Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Bevoegdhedenovereenkomst NGO 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBevoegdhedenovereenkomst NGO 2018
CiteertitelBevoegdhedenovereenkomst NGO 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://wetten.overheid.nl/BWBR0001947/2018-05-01
 2. http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2018-07-01
 3. http://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2018-06-13
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2018Nieuwe regeling

10-07-2018

gmb-2018-167521

BW besluitnummer: 2018-15036

Tekst van de regeling

Intitulé

Bevoegdhedenovereenkomst NGO 2018

De gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

en

de dagelijkse besturen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid en de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.

overwegende

 

dat het wenselijk is een uniforme rechtspositie van ambtenaren te hebben voor de tien

organisaties in het netwerk Drechtsteden

en

gelet op de Gemeentewet; de Ambtenarenwet en de Wet gemeenschappelijke regeling

 

besluiten ieder voor zich en gezamenlijk de navolgende overeenkomst aan te gaan:

 

Overeenkomst tot vaststelling van een uniforme rechtspositieregeling voor de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, mede ten behoeve van de gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • a.

  Het college: college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  GR-OZHZ: de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

 • c.

  GR-DG&J ZHZ: de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid;

 • d.

  Dagelijkse besturen: de colleges en de dagelijks besturen van de GR-OZHZ en GR-DG&J ZHZ;

 • e.

  Drechtstedenbestuur; het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden;

 • f.

  GR Drechtsteden: de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden;

 • g.

  Partij: een dagelijks bestuur of het Drechtstedenbestuur;

 • h.

  Partijen: alle dagelijkse besturen en het Drechtstedenbestuur;

 • i.

  NGO: het Netwerk georganiseerd Overleg

 • j.

  ONS-D: Het overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden als bedoeld in artikel 32 van de tekst van de GR Drechtsteden.

   

Artikel 2 Doel en belang

 • 1.

  Partijen komen overeen een uniforme rechtspositieregeling te bewerkstelligen voor de gemeenten, de GR-OZHZ en de GR-DG&J ZHZ, die gelijk is aan de rechtspositieregeling van de GR Drechtsteden.

 • 2.

  Ter verwezenlijking van het in het vorige lid genoemde doel, behartigt het Drechtstedenbestuur voor de dagelijkse besturen de belangen voor zover het de vaststelling van de rechtspositieregeling van ambtenaren betreft.

   

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  Het Drechtstedenbestuur voert mede namens de dagelijkse besturen overleg als bedoeld in artikel 125, eerste lid, sub q van de Ambtenarenwet met de representatieve vakorganisaties over de rechtspositieregeling van de ambtenaren. Daartoe wordt een NGO ingesteld, waarvan de taak, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de samenstelling in de ‘Regeling Netwerk Georganiseerd Overleg Regio Drechtsteden’ nader is uitgewerkt.

 • 2.

  Het Drechtstedenbestuur is bevoegd, na uitvoering van de verplichtingen ten aanzien van raadpleging van de dagelijkse besturen zoals omschreven in deze overeenkomst, een rechtspositieregeling voor de ambtenaren vast te stellen.

 • 3.

  De dagelijkse besturen verplichten zich de door het Drechtstedenbestuur vastgestelde rechtspositieregeling vast te stellen binnen de eigen gemeente of gemeenschappelijke regeling, deze na te leven en uit te voeren vanaf de datum van inwerkingtreding van de (wijziging van de) rechtspositieregeling voor ambtenaren van de GR Drechtsteden.

   

Artikel 4 Werkwijze en besluitvorming

 • 1.

  Het Drechtstedenbestuur formuleert op advies van het Portefeuillehoudersoverleg Middelen Drechtsteden, voor dit doel aangevuld met de portefeuillehouders uit het dagelijks bestuur van de GR-OZHZ en de DG&J ZHZ, de uitgangspunten van het te voeren beleid op rechtspositioneel gebied. Voordat het Portefeuillehoudersoverleg tot een advies komt worden de portefeuillehouders P&O van de dagelijkse besturen geconsulteerd over hun zienswijzen ten aanzien van het te voeren beleid.

 • 2.

  Het Drechtstedenbestuur is bevoegd op basis van de uitkomsten van de consultaties als bedoeld in het eerste lid van dit artikel over te gaan tot het vaststellen van de werkgeversinzet voor het overleg in het NGO en tot het voeren van het overleg dat gericht is op het bereiken van een onderhandelingsresultaat en het, na raadpleging van de portefeuillehouders P&O van de dagelijkse besturen, sluiten van een onderhandelingsakkoord.

 • 3.

  Het Drechtstedenbestuur is bevoegd een onderhandelingsdelegatie aan te wijzen, bestaande uit drie personen, waarvan er één afkomstig is uit het Drechtstedenbestuur en twee deel uitmaken van het Portefeuillehoudersoverleg Middelen Drechtsteden, inclusief de voor dit doel aan dit Portefeuillehoudersoverleg toegevoegde portefeuillehouder uit de dagelijkse besturen van de GR-OZHZ en de GR-DG&J ZHZ, welke delegatie namens het Drechtstedenbestuur de bevoegdheden uit artikel 3, eerste lid, eerste volzin en artikel 4 van deze overeenkomst uitoefent. Aan deze delegatie wordt als adviseur een lid aan te wijzen door en uit het overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden (ONS-D) toegevoegd.

 • 4.

  In het geval de werkgeversinzet heeft geleid tot een overeenkomstig onderhandelingsresultaat stelt het Drechtstedenbestuur door tussenkomst van het Portefeuillehoudersoverleg Middelen als bedoeld in het eerste lid een voorlopig onderhandelingsakkoord vast. Dit akkoord wordt definitief wanneer de achterbannen aan de werknemerszijde met het onderhandelingsresultaat hebben ingestemd. Het Drechtstedenbestuur stelt vervolgens overeenkomstig artikel 3, lid 2 het akkoord in een regeling vast.

 • 5.

  In het geval de werkgeversinzet heeft geleid tot een afwijkend onderhandelingsresultaat legt het Drechtstedenbestuur de uitkomsten van het overleg door tussenkomst van het Portefeuillehouders Overleg Middelen als bedoeld in het eerste lid ter raadpleging voor aan de portefeuillehouders P&O van de dagelijkse besturen. Deze raadpleging geschiedt schriftelijk. Het Drechtstedenbestuur stelt vervolgens opnieuw een werkgeversinzet vast. Deze procedure wordt eventueel herhaald tot dat een akkoord of een besluit dat niet tot een akkoord kan worden gekomen is vastgesteld.

 • 6.

  Het Drechtstedenbestuur brengt de gemeenteraden en de Dagelijkse Besturen zo spoedig mogelijk op de hoogte van de uitkomst van de raadpleging terzake van het onderhandelingsresultaat en de conclusie die het Drechtstedenbestuur aan deze uitslag verbindt.

 

Artikel 5: Geschillenbeslechting

Op geschillen die ontstaan tussen partijen bij deze overeenkomst de geschillenregeling van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6: Opzegging

 • 1.

  Elke partij kan deze overeenkomst opzeggen door schriftelijke mededeling aan het Drechtstedenbestuur, in afschrift aan de andere betrokken dagelijkse besturen.

 • 2.

  Opzegging van deze overeenkomst door een partij brengt geen wijziging in de verplichtingen die voor de overige partijen uit deze overeenkomst voortvloeien.

 • 3.

  Opzegging kan niet eerder plaatsvinden dan met ingang van 1 januari van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin partij de opzegging van de overeenkomst aan het Drechtstedenbestuur kenbaar heeft gemaakt.

 • 4.

  Indien, nadat een partij de overeenkomst heeft opgezegd, maar voor de datum als bedoeld in het vorige lid, besloten wordt tot een nieuwe rechtspositieregeling op de wijze als beschreven in de regeling op het NGO, is deze nieuwe rechtspositieregeling, indien de opzeggende partij dit binnen 30 dagen nadat het besluit tot vaststelling van een nieuwe rechtspositieregeling genomen is schriftelijk verklaart, niet van toepassing op de opzeggende partij.

   

Artikel 7: Wijziging

 • 1.

  Op voorstel van één of meer van de partijen kan deze overeenkomst worden gewijzigd bij besluit met gewone meerderheid van partijen.

 • 2.

  De partij waarvan het voorstel afkomstig is maakt dit voorstel schriftelijk kenbaar aan de overige partijen.

 • 3.

  Tenzij in het besluit tot wijziging anders is bepaald, treedt een wijziging van de overeenkomst in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin het besluit tot wijziging op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

   

Artikel 8: Slotbepalingen

 • 1.

  Deze overeenkomst treedt in werking de dag nadat alle besturen de overeenkomst hebben vastgesteld en op de gebruikelijke wijze hebben bekend gemaakt.

 • 2.

  Per datum van inwerkingtreding van deze overeenkomt vervalt de "Overeenkomst tot vaststelling van een uniforme rechtspositieregeling voor de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, mede ten behoeve van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en de Gemeenschappelijke regelingen Regio Zuid-Holland-Zuid, Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid"uit 2010.

 • 3.

  Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd

 • 4.

  Deze overeenkomst kan worden aangehaald als ‘Bevoegdhedenovereenkomst NGO 2018'.

 

Aldus vastgesteld door:

Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht

DATUM

De raad van de gemeente Zwijndrecht

DATUM