Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Gedragscode voor de raad, de wethouders en de burgemeester van Zwijndrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode voor de raad, de wethouders en de burgemeester van Zwijndrecht
CiteertitelGedragscode voor bestuurders gemeente Zwijndrecht 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 15, derde lid
 2. Gemeentewet, artikel 41c, tweede lid
 3. Gemeentewet, artikel 69, tweede lid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-200627-05-2017Onbekend

06-12-2005

Stadsnieuws, 2005-12-28

05 AZ 5950

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode voor de raad, de wethouders en de burgemeester van Zwijndrecht

 

 

Deel I Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit

Artikel  

 

Leden van de gemeenteraad en het college van Zwijndrecht stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente, en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer.

 

Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-gemeenteraadsleden of de gemeenteraad, het college, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie raadsleden hun functie vervullen.

 

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst bestuurlijke integriteit in een breder perspectief:

 

Dienstbaarheid

Het handelen van een raads- of collegelid is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente Zwijndrecht en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.

 

Functionaliteit

Het handelen van een raads- of collegelid heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

 

Onafhankelijkheid

Het handelen van een raads- of collegelid wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

 

Openheid

Het handelen van een raads- of collegelid is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van het raadslid en zijn beweegredenen daarbij.

 

Betrouwbaarheid

Op een raads- of collegelid moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

 

Zorgvuldigheid

Het handelen van een raads- of collegelid is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden.

Deel 2 Gedragscode integriteit raadsleden en commissieleden/niet-raadsleden zijnde

Artikel 1 Algemene bepalingen

 

 • 1.1

  Onder de gemeenteraad wordt verstaan: de gekozen en beëdigde leden van de gemeenteraad van Zwijndrecht.

 

 • 1.2

  Deze gedragscode geldt voor alle leden van de gemeenteraad. De gedragscode is van overeenkomstige toepassing op benoemde commissieleden niet-raadsleden zijnde.

 

 • 1.3

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het Presidium. Zo nodig vindt bespreking plaats in de gemeenteraad, alwaar een beslissing wordt genomen.

 

 • 1.4

  De code is openbaar en door derden te raadplegen.

 

 • 1.5

  De leden van de gemeenteraad en de benoemde commissieleden/ niet-raadsleden zijnde ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

Artikel 2 Belangenverstrengeling en aanbesteding

 

 • 2.1.

  Een raadslid doet opgave van zijn/haar financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 2.1.

  Bij privaatpublieke samenwerkingsrelaties voorkomt het raadslid (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 2.3.

  Een raadslid die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming daarover.

 • 2.4.

  Een raadslid neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

Artikel 3 Nevenfuncties

 • 3.1

  Een raadslid vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente.

 • 3.2

  Een raadslid maakt melding van al zijn nevenfuncties waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens worden openbaar gemaakt.

Artikel 4 Informatie

 • 4.1.

  Een raadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie.

 • 4.2

  Een raadslid houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 4.3.

  Een raadslid maakt niet ten eigen bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

Artikel 5 Aannemen van geschenken

 

 • 5.1.

  Geschenken en giften die een raadslid uit hoofde van zijn functie al dan niet op zijn huisadres ontvangt, worden gemeld en door de griffie geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht.

 • 5.2.

  Indien een raadslid geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan 100 euro vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden behouden en behoeven ze niet te worden gemeld en geregistreerd.

 • 5.3.

  Excursies en werkbezoeken op uitnodiging en rekening van derden worden alleen geaccepteerd wanneer deze functioneel en in het belang van de gemeente plaats vinden.

 • 5.4.

  Excursies en werkbezoeken op uitnodiging en rekening van derden worden gemeld in het presidium.

Artikel 6 Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

 

 • 6.1.

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan.

 • 6.2.

  Raadsleden kunnen, gezien het gemeentelijk belang, op basis van een bruikleenovereenkomst een laptop computer en printer ter beschikking krijgen.

Artikel 7 Reizen buitenland

 • 7.1.

  Een raadslid dat het voornemen heeft in zijn functie als raadslid een buitenlandse reis te maken, heeft toestemming nodig van de gemeenteraad.

 • 7.2.

  Een raadslid dat het voornemen van een reis meldt, verschaft informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten.

 • 7.3.

  Uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden worden altijd besproken in de gemeenteraad en onder meer getoetst op het risico van belangenverstrengeling. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming.

 • 7.4.

  Van de reis wordt een verslag opgesteld.

 • 7.5.

  Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een raadslid is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming van de gemeenteraad betrokken.

 • 7.6.

  Het anderszins meereizen van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de besluitvorming van de gemeenteraad betrokken.

 • 7.7.

  Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming van de gemeenteraad. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van het raadslid.

 • 7.8.

  De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane functionele uitgaven worden vergoed conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voorzover zij redelijk en verantwoord worden geacht.

Deel 3 Gedragscode integriteit wethouders en burgemeester

Artikel 1 Algemene bepalingen

 

 • 1.1.

  Onder het college wordt verstaan: de leden van het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht.

 • 1.2.

  Deze gedragscode geldt voor alle leden van het college.

 • 1.3.

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het college. ***Zo nodig vindt bespreking plaats in de gemeenteraad, alwaar een beslissing wordt genomen.***

 • 1.4.

  De code is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 1.5

  De leden van het college ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

Artikel 2 Belangenverstrengeling en aanbesteding

 

 • 2.1

  Een lid van het college doet opgave van zijn/haar financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 2.2

  Bij privaatpublieke samenwerkingsrelaties voorkomt een lid van het college (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 2.3.

  Een oud-lid van het college wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente.

 • 2.4

  Een lid van het college die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming daarover.

 • 2.5

  Een lid van het college neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

Artikel 3 Nevenfuncties

 • 3.1

  Een lid van het college vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente.

 • 3.2

  Een lid van het college maakt melding van al zijn nevenfuncties waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens worden openbaar gemaakt.

Artikel 4 Informatie

 • 4.1

  Een lid van het college gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie.

 • 4.2

  Een lid van het college houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 4.3

  Een lid van het college maakt niet ten eigen bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

Artikel 5 Aannemen van geschenken

 • 5.1

  Geschenken en giften die een lid van het college uit hoofde van zijn functie al dan niet op zijn huisadres ontvangt, worden gemeld en door de gemeentesecretaris geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht.

 • 5.2

  Indien een lid van het college geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan 100 euro vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden behouden en behoeven ze niet te worden gemeld en geregistreerd.

 • 5.3

  Excursies en werkbezoeken op uitnodiging en rekening van derden worden alleen geaccepteerd wanneer deze functioneel en in het belang van de gemeente plaats vinden.

 • 5.4

  Excursies en werkbezoeken op uitnodiging en rekening van derden worden gemeld in het college.

Artikel 6 Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

 • 6.1

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan.

 • 6.2

  lid van het college kunnen, gezien het gemeentelijk belang, op basis van een bruikleenovereenkomst een laptop computer en printer ter beschikking krijgen.

Artikel 7 Reizen buitenland

 • 7.1

  Een lid van het college dat het voornemen heeft in zijn functie als collegelid een buitenlandse reis te maken, heeft toestemming nodig van het college. De raad wordt van het besluit op de hoogte gesteld.

 • 7.2

  Een lid van het college dat het voornemen van een reis meldt, verschaft informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten.

 • 7.3

  Uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden worden altijd besproken in het college en onder meer getoetst op het risico van belangenverstrengeling. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming.

 • 7.4

  Van de reis wordt een verslag opgesteld.

 • 7.5

  Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een lid van het college is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming van het college betrokken.

 • 7.6

  Het anderszins meereizen van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de besluitvorming van het college betrokken.

 • 7.7

  Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming van het college. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van het collegelid.

 • 7.8

  De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane functionele uitgaven worden vergoed conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voorzover zij redelijk en verantwoord worden geacht.

Artikel Aanbiedingstitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Gedragscode voor bestuurders gemeente Zwijn­drecht 2005

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 6 december 2005.

De griffier,

De voorzitter,