Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgeld 2009
CiteertitelVerordening marktgeld Zwijndrecht 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2013Onbekend

16-12-2008

Stadsnieuws, 2008-12-24

2008/6629

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2009

 

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van een standplaats op het marktterrein op de daarvoor in de geldende Marktverordening aangewezen dagen.

Artikel 2 Belastingplicht

 

Belastingplichtig is diegene die het in artikel 1 bedoelde gebruik of genot heeft.

Artikel 3 Tarieven

 

Het marktgeld bedraagt:

 • 1.

  voor het innemen van een vaste plaats als bedoeld in de Marktverordening met een tent, kraam, verkoopwagen of andere soortgelijke inrichting:

           a. op het marktterrein aan de Meubelmaker:

                Per kalenderkwartaal     € 11,44 per m² of gedeelte daarvan;

                Per kalenderhalfjaar       € 21,74 per m² of gedeelte daarvan;

                Per kalenderjaar           € 41,30 per m² of gedeelte daarvan.

           b. op het marktterrein aan de Biesbos

                Per kalenderkwartaal     € 12,76 per m² of gedeelte daarvan;

                Per kalenderhalfjaar       € 24,24 per m² of gedeelte daarvan;

                Per kalenderjaar           € 46,06 per m² of gedeelte daarvan.

 

 • 2.

  voor het innemen van een dagplaats als bedoeld in de Marktverordening met een tent, kraam, verkoopwagen of andere soortgelijke inrichting:

  a. op het marktterrein aan de Meubelmaker:

  per marktdag of gedeelte daarvan: € 0,97 per m² of gedeelte daarvan.

  b. op het marktterrein aan de Biesbos:

  Per marktdag of gedeelte daarvan: € 1,08 per m² of gedeelte daarvan.

          

 

Artikel 4 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijnen van betaling

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het gevorderde bedrag als bedoeld in artikel 3, eerste lid worden betaald binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving;

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het gevorderde bedrag als bedoeld in artikel 3, tweede lid worden betaald op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

 

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 8 Inwerkingtreding, overgangsbepalingen en citeertitel

 

 • 1.

  De 'Verordening marktgeld Zwijndrecht 2008' van 18 december 2007 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgeld Zwijndrecht 2009.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 december 2008.

 

De griffier,                        De voorzitter,

Nota-toelichting  

 

Toelichting

 

Inleiding

We kennen in Zwijndrecht twee weekmarkten, namelijk Heer Oudelands Ambacht en Winkelcentrum Walburg. Marktgeld wordt geheven terzake van het innemen van standplaatsen voor het uitstallen, aanbieden, of verkopen van goederen op de markt. Tarieven zijn bepaald naar ingenomen vierkante meters op het marktterrein.

 

Tot voor kort was het product weekmarkten niet kostendekkend. Om dit te bereiken heeft u bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2007 ingestemd met ons voorstel tot een gefaseerde tariefsverhoging, te beginnen met een verhoging van 23% per 1 januari 2008. In de paragraaf Lokale heffingen van de begroting 2009 hebben we de tweede fase aangekondigd, waarbij we er vooralsnog van uitgingen dat een stijging van 22%, inclusief 2,5% inflatie, nodig is. We hebben toen ook aangegeven nog te onderzoeken of een verdere stijging van de tarieven noodzakelijk is. Tijdens de schriftelijke beantwoording van de begrotingsvragen 2009 van uw raad hebben wij meegedeeld dat een verdere extra stijging achterwege kan blijven. In tegenstelling tot hetgeen in de brief is gemeld kunnen we zelfs afzien van de doorberekening van de 2,5% inflatie. Als gevolg van het doorberekenen

van een deel van de loonkosten van de marktmeester aan de precario-belasting is het product weekmarkten namelijk al volledig kostendekkend.

 

Beoogd resultaat

Zie inleiding.

 

Argumenten

Zie inleiding.

 

(Extern) draagvlak

Niet van toepassing.

 

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

 

Aanpak/uitvoering

Niet van toepassing.

 

Communicatie

Deze verordening zal na vaststelling op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt.

 

Evaluatie en verantwoording

Niet van toepassing.

 

Financiën

Het niet verhogen van de marktgelden levert, ten opzichte van de meerjarenbegroting 2009-2012, een structureel nadeel op van circa

€ 18.000. We onderzoeken hoe we dit nadeel kunnen opvangen.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris, De burgemeester,