Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld Gemeente Zwijndrecht 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Marktgeld Gemeente Zwijndrecht 2017
CiteertitelMarktgeldverordening Gemeente Zwijndrecht 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenteblad, art 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2016Nieuwe regeling

08-11-2016

Gemeenteblad 15-12-2016

2016-14020

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld Gemeente Zwijndrecht 2017

De raad van de gemeente Zwijndrecht;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van XX september 2016, nummer 2016-14020;

 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;

 

B e s l u i t

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld Gemeente Zwijndrecht 2017

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'Marktgeld' wordt een recht geheven voor het gebruik en/of genot van een standplaats op het marktterrein op de daarvoor in het geldende Inrichtingsplan aangewezen dagen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is diegene die het in artikel 1 bedoelde gebruik of genot heeft.

Artikel 3 Tarieven

Het marktgeld bedraagt:

 • 1.

  voor het innemen van een vaste plaats als bedoeld in de Marktverordening en het Inrichtingsplan, met een tent, kraam, verkoopwagen of andere soortgelijke inrichting,

  per m2 in gebruik genomen oppervlakte of gedeelte daarvan:

  • a.

   op het marktterrein aan de Meubelmaker (Winkelcentrum Oudeland):

   • i.

    per kalenderkwartaal: € 13,28

   • ii.

    per kalenderhalfjaar: 25,23

   • iii.

    per kalenderjaar: 47,94

  • b.

   op het marktterrein aan de Biesbos (Winkelcentrum Walburg):

   • i.

    per kalenderkwartaal: € 14,83

   • ii.

    per kalenderhalfjaar: € 28,18

   • iii.

    per kalenderjaar: € 53,54

 • 2.

  voor het innemen van een dagplaats als bedoeld in de Marktverordening en het Inrichtingsplan, met een tent, kraam, verkoopwagen of andere soortgelijke inrichting,

  per m2 in gebruik genomen oppervlakte of gedeelte daarvan:

  • a.

   op het marktterrein aan de Meubelmaker (Winkelcentrum Oudeland):

   • i.

    per marktdag of gedeelte daarvan: € 1,13

  • b.

   op het marktterrein aan de Biesbos (Winkelcentrum Walburg):

   • i.

    per marktdag of gedeelte daarvan: € 1,25

 • 3.

  voor het gebruik van een 230V stroomaansluiting, per aansluiting:

  • a.

   per marktdag of gedeelte daarvan (dagplaats): € 3,00

  • b.

   per kalenderkwartaal: € 37,12

  • c.

   per kalenderhalfjaar: € 74,24

  • d.

   per kalenderjaar: € 148,47

 • 4.

  voor het gebruik van een 380V stroomaansluiting (krachtstroom)

  per aansluiting:

  • a.

   per marktdag of gedeelte daarvan (dagplaats): € 9,00

  • b.

   per kalenderkwartaal: € 111,36

  • c.

   per kalenderhalfjaar: € 222,72

  • d.

   per kalenderjaar: € 445,41

 • 5.

  de onder leden 3. en 4. genoemde tarieven zijn exclusief de BTW.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het gevorderde bedrag als bedoeld in artikel 3 worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving;

 • 2.

  In afwijking van voorgaand lid moet het gevorderde bedrag, indien het een dagplaats betreft, worden betaald op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 8

Artikel 8 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgeld Zwijndrecht 2016”, laatstelijk gewijzigd op 10 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Marktgeldverordening Gemeente Zwijndrecht 2017”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2016

De griffier, De voorzitter,

Noor Kanters Dominic Schrijer