioolleiding, ten behoeve waarvan de aansluiting op het openbare riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden.

  2. de rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel van de onder 1. bedoelde personen.

 • i.

  Verzamelrioolleiding: de particuliere afvoerleiding die binnen de kadastrale  eigendomsgrenzen van de aan te sluiten percelen ligt, waar meerdere gebouwen en/of woningen en/of afvoerende oppervlakken op zijn aangesloten.

Artikel 2 Beheer, onderhoud, renovatie en vervanging

 • 1.

  Het beheer en onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de perceelaansluitleiding wordt uitgevoerd door of namens de gemeente en voor rekening van de gemeente, tenzij het aannemelijk is dat de betreffende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd ten gevolge van een onjuist gebruik van het particuliere riool, in welk geval de kosten voor rekening van de rechthebbende of veroorzaker komen.

 • 2.

  Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval begrepen:

  • a.

   het via deze aansluiting lozen van stoffen die, vanwege hun aard en samenstelling, verstoppingen in de aansluitleiding of het openbare riool veroorzaken;

  • b.

   het via deze aansluiting lozen van stoffen die, door hun aard of concentratie, de constructie van de aansluitleiding, of het openbare riool aantasten.

 • 3.

  De kosten voor het beheer en onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de particuliere afvoerleiding zijn voor rekening van de rechthebbende, tenzij onomstotelijk vaststaat dat de noodzaak tot onderhoud is veroorzaakt door inspoeling vanuit het openbare riool. Verzamelleidingen gelegen in particuliere grond, die aangelegd zijn ten behoeve van de gezamenlijke afvoer van twee of meer woningen, vallen hier ook onder.

 • 4.

  Bij wijziging door de gemeente van de hoogteligging van het aansluitpunt dient de rechthebbende ervoor te zorgen dat de particuliere afvoerleiding hierop kan worden aangesloten op een zodanig wijze dat de afvoer vanuit het perceel ongehinderd kan plaatsvinden.

Artikel 3 Storingen

 • 1.

  Bij een verstopping, lekkage of een andere storing in de particuliere afvoerleiding onderzoekt de rechthebbende of het een storing betreft in de particuliere afvoerleiding of in de perceelaansluitleiding. Onder geen enkele voorwaarde mogen er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de perceelaansluitleiding zonder voorafgaande toestemming van de gemeente.

 • 2.

  Indien na het in lid 1 bedoeld onderzoek wordt vermoed dat sprake is van een verstopping of storing in de perceelaansluitleiding of van een verstopping of storing als gevolg van inspoeling vanuit het openbare riool, neemt de rechthebbende of de gebruiker contact op met de gemeente voor het verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden. De ontstoppingsvoorziening moet vrijgehouden worden totdat deze werkzaamheden verricht zijn. Indien de rechthebbende of de gebruiker, zonder expliciete voorafgaande toestemming van de gemeente, zelf aan een derde opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, komen de kosten daarvan voor rekening van die rechthebbende of gebruiker.

 • 3.

  Indien na het in lid 1 bedoeld onderzoek blijkt dat er sprake is van een verstopping, lekkage, breuk of storing in de particuliere afvoerleiding dient de rechthebbende deze verstopping of storing zelf en voor eigen rekening, te verhelpen.

 • 4.

  Bij het door de gemeente te verrichten van de in lid 2 bedoelde werkzaamheden dient de rechthebbende of gebruiker, voordat met de werkzaamheden wordt gestart, tevoren schriftelijk akkoord te gaan met de voorwaarde dat de kosten van de werkzaamheden aan de rechthebbende in rekening worden gebracht, indien blijkt dat deze kosten voor de rechthebbende zijn.

Artikel 4 (Sloop)werkzaamheden, verwijdering aansluiting

 • 1.

  Bij sloopwerkzaamheden of andere werkzaamheden op een op het openbare riool aangesloten perceel, moet door de rechthebbende zodanige voorzieningen aan de particuliere afvoerleiding worden getroffen dat verzanding van het openbare riool en de perceelaansluitleiding wordt voorkomen.

 • 2.

  Indien de rechthebbende bij sloopwerkzaamheden niet voldoet aan de in het eerste lid omschreven zorgplicht, heeft de gemeente de bevoegdheid de aansluiting op het openbare riool af te sluiten en de hieraan verbonden kosten in rekening te brengen op de rechthebbende.

 • 3.

  Indien het gebruik van een perceelaansluitleiding definitief wordt beëindigd is de rechthebbende verplicht de gemeente hiervan in kennis te stellen. De rechthebbende dient zodanige voorzieningen aan de particuliere afvoerleiding te treffen dat verzanding van het openbare riool en de perceelaansluitleiding wordt voorkomen.

 • 4.

  Indien de perceelaansluitleiding dient te worden verwijderd, ter beoordeling van de gemeente, komen de kosten voor rekening van de rechthebbende.

Artikel 5 Overgangsrecht

 • 1.

  Op aansluitingen die op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening krachtens de tot dan geldende wetgeving en voorschriften tot stand zijn gebracht, zijn de bepalingen van deze verordening rechtstreeks van toepassing.

 • 2.

  Bij strijd van deze verordening met bepalingen in overeenkomsten gesloten tussen de gemeente en de rechthebbende, prevaleert het bepaalde in deze overeenkomsten.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt acht dagen na bekendmaking in werking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: RIOOLVERORDENING 2011.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van                                              .

 

De griffier,                        De voorzitter,