Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen 2014
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 255
 2. Invorderingswet 1990, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2019Nieuwe regeling

17-12-2013

Stadsnieuws, 2013-12-24

2013-11812

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen 2014

 

 

Artikel 1 Heffingen waarvoor kwijtschelding wordt verleend

Kwijtschelding kan aangevraagd en verleend worden voor:

 • -

  afvalstoffenheffing;

 • -

  hondenbelasting (alleen voor de eerste hond);

 • -

  rioolheffing woningen.

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Voor alle overige gemeentelijke heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW- gerechtigde personen gesteld op 100 procent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening op het verlenen van Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen van 11 december 2003 wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreden van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de verordening is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffinge14.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 december 2013,

De griffier, De voorzitter,

Nota-toelichting  

Inleiding

Vanuit uw raad is gevraagd om een actualisatie van de bestaande Verordening Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Deze dateert nog uit eind 2003 en is nogal gedateerd. Zo komt de kwijtschelding voor de onroerende zaakbelasting met betrekking tot het gebruikersdeel van de woningen nog voor, die met ingang van 2006 echter al is vervallen.

 

Gemeenten mogen zelf bepalen voor welke heffingen kwijtschelding wordt verleend. Op dit moment verlenen we kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting (alleen voor de eerste hond) en de rioolheffing voor woningen. De kwijtscheldingsnorm is wettelijk 90% van de bijstandsnorm. Gemeenten mogen dit verruimen naar 100%, wat ook in onzegemeente van toepassing is.

 

Wel willen wij, op voorstel van Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD), met de actualisatie van deze verordening een tweetal door wetswijziging ontstane nadelige gevolgen voor AOW-ers en huishoudens met kinderopvang repareren.

 

AOW-ers zonder aanvullende maatregelen komen als gevolg van het wetsvoorstel ‘Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet’ in mindere mate in aanmerking voor kwijtschelding. Dit wordt gerepareerd met artikel 3, lid 2.

 

Om de gevolgen van de toenemende kosten van kinderopvang is de kwijtscheldingsregeling bij lokale lasten verruimd. Gemeenten kunnen bij het verlenen van kwijtschelding rekening houden met de kosten van kinderopvang. Op grond van artikel 28, derde lid, van de Uitvoeringsregeling kan bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen voor de kwijtschelding rekening gehouden worden met de netto-kosten van kinderopvang. De nettokosten worden dan aangemerkt als uitgaven als bedoeld in artikel 15 van de Uitvoeringsregeling. Dit wordt geregeld met artikel 4. Hoewel de gemeenten niet verplicht zijn deze bepaling op te nemen, is dit vanuit sociaal oogpunt wel wenselijk. De gemeenten

hebben hiervoor in 2012 via de algemene uitkering Gemeentefonds een compensatie van in totaal € 10 miljoen ontvangen. Ons aandeel daarin was een kleine € 25.000. De GBD zal in het kader van de uniformiteit aan alle Drechtsteden gemeenten voorstellen deze bepaling in de kwijtscheldingsverordening op te nemen. Een toename van de kwijtscheldingsaanvragen wordt overigens door de GBD overigens nauwelijks verwacht.

 

Een groot deel van de kwijtscheldingen wordt automatisch door Gemeentebelastingen Drechtsteden getoetst via de Stichting Inlichtingenbureau. Het doel van deze geautomatiseerde toetsing is om zo de administratieve lasten voor de burger te verminderen.

 

Beoogd resultaat

Het actualiseren van de verordening.

 

Argumenten

Zie inleiding en beoogd resultaat.

 

(Extern) draagvlak

De verordening is getoetst door Gemeentebelastingen Drechtsteden en de opgenomen bepalingen zijn in overeenstemming met de modelverordening van de VNG.

 

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

 

Aanpak/uitvoering

Niet van toepassing.

 

Communicatie

De vaststelling van deze verordening zal eind december bekend worden gemaakt in ons gemeenteblad en via internet. De verordeningen liggen na publicatie in het gemeenteblad gedurende 12 weken ter inzage in de Publiekshal van het gemeentehuis.

 

Evaluatie en verantwoording

Niet van toepassing.

 

Financiën

De verwachting is dat het actualiseren van deze verordening nauwelijks van invloed zal zijn op de in de concept-meerjarenbegroting 2014-2017 geraamde bedragen voorkwijtschelding. Voor 2014 bedragen deze:

 • 1.

  Afvalstoffenheffing € 410.000

 • 2.

  Hondenbelasting € 10.000

 • 3.

  Rioolheffing € 260.000

   

Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris, De burgemeester,