Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening op de heffing en de invordering van Leges Gemeente Zwijndrecht 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van Leges Gemeente Zwijndrecht 2015
CiteertitelGewijzigde Legesverordening Gemeente Zwijndrecht 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Legesverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h.
 2. 1.0:c:BWBR0005416&artikel=156 leden 1 en 2&g=2014-03-04
 3. Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel h
 4. Paspoortwet, art. 2, tweede lid, en art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201401-01-2016Titel 1, Hoofdstuk 2 en 1.3.1 van de Tarieventabel

16-12-2014

Gemeenteblad, 23-12-2014

2014-12766
25-12-201431-12-2014Nieuwe regeling

25-11-2014

Gemeenteblad, 17-12-2014

2014-12650 herzien

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van Leges Gemeente Zwijndrecht 2015

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede  lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor: 

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijzigingen van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie personen);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekking op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

 

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Gewijzigde verordening op de heffing en de invordering van leges Zwijndrecht 2014’ van 4 maart 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening Gemeente Zwijndrecht 2015’.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25november 2014

 

De griffier,                                                      De voorzitter,

Toelichting (raadsvoorstel en - besluit)

Toelichting Legesverordening

Tarieventabel Leges Gemeente Zwijndrecht 2015

behorende bij de Legesverordening Gemeente Zwijndrecht 2015

 

 

Titel 1            Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3   

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4     

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5     

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6    

Verstrekkingen op grond van Wet

bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7      

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8  

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9   

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11    

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 

Leegstandwet

Hoofdstuk 13       

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14   

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16    

Kansspelen

Hoofdstuk 17 

Telecommunicatie

Hoofdstuk 17A

Overige kabels en leidingen

Hoofdstuk 18  

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19    

Diversen

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1    Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2    Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3    Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4    Vermindering

Hoofdstuk 5    Teruggaaf

Hoofdstuk 6    Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7    Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8    Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9    (Vervallen)

Hoofdstuk 10  (Vervallen)

Hoofdstuk 11   In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 12  Niet in behandeling nemen

Hoofdstuk 13  Overschrijving

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1    Horeca

Hoofdstuk 2    Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3    Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4    Splitsingsvergunning Woonruimte

Hoofdstuk 5    Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 6    In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

Titel 1  Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt, voor het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk,

 

1.1.1.1

op maandag 09:00 uur of 09:15 uur, zonder ceremonie

(in de trouwkamer van het gemeentehuis):

gratis

1.1.1.2

op maandag tussen 09:30-12:00 uur en op dinsdag en donderdag tussen 09:00-12:00 uur, zonder ceremonie

(in de trouwkamer van het gemeentehuis):

€ 210,00

1.1.1.3

op maandag tussen 09:30-16:00 uur en op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag tussen 9:00-16:00 uur, met ceremonie (op meerdere locaties mogelijk):

€ 420,00

1.1.1.4

op alle overige tijden:

(niet op zondag, niet tussen 22:00–06:00 uur)

€ 840,00

1.1.2

Indien gebruik gemaakt wordt van een locatie als bedoeld in artikel 7 van het Reglement Burgerlijke Stand, of een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, wordt het tarief onder 1.1.1 verhoogd met:

 € 210,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het aanbrengen van een wijziging of een annulering, binnen vier weken voorafgaande aan de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 € 79,00

1.1.4

<gereserveerd>

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

 

1.1.5.1

in een eenvoudige uitvoering:

€ 15,00

1.1.5.2

in een standaard uitvoering:

€ 30,00

1.1.5.3

In een luxe uitvoering:

€ 45,00

1.1.6

<gereserveerd>

 

1.1.7

<gereserveerd>

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,50

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het fungeren van een gemeenteambtenaar als getuige bij een huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie per ambtenaar per huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie

€ 26,50

1.1.11

<vervallen>

 

1.1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor één dag:

€ 157,50

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,10*

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20*

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,10*

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20*

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 € 67,10*

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20*

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20*

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 53,05*

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,45*

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,30*

 

*Wettelijk gereguleerd tarief

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,80*

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10*

1.3.2.2

bij een aanvraag buiten de reguliere openingstijden vermeerderd met een bedrag van

€ 34,75

1.3.2.3

bij een afgifte buiten de reguliere openingstijden vermeerderd met een bedrag van

€ 34,75

1.3.3

Voor de toepassing van de subonderdelen 1.3.2.2 en 1.3.2.3 wordt onder de reguliere openingstijden verstaan, de openingstijden die zijn vermeld op de gemeentelijke website.

 

 1.3.4

 De verhogingen genoemd in onderdeel 1.3.2 zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd.

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 12,70

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens, waarbij aanvraag en betaling via het e-loket plaatsvinden, per verstrekking

€ 8,50

1.4.3

<gereserveerd>

 

1.4.4

<gereserveerd>

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50*

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 26,50

*Wettelijk gereguleerd tarief

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 12,70

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23*

 

met een maximum per bericht van

€ 5,00*

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50*

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50*

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50*

*Wettelijk gereguleerd tarief

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 52,50

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 52,50

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

de stukken behorende bij een raadsvergadering, per boekje

€ 16,00

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

de stukken behorende bij een raadsvergadering, per boekje

€ 79,00

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.1.1

een afdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

per pagina op papier

 

 

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde (zwart wit)

€ 0,50

 

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde (kleur)

€ 1,00

 

in formaat A3, per bladzijde (zwart wit)

€ 1,50

 

in formaat A3, per bladzijde (kleur)

€ 3,00

 

in formaat A2, per bladzijde (zwart wit)

€ 10,00

 

in formaat A2, per bladzijde (kleur)

€ 20,00

 

in formaat A1, per bladzijde (zwart wit)

€ 12,50

 

in formaat A1, per bladzijde (kleur)

€ 25,00

 

in formaat A0, per bladzijde (zwart wit)

€ 15,00

 

in formaat A0, per bladzijde (kleur)

€ 30,00

1.8.1.2

<gereserveerd>

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 16,00

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 16,00

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 16,00

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 16,00

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen; per product

€ 16,00

1.8.3

<gereserveerd>

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken of doen vervallen van aparte huisnummers voor zelfstandige onderdelen van een bestaand adres:

€ 262,50

1.8.4.1.

vermeerderd met een toeslag per vastgesteld huisnummer

€ 52,50

1.8.4.2

<vervallen>

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05*

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 12,70 *

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 12,70

 *Wettelijk gereguleerd tarief 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,50

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 1,50

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 16,00

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 60,10

 

1.11.2

tot het verlenen van een voorrangsverklaring

€ 60,10

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet:

€ 105,00

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet:

€ 52,50

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

<gereserveerd>

 

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 105,00

Hoofdstuk 14 Markten 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.14.1

<gereserveerd>

 

1.14.2

het inschrijven op de wachtlijst

€ 52,50

1.14.3

het verlengen van de inschrijving

€ 26,50

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.15.1

het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 105,00

1.15.2

het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 52,50

1.15.3

het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 52,50

Hoofdstuk 16 Kansspelen 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

<gereserveerd>

 

1.16.1.2

<gereserveerd>

 

1.16.1.3

voor onbepaalde tijd voor één kansspelautomaat

€ 226,50*

1.16.1.4

voor onbepaalde tijd voor twee kansspelautomaten

€ 362,50*

1.16.2

<gereserveerd>

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 52,50

1.16.4

<gereserveerd>

 

 *Wettelijk gereguleerd tarief 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatiekabels

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

 € 354,00

1.17.1.1

Het basistarief in onderdeel 1.17.1 wordt voor een sleuflengte:

 

1.17.1.1.1

van 10 tot en met 199 meter, per strekkende meter verhoogd met:

€ 3,70

1.17.1.1.2

van 200 tot en met 10.000 meter, per strekkende meter verhoogd met:

€ 2,10

1.17.1.1.3

langer dan 10.000 meter, per strekkende meter verhoogd met:

€ 1,75

1.17.1.1.4

van minder dan 10 meter en eveneens van bijzondere aard en/of als er apparatuur (bv Cai-kast, handholes) wordt geplaatst, gesteld op:

 

€ 101,00

1.17.2

Het tarief voor een melding vanwege werkzaamheden van niet-ingrijpende aard, als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Telecommunicatieverordening Zwijndrecht, bedraagt:

 € 49,95

1.17.3

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het in onderdeel 1.17.1 genoemde basisbedrag verhoogd met:

€ 405,00

Hoofdstuk 17A Overige kabels en leidingen

1.17A.1

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van vergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Leidingenverordening, bedraagt:

€ 354,00

1.17A.1.1

Het basistarief in onderdeel 1.17A.1 wordt voor een sleuflengte:

 

1.17A.1.1.1

van 10 tot en met 199 meter, per strekkende meter verhoogd met:

€ 3,70

1.17A.1.1.2

van 200 tot en met 10.000 meter, per strekkende meter verhoogd met:

€ 2,10

1.17A.1.1.3

langer dan 10.000 meter, per strekkende meter verhoogd met:

€ 1,75

1.17A.1.1.4

van minder dan 10 meter en eveneens van bijzondere aard en/of als er apparatuur (bv Cai-kast, handholes) wordt geplaatst, gesteld op:

€ 101,00

1.17A.2

Het tarief voor een melding vanwege werkzaamheden van niet-ingrijpende aard, als bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Leidingenverordening, bedraagt:

€ 49,95

1.17A.3

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het in onderdeel 1.17A.1 genoemde basisbedrag verhoogd met:

€ 405,00

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer 

 

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

1.18.1.1

voor het bord C17 voor de duur van één dag,

€ 10,50

1.18.1.2

voor het bord C17 voor de duur van één jaar,

€ 52,50

1.18.1.3

in alle overige situaties:

€ 105,00

 

 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag,

 

1.18.2.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het BABW:

€ 49,50

1.18.2.2

tot het nemen van een verkeersbesluit voor het beschikbaar stellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 29 van het BABW:

€ 105,00

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het ten behoeve van aanvrager:

 

1.18.3.1

plaatsen van een verkeersbord en een kentekenbord waarmee een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven als bedoeld in artikel 29 van het BABW:

€ 526,00

1.18.3.2

vervangen van een kentekenbord op een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 29 van het BABW:

€ 105,00

1.18.3.3

<gereserveerd>

 

Hoofdstuk 19 Diversen 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

1.19.1.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening

€ 105,00

1.19.1.2

een vergunning voor het plaatsen van reclameborden als bedoeld in artikel 2:10.a, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening

€ 105,00

1.19.1.3

een vergunning voor uitstallingen als bedoeld in artikel 2:10.a, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening

€ 105,00

1.19.1.4

een vergunning voor de verkoop van vuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 262,50

1.19.1.5

een vergunning voor het gebruik van gemeentegrond

€ 52,50

1.19.1.6

een vergunning voor (licht)reclames

€ 157,50

1.19.1.7

een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening (parkeren grote voertuigen binnen bebouwde kom)

€ 262,50

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 12,70

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.2.2.1

per pagina op papier

 

 

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde (zwart wit)

€ 0,50

 

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde (kleur)

€ 1,00

 

in formaat A3, per bladzijde (zwart wit)

€ 1,50

 

in formaat A3, per bladzijde (kleur)

€ 3,00

 

in formaat A2, per bladzijde (zwart wit)

€ 10,00

 

in formaat A2, per bladzijde (kleur)

€ 20,00

 

in formaat A1, per bladzijde (zwart wit)

€ 12,50

 

in formaat A1, per bladzijde (kleur)

€ 25,00

 

in formaat A0, per bladzijde (zwart wit)

€ 15,00

 

in formaat A0, per bladzijde (kleur)

€ 30,00

1.19.2.2.2

<gereserveerd>

 

1.19.2.3

<gereserveerd>

 

1.19.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 26,50

1.19.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 12,70

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 420,00

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

50%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld,

 

 

met een minimum van:

€ 157,50

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen:

€ 105,00

 

vermeerderd met:

2,729%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000,00 tot € 500.000,00 bedragen:

  € 5.563,00

 

vermeerderd met

2,331%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 200.000,00;

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

€ 12.556,00

 

vermeerderd met

2,127%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 500.000,00;

 

 2.3.1.1.4

 indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 2.000.000,00 bedragen:

  € 23.191,00

 

vermeerderd met:

1,772%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 1.000.000,00;

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000,00 tot € 5.000.000,00 bedragen:

€ 40.911,00

 

vermeerderd met:

1,558%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 2.000.000,--;

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000,00 of meer bedragen:

 € 87.651,00

 

vermeerderd met:

1,494%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 5.000.000,00

 

 

 

 

2.3.1.2

<gereserveerd>

 

2.3.1.3

<gereserveerd>

 

 

 Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

 

 

110%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges,

 

van de bouwkosten boven de grens van € 2.000.000,00;

van de bouwkosten boven de grens van € 2.000.000,00;

van de bouwkosten boven de grens van € 2.000.000,00;

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 1.050,00

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, wordt het tarief berekend conform onderdeel 2.3.1;

 

 

daarbij wordt voor de bouwkosten, de aanlegkosten gehanteerd.

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1,

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 262,50

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 367,50

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 6.510,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 364,00

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 367,50

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 262,50

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 262,50

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 262,50

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 262,50

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 315,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 420,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 6.510,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 420,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 315,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 315,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 315,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 315,00

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1

categorie 1, zijnde 0 t/m 100 m2

€ 516,00

2.3.5.1.2

categorie 2, zijnde 101 t/m 500 m2

€ 365,50

 

verhoging per m2

€ 1,61

2.3.5.1.3

categorie 3, zijnde 501 t/m 2.000 m2

€ 859,50

 

verhoging per m2

€ 0,59

2.3.5.1.4

categorie 4, zijnde 2.001 t/m 5.000 m2

€ 1.719,00

 

verhoging per m2

€ 0,16

2.3.5.1.5

categorie 5, zijnde 5.001 t/m 50.000 m2

€ 2.256,50

 

verhoging per m2

€ 0,03

2.3.5.1.6

categorie 6, zijnde meer dan 50.000 m2

€ 3.438,50

 

verhoging per m2

€ 0,01

2.3.5.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken), bedraagt het legestarief:

10%

 

van het vermelde legestarief in 2.3.5.1.

 

2.3.5.3

Indien de aanvraag om een vergunning bedoeld in 2.3.5.1 betrekking heeft op een wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning, bedraagt het legestarief, indien het betreft:

 

2.3.5.3.1

uitbreiding van het gebouw/de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat:

 

 

het legestarief vermeld in 2.3.5.1,

 

 

met dien verstande dat de leges uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 

2.3.5.3.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van het gehele gebouw/de gehele inrichting dan wel een deel van het gebouw/de inrichting, met dien verstande dat deze aanpassing tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat:

50%

 

van het legestarief vermeld in 2.3.5.1

 

 

met dien verstande dat de leges uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de aanpassing;

 

2.3.5.4

Een verklaring van overdracht van gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken aan de nieuwe gebruiker

€ 52,00

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijk Erfgoedverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 262,50

2.3.6.1

<gereserveerd>

 

2.3.6.2

<gereserveerd>

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 € 367,50

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 262,50

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van  artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 105,00

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 52,50

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10A, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

1 tot en met 9 m2:

€ 52,50

 

10 tot en met 99 m2:

€ 105,00

 

100 m2 en meer:

€ 262,50

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1988

 

 

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van de Natuurbeschermingswet ontheffing nodig is, in het kader waarvan een andere instantie advies moet uitbrengen, worden deze kosten in zijn geheel doorberekend aan de aanvrager.

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, in het kader waarvan een andere instantie advies moet uitbrengen, worden deze kosten in zijn geheel doorberekend aan de aanvrager

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 210,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 210,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14.3

Procedure hogere grenswaarde

 

2.3.14.3.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning alleen kan worden verleend na vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder, worden de leges als bedoeld in 2.3.1, 2.3.3 en 2.3.4, verhoogd met:

 €  367,50

2.3.14.3.2

Wanneer deze zgn. procedure hogere grenswaarden wordt gevolgd op basis van een herziening van het bestemmingsplan, blijft de berekening van de te heffen leges buiten beschouwing.

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

<gereserveerd>

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

 

 

2.3.17.1

Extra Welstandstoets

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 

2.3.17.1.1

voor adviezen inzake reclames, per advies

 gratis

2.3.17.1.2

voor bouwkosten lager dan € 4.000,00

 € 45,00

2.3.17.1.3

voor bouwkosten van € 4.000,00 tot € 25.000,00

 € 45,00

2.3.17.1.4

voor bouwkosten van € 25.000,00 tot € 120.000,00

1,8 ‰

 

van de bouwkosten

 

2.3.17.1.5

voor bouwkosten van € 120.000,00 tot € 230.000,00

1,8 ‰

 

van de bouwkosten

 

2.3.17.1.6

voor bouwkosten van € 230.000,00 tot € 455.000,00

1,8 ‰

 

van de bouwkosten

 

2.3.17.1.7

voor bouwkosten vanaf € 455.000,00 en hoger

 € 2.250,00

2.3.17.1.8

De legeskosten worden naar boven afgerond op € 5,00.

 

 

 

 

2.3.17.2

Monumentencommissie

 

 

Indien ten behoeve van een bouwplan, een advies van de monumentencommissie behoeft te worden ingewonnen, wordt het in onderdeel 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

€ 262,50

2.3.17.3

<gereserveerd>

 

 

 

 

2.3.17.4

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.17.4.1

voor particuliere bouw

€ 367,50

2.3.17.4.2

voor bedrijfslocaties

€ 735,00

 

 

 

2.3.17.5

Beoordeling akoestisch onderzoeksrapport

 

 

Indien ten behoeve van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, een akoestisch onderzoeksrapport dient te worden beoordeeld, bedraagt het legestarief:

€ 472,50

 

 

 

2.3.17.6

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

€ 682,50

 

 

 

2.3.17.7

Overig advies

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen, nog niet nader benoemd bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo:

 

2.3.17.7.1

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.7.2

Indien een begroting zoals hiervoor is bedoeld is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 367,50

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering 

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3;

 

 

onder aftrek van:

€ 157,50

 

Als voorwaarde voor de hiervoor genoemde vermindering geldt dat deze aanvraag binnen 26 weken na de beoordeling van de conceptaanvraag of het vooroverleg moet zijn ingediend en er sprake is van een gelijke aanvraag.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

2.5.1.1

De teruggaaf bedraagt:

30%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

Wanneer de intrekking plaats vindt op advies van de gemeente, worden deze leges eenmalig verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor hetzelfde (bouw)plan op dezelfde locatie, indien deze aanvraag wordt ingediend binnen 12 weken na ontvangst van het intrekkingsverzoek.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

15%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

15%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Het minimum bedrag resterende leges na teruggaaf bedraagt:

€ 157,50

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel overige kosten

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.13, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 157,50

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 1.050,00

 

Het bepaalde in 2.7 vindt geen toepassing indien de wijziging zodanig is dat van een nieuw (bouw)plan sprake is.

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.8.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.8.1 of 2.8.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

2.9

<vervallen>

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

 

2.10

<gereserveerd>

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 

 2.11.1

 het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.11.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.11.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Niet in behandeling nemen

 

2.12.1

Indien een verzoek tot aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag of aanvraag om een omgevingsvergunning, ook na een verzoek tot aanvulling, wegens onvolledigheid niet verder kan worden behandeld, wordt:

 

 

 

 

50%

 

van de op grond van 2.2, 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 en/of 2.3.11 verschuldigde leges in rekening gebracht.

 

2.12.2

De overeenkomstig 2.12.1 geheven leges worden eenmalig verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor hetzelfde (bouw)plan op dezelfde locatie, onder aftrek van:

 

 

€ 157,50

 

indien deze aanvraag wordt ingediend, binnen 12 weken na de mededeling (van de beslissing) om de aanvraag, zoals bedoeld in 2.12.1, niet verder in behandeling te nemen.

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Overschrijving

 

2.12

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning bedraagt:

€ 52,50

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 262,50

3.1.2

een aanvraag tot het:

 

3.1.2.1

verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 630,00

3.1.2.2

wijzigen van de persoon van de leidinggevende, niet zijnde de houder van de inrichting, op een verleende vergunning als bedoeld onder 3.1.2.1:

 € 105,00

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 79,00

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet:

 € 105,00

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet:

€ 105,00

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet:

€ 105,00

 3.1.7

 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet:

 € 79,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.0

een evenement waarvoor vrijstelling wordt verleend als bedoeld in artikel 2.25, tweede lid van de APV (melding):

gratis

3.2.1.1

een kleinschalig evenement, met nagenoeg geen impact op de omgeving, en zonder winstoogmerk (sponsorloop, e.d.):

€ 12,70

3.2.1.2

een kleinschalig, of middelgroot evenement, met nagenoeg geen impact op de omgeving:

€ 52,50

3.2.1.3

een evenement met geringe impact op de omgeving:

€ 105,00

3.2.1.4

een evenement met impact op de omgeving, gedurende maximaal één dag:

€ 210,00

3.2.1.5

een evenement met impact op de omgeving, gedurende meer dan één dag:

€ 420,00

3.2.1.6

een risico evenement, met behoorlijke impact op de omgeving en openbare orde en veiligheid (bijv. Dancefestival, enz.):

€ 2.100,00

3.2.2

<gereserveerd>

 

3.2.3

De in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten van het advies van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aan het college van burgemeester en wethouders, berekend aan de hand van het begrote aantal daarmee gemoeide uren tegen een tarief van:

 

 

 

 

 

 

€ 26,50

 

per kwartier of een gedeelte daarvan.

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

3.3.1

verlenen van een exploitatievergunning of wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.050,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 1.050,00

3.3.2

wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 105,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 105,00

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte 

 

<gereserveerd>

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening  

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening:

 

3.6.1.1

categorie 1, zijnde 0 t/m 100 m²

€ 516,00

3.6.1.2

categorie 2, zijnde 101 t/m 500 m²

€ 365,50

 

verhoging per m²

€ 1,61

3.6.1.3

categorie 3, zijnde 501 t/m 2.000 m²

€ 859,50

 

verhoging per m²

€ 0,59

3.6.1.4

categorie 4, zijnde 2.001 t/m 5.000 m²

€ 1.719,00

 

verhoging per m²

€ 0,16

3.6.1.5

categorie 5, zijnde 5.001 t/m 50.000 m²

€ 2.256,50

 

verhoging per m²

€ 0,03

3.6.1.6

categorie 6, zijnde meer dan 50.000 m²

€ 3.438,50

 

verhoging per m²

€ 0,01

3.6.2

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.6.1 betrekking heeft op het tijdelijke gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken)

10%

 

van het vermelde legestarief in 3.6.1.

 

3.6.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een vergunning bedoeld in 3.6.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft:

 

3.6.3.1

uitbreiding van het gebouw/ de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat:

 

 

het legestarief vermeld in 3.6.1

 

 

met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

3.6.3.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van het gehele gebouw/ de gehele inrichting dan wel een deel van het gebouw/ de inrichting, met dien verstande dat deze aanpassing tenminste 10 % van de gebruiksoppervlakte beslaat:

50%

 

van het legestarief vermeld in 3.6.1

 

 

met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de aanpassing.

 

3.6.4

Een verklaring van overdracht van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening aan de nieuwe gebruiker

€ 52,50

3.6.5

Ontheffing verbod open vuur en roken

 

3.6.5.1

Een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.5 van de Brandbeveiligingsverordening

€ 52,50

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 26,50

Behorend bij raadsbesluit van 25 november 2014.

 

De griffier van de gemeente Zwijndrecht,