Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Beleidsregels waardering mantelzorgers gemeente Zwijndrecht 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels waardering mantelzorgers gemeente Zwijndrecht 2015
CiteertitelWaardering mantelzorgers gemeente Zwijndrecht 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.1.6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-201531-12-2016Nieuwe regeling

17-11-2015

Gemeenteblad, 07-12-2015

2015-13410

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels waardering mantelzorgers gemeente Zwijndrecht 2015

Overwegende dat het verlenen van mantelzorg van groot belang is en dat deze inzet in zijn omvang enorm en daardoor van onschatbare waarde is;

 

Gelet op artikel 2.1.6. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

 

Gezien het besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2015 over de waardering en ondersteuning van mantelzorgers;

 

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht;

 

Mantelzorg: In de Wmo 2015 (art. 1.1.1.) is mantelzorg omschreven als hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep.

 

Mantelzorger: Iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit zijn omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een andere familielid, vriend of kennis. Voor de uitvoering van deze beleidsregels gaat het om de mantelzorger die in 2015 minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden langdurige zorg heeft verleend aan een familielid, vriend of iemand anders in de directe omgeving. Het gaat om onbetaalde zorg en om niet gebruikelijke zorg (de normale, dagelijkse zorg die partners die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze al leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden).

 

Structurele mantelzorg: Zorg geven gedurende minimaal 8 uur per week over een periode van minimaal 3 maanden per jaar.

Artikel 2 Doel van de beleidsregels

 • 1.

  Het doel van deze beleidsregels is nadere regels te geven voor de manier waarop de gemeente Zwijndrecht mantelzorgers van inwoners van Zwijndrecht in 2015 blijk van waardering wil geven.

 • 2.

  Deze beleidsregels dragen bij aan de uitvoering van de mantelzorgondersteuning.

Artikel 3 Reikwijdte beleidsregels

Deze beleidsregels zijn van toepassing op mantelzorgwaardering in het kader van artikel 2.1.6. van Wmo 2015. De waardering is voor personen, die aan inwoners van de gemeente Zwijndrecht structurele mantelzorg geven.

Artikel 4 Mantelzorgwaardering 2015

 • 1.

  De waardering bestaat in 2015 uit een mantelzorgcheque voor mantelzorgers: een waardering in natura.

 • 2.

  De mantelzorgcheque kan worden besteed bij de door de gemeente gecontracteerde partijen voor alle voorkomende huishoudelijke werkzaamheden, inclusief aanvullende werkzaamheden zoals wassen en/of strijken van kleding, halen en opbergen van boodschappen, het verzorgen van een koude of warme maaltijd en begeleiding bij activiteiten.

 • 3.

  De waarde van de mantelzorgcheque mantelzorger in 2015 is € 150,--.

 • 4.

  De gemeente stelt in 2015 maximaal 1000 dienstencheques beschikbaar.

Artikel 5 Doelgroep

De mantelzorgwaardering wordt uitsluitend verstrekt aan mantelzorgers, die mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Zwijndrecht.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een mantelzorgcheque kan worden gedaan door de zowel mantelzorger voor zichzelf als door de verzorgde voor de mantelzorger bij MEE Drechtsteden, afdeling mantelzorgondersteuning onder vermelding van mantelzorg Zwijndrecht (Postbus 3016, 3301 DA Dordrecht).

 • 2.

  De verzorgde kan een aanvraag doen voor meerdere mantelzorgers die voor hem of haar mantelzorgen.

 • 3.

  De aanvrager kan slechts één aanvraag voor zichzelf doen, ook wanneer hij of zij voor meerdere personen in Zwijndrecht mantelzorgt.

 • 4.

  De aanvraag bevat vragen over de gegevens van mantelzorger en mantelzorgontvanger en vragen rondom de mantelzorgondersteuning die wordt geboden of ontvangen waarmee een beeld ontstaat van de geboden mantelzorg.

 • 5.

  De aanvragen van een mantelzorgcheque worden op basis van binnenkomst door MEE Drechtsteden geregistreerd. Zodra het aantal van 1000 wordt overschreden meldt MEE Drechtsteden dat bij het college.

Artikel 7 Aanvraagperiode

 • 1.

  De aanvraagperiode voor 2015 loopt van 18 november 2015 tot en met 31 januari 2016.

 • 2.

  De aanvraag kan worden gedaan bij MEE Drechtsteden, afdeling mantelzorgondersteuning onder vermelding van mantelzorg Zwijndrecht (Postbus 3016, 3301 DA Dordrecht).

Artikel 8 Aanvraagformulier

 • 1.

  De aanvraag wordt met een digitaal of papieren aanvraagformulier ingediend.

 • 2.

  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

Artikel 9 Voorwaarden

De waardering wordt slechts verleend indien voldaan wordt aan de volgende criteria:

 • 1.

  de mantelzorgontvanger woont in Zwijndrecht;

 • 2.

  de mantelzorger heeft in 2015 minimaal 8 uur per week gedurende minimaal 3 maanden zorg verleend voor de verzorgde;

 • 3.

  de mantelzorger verklaart naar waarheid dat er niet tegelijkertijd een persoonsgebonden budget beschikbaar is voor de geleverde mantelzorg.

Artikel 10 Gegevensonderzoek en gegevensregistratie

 • 1.

  De mantelzorger zal als mantelzorger bij MEE Drechtsteden geregistreerd worden.

 • 2.

  MEE Drechtsteden kan telefonisch contact opnemen met de mantelzorger of mantelzorgontvanger voor nadere informatie.

 • 3.

  MEE Drechtsteden zal telefonisch contact opnemen met de mantelzorger wanneer de mantelzorger heeft aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning.

 • 4.

  MEE Drechtsteden kan telefonisch contact opnemen met de aanvrager wanneer er wordt aangegeven dat er veel uur mantelzorg wordt verleend en de mantelzorgontvanger niet geregistreerd is als cliënt.

 • 5.

  MEE Drechtsteden is bevoegd steekproefsgewijs te controleren of de dienstencheque rechtmatig verstrekt kan worden.

 • 6.

  MEE Drechtsteden zal telefonisch contact opnemen met de aanvrager indien onjuiste gegevens zijn aangeleverd.

 • 7.

  Bij fraude komt de aanvrager in het volgende jaar niet meer in aanmerking voor een mantelzorgwaardering.

 • 8.

  De gegevens kunnen gebruikt worden om mantelzorgers te informeren over mogelijkheden voor ontmoeting, informatie, advies, deskundigheidsbevordering en verlichting van taken van mantelzorgers voor mantelzorgers.

Artikel 11 Verlenen van de mantelzorgcheque

 • 1.

  Na ontvangst van de volledige aanvraag wordt aan de mantelzorger op zijn/haar verzoek een mantelzorgcheque overhandigt.

 • 2.

  De mantelzorgcheque kan gedurende het hele jaar 2016 ingeleverd worden bij de door de gemeente Zwijndrecht gecontracteerde zorgaanbieders.

 • 3.

  De mantelzorgcheque kan voor verschillende diensten bij één aanbieder gebruikt worden.

 • 4.

  De mantelzorgcheque kan niet bij meerdere zorgaanbieders ingeleverd worden.

 • 5.

  Met de mantelzorgcheque kunnen mantelzorgers een beroep op de volgende dienstverlening: alle voorkomende huishoudelijke werkzaamheden, inclusief aanvullende werkzaamheden zoals wassen en/of strijken van kleding, halen en opbergen van boodschappen, het verzorgen van een koude of warme maaltijd en begeleiding bij activiteiten.

 • 6.

  De mantelzorger maakt zelf een keuze bij welke zorgaanbieder hij/zij de mantelzorgcheque inlevert.

 • 7.

  De mantelzorger stemt met de gekozen zorgaanbieder af welke exacte werkzaamheden (en op welk moment) hij/zij wil laten uitvoeren met de mantelzorgcheque.

 • 8.

  Zodra de keuze is gemaakt, geeft hij/zij dat door aan MEE Drechtsteden, die vervolgens het bedrag van € 150,-- overmaakt aan de zorgaanbieder.

 • 9.

  De mantelzorger hoeft geen eigen bijdrage betalen.

Artikel 12 Weigeringsgronden

 • 1.

  De mantelzorgwaardering/mantelzorgcheque wordt niet verleend indien niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze beleidsregels.

 • 2.

  MEE Drechtsteden adviseert het college daarover en binnen 4 weken neemt het college daarover een besluit.

 • 3.

  De gemeente stelt maximaal 1000 mantelzorgcheques ter beschikking. Bij overschrijding van 1000 aanmeldingen kan het college een mantelzorgcheque weigeren.

Artikel 13 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels worden op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en treden in werking op 18 november 2015.

 • 2.

  De beleidsregels worden aangehaald als: waardering mantelzorgers gemeente Zwijndrecht 2015.

 • 3.

  Deze beleidsregels vervallen op 31 december 2016.

Vastgesteld in de vergadering van 17 november 2015

De secretaris De burgemeester