Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verlofregeling Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerlofregeling Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2017
CiteertitelVerlofregeling Drechtsteden/ZHZ 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Regeling Netwerk Georganiseerd Overleg Drechtsteden, art. 8, lid 4
 3. CAR–UWO, hoofdstuk 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-201701-01-2020Nieuwe regeling

16-05-2017

Gemeenteblad, 6 juni 2017

2017-14441

Tekst van de regeling

Intitulé

Verlofregeling Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2017

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid :

 

Gelet op:

 • -

  Artikel 160 van de Gemeentewet;

 • -

  Artikel 8 lid 4 van de "Regeling Netwerk Georganiseerd Overleg Drechtsteden;

 • -

  Artikel 4 lid 2 van de overeenkomst tot vaststelling van een uniforme rechtspositieregeling voor de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, mede ten behoeve van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en de gemeenschappelijke regelingen Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

 • -

  Hoofdstuk 6 van de CAR–UWO

 

Na overeenstemming met het Netwerk Georganiseerd Overleg d.d. …..

 

Besluiten ieder voor zich en gezamenlijk

vast te stellen de navolgende regeling:

Verlofregeling Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

 • 1.

  Medewerker : de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1 onder a, van de CAR: hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan;

 • 2.

  CAR : de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

 • 3.

  UWO: de Uitwerkingsovereenkomst voor de sector gemeenten;

 • 4.

  Dienstverband: een aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd, of een oproepovereenkomst.

 • 5.

  Volledig dienstverband: een dienstverband waarvan de arbeidsduur per jaar 1836 uur bedraagt en de formele arbeidsduur per week gemiddeld 36 uur bedraagt. Bij een deeltijd dienstverband bedraagt de arbeidsduur minder dan 1836 uur per jaar en de formele arbeidsduur minder dan gemiddeld 36 uur per week.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Artikel 3 Duur van het verlof

 

 • 1.

  De duur van het vakantieverlof voor de medewerker met een volledige betrekking bedraagt 165,6 uren per jaar. Hiervan is 144 uur per jaar wettelijk verlof.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde duur van de vakantie wordt vermeerderd met leeftijdsuren bij een leeftijd van:

 • Peildatum 1 januari van het jaar waarin de werknemer de leeftijd zal bereiken

  Leeftijd Extra verlofuren

  45 jaar 7,2

  50 jaar 14,4

  55 jaar 21,6

  60 jaar 28,8

Artikel 4 Verlof bij deeltijd

Voor medewerkers met een deeltijdbetrekking wordt de duur van het verlof bedoeld in de voorgaande artikelen berekend met de voor hen geldende deeltijdfactor.

Artikel 5 Overschrijven verlof naar volgend kalenderjaar

 

 • 1.

  Indien in een kalenderjaar het wettelijk verlof geheel of gedeeltelijk niet is opgenomen, vervalt dit verlof 12 maanden na het einde van dat kalenderjaar, tenzij de ambtenaar tot aan dat tijdstip om medische redenen redelijkerwijs niet in staat is geweest om dit vakantieverlof op te nemen, of dit vanwege dienstbelang niet mogelijk is geweest.

 • 2.

  Een ambtenaar kan een verzoek indienen om zijn wettelijk verlof gedeeltelijk in te zetten voor een langere verlofperiode. Het college/bestuur kan daarbij de in lid 1 genoemde termijn verlengen.

 • 3.

  Indien in een kalenderjaar het bovenwettelijk verlof geheel of gedeeltelijk niet is opgenomen, verjaart dit verlof 60 maanden na het einde van dat kalenderjaar.

 • 4.

  De meeruren komen niet voor overschrijving in aanmerking en blijven bij de berekening van de overschrijving buiten beschouwing.

Artikel 6 Aanwijzen collectieve vrije dagen

Jaarlijks kunnen door het college/bestuur, na instemming door de OR maximaal 4 dagen aangewezen worden als collectieve vrije dagen.

Artikel 7 Garantie verlofrechten

 

 • 1.

  Voor medewerk(st)ers, die voor 1 juli 2007 in dienst zijn getreden bij de gemeente Hendrik Ido-Ambacht wordt het aantal verlofuren op jaarbasis zoals dat zou gelden op basis van de op 1 januari 2007 geldende verlofregeling, gefixeerd en als een individuele garantie vastgezet. Dit aantal verlofuren wordt gegarandeerd zolang er op basis van artikel 2 van deze verlofregeling sprake is van een lager aantal verlofuren op jaarbasis.

 • 2.

  Voor medewerk(st)ers, die voor 1 januari 1997 in dienst zijn getreden bij de gemeente Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht of de GR ZHZ wordt het aantal verlofuren op jaarbasis zoals dat zou gelden op basis van de op 31 december 2006 geldende verlofregeling van hun voormalige werkgever, gefixeerd en als een individuele garantie vastgezet. Dit aantal verlofuren wordt gegarandeerd zolang er op basis van de verlofregeling zoals die voor de Drechtsteden/ZHZ geldt sprake is van een lager aantal verlofuren op jaarbasis.

Artikel 8 Senioren maatregel

 

 • 1.

  Medewerkers in dienst van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en de gemeenschappelijke regelingen Drechtsteden, Omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid en Dienst gezondheid & Jeugd Zuid Holland-Zuid, die 60 jaar of ouder zijn kunnen op hun verzoek gebruik maken van de mogelijkheid om een half uur per werkdag korter te werken.

 • 2.

  Deze regeling wordt individueel gegarandeerd tot op het moment dat de Regeling Leeftijdsbewust Personeelsbeleid/Generatiepact in werking is getreden. Dan zullen de noodzaak en de wenselijkheid van een ev. voortzetting van deze faciliteit worden bepaald.

 • 3.

  Van deze faciliteit kan alleen gebruik worden gemaakt voor zover de formele arbeidsduur voor een bepaalde dag tenminste 7,2 uur bedraagt. Dit betekent dat deze faciliteit alleen toegekend kan worden als er normaliter een volle werkdag gewerkt zou worden.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 

 • 1.

  De Verlofregeling Drechtsteden/ZHZ 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt na bekendmaking op 1 januari 2017 in werking.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Verlofregeling Drechtsteden/ZHZ 2017”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders,

16 mei 2017

de secretaris, de voorzitter,