Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, gemeente Zwijndrecht 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, gemeente Zwijndrecht 2018
CiteertitelMandaatbesluit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid gemeente Zwijndrecht 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Jeugdwet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwijndrecht/CVDR617012/CVDR617012_1.html
 3. https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/documenten/gemeenschappelijke-regeling
 4. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 171 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-19739

2018-15254

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, gemeente Zwijndrecht 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht

gelet op:

de Jeugdwet, in het bijzonder artikel 2.8;

de Verordening jeugdhulp van de gemeente Zwijndrecht;

artikel 5, onder IV, van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 171 van de Gemeentewet;

de vooraf verkregen instemming van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid met mandaatverlening door de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling aan de Directeur SO.

 

B e s l u i t :

 

terzake van de volgende bevoegdheden en onder de hierna volgende regels mandaat en machtiging te verlenen aan de directeur van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen worden verstaan onder:

Algemeen bestuur

het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband

College

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht

Dagelijks bestuur

het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband

Directeur SOJ

de directeur van de Serviceorganisatie Jeugd als bedoeld in artikel 5, onder IV van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Gemeente

de gemeente Zwijndrecht

Gemeenschappelijke regeling

het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid

de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ als organisatieonderdeel van de Gemeenschappelijke regeling, ingesteld bij besluit van het algemeen bestuur van 11 december 2014

Artikel 2 Mandaat
 • 1.

  Het college verleent mandaat en machtiging aan de directeur SOJ om namens het College besluiten te nemen, respectievelijk feitelijke en rechtshandelingen te verrichten uit hoofde van de bevoegdheden die zijn opgesomd in de als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde mandaat- en machtigingslijst.

 • 2.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, behelst niet de bevoegdheid tot beslissen op bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De directeur SOJ is wel gemachtigd tot het verrichten van alle voor het nemen van een beslissing op bezwaar vereiste voorbereidingshandelingen, waaronder het inwinnen van advies bij een door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ingestelde bezwaarschriftencommissie.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1.

  De directeur SOJ is bevoegd om van de bevoegdheden die bij dit besluit aan hem zijn toegekend, ondermandaat te verlenen.

 • 2.

  Ondermandaat wordt verleend tot een leidinggevend niveau niet lager dan dat van het laagste leidinggevend niveau. Plaatsvervangend leidinggevenden oefenen de bevoegdheden uit van de leidinggevende die zij bij diens afwezigheid vervangen.

 • 3.

  Een ondermandaat besluit wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 4 Voorschriften en instructies

 • 1.

  De gemandateerde is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, benodigd voor de voorbereiding, bekendmaking en uitvoering van een door hem krachtens mandaat genomen besluit.

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht, het bepaalde bij of krachtens de Jeugdwet en de bij of krachtens wettelijke regelingen door het College vastgestelde richtlijnen, beleidsregels van het College, evenals de financiële afspraken die gelden op grond van de regeling voor de uitoefening van de betreffende taak.

 • 3.

  Een ieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend, past de algemene dan wel specifieke instructies, bedoeld in artikel 10:6 Algemene wet bestuursrecht, van het college toe.

 • 4.

  Het College zorgt ervoor dat de directeur SOJ over de informatie beschikt die noodzakelijk is voor een correcte uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden. De directeur SOJ zorgt ervoor dat de personen aan wie hij ondermandaat verleent eveneens kunnen beschikken over de informatie, bedoeld in de eerste volzin.

 • 5.

  Het College treedt bij voorgenomen nieuw beleid of beleidswijzigingen in overleg met de directeur SOJ over uitvoeringsaspecten indien dat beleid raakt aan de taken en bevoegdheden die de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ voor het College uitvoert.

 • 6.

  De gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 7.

  Bij het nemen van beschikkingen omtrent toegang tot individuele voorzieningen voor jeugdhulp als bedoeld in artikel 2 van de Verordening jeugdhulp van de gemeente Zwijndrecht, betrekt de gemandateerde de met het oog daarop uitgebrachte adviezen van jeugdhulpverlener(s) uit het betrokken jeugdteam.

Artikel 5 Informatie- en overlegplicht

 • 1.

  De gemandateerde stelt het College – door tussenkomst van de directeur SOJ - in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan moet worden aangenomen dat kennisneming door het College gewenst is. Hier is in ieder geval sprake van indien:

  • a.

   de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid voor het College gelet op de inhoud van het besluit, de geadresseerde of de politieke gevoelens in de gemeenteraad of de samenleving naar verwachting politieke en maatschappelijke gevolgen zal hebben, of indien een besluit naar redelijke verwachting tot consequentie kan hebben dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld of anderszins in rechte wordt aangesproken;

  • b.

   advies nodig is van anderen dan de gemandateerde of onder hem ressorterende medewerkers en het advies niet aansluit op het eigen standpunt van de gemandateerde dan wel niet tot dezelfde uitkomsten leidt;

  • c.

   de directeur SOJ het noodzakelijk acht af te wijken van de door het College vastgestelde kaders en beleid.

In dergelijke gevallen, verschaft de directeur SOJ de benodigde informatie en voert hij overleg met het College alvorens de gemandateerde bevoegdheden (verder) uit te oefenen.

 • 2.

  Het niet voldoen aan de in lid 1 omschreven terugkoppelingsplicht doet niet af aan de rechtsgeldigheid van de krachtens mandaat genomen beslissing.

 • 3.

  De directeur SOJ draagt zorg voor periodieke verslaglegging van de door hem in mandaat en onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen krachtens ondermandaat genomen besluiten via de reguliere planning- en controlcyclus, één en ander in overleg met het College. De verslaglegging heeft ook betrekking op de uitputting van het voor uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden beschikbare budget.

 • 4.

  Onverminderd de periodieke verslaglegging, stelt de directeur SOJ het college onverwijld op de hoogte van een op enig moment dreigende of voorzienbare overschrijding van het voor uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden beschikbare budget en voert overleg over tijdig te treffen passende maatregelen.

 • 5.

  Gebruik van gemandateerde bevoegdheden is niet toegestaan indien dit leidt tot overschrijding van het voor uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden beschikbare budget.

 • 6.

  Periodiek wordt door de directeur SOJ in samenspraak met het College de mandaatverlening en de informatieverstrekking geëvalueerd.

Artikel 6 Overeenkomstige toepassing op voorbereiding van feitelijke handelingen en uitvoeringshandelingen

Dit besluit is van overeenkomstige toepassing op het voorbereiden van besluiten en het uitvoeren van feitelijke handelingen (waaronder handelingen die verband houden met voorbereiding en uitvoering van besluiten), waartoe hierbij machtiging wordt verleend.

Artikel 7 Ondertekening

 • 1.

  Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in artikel 2 luidt de ondertekening:

  Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht

  namens dezen,

  Directeur van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid

  Gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris.

 • 2.

  Ingeval van uitoefening van ondermandaat worden uitgaande stukken overeenkomstig het hiervoor bepaalde ondertekend, met dien verstande dat de naam, de functieaanduiding en de handtekening van de gemandateerde medewerker in de plaats van de naam, de functieaanduiding en de handtekening van de eerst gemandateerde, wordt geplaatst.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing bij de vertegenwoordiging in (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is bekendgemaakt, onder gelijktijdige intrekking van het Mandaatbesluit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid gemeente Zwijndrecht van 7 november 2014.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid gemeente Zwijndrecht 2018.

Aldus besloten op 18 december 2018

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1: Mandaat- en machtigingslijst

 

Overzicht van taken zoals bedoeld in de Jeugdwet die worden gemandateerd.

 

ONDERDEEL A: bepalingen uit de Jeugdwet:

Hoofdstuk 1

 • -

  Het maken van de beoordelingen als bedoeld in artikel 1.2 van de Jeugdwet.

   

Hoofdstuk  2

 • -

  Het uitoefenen van de bevoegdheid van artikel 2.3 om te beoordelen of jeugdhulp nodig is en draagt zorg voor een goed begeleidingstraject.

 • -

  Uitvoering van de verplichting neergelegd in artikel 2.3, lid 3 van het college om voorzieningen te treffen die de ouders in staat te stellen hun rol als opvoeder te vervullen.

 • -

  Uitvoering van de plicht in artikel 2.3, lid 6 van het college om zorg te dragen voor uithuisplaatsing.

 • -

  Artikel 2.4: college heeft de bevoegdheid om – als dat naar zijn oordeel noodzakelijk is – te verzoeken om onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming.

 • -

  Artikel 2.7, lid 1; college voert overleg over het treffen van individuele voorzieningen, onder meer met scholen of onderwijsinstellingen;

  • -

   lid 3: college verzekert zich dat jeugdhulpaanbieder aan verantwoordelijkheidstoedeling voldoet.

  • -

   lid 4: college maakt afspraken met onder meer huisartsen over zorgverwijzing.

  • -

   lid 5: college stemt verantwoordelijkheden af met zorgverzekeraars.

 • -

  Artikel 2.11: het college kan de uitvoering van de Jeugdwet door derden laten verrichten.

   

Hoofdstuk 6

 • -

  Artikel 6.1.2, lid 5: beoordelingsbevoegdheid college omtrent noodzaak machtiging uithuisplaatsing

 • -

  Artikel 6.1.4, lid 3: beoordelingsbevoegdheid college omtrent noodzaak voorwaardelijke machtiging uithuisplaatsing

 • -

  Artikel 6.1.8: bevoegdheid college tot indiening van een verzoek tot machtiging uithuisplaatsing bij de rechter.

 • -

  Uitvoering van de verplichting van artikel 6.1.12, zesde lid tot het doen van mededeling van het vervallen van de machtiging.

 • -

  Uitoefening van de bevoegdheid van artikel 6.2.2 van het college om te verzoeken om een machtiging uithuisplaatsing in een justitiële inrichting ten uitvoer te leggen.

   

Hoofdstuk 7

 • -

  Uitoefening van de bevoegdheden die verband houden met het bepaalde in artikel 7.1.3.1.

 • -

  Uitoefening van de bevoegdheden die verband houden met het bepaalde in artikel 7.1.3.2: het college gaat na of meldingsbevoegden na het ontvangen van een signaal contact met elkaar hebben gehad.

 • -

  Uitoefening van de bevoegdheden die verband houden met het bepaalde in artikel 7.2.6;

 • -

  Uitoefening van de bevoegdheden die verbandhouden met het bepaalde in artikel 7.4.1;

 • -

  Uitoefening van de bevoegdheden en verplichtingen die voortvloeien uit het bepaalde in artikel 7.4.2;

   

Hoofdstuk 8

 • -

  Uitoefening van de bevoegdheden om op grond van artikel 8.1.1 tot en met 8.1.6. besluiten te nemen omtrent toekenning, weigering, intrekking, of herziening van een persoonsgebonden budget en/of een voorziening in natura en het geven van voorlichting over keuze voor een budget in plaats van een voorziening in natura.

 

Hoofdstuk 10

 • -

  Artikel 10.4: bevoegdheid tot het verwerken van persoonsgegevens.

 

ONDERDEEL B: Bepalingen uit de Verordening Jeugdhulp

 

 • -

  Artikel 3

 • -

  Artikelen 4 tot en met 6

 • -

  Artikel 7, leden 3 tot en met 5

 • -

  Artikel 8, 10 en11

 

ONDERDEEL C: Voorbereiding van beslissingen op bezwaar

 

 • -

  De voorbereiding van beslissingen op bezwaar naar aanleiding van bezwaren die zijn gemaakt tegen namens het college van burgemeester en wethouders genomen besluiten op basis van de in deze bijlage genoemde bevoegdheden.

 

ONDERDEEL D: Het vertegenwoordigen bij rechtbank en Centrale Raad van Beroep

 

 • -

  Het voeren van schriftelijk en mondeling verweer, het verschaffen van nadere inlichtingen en het vertegenwoordigen van het college in (hoger) beroepsprocedures en/of verzoeken om voorlopige voorziening bij de rechtbank en Centrale Raad van Beroep.

 • -

  Het vertegenwoordigen van het college indien wordt verzocht om in onderling overleg tot een minnelijke oplossing te komen.