Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Nadere regels op grond van artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Openbaar Lichaam Drechtsteden voor subsidie aan het midden- en kleinbedrijf voor innovatie in de maritieme sector

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels op grond van artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Openbaar Lichaam Drechtsteden voor subsidie aan het midden- en kleinbedrijf voor innovatie in de maritieme sector
CiteertitelNadere regels MKB-katalysatorfonds Drechtsteden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is vastgesteld door het Drechtstedenbestuur van de GR Drechtsteden

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Openbaar Lichaam Drechtsteden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2017Nieuwe regeling

06-04-2017

Gemeenteblad, 16-05-2017

170406
01-03-201617-05-2017Nieuwe regeling

14-01-2016

Gemeenteblad, 29-02-2016

BDR 1552615

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels op grond van artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Openbaar Lichaam Drechtsteden voor subsidie aan het midden- en kleinbedrijf voor innovatie in de maritieme sector

Het DAGELIJKS BESTUUR van de GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN;

 

gezien het besluit van de Drechtraad van 1 december 2015 inzake de Innovatiestrategie Maritieme Topregio;

 

gelet op de Algemene Subsidieverordening Openbaar Lichaam Drechtsteden;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende

 

Nadere regels op grond van artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Openbaar Lichaam Drechtsteden voor subsidie aan het midden- en kleinbedrijf voor innovatie in de maritieme sector.

Afdeling 1 ALGEMENE BEPALINGEN OVER DE SUBSIDIEREGELING

Artikel 1 Doelstelling

Op grond van deze nadere regels kan het dagelijks bestuur uit het MKB-katalysatorfonds subsidie verstrekken aan startende ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf voor innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten in de (maritieme) maakindustrie.

 

Deze regeling is van toepassing op bedrijven en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven waarvan er tenminste één is gevestigd in de regio Drechtsteden.

Artikel 2 Algemene bepalingen

Op deze regeling zijn de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Drechtsteden van toepassing, voor zover daar niet van wordt afgeweken.

Artikel 3 Begripsbepalingen

 • a.

  Adviescommissie MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden: de commissie die op 14 januari 2016 door het Drechtstedenbestuur is ingesteld om advies uit te brengen aan het Drechtstedenbestuur over de toepassing van deze regeling.

 • b.

  Drechtraad: het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

 • c.

  Drechtstedenbestuur: het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

 • d.

  Drechtstedengemeenten: de gemeenten die zijn aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, te weten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

 • e.

  Innovatiestrategie: het innovatiebeleid van de Drechtsteden dat op 1 december 2015 door de Drechtraad is vastgesteld.

 • f.

  Fieldlab: open innovatie locatie.

 • g.

  Kennisinstelling: onderzoeks- of onderwijsinstelling.

 • h.

  Maritieme sector: sector in het bedrijfsleven die is gericht op activiteiten in en ten behoeve van de scheepvaart, waaronder de scheepsbouw, maritieme toeleveranciers, waterbouw en offshore.

 • i.

  Maakindustrie: geheel van de economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal materiaal tot nieuwe producten wordt verwerkt.

 • j.

  Midden- en kleinbedrijf: bedrijven tot 250 werknemers.

 • k.

  MKB-katalysatorfonds: het fonds dat door de Drechtraad is ingesteld waaruit de subsidies van deze regeling worden betaald.

 • l.

  Regio Drechtsteden: het gebied dat wordt omvat door de Drechtstedengemeenten.

 • m.

  Startende ondernemingen: Bedrijven met één tot tien werknemers.

Artikel 4 Soorten subsidie

Er worden vier soorten subsidie onderscheiden:

 

 • a.

  subsidie voor de inzet van een kennisinstelling ten behoeve van innovatie of de ontwikkeling van nieuwe producten, hierna genoemd "kennisvouchers".

 • b.

  subsidie voor het ontwikkelen van prototypes, hierna genoemd "subsidie voor prototyping".

 • c.

  subsidie voor de kosten van haalbaarheidsonderzoeken op het gebied van nieuwe productontwikkeling, hierna genoemd "haalbaarheidssubsidie";

 • d.

  subsidie voor de ontwikkeling van open innovatie-locaties met meerdere betrokkenen (bedrijven en/of kennisinstellingen), hierna genoemd "kwartiermakerssubsidie";

Artikel 5 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling wordt vastgesteld op een bedrag van € 500.000.

 • 2.

  Het Drechtstedenbestuur kan besluiten de toewijzing van het subsidiebudget over de looptijd van de regeling in tranches te verdelen.

 • 3.

  Aanvragen worden toegewezen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvragen.

Artikel 6 De hoogte van de subsidie

 

 • 1.

  Een kennisvoucher bedraagt 50% van de rekening van de kennisinstelling tot een maximum van € 10.000.

 • 2.

  Een subsidie voor prototyping bedraagt 50% van de begrote kosten tot een maximum van € 25.000.

 • 3.

  Een haalbaarheidsssubsidie bedraagt 50% van de begrote kosten tot een maximum van € 25.000.

 • 4.

  Een kwartiermakerssubsidie bedraagt 50% van de begrote kosten tot een maximum van € 40.000.

Afdeling 2 CRITERIA OM VOOR SUBSIDIE IN AANMERKING TE KOMEN

Artikel 7 Criteria voor kennisvouchers

 

 • 1.

  Om voor subsidie in de vorm van een kennisvoucher in aanmerking te komen moeten de activiteiten voldoen aan de criteria zoals genoemd in artikel 9 lid 1.

 • 2.

  De onderneming moet een kennisvraag hebben die niet door het bedrijf zelf kan worden beantwoord.

 • 3.

  Een onderneming kan tijdens de looptijd van deze regeling maar een keer in aanmerking komen voor een kennisvoucher.

Artikel 8 Criteria voor prototyping

 

 • 1.

  Om voor subsidie voor prototyping in aanmerking te komen moeten de activiteiten voldoen aan de criteria zoals genoemd in artikel 9 lid 1.

 • 2.

  De ontwikkeling van een prototype duurt maximaal 6 maanden.

 • 3.

  Bij het ontwikkelen van een prototype wordt samengewerkt met de Duurzaamheidsfabriek. Indien dat niet mogelijk is wordt dat in de subsidieaanvraag gemotiveerd.

Artikel 9 Criteria voor een haalbaarheidssubsidie

 

 • 1.

  Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moeten de te onderzoeken activiteiten aan de volgende criteria voldoen. De activiteiten:

  • -

   zijn vernieuwend en kunnen nu of op langere termijn bijdragen aan een versterking van de (maritieme) maakindustrie in de regio Drechtsteden. De aanvraag bevat daarvan een duidelijke onderbouwing; en

  • -

   hebben een duidelijke binding met de regio, wat tot uitdrukking komt in het effect ervan en in mogelijkheden tot verdere financiering ter versterking van de (mariteme) maakindustrie; of

  • -

   zijn erop gericht om de samenwerking tussen regionale bedrijven onderling, en tussen midden- en kleinbedrijf of toonaangevende bedrijven, sectoren of onderwijsinstellingen te bevorderen; en

  • -

   sluiten aan bij de innovatiestrategie van de Drechtsteden; en

  • -

   zijn bij voorkeur gericht op duurzaamheid, bijvoorbeeld de ontwikkeling van (meer) milieuvriendelijke productiemethoden of het terugdringen van CO2-uitstoot.

 • 2.

  Het haalbaarheidsonderzoek heeft een duur van maximaal 12 maanden.

Artikel 10 Criteria voor een kwartiermakerssubsidie

 

 • 1.

  Er zijn minimaal twee bedrijven betrokken bij het project dat is gericht op het realiseren van een fieldlab, waarvan in ieder geval één uit de MKB-maakindustrie.

 • 2.

  De aanvrager van de subsidie is gevestigd in de regio Drechtsteden en is verantwoordelijk voor het project.

 • 3.

  Het project sluit aan bij de innovatiestrategie van de Drechtsteden.

 • 4.

  Het project is binnen 18 maanden gerealiseerd.

Afdeling 3 PROCEDURELE BEPALINGEN

Artikel 11 Het aanvragen van subsidie

 

 • 1.

  Aanvragen worden ingediend voor de aanvang van de activiteiten.

 • 2.

  Bij de aanvraag wordt vermeld welke soort(en) subsidie wordt (worden) aangevraagd.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen over kennisvouchers

 

 • 1.

  Een kennisvoucher is drie maanden geldig. Als er na afloop van die periode geen overeenkomst tot stand is gekomen met een kennisinstelling wordt de subsidieverlening ingetrokken.

 • 2.

  Op vertoon van de rekening van de kennisinstelling wordt een bedrag ter hoogte van 50% daarvan tot een maximum van € 10.000 aan de subsidieontvanger uitbetaald.

Artikel 13 Besluitvorming

Bij zijn besluitvorming laat het Drechtstedenbestuur zich adviseren door de Adviescommissie Subsidieregeling MKB-fonds.

Afdeling 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 14 Slotbepalingen

 

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Nadere regels MKB-katalysatorfonds Drechtsteden.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2016 en loopt tot 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Drechtstedenbestuur van 14 januari 2016

de secretaris, de voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA drs. A.A.M. Brok