Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht 2016
CiteertitelNadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht 2016, artikelen 3.2 lid 3, 4.2 lid 2 en 4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-201801-01-2018eerste wijziging

09-03-2017

gmb-2018-54758

2016-13859
31-08-201612-05-201616-03-2018Nieuwe regeling

16-08-2016

Gemeenteblad, 30-08-2016

2016-13859

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht 2016

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Zwijndrecht.

 

gelet op de artikelen 3.2 lid 3, 4.2 lid 2 en 4.3 van de Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht 2016;

 

besluit:

 

vast te stellen Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht 2016

Hoofdstuk 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze nadere regels wordt onder ‘verordening’ verstaan: de verordening beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht 2016.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de verordening.

   

Hoofdstuk 2 VERANTWOORDING PGB

Artikel 2.1 Controle en verantwoording PGB

 • 1.

  Iedere cliënt legt verantwoording af over (de besteding van) het persoonsgebonden budget.

 • 2.

  De cliënt voert een deugdelijke administratie in verband met de verantwoording.

 • 3.

  De controle van de door de cliënt aan het college afgelegde verantwoording van het persoonsgebonden budget vindt steekproefsgewijs plaats.

   

Hoofdstuk 3 Beschermd wonen

Artikel 3.1 Beschermd wonen

Het aanbod beschermd wonen is verdeeld in dertien arrangementen:

 • a.

  BW uitstroomarrangement

 • b.

  1=1 persoon arrangement, extramurale setting, licht

 • c.

  1=1 persoon arrangement, extramurale setting, midden

 • d.

  6 personen extramurale setting, inclusief gedeeld wonen, licht

 • e.

  6 personen extramurele setting, inclusief gedeeld wonen, midden

 • f.

  12 personen extramurale setting, licht

 • g.

  12 personen extramurale setting, midden

 • h.

  12 personen intramurale setting, licht

 • i.

  12 personen intramurale setting, midden

 • j.

  12 personen intramurale setting, zwaar

 • k.

  12 personen intramurale setting, licht

 • l.

  12 personen intramurale setting, midden

 • m.

  12 personen intramurale setting, zwaar

   

Artikel 3.2 Persoonsgebonden budget beschermd wonen

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor beschermd wonen bedraagt per periode van vier weken maximaal:

  • a.

   BW persoon uitstroomarrangement:

   € 1.396,53

   b.

   1=1 persoon arrangement, extramurale setting, licht

   € 1.511,59

   c.

   1=1 persoon arrangement, extramurale setting, midden:

   € 2.037,34

   d.

   ≤ 6 personen extramurale setting, inclusief gedeeld wonen, licht:

   € 1.511,59

   e.

   ≤ 6 personen extramurale setting, inclusief gedeeld wonen, midden:

   € 2.037,34

   f.

   ≤ 12 personen extramurale setting, licht:

   € 1.511,59

   g.

   ≤ 12 pesonen extramurale setting, midden:

   € 2.037,34

   h.

   ≤ 12 personen intramurale setting, licht:

   € 2.513,70

   i.

   ≤ 12 personen intramurale setting, midden:

   € 3.135,94

   j.

   ≤ 12 personen intramurale setting, zwaar:

   € 4.115,13

   k.

   > 12 personen intramurale setting, licht:

   € 2.307,48

   l.

   > 12 personen intramurale setting, midden:

   € 2.878,88

   m.

   > 12 personen intramurale setting, zwaar:

   € 3.785,57

    

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt een persoonsgebondne budget voor beschermd wonen bij het betrekken van beschermd wonen bij een persoon die behoort tot het sociale netwerk van de cliënt per periode van vier weken maximaal:

   

  a.

  BW persoon uitstroomarrangement

  € 950,02

  b.

  1=1 persoon arrangement, extramurale setting, licht

  € 1.028,30

  c

  1=1 persoon arrangement, extramurale setting, midden

  € 1.385,95

  d.

  ≤ 6 personen extramurale setting, inclusief gedeeld wonen, licht:

  € 1.028,30

  e.

  ≤ 6 personen extramurele setting, inclusie gedeeld wonen, midden:

  € 1.385,95

  f.

  ≤ 12 personen extramurale setting, licht:

  € 1.028,30

  g.

  ≤ 12 personen extramurale setting, midden:

  € 1.385,95

  h.

  ≤ 12 personen intramurale setting, licht:

  € 1.710,00

  i.

  ≤ 12 personen intramurale setting, midden:

  € 2.133,30

  j.

  ≤ 12 personen intramurale setting, zwaar:

  € 2.799,41

  k.

  > 12 personen intramurale setting, licht:

  € 1.569,72

  l

  > 12 personen intramurale setting, midden:

  € 1.958,43

  m.

  > 12 personen intramurale setting, zwaar:

  € 2.575,22

   

Artikel 3.3 Dagbesteding

 • 1.

  Het aanbod dagbesteding bestaat uit drie categorieën:

  • a.

   Belevingsgerichte dagbesteding

  • b.

   Arbeidsmatige dagbesteding

  • c.

   Ontwikkelgerichte dagbesteding

    

 • 2.

  De indicatie voor dagbesteding wordt uitgedrukt in klassen volgens de volgende systematiek:

  klasse 1: 1 tot en met 2 dagdelen per week

  klasse 2: 3 tot en met 4 dagdelen per week

  klasse 3: 5 tot en met 6 dagdelen per week

  klasse 4: 7 tot en met 8 dagdelen per week

  klasse 5: 9 tot en met 10 dagdelen per week

   

Artikel 3.4 Persoonsgebonden budget dagbesteding  

Het persoonsgebonden budget voor dagbesteding bedraagt per periode van vier weken maximaal :

 

 

Belevingsgerichte dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding

Ontwikkelgerichte dagbesteding

Klasse 1

173,89

186,73

205,40

Klasse 2

347,77

373,45

410,79

Klasse 3

521,67

560,17

616,19

Klasse 4

695,55

746,90

821,58

Klasse 5

869,44

933,63

1.026,98

 

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt een persoonsgebonden budget voor dagbesteding bij het betrekken van dagbesteding bij een persoon die behoort tot het sociale netwerk per periode van vier weken maximaal:

 

 

Belevingsgerichte dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding

Ontwikkelgerichte dagbesteding

Klasse 1

118,29

127,03

139,73

Klasse 2

236,58

254,05

279,45

Klasse 3

354,88

381,07

419,18

Klasse 4

473,17

508,10

558,90

Klasse 5

591,46

635,12

698,63

Hoofdstuk 4 OPVANG

Artikel 4.1 Persoonsgebonden budget opvang

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor opvang bedraagt per jaar maximaal € 35.971,09.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt een persoonsgebonden budget voor opvang bij het betrekken van opvang bij een persoon die behoort tot het sociale netwerk per jaar maximaal € 24.470,13.

   

Hoofdstuk 5 BIJDRAGE IN DE KOSTEN

Artikel 5.1 Kostprijs maatwerkvoorzieningen

De kostprijs, ten behoeve van de bepaling van de hoogte van de bijdrage, wordt gesteld op € 0,00 voor:

Begeleiding beschermd wonen en opvang voor overbruggingszorg;

Individuele begeleiding, die in het kader van beschermd wonen wordt geboden;

Dagbesteding, die in het kader van beschermd wonen wordt geboden.

 

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 6.1 Overgangsrecht

De nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht 2016, vastgesteld op 5 januari 2016, wordt ingetrokken met de inwerkingtreding van deze nadere regels, met dien verstande dat zij van toepassing blijft ten aanzien van een op grond daarvan genomen besluit totdat het college, onder intrekking van dit besluit, een nieuw besluit op grond van deze nadere regels heeft genomen.

 

Artikel 6.2 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na publicatie en werken terug tot 12 mei 2016.

 

Artikel 6.3 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht 2017".

Aldus besloten in de vergadering van 16 augustus 2016,

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

N.Kanter D.J. Schrijer