Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening op de heffing en de invordering van binnenhavengeld 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van binnenhavengeld 2005
CiteertitelVerordening binnenhavengeld Drechtsteden 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 216
 2. Gemeentewet, artikel 229
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-201201-01-2015Tarieventabel

14-02-2012

Stadsnieuws, 2012-02-29

2011-10621
12-05-201108-03-2012Onbekend

19-04-2011

Stadsnieuws, 2011-05-04

2011/?

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van binnenhavengeld 2005

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  binnenschip: een schip dat uitsluitend is bestemd of wordt gebruikt voor de vaart op de binnenwateren waaronder mede wordt verstaan een:

 • -        vrachtschip: een binnenschip dat hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor het vervoer van lading;

 • -        passagiersschip: een schip dat uitsluitend is bestemd of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van passagiers;

 • -        hospitaalschip: een passagiersschip dat is bestemd of wordt gebruikt om zieke en gehandicapte personen te vervoeren;

 • -        pleziervaartuig: een schip dat is bestemd of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de recreatie;

 • -        opleidingsschip: een schip dat is bestemd of wordt gebruikt voor het vervoer van leerlingen die een nautische opleiding volgen;

 • -        sleepboot: een schip dat blijkens bouw en inrichting uitsluitend is bestemd of wordt gebruikt voor het slepen of duwen van andere schepen;

 • -        woonschip: een schip dat uitsluitend is bestemd en op grond van de havenverordening mag worden gebruikt als woning;

 • b.

  zeeschip: een schip dat is bestemd of geschikt voor de vaart op zee;

 • c.

  haven: de voor de openbare dienst bestemde wateren en de voor de openbare dienst bestemde werken en inrichtingen in de gemeente, zoals deze zijn aangegeven op een bij de verordening behorende kaart;

 • d.

  laadvermogen: het in tonnen uitgedrukte verschil tussen de zoetwaterverplaatsing van het schip bij de grootste toegelaten diepgang en die van het lege schip, zoals dat in de meetbrief is vermeld;

 • e.

  lading: alle door een schip geloste en ingenomen goederen en verpakkingsmaterialen, containers en trailers, Voor de toepassing van de verordening worden niet tot de lading gerekend ballast, brandstof, proviand en andere voor eigen gebruik bestemde scheepsbenodigdheden, de handbagage van opvarenden, alsmede slobs;

 • f.

  meetbrief: het geldige document waarin de gegevens zijn vermeld over de afmetingen van binnenschepen;

 • g.

  termijn: een in de tarieventabel genoemd tijdvak waarin het gebruik van de haven plaatsvindt, waarbij wordt verstaan onder:

  1.   dag: een termijn van 24 uur;

  2.   weekeinde: van vrijdag 16.00 uur tot en met maandag 12.00 uur;

  3.   zeven dagen: een periode van zeven opeenvolgende kalenderdagen;

  4.   dertig dagen: een periode van dertig opeenvolgende kalenderdagen;

  5.   kwartaal: een periode van drie aaneengesloten volle kalendermaanden;

  6.   jaar: het kalenderjaar lopend van l januari tot en met 31 december;

 • h.

  ton: een massa van 1.000 kilogram;

 • i.

  historisch bedrijfsvaartuig: schepen die oorspronkelijk zijn gebouwd als vrachtschip, sleepboot of vissersschip, waarvan het bouwjaar is gelegen voor 1935 en die in oorspronkelijke staat van bouw en uitrusting worden gehouden;

 • j.

  overeenkomst Binnenhavengeld: overeenkomst Binnenhavengeld betreffende samenwerking en invordering binnenhavengeld zoals tussen de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht is overeengekomen op 22 december 1994.

 • k.

  ponton: een drijvend voorwerp, dat wordt gebruikt om lading te vervoeren;

 • l.

  afmeerponton: een drijvend voorwerp, dat wordt gebruikt als afmeervoorziening.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam binnenhavengeld wordt een recht geheven terzake van het gebruik met een binnenschip van de haven en het genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten.

Artikel 3 Belastingplicht

 

Belastingplichtige is de eigenaar van het schip of degene die het schip heeft gecharterd.

Artikel 4 Heffingsgrondslagen

 • 1.

  De grondslagen voor de berekening van het binnenhavengeld zijn:

  • a.

   het laadvermogen van het schip uitgedrukt in tonnen;

  • b.

   de oppervlakte van het schip uitgedrukt in vierkante meters;

  • c.

   de lengte van het schip uitgedrukt in meters, zoals deze gegevens blijken uit de meetbrief,

 • 2.

  In de bij deze verordening behorende tarieventabel is per soort binnenschip aangegeven welke maatstaf van heffing van toepassing is.

 • 3.

  Bij de berekening van het verschuldigde bedrag:

  • a.

   wordt een gedeelte van eenheid van laadvermogen, oppervlakte of lengte wel in aanmerking genomen;

  • b.

   worden het laadvermogen, de oppervlakte en de lengte van een schip gesteld op de gegevens zoals die, blijken uit de meetbrief, of ambtshalve vastgesteld als geen meetbrief wordt overgelegd;

  • c.

   wordt het te betalen bedrag aan binnenhavengeld berekend aan de hand van de tarieventabel en worden de bedragen naar beneden afgerond op hele euro’s.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  Het binnenhavengeld wordt geheven naar de tarieven die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de daarin opgenomen gegevens, zoals type binnenschip, termijn, heffingsmaatstafen bijzondere bepalingen.

 • 2.

  Om voor tarieven die gelden voor termijnen van een kwartaal en van een kalenderjaar in aanmerking te komen, dient vooraf een verzoek daartoe aan het college van burgemeester en wethouders te worden gedaan.

Artikel 6 Verschuldigdheid

 

 • 1.

  Het binnenhavengeld is verschuldigd zodra het gebruik van de haven begint.

 • 2.

  Bij voortgezet verblijf wordt bij aanvang van elke volgende termijn opnieuw binnenhavengeld geheven volgens de bepalingen van deze verordening.

 • 3.

  Het in het tweede lid bepaalde vindt geen toepassing als het gebruik van de haven eindigt voor 12.00 uur op de dag volgend op een verstreken termijn van zeven dagen of langer.

 • 4.

  Bij het laden en/of lossen is minimaal het tarief van zeven dagen van toepassing.

Artikel 7 Vrijstellingen

 

Binnenhavengeld wordt niet geheven voor:

 • 1.

  hospitaalschepen, opleidingsschepen en vaartuigen van de Koninklijke Marine en de overheid;

 • 2.

  het innemen van brandstof en proviand langszij bunkerschepen, voor een periode van maximaal drie uur;

 • 3.

  het doen van zaken en inkopen op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 17.00 uur voor een periode van maximaal drie uren aan de kade Zomerlust.

Artikel 8 Wijze van heffing

Het binnenhavengeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of andere schriftuur en moet worden voldaan binnen twee weken na dagtekening.

Artikel 9 Restitutie

 

 • 1.

  Van het binnenhavengeld, dat wordt geheven naar de termijn van verblijf in de haven, is onder voorwaarden restitutie mogelijk bij ziekte en/of ziekenhuisopname.

 • 2.

  Van het binnenhavengeld dat wordt geheven naar de termijn van een jaar, kan aan  de in artikel 232, vierde lid onderdeel a, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar schriftelijk restitutie worden gevraagd voor elk vol kwartaal dat nog niet is verstreken in het jaar dat de aanslag is opgelegd.

 • 3.

  Indien binnenhavengeld is verschuldigd op grond van artikel 6, lid 1., terwijl voor de betreffende periode reeds binnenhavengeld is voldaan in verband met het gebruik van de haven van Dordrecht, Zwijndrecht of Papendrecht, dan wordt voor die periode niet opnieuw binnenhavengeld geheven.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van binnenhavengeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van binnenhavengeld.

Artikel 12 Inwerkingtreding/citeertitel

 

 • 1.

  De 'Binnenhavengeldverordening Drechtsteden 1995' laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 11 december 2003, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2005.Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening binnenhavengeld Drechtsteden 2005'.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 december 2004.

 

De griffier,                                                       De voorzitter,

Tarieventabel 2012

 

Behorende bij de Verordening tot wijziging van de Verordening binnenhavengeld Drechtsteden 2005 (8e wijziging)

 

Exclusief 19% BTW

 

1.  Behorende bij artikel 5

 

Soort schip

Heffingsmaatstaf

Per

Termijn

Korting

15% 1)

Korting

30% 2)

Vrachtschepen

Laadvermogen

ton

1 dag*

€ 0,025

€0,021

€0,018

 

 

weekeinde*

€ 0,057

€0,048

€0,040

 

 

7 dagen

€ 0,093

€0,079

€0,065

 

 

kwartaal o)

€ 0,940

€0,799

€0,658

 

 

jaaro)

€ 3,229

€2,745

€2,260

Passagiersschepen,

sleepboten, bergings- en baggermateriaal,

bokken, een gedeelte van een vrachtschip en andere

schepen

Oppervlakte

 

7 dagen

€ 0,093

€0,079

€0,065

 

 

kwartaal

€ 0,940

€0,799

€0,658

 

 

jaar

€ 3,229

€2,745

€2,260

Pleziervaartuigen

Oppervlakte

 

7 dagen

€ 0,222

 

 

 

 

30 dagen

€ 0,818

 

 

 

 

jaar

€ 5,139

 

 

Woonschepen

lengte

eerste 15 m

jaar

€ 306,991

 

 

volgende

m

jaar

€ 30,724

 

 

 

 

*  Deze tarieven vinden geen toepassing als wordt geladen of gelost, hiervoor is het tarief van 7 dagen verschuldigd.

o) Om voor de tarieven die gelden voor termijnen van een kwartaal en van een kalenderjaar in aanmerking te komen, dient vooraf een verzoek daartoe aan het college van burgemeester en wethouders te worden gedaan.

2) korting van 30% geldt voor schepen die minimaal 60 % onder de CCR2 emissienorm presteren

 

2.   Behorende bij artikel 4, derde lid

 

Het verschuldigde bedrag aan binnenhavengeld wordt per aanslag gesteld op een minimumbedrag van                                                      €     7,410

 

3.  Trekproef in het havengebied                                          € 255,110

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 14 februari 2012.

De griffier van Zwijndrecht,