Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Regeling wachtdienst gemeente Zwijndrecht 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling wachtdienst gemeente Zwijndrecht 2015
CiteertitelRegeling wachtdienst gemeente Zwijndrecht 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-201501-01-201501-01-2020Nieuwe regeling

23-06-2015

Gemeenteblad 20-11-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling wachtdienst gemeente Zwijndrecht 2015

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

 

 • 1.

  Consignatie wordt omschreven als een tijdsruimte tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin een werknemer verplicht is bereikbaar te zijn om in het geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.

 • 2.

  Onderdeel van deze regeling wachtdienst vormen:

  • -

   wachtdienst voor begraafplaatsen;

  • -

   storingsdienst voor gemalen en riolen;

  • -

   wachtdienst voor wateroverlast;

  • -

   wachtdienst voor stormschade;

  • -

   wachtdienst voor beheer en onderhoud gebouwen;

  • -

   wachtdienst voor gladheidsbestrijding.

 • 3.

  De geconsigneerde werknemers kunnen geheel vrij in een door hen zelf gekozen omgeving over hun tijd beschikken, waarbij slechts rekening hoeft te worden gehouden met het feit dat er een oproep kan plaatsvinden om zo spoedig mogelijk werkzaamheden te verrichten. Dit betekent dat de werknemer binnen een redelijke afstand van het werk dient te blijven.

 • 4.

  Eveneens moeten de geconsigneerde werknemers in staat zijn om na een oproep binnen een redelijke tijd aanwezig te zijn op de plaats waarvandaan de werkzaamheden worden aangevangen. Het afdelingshoofd bepaalt in deze wat als een redelijke tijd wordt ervaren.

 • 5.

  Arbeid verricht na oproep bij consignatiedienst wordt als overwerk beschouwd en vergoeding vindt plaats overeenkomstig de overwerksystematiek van artikel 3:2 CAR (zie ook artikel 8).

 

Artikel 2 Geconsigneerde ambtenaren

 

 • 1.

  De aanwijzing van ambtenaren die consignatiediensten moeten verrichten, geschiedt door het afdelingshoofd, namens burgemeester en weghouders.

 • 2.

  De ambtenaar die tot het verrichten van consignatiediensten is aangewezen is hiertoe verplicht, tenzij hij op medische gronden door de bedrijfsarts te bepalen, tijdelijk of blijvend wordt uitgezonderd.

 

Artikel 3 Dienstrooster

 

 • 1.

  De periode voor consignatie is gedurende het hele jaar actief voor in artikel 1, lid 1 bedoelde arbeid, met uitzondering van:

  • -

   De wachtdienst voor gladheidsbestrijding, welke dienst loopt van 1 november tot en met 31 maart.

  • -

   De wachtdiensten voor stormschade en wateroverlast, welke diensten incidenteel en ad hoc worden ingesteld, afhankelijk van de weersomstandigheden.

 • 2.

  Het Afdelingshoofd stelt namens burgemeester en wethouders een dienstrooster vast. De planning voor de consignatiediensten zal worden opgenomen in een draaiboek dat voor ingang van de periode van consignatie zal worden uitgereikt aan alle ambtenaren die worden geconsigneerd.

 • 3.

  Het dienstrooster omvat de diensten en een opgave van de ambtenaren die diensten moeten verrichten.

 • 4.

  Bij het opstellen van het dienstrooster dient in bijzondere gevallen met de persoonlijke omstandigheden van ambtenaren rekening te worden gehouden.

 • 5.

  Incidentele wijzigingen van het dienstrooster geschieden slechts met toestemming van het afdelingshoofd die er op toeziet dat de ambtenaar die de consignatiedienst verricht niet wordt overbelast.

 • 6.

  In spoedeisende gevallen kan in het belang van de dienst de gemeentesecretaris of de adjunct-directeur een rooster vaststellen of het vastgestelde dienstrooster wijzigen.

 

Artikel 4 Arbeidstijden

 

 • 1.

  Consignatiedienst kan slechts worden verricht door werknemers van 18 jaar en ouder.

 • 2.

  De week van de consignatiedienst begint op vrijdagmiddag om 16.00 uur en eindigt een week later op vrijdagmiddag om 16.00 uur, met uitzondering van de consignatiedienst voor begraafplaatsen die begint op maandagmorgen om 7.30 uur en eindigt een week later op maandagmorgen om 7.30 uur.

 • 3.

  De ambtenaar verricht tenminste gedurende twee maal een aaneengesloten periode van 7 maal 24 uur in elke periode van 4 achtereenvolgende weken geen consignatie.

 • 4.

  De ambtenaar die is geconsigneerd verricht ten hoogste 13 uur arbeid in elke periode van 24 achtereenvolgende uren en ten hoogste 60 uren arbeid per week.

 • 5.

  Als de consignatie zich geheel of gedeeltelijk uitstrekt over de periode tussen 0.00 uur en 6.00 uur, verricht de geconsigneerde werknemer ten hoogste gemiddeld 40 uren arbeid per week in elke periode van 13 achtereenvolgende weken.

 • 6.

  Bij langdurig aanhoudende sneeuwval/gladheid of storm kan de betreffende teamleider overwegen om de ploeg van de wachtdienst te halveren, zodat tijdens de avond en nacht niet aaneengesloten hoeft te worden doorgewerkt.

 • 7.

  Indien op zaterdagen, verplicht aangewezen ADV-dagen, zondagen of feestdagen langer dan vier uur aaneengesloten moet worden gewerkt, wordt een pauze van minimaal 30 minuten ingelast, waarbij een maaltijd op de werf wordt aangeboden. Medewerkers kunnen naar eigen keuze hier gebruik van maken.

 

1 Voor het begrip ‘arbeidstijden’ wordt verwezen naar de artikelen 5:7 en 5:11 van de Arbeidstijdenwet.

 

Artikel 5 Toeslag en verlof voor consignatiediensten

 

 • 1.

  De ambtenaar die wordt aangewezen voor het verrichten van consignatiediensten, geniet boven zijn bezoldiging een toeslag overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Bezoldigingsregeling.

 • 2.

  Op verplicht aangewezen ADV-dagen zijn de vergoedingen als genoemd in artikel 11 van de Bezoldigingsregeling gelijk aan de vergoeding op zaterdag, zondag en feestdagen.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde toeslag wordt slechts genoten indien de aanwijzing is geschied wegens rooster of schriftelijk door het afdelingshoofd namens burgemeester en wethouders.

 • 4.

  De volgens het rooster geconsigneerde ambtenaren ontvangen de geldende vergoeding onafhankelijk van weersomstandigheden.

 • 5.

  Voor medewerkers die worden geconsigneerd in het kader van:

  • -

   De wachtdienst voor gladheidsbestrijding;

  • -

   De wachtdienst voor begraafplaatsen;

  • -

   De wachtdienst voor beheer en onderhoud gebouwen;

  • -

   De storingsdienst voor gemalen en riolen;

  wordt het basisverlof verhoogd overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:2:1, lid 4 UWO.2

 • 6.

  Indien binnen een week van de consignatiedienst zoals bedoeld in artikel 4, lid 2, minimaal 2,5 verplicht aangewezen ADV-dagen vallen, wordt één dag in verlof gecompenseerd.

 

2 Gezien het feit dat de wachtdienst regelmatig en in belangrijke mate van toepassing moet zijn, geldt dit artikel alleen voor de genoemde wachtdiensten. De wachtdiensten voor stormschade en wateroverlast worden slechts incidenteel ingesteld. Deze geconsigneerde medewerkers kunnen daarom geen beroep doen op dit artikel.

 

Artikel 6 Consignatie en ziekte

 

 • 1.

  De geconsigneerde medewerker die ziek wordt dient zelf zo spoedig mogelijk de teamleider van de wachtdienst hiervan op de hoogte te stellen.

 • 2.

  Indien een medewerker ziek is op het moment dat hij volgens rooster geconsigneerd is, behoudt hij recht op de toeslag zoals bedoeld in artikel 5, lid 1.

 • 3.

  De geconsigneerde medewerker die door de bedrijfsarts (tijdelijk) gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard voor de uitoefening van zijn hoofdfunctie dient zelf met de bedrijfsarts te bespreken of de medische beperkingen ook van toepassing zijn op de wachtdienst. De medewerker dient de teamleider van de wachtdienst hiervan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 7 Oproep tijdens consignatie

 

 • 1.

  Het moment van arbeid vangt aan op het moment van de oproep.

 • 2.

  Indien binnen een half uur na beëindiging van de arbeid die voortvloeit uit de oproep opnieuw een oproep wordt gedaan is de tussenliggende tijd arbeidstijd.

 • 3.

  Indien binnen een half uur één of meerdere keren arbeid, voortvloeiend uit een oproep, wordt verricht, wordt de arbeidstijd geacht ten minste een half uur te bedragen (de minimum arbeidstijd bij een oproep in consignatie bedraagt derhalve een half uur).

 

Artikel 8 Overwerkvergoeding bij oproep tijdens consignatie

 

 • 1.

  De normale werktijden voor buitendienstmedewerkers zijn van 7.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 16.00 uur.

  Bij optreden van gladheid, stormschade, wateroverlast etc. vindt geen verschuiving van de werktijden plaats. Er ontstaat geen recht op verschuivingsvergoeding.3

 • 2.

  Wanneer buiten de bovenstaande tijden werkzaamheden in het kader van de wachtdiensten moeten worden verricht, wordt overwerk vergoed. Het bedrag van de vergoeding voor de consignatie wijzigt niet als op enig moment een oproep tot het verrichten van overwerk heeft plaatsgevonden. Alle gewerkte overuren worden vergoed, waarbij geen drempel van twee uur in acht wordt genomen. De vergoeding bestaat uit verlof plus een bedrag.

 • 3.

  De vergoeding in verlof is gelijk aan het aantal uren overwerk (artikel 3:2:1 UWO). Gelet op de bepalingen van de Arbeidstijdenwet (ten hoogste gemiddeld 40 uur arbeid per week in elke periode van 13 aaneengesloten weken) moet dit verlof zijn opgenomen voor de eerstvolgende consignatie van de medewerker.

 • 4.

  Indien een situatie dreigt te ontstaan waarbij meer dan 60 uur per week wordt gewerkt, moet het verlof als gevolg van gewerkte overuren in dezelfde week worden opgenomen.

 • 5.

  Het uit te betalen bedrag wordt berekend via de systematiek van de overwerkvergoeding (artikel 3:2:1, lid 5 UWO), waarbij overwerk op een verplicht aangewezen ADV-dag wordt aangemerkt als overwerk op een zaterdag.

 

3 Indien een verschuiving van de arbeidsduur of werktijd plaatsvindt anders dan op het verzoek van de werknemer, kan de gemeente op grond van de CAR een verschuivingtoelage toekennen. Bij consignatie gaat dit echter niet op.

 

Artikel 9 Seniorenregeling

 

 • 1.

  Ambtenaren van 60 jaar en ouder kunnen, indien op basis van vrijwilligheid en met toestemming van het afdelingshoofd, ingezet worden voor deelname aan consignatiediensten. Ambtenaren tot 60 jaar kunnen door het afdelingshoofd worden aangewezen voor consignatiediensten.

 • 2.

  De consignatiediensten worden beëindigd met ingang van de maand volgend op de maand waarin de ambtenaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. Tenzij op basis van vrijwilligheid en met toestemming van het afdelingshoofd besloten wordt de ambtenaar langer beschikbaar te houden voor consignatiediensten.

 • 3.

  Het afdelingshoofd beslist namens burgemeester en wethouders in voorkomende gevallen.

 

Artikel 10 Protocol wachtdiensten

 

 • 1.

  Ter uitvoering van deze “Regeling wachtdienst gemeente Zwijndrecht” wordt een protocol voor iedere wachtdienst opgesteld. De ambtenaar dient in voorkomende gevallen overeenkomstig het protocol te handelen.

 

Artikel 12 Bereikbaarheid

 

 • 1.

  Teneinde er zorg voor te dragen dat de geconsigneerde werknemer geheel vrij in een door hemzelf gekozen omgeving over zijn tijd kan beschikken, waarbij hij slechts rekening hoeft te houden met het feit dat er een oproep kan plaatsvinden om zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten, wordt door de gemeente een mobiele telefoon, semafoon of ander communicatiemiddel, afhankelijk van het soort wachtdienst, beschikbaar gesteld.

 • 2.

  De geconsigneerde medewerker haalt het communicatiemiddel op het moment dat zijn consignatiedienst ingaat.

 • 3.

  Na beëindiging van de consignatiedienst wordt het communicatiemiddel doorgegeven aan de volgende geconsigneerde collega.

 

Artikel 13 Reiskostenvergoeding

 

 • 1.

  Na oproep in het kader van de wachtdienst wordt het woon-werkverkeer aangemerkt als een dienstreis; de verplaatsing geschiedt om in het kader van consignatiedienst op zo kort mogelijke termijn op de plaats waarvandaan de werkzaamheden worden aangevangen te zijn.

 • 2.

  Bij de vaststelling van de vergoeding geldt de “Reisregeling Binnenland”, waarbij de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van het gebruikte vervoermiddel (motorvoertuig, bromfiets of fiets).

 • 3.

  Bij de vaststelling van de vergoeding geldt altijd de afstand tussen de eigen woning en de plaats waarvandaan de werkzaamheden worden aangevangen.

 • 4.

  De gemeente heeft een aanvullende verzekering voor eventuele schade tijdens dienstreizen over gladde wegen aan auto’s van geconsigneerde werknemers. De namen van de geconsigneerde werknemers zijn hierbij vermeld.

 

Artikel 14 Inroosteren van regulier en ADV-verlof

 

 • 1.

  In de periode dat een medewerker is geconsigneerd is het hem toegestaan regulier verlof en ADV-verlof in te roosteren of op te nemen, op voorwaarde dat de medewerker oproepbaar is en binnen het in het protocol genoemde tijdsbestek aanwezig moet zijn om de werkzaamheden te verrichten.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders een regeling treffen die afwijkt van het bepaalde in dit artikel.

 

Artikel 15 Slotbepaling

 

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling wachtdienst gemeente Zwijndrecht 2015”.

 • 2.

  In die gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van vaststelling en werkt terug tot 1 januari 2015.

 

Zwijndrecht, maart 2015

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris, De burgemeester,