Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening, regelende de lijkschouwing in de gemeente Zwijndrecht 1994

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening, regelende de lijkschouwing in de gemeente Zwijndrecht 1994
CiteertitelVerordening, regelende de lijkschouwing in de gemeente Zwijndrecht 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de lijkbezorging, artikel 90
 2. Gemeentewet, artikel 228
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1994Onbekend

28-10-1993

Stadsnieuws, 1993-12-15

1993/116f

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening, regelende de lijkschouwing in de gemeente Zwijndrecht 1994

 

De raad van de gemeente Zwijndrecht;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouder d.d. 19 oktober 1993 (bijlage no. 116f/1993)

 

Gelet op artikel 90 van de Wet op de Lijkbezorging en artikel 228 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende:

Artikel 1  

 

De aanvraag tot het doen schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt ingediend bij burgemeester en wethouders, die met inachtneming van het krachtens artikel 2 van deze Verordening opgestelde rooster voor het verrichten van de lijkschouwing zorgdragen.

Artikel 2  

 

De gemeentelijke lijkschouwer worden benoemd, geschorst en ontslagen door burgemeester en wethouders.Tevens bepalen zij jaarlijks in de maand december in welke volgorde de door hen benoemde lijkschouwers zullen optreden, respectievelijk worden vervangen in het komende kalenderjaar.

Artikel 3  

 

Alvorens hun functie te aanvaarden, leggen de gemeentelijke lijkschouwers in handen van de burgemeester de volgende eed of belofte af:

 

“Ik zweer (beloof), dat ik eerlijk en nauwgezet de plichten,

welke de wetten en verordeningen aan het ambt van

gemeentelijk lijkschouwer verbinden, zal vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig” (“Dat beloof ik”).

 

Artikel 4  

 

De gemeentelijke lijkschouwer geniet voor elke hem door een door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar opgedragen lijkschouwing- al of niet gepaard gaande met het opmaken van een verklaring, zoals bedoeld in artikel 2 van het Crematiebesluit – een vergoeding die gelijk is aan het bedrag, dat in artikel 1, sub d, van het Besluit Tarieven in Strafzaken is vastgesteld voor een uitwendige lijkschouwing.

Artikel 5  

 

Het bedrag van de in artikel 4 bedoelde vergoeding wordt met de helft verhoogd, indien de schouwing geen uitstel kan lijden en met worden verricht op:

 • a.

  zaterdag, zondag, de algemeen erkende Christelijke feestdagen of andere erkende feest- of herdenkingsdagen;

 • b.

  andere dan onder a. genoemde dagen tussen 00.00 en 08.00 uur en tussen 20.00 en 24.00 uur.

Artikel 6  

 

Het Algemeen ambtenarenreglement voor de gemeente Zwijndrecht is niet van toepassing op de lijkschouwers.

Artikel 7  

 

 • 1.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als “Verordening, regelende de lijkschouwing in de gemeente Zwijndrecht 1994”.

 • 2.

  Zij treedt in werking op een door de burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip.

 • 3.

  Bij de inwerkingtreding van deze Verordening vervalt de Verordening, regelende de lijkschouwing in de gemeente Zwijndrecht, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 30 juni 1983.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Zwijndrecht in zijn openbare vergadering van 28 oktober 1993.

 

 voorzitter,

 

 secretaris,