Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Instellingsbesluit Marktcommissie gemeente Zwijndrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit Marktcommissie gemeente Zwijndrecht
CiteertitelInstellingsbesluit Marktcommissie gemeente Zwijndrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2014Nieuwe regeling

09-12-2014

Stadsnieuws, 23-12-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit Marktcommissie gemeente Zwijndrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente ZWIJNDRECHT

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het voor de marktaangelegenheden die voortvloeien uit de Marktverordening wenselijk is om een marktcommissie in te stellen;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende

 

Instellingsbesluit inzake samenstelling en werkwijze van de marktcommissie

 

Artikel 1 Taak marktcommissie

De marktcommissie heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over aangelegenheden met betrekking tot de warenmarkten in de gemeente.

Artikel 2 Samenstelling marktcommissie

 • 1.

  De marktcommissie bestaat uit de volgende leden:

  • a.

   De wethouder economische zaken wordt door het college aangewezen als voorzitter.

  • b.

   De marktmeester is adviserend lid van de marktcommissie.

  • c.

   Standplaatshouder dinsdagmarkt. Zij hebben het recht om 1 lid voor te dragen en deze is in het bezit van een geldige vergunning voor een standplaats. Standplaatshouders donderdagmarkt. Zij hebben het recht om 2 leden voor te dragen en zij zijn in het bezit van een geldige vergunning voor een standplaats. Er is maximaal één bestuurslid vertegenwoordigd van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel;

  • d.

   een vertegenwoordiger van de winkeliersvereniging;

  • e.

   de kramenzetter.

 • 2.

  De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, die wordt aangewezen door het college.

 • 3.

  Voor bepaalde onderwerpen kan de voorzitter deskundigen als adviseur voor de vergadering uitnodigen.

Artikel 3 Verkiezing

 • 1.

  Verkiezing van de leden van de marktcommissie als bedoeld in artikel 2, lid 1 onderdeel b vindt plaats in hetzelfde jaar als waarin de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. De verkiezing wordt door het college georganiseerd.

 • 2.

  De vergunninghouders van een vaste standplaats op de warenmarkten kunnen zich kandidaat stellen voor de marktcommissie.

 • 3.

  Het tellen van de uitgebrachte stemmen vindt plaats in het openbaar door de voorzitter, in bijzijn van tenminste twee leden van de op dat moment in functie zijnde marktcommissie.

 • 4.

  De uitslag wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan de vaste standplaatshouders op de weekmarkt.

Artikel 4 Benoeming en herkiesbaarheid

 • 1.

  De leden van de marktcommissie, als bedoeld in artikel 2, lid 1, worden telkens door het college voor de tijd van ten hoogste vier jaren benoemd.

 • 2.

  De gekozen leden kunnen zich, na de in het eerste lid genoemde periode opnieuw herkiesbaar stellen. De gekozen leden zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar.

 • 3.

  De in artikel 2, lid 1, onderdeel c genoemde vertegenwoordiger wordt door het college benoemd op voordracht van de voorzitter van de Winkeliersvereniging.

 • 4.

  De marktcommissieleden kunnen tussentijds ontslag nemen. Indien een gekozen lid voor het einde van de vierjarige periode aftreedt, kan het reservelid dat na de gekozen leden de meeste stemmen heeft behaald, de plaats innemen.

 • 5.

  Het reservelid treedt op als plaatsvervanger bij afwezigheid van de direct gekozen vertegenwoordiger.

 • 6.

  Degene die wordt benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens naam hij is benoemd, had moeten aftreden.

Artikel 5 Werkwijze marktcommissie

 • 1.

  De marktcommissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste twee andere leden van de commissie het nodig oordelen maar tenminste één maal per jaar. Als een vergadering is gevraagd door het vereiste aantal leden, wordt deze binnen drie weken gehouden.

 • 2.

  De voorzitter nodigt de leden schriftelijk of elektronisch uit voor de vergadering. De uitnodiging wordt, met vermelding van agendapunten, tenminste een week voor het houden van de vergadering aan de leden toegestuurd.

 • 3.

  De vergaderingen van de marktcommissie zijn niet openbaar. Van het verhandelde tijdens de vergadering wordt door de secretaris een schriftelijk verslag gemaakt welke openbaar is.

 • 4.

  De deuren worden gesloten wanneer tenminste twee leden van de commissie hierom vragen of dit door de voorzitter nodig wordt geacht. Van de vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag gemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt. Het verslag wordt dan vertrouwelijk aan de leden van de marktcommissie toegezonden.

Artikel 6 Ophouden lidmaatschap

Een commissielid, conform artikel 2 gekozen op grond van een bepaalde functie of in een bepaalde kwaliteit, houdt op lid van de commissie te zijn, zodra het ophoudt deze functie of kwaliteit te hebben.

Artikel 7 Herbenoeming ter opvulling van opengevallen plaats

De benoeming ter vervulling van een plaats, welke is opengevallen, geschiedt binnen twee maanden.

Artikel 8 Uitbrengen advies

 • a.

  De marktcommissie brengt haar advies schriftelijk uit aan burgemeester en wethouders.

 • b.

  Indien de marktcommissie niet tot een eensluidend advies van een bepaalde aangelegenheid komt, wordt ook het van de meerderheid afwijkend standpunt ter kennis van burgemeester en wethouders gebracht.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Marktcommissie gemeente Zwijndrecht.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de datum waarop de Marktverordening Zwijndrecht in werking treedt.

Aldus besloten in de vergadering van 9 december 2014

Het college van Burgemeester en Wethouders Zwijndrecht

de secretaris de burgemeester