Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgeld 2013
CiteertitelVerordening marktgeld Zwijndrecht 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-201301-01-2014Tarieven

13-11-2012

Stadsnieuws, 2012-12-27

2012- 11142

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2013

 

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van een standplaats op het marktterrein op de daarvoor in de geldende Marktverordening aangewezen dagen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is diegene die het in artikel 1 bedoelde gebruik of genot heeft.

Artikel 3 Tarieven

Het marktgeld bedraagt:

 • 1.

  voor het innemen van een vaste plaats als bedoeld in de Marktverordening met een tent, kraam, verkoopwagen of andere soortgelijke inrichting:

           a. op het marktterrein aan de Meubelmaker:

                Per kalenderkwartaal     € 12,58 per m² of gedeelte daarvan;

                Per kalenderhalfjaar       € 23,91 per m² of gedeelte daarvan;

                Per kalenderjaar           € 45,43 per m² of gedeelte daarvan.

           b. op het marktterrein aan de Biesbos

                Per kalenderkwartaal     € 14,04 per m² of gedeelte daarvan;

                Per kalenderhalfjaar       € 26,67 per m² of gedeelte daarvan;

                Per kalenderjaar           € 50,67 per m² of gedeelte daarvan.

 

 • 2.

  voor het innemen van een dagplaats als bedoeld in de Marktverordening met een tent, kraam, verkoopwagen of andere soortgelijke inrichting:

  a. op het marktterrein aan de Meubelmaker:

  per marktdag of gedeelte daarvan: € 1,07 per m² of gedeelte daarvan.

  b. op het marktterrein aan de Biesbos:

  Per marktdag of gedeelte daarvan: € 1,19 per m² of gedeelte daarvan.

          

 

Artikel 4 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijnen van betaling

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het gevorderde bedrag als bedoeld in artikel 3, eerste lid worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving;

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het gevorderde bedrag als bedoeld in artikel 3, tweede lid worden betaald op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 8 Inwerkingtreding, overgangsbepalingen en citeertitel

 

 • 1.

  De 'Verordening marktgeld Zwijndrecht 2009' van 16 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgeld Zwijndrecht 2013.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 november 2012.

 

De griffier,                        De voorzitter,

Nota-toelichting  

 

Toelichting (raadsvoorstel en - besluit)

 

Inleiding

 

We kennen in Zwijndrecht twee weekmarkten, namelijk bij de winkelcentra Oudeland aan de Meubelmaker (op dinsdag) en bij Walburg aan de Biesbos (op donderdag). 

Marktgeld wordt geheven voor het innemen van standplaatsen voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen op de markt. De tarieven zijn bepaald naar ingenomen vierkante meters op het marktterrein.   

 

Het uitgangspunt voor deze heffing is kostendekkendheid. Mede als gevolg van de in 2012 gewijzigde systematiek rondom de kostentoerekening valt de doorbelasting van de ambtelijke kosten en overhead aan het product Markt aanmerkelijk hoger uit. Bij ongewijzigd beleid bedraagt het tekort in 2013 circa € 46.000. 

 

Mede naar aanleiding hiervan hebben wij onderzocht in hoeverre de actuele tarieven in Zwijndrecht marktconform zijn. De tarieven zijn sinds 2009 niet meer aangepast. Het tarief voor een gemiddelde standplaats ligt in Zwijndrecht ondertussen circa 19% onder het gemiddelde in de regio. Tevens worden in Zwijndrecht de stroomkosten niet doorbelast aan

de kooplieden.

 

Gezien bovenstaande stellen wij u voor om de tarieven in Zwijndrecht voor 2013 te verhogen met 10%. Dat komt bij benadering overeen met het saldo van de in de begroting van Zwijndrecht gehanteerde inflatiecorrectie over de  jaren 2009 t/m 2013. Voorts stellen wij voor om met de marktadviescommissie in overleg te gaan over het verrekenen van de

stroomkosten.

 

Beoogd resultaat

Vaststellen van nieuwe, meer marktconforme marktgelden.

 

Argumenten

Zie inleiding.

 

(Extern) draagvlak

De verordening is getoetst door Gemeentebelastingen Drechtsteden. 

 

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

 

Aanpak/uitvoering

Niet van toepassing.

 

Communicatie

Deze verordening zal na vaststelling op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend worden

gemaakt.

 

Evaluatie en verantwoording

Niet van toepassing.

 

Financiën

De voorgestelde verhoging komt overeen met het saldo van de in de begroting van Zwijndrecht gehanteerde inflatiecorrectie over de  jaren 2009 t/m 2012. Met deze verhoging maken wij de tarieven meer marktconform en verbeteren wij de kostendekkendheid.

 

Hoogachtend,

 

De secretaris,  De burgemeester,