Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening Dorpsraad Heerjansdam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Dorpsraad Heerjansdam
CiteertitelVerordening Dorpsraad Heerjansdam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-08-2003Onbekend

20-05-2003

Stadsnieuws, 2003-06-26

2003-1481

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Dorpsraad Heerjansdam

 

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2003;

 

gezien het advies van de commissie Maatschappelijke Zaken d.d. 8 mei 2003;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de navolgende:

Artikel 1 Instelling Dorpsraad

 

 • 1.

  Voor het gebied van de voormalige gemeente Heerjansdam wordt een dorpsraad ingesteld, die functioneert als commissie zoals nader in het tweede lid van dit artikel is omschreven.

 • 2.

  De dorpsraad is een commissie van advies aan de gemeenteraad, aan het college van burgemeester en wethouders (hierna te noemen "het college") en aan de burgemeester en tevens een commissie met bestuurlijke bevoegdheden, e.e.a. zoals bedoeld in de artikelen 83 e.v. van de Gemeentewet.

 • 3.

  Het werkgebied van de dorpsraad omvat het gebied van de voormalige gemeente Heerjansdam.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming

 

 • 1.

  De dorpsraad bestaat uit 7 leden.

 • 2.

  De leden van de dorpsraad worden benoemd door het college. Bij de benoeming gaan burgemeester en wethouders uit van de resultaten van een binnen het werkgebied gehouden verkiezing als bedoeld in artikel 3.

Artikel 3 Verkiezingen

 

 • 1.

  De leden van de dorpsraad worden gekozen door degenen die op de dag van de kandidaatstelling (zoals bedoeld in de in het vijfde lid genoemde uitvoeringsregels)  blijkens het bevolkingsregister van de gemeente woonachtig zijn op adressen, die binnen het werkgebied van de dorpsraad zijn gelegen, mits zij uiterlijk op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

 • 2.

  De verkiezing van de leden van de dorpsraad vindt op een nader door het college te bepalen datum en tijdstip plaats.

 • 3.

  De leden van de dorpsraad worden als regel gekozen voor de zittingsduur van vier jaren.

 • 4.

  Degene, die ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid van de dorpsraad is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij of zij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

 • 5.

  Het college is belast met de voorbereiding van de verkiezing van de dorpsraad. Het college stelt nadere uitvoeringsregels vast voor de verkiezingen.

Artikel 4 Benoembaarheid/ verkiesbaarheid

 

Tot lid van de dorpsraad kan worden benoemd ieder die op de dag van de kandidaatstelling blijkens het bevolkingsregister van de gemeente woonachtig is op een adres, dat binnen het werkgebied van de dorpsraad is gelegen, uiterlijk op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en overigens voldoet aan de vereisten van het lidmaatschap van de gemeenteraad, genoemd in artikel 10 van de Gemeentewet.

Artikel 5 Onverenigbare betrekkingen

 

 • 1.

  Een lid van de dorpsraad kan niet tevens zijn:

  1. burgemeester;

  2. wethouder;

  3. lid van de gemeenteraad;

  4. burgerraadslid;

  5. ambtenaar door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder 5, kan een lid van de dorpsraad tevens zijn:

  a. ambtenaar van de burgerlijke stand;

  b. vrijwilliger of ander persoon die uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze van beroep hulpdiensten verricht;

  c. ambtenaar werkzaam voor een school voor openbaar onderwijs.

Artikel 6 Verboden handelingen

 

Een lid van de dorpsraad mag niet:

 • 1.

  als advocaat, procureur of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

 • 2.

  als adviseur of gemachtigde werkzaam zijn t.b.v. derden bij het aangaan van overeenkomsten met de gemeente.

Artikel 7 Voorzitter

 

 • 1.

  De dorpsraad benoemt de voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter van de dorpsraad kan uit zijn midden worden benoemd, maar kan ook een persoon zijn die geen lid is van de dorpsraad en aldus geen stemrecht heeft. 

Artikel 8 Dorpsraadcoördinator

 

 • 1.

  De dorpsraad wordt in de vervulling van zijn taken bijgestaan door een dorpsraadcoördinator. De dorpsraadcoördinator wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het college, gehoord de dorpsraad.

 • 2.

  Het college kan andere functies aanwijzen, die het noodzakelijk acht voor een goede ondersteuning van (het werk van) de dorpsraad.

Artikel 9 Taak dorpsraadcoördinator

 

De dorpsraadcoördinator:

 • 1.

  is secretaris van de dorpsraad en van het overleg tussen de dorpsraad, gemeentelijke sectoren, bewoners en andere organisaties, zoals woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen;

 • 2.

  treedt op als intermediair tussen de dorpsraad en de gemeente;

 • 3.

  draagt zorg voor een doeltreffende informatievoorziening tussen de dorpsraad en de gemeentelijke organisatie;

 • 4.

  stemt zoveel als mogelijk wensen, behoeften, mogelijkheden en prioriteiten op elkaar af en draagt zorg voor het doorgeven ervan aan alle bij het beheer betrokken partijen;

 • 5.

  verzamelt, distribueert en volgt relevante informatie t.b.v. de dorpsraad en adviseert de dorpsraad gevraagd en ongevraagd;

 • 6.

  faciliteert en ondersteunt de dorpsraad bij het onderhouden van contacten met bewoners door het houden van spreekuren en het organiseren van afstemming van belangen;

 • 7.

  ondersteunt bij het opstellen van het jaarplan en periodieke (jaar)verslagen;

 • 8.

  coördineert projekten;

 • 9.

  bemiddelt indien zich knelpunten voordoen en treedt daarin zelfstandig op vanuit de positie van vertrouwenspersoon.

Artikel 10 Vergaderreglement

 

 • 1.

  De dorpsraad stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen. Behoudens de bepalingen van deze verordening, verklaart de dorpsraad de wettelijke bepalingen inzake de vergaderingen van de gemeenteraad (waaronder de openbaarheid van de vergaderingen) daarop van toepassing. Dit reglement dient goedgekeurd te worden door het college.

 • 2.

  De dorpsraad vergadert zo dikwijls als hij dit nodig acht.

 • 3.

  De dorpsraad besteedt voldoende aandacht aan overleg met de bewoners.

 • 4.

  De verslagen van de besloten vergaderingen van de dorpsraad worden toegezonden aan de leden van de dorpsraad, het college, de leden van de gemeenteraad en de burgerraadsleden.

Artikel 11 Vergoedingen

De leden van de dorpsraad ontvangen een vergoeding per bijgewoonde vergadering, overeenkomstig categorie A van de bij de “Verordening geldelijke vergoedingen raads- en commissieleden 2001” behorende bijlage.

Artikel 12 Taakomschrijving

 

 • 1.

  De dorpsraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, actief bezig met alle zaken die het eigen werkgebied specifiek aangaan. Het gaat daarbij om zaken van leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn en het beheer en inrichting van de openbare ruimte. Het accent ligt op inrichting en beheer en niet op beleidsvorming.

 • 2.

  De dorpsraad wordt in ieder geval betrokken bij de eerste planvorming rondom de zaken, zoals hier genoemd.

 • 3.

  De dorpsraad stelt zich op als spreekbuis van wensen en meningen in de kern Heerjansdam richting gemeente. De dorpsraad is ook aanspreekpunt voor de gemeente namens het dorp Heerjansdam en draagt bij aan de communicatie over en weer.

Artikel13 Bevoegdheden

 

 • 1.

  De dorpsraad heeft adviserende en besluitvormende bevoegdheden.

 • 2.

  De adviesbevoegdheden hebben betrekking op het gehele werkgebied van de dorpsraad. De dorpsraad is bevoegd de gemeenteraad, het college en de burgemeester gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over de zaken die het werkgebied specifiek aangaan. Van deze adviezen kan alleen op grond van zwaarwegende argumenten worden afgeweken.

  De genoemde bestuursorganen delen de dorpsraad schriftelijk hun reactie mee op de uitgebrachte adviezen.

 • 3.

  De besluitvormende bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de door de gemeenteraad, het college of de burgemeester te stellen randvoorwaarden en beschikbaar te stellen budgetten.

 • 4.

  De dorpsraad kan de vermelde adviesbevoegdheid ook uitoefenen naar andere instanties, die voor het algemeen belang werkzaam zijn in het werkgebied en die  participeren in het wijkgericht werken van de gemeente Zwijndrecht.

 • 5.

  Het college kan de dorpsraad specifieke taken en bevoegdheden toekennen.

Artikel 14 Dorpsplan

 

 • 1.

  De dorpsraad denkt mee over de door de gemeente te ontwerpen visie op de kern Heerjansdam voor de korte en langere termijn. Deze visie is gerelateerd aan de in artikel 12, lid 1 genoemde aandachtsvelden en resulteert in een meerjarig dorpsplan. Dit plan bevat de belangrijkste voornemens met betrekking tot het werkgebied van de dorpsraad Heerjansdam.

 • 2.

  De dorpsraad overlegt zijn bijdrage aan de in het eerstgenoemde lid vermelde visie niet dan nadat hij daarover overleg heeft gepleegd met de bewoners.

 • 3.

  Het dorpsplan wordt uiteindelijk door het college vastgesteld. Afwijkingen van het dorpsplan worden niet vastgesteld dan na advies van de dorpsraad.

 • 4.

  Aan de hand van het dorpsplan stellen burgemeester en wethouders jaarlijks een uitvoeringsplan vast.

 • 5.

  In het uitvoeringsplan worden ook budgetten opgenomen die door de dorpsraad kunnen worden aangewend voor leefbaarheid, veiligheid en sociaal-culturele activiteiten.

Artikel 15 Verdere specificatie taken en bevoegdheden

 

 • 1.

  De dorpsraad voert overleg met de gemeente over plannen, die weliswaar het gebied van Heerjansdam overstijgen maar wel effecten hebben op het dorp. Het overleg spitst zich dan toe op de gevolgen van het plan voor Heerjansdam.

 • 2.

  De dorpsraad kan inspraakprocedures organiseren ter behandeling van onderwerpen waarvoor aan de dorpsraad beslissende bevoegdheden zijn toegekend T.a.v. deze inspraak zijn de gemeentelijke inspraakverordening of de andere ter zake geldende wettelijke voorschriften van toepassing, met dien verstande dat in plaats van gemeenteraad, het college of de burgemeester wordt gelezen de dorpsraad.

 • 3.

  De dorpsraad voert overleg met de gemeente. Indien de gemeente besluit tot  interactieve ontwikkeling van plannen, die (mede) betrekking hebben op Heerjansdam, betrekt zij de dorpsraad op actieve wijze in een dergelijk ontwikkelingsproces.

 • 4.

  De dorpsraad voert voor zijn werkgebied dorpsbeheeroverleg met de partners in dorpsbeheer.

 • 5.

  De dorpsraad verleent ondersteuning bij door de gemeente georganiseerde inspraakprocedures over onderwerpen die het dorp Heerjansdam betreffen .

 • 6.

  De dorpsraad neemt beslissingen over:

  • a.

   de feitelijke uitwerking van plannen inzake het onderhoud en wijziging van de openbare ruimte (groen, wegen, wonen en werken en sociaal-culturele activiteiten; dit betreft zaken die alleen Heerjansdam aangaan en uiteindelijk deel zullen uitmaken van het in artikel 14 vermelde dorpsplan; tevens heeft over deze zaken vooraf overleg plaatsgevonden tussen dorpsraad en bewoners van Heerjansdam;

  • c.

   het tijdstip en inrichting van markten en verkoopplaatsen;

  • c.

   het tijdstip, inrichting en gunning van specifieke evenementen, zoals een eventuele kermis, Koninginnedag en straatfeest;

  • d.

   subsidiëring van specifieke evenementen;

  • e.

   het doen van voorstellen of het uitwerken van ideeën betreffende leefbaarheidsprojecten, die een additioneel karakter hebben of passen binnen de kaders van de onder punt a. genoemde plannen.

 • 7.

  Besluiten als bedoeld in dit artikel, waarvan moet worden aangenomen dat zij de gemeente in financiële zin kunnen binden, moeten ter voorafgaande goedkeuring worden ingezonden aan burgemeester en wethouders.

Artikel 16 Mededelingsplicht dorpsraad

De besluiten genomen krachtens de in de voorgaande artikelen toegekende bevoegdheden worden meegedeeld aan het orgaan waaraan de toegekende bevoegdheden zijn ontleend.

Artikel 17 Adviesplicht bij raadsbesluiten

 

 • 1.

  Omtrent een voorstel aan de gemeenteraad over een zaak, waarvan de uitwerking directe consequenties heeft voor de woon- en leefomgeving van Heerjansdam, wint het college, namens de gemeenteraad, vooraf het advies van de dorpsraad in.

 • 2.

  Het college legt dit advies, tegelijk met het voorstel, voor aan de daarvoor in aanmerking komende raadscommissie, waarvoor het voorstel wordt behandeld, en vervolgens aan de gemeenteraad.

 • 3.

  De gemeenteraad kan, al dan niet op verzoek van de dorpsraad, besluiten dat het college, namens de gemeenteraad, alsnog het advies van de dorpsraad dient in te winnen over een voorstel, waarover deze aanvankelijk niet is geraadpleegd.

 • 4.

  Bij afwijking van het advies, bedoeld in de vorige leden van dit artikel, door de gemeenteraad, doet het college daarvan, namens de gemeenteraad, gemotiveerd mededeling aan de dorpsraad.

Artikel 18 Adviesplicht bij collegebesluiten

 

 • 1.

  Over aangelegenheden waarvan de afdoening tot de taak van het college behoort, wint deze, indien de belangen van het werkgebied van de dorpsraad daarbij rechtstreeks en in bijzondere mate zijn betrokken, het advies van de dorpsraad in.

 • 2.

  Bij afwijking van door de dorpsraad uitgebrachte adviezen, doet het college daarvan gemotiveerd mededeling aan de dorpsraad.

Artikel 19 Jaarlijks overleg tussen college en dorpsraad

 

 • 1.

  Het college overlegt jaarlijks met de dorpsraad, waarbij wordt teruggeblikt op de in het afgelopen jaar verrichte activiteiten met betrekking tot Heerjansdam. In dat overleg verstrekt het college tevens inzicht in de tijdens het komende jaar aan Heerjansdam te besteden budgetten voor het beheer van de openbare ruimte, met name aan wegen, groen, speelvoorzieningen e.d.. Het college geeft daarbij aan welk onderhoud i.v.m. veiligheid en het voorkomen van grote onkosten beslist moet plaatsvinden.

 • 2.

  Over de besteding van het resterend budget kan de dorpsraad adviezen uitbrengen, waarvan alleen op basis van zwaarwegende argumenten kan worden afgeweken.

 • 3.

  De dorpsraad beschikt jaarlijks over een door de gemeenteraad vast te stellen organisatie- en dorpsbudget.

Artikel 20 Evaluatie

 

Een jaar voor het einde van elke raadsperiode stelt het college een evaluatie vast van het functioneren van de dorpsraad. De uitkomst hiervan is maatgevend voor de nieuwe periode.

Artikel 21 Jaarverslag

 

Jaarlijks, vóór 1 maart van elk jaar, stelt de dorpsraad een jaarverslag vast, waarin in ieder geval zijn opgenomen:

 • 1.

  een overzicht van de activiteiten;

 • 2.

  een verantwoording van de besteding van de financiële middelen;

 • 3.

  de wijze waarop de inwoners van Heerjansdam zijn betrokken bij het werk van de dorpsraad.

Het jaarverslag wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Het college ziet er op toe dat deze aanbieding zoveel mogelijk plaatsvindt in combinatie met andere relevante jaarverslagen

Artikel 22 Vernietiging

 

Het college kan een besluit van de dorpsraad vernietigen indien dit besluit naar zijn oordeel  strijdt met het algemeen belang. Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt dan na overleg met de dorpsraad en gedegen schriftelijke motivatie.

Artikel 23 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van 6 weken na de datum van haar bekendmaking.

Artikel 24 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de gemeenteraad, de dorpsraad gehoord.

Artikel 25 Commissie bezwaarschriften

Op de voorbereiding van beslissingen op bezwaar tegen besluiten van de dorpsraad is de “Verordening commissie bezwaarschriften” van de gemeente Zwijndrecht van toepassing.

Artikel 26 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Dorpsraad Heerjansdam”.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Zwijndrecht in zijn openbare vergadering van 20 mei 2003.

 

 

 

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier,        De voorzitter.

Nota-toelichting  

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING OP VERORDENING.

 

Artikel 1. Instelling dorpsraad.

Binnengemeentelijke democratie en een goede communicatie met inwoners is een van de thema’s en actiepunten van het gemeentelijk beleid zoals verwoord in het Raadsprogramma 2003-2006.

Bedoeling is de afstand tussen burger en gemeente te verkleinen, te komen tot interactieve planvorming en de betrokkenheid van de burgers bij hun woon- en leefomgeving te vergroten. Dat alles via een geïntegreerde aanpak.

Specifiek aan het werkgebied Heerjansdam is dat dit gebied, als gevolg van een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2003, samengevoegd is met de gemeente Zwijndrecht, dat een meer stedelijk karakter heeft. Het is uitdrukkelijk de bedoeling het huidige karakter van Heerjansdam te handhaven. De geïsoleerde ligging van Heerjansdam in combinatie met de specifiek dorpse sfeer, bieden hiervoor een afdoende legitimatie. Het ligt voor de hand om bij het beheer van de woon- en leefomgeving in eerste instantie aan te sluiten bij het wijkbeheer dat de gemeente Zwijndrecht reeds een groot aantal jaren toepast. Vervolgens kan het dorpsbeheer in Heerjansdam een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de instrumenten van wijkbeheer.

Een in te stellen dorpsraad en de daarbij behorende taken en bevoegdheden, zoals omschreven in de bovenliggende verordening, zijn een geschikt middel om deze doelstellingen te helpen realiseren.

 

In het kader van het wijkgericht of dorpsgericht werken kan het werkgebied Heerjansdam worden aangemerkt als een gebied met een zodanige schaal dat de uitvoering van plannen, beheer en onderhoud op een samenhangende en efficiënte wijze kan plaatsvinden. Binnen dit gebied is bovendien sprake van een sociaal culturele samenhang.

 

De dorpsraad is een adviescommissie aan de burgemeester, het college en de gemeenteraad en tevens een commissie met bestuurlijke bevoegdheden, e.e.a. als bedoeld in de artikelen 83 e.v. van de Gemeentewet.

 

Artikel 2. Samenstelling en benoeming.

De verordening gaat uit van een gekozen dorpsraad. Achtergrond hiervan is dat de aard van de toegekende bevoegdheden en de intermediaire rol van de dorpsraad een gekozen dorpsraad rechtvaardigen.

 

Artikel 3. Verkiezingen.

Bij de verkiezingen wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de Kieswet. Waar die niet gevolgd kan worden, wordt voorzien in een oplossing die zoveel mogelijk recht doet aan die Kieswet.

 

Artikel 4. Benoembaarheid/verkiesbaarheid

Er is uitdrukkelijk voor gekozen niet te sturen op de samenstelling van de dorpsraad. De samenstelling dient het resultaat te zijn van vrije en democratische verkiezingen.

 

Artikel 5. Onverenigbare betrekkingen.

Achtergrond van dit artikel is dat er geen “politiek actieven” in de dorpsraad zitting mogen hebben omdat een vermenging van gemeentepolitieke functies met dorpsraadfuncties niet wenselijk wordt geacht.

 

Artikel 6. Verboden handelingen.

Ook een politiek-zakelijke belangenverstrengeling door het uitvoeren van bepaalde handelingen door een lid van de dorpsraad, wordt niet wenselijk geacht.

 

Artikel 7. Voorzitter.

Door de burgemeester in eerste instantie voorzitter te maken van de dorpsraad, wordt tot uitdrukking gebracht het bijzondere belang dat de gemeente Zwijndrecht hecht aan het instituut dorpsraad Heerjansdam.

In de toekomst kan de voorzitter door de dorpsraad uit zijn midden worden benoemd. Die constructie past beter in het dualistisch bestel.

 

Artikel 8. Dorpsraadcoördinator.

De dorpsraadscoördinator is de spin in het web tussen gemeente, dorpsraad en betrokken partners en instellingen.

 

Artikel 9. Taak dorpsraadcoördinator.

De specifieke rol wordt tot uitdrukking gebracht in dit artikel.

 

Artikel 10. Vergaderreglement.

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 11.  Vergoedingen.

Idem.

 

Artikel 12. Taakomschrijving.

De taakomschrijving is bewust kort gehouden. Over het algemeen hebben de thema’s voor de dorpsraad betrekking op leefbaarheid, veiligheid, sociaal-cultureel welzijn en beheer en inrichting van de openbare ruimte.

De taakomschrijving is wel beperkt tot zaken die het dorp specifiek aangaan. Dat kunnen ook zaken zijn van algemeen beleid, voor zover die in deelplannen naar het desbetreffend gebied vertaald worden of anderszins een concrete toepassing vinden op Heerjansdam. Het algemeen beleid is een centrale gemeentelijke zaak. Over de uitwerking naar Heerjansdam mag de dorpsraad zich uitspreken.

Specifiek wordt aangegeven dat de dorpsraad steeds wordt betrokken bij de eerste planvorming van deze zaken, uiteraard alleen voor zover het hun werkgebied specifiek aangaat.

 

Artikel 13. Bevoegdheden.

De positie van de dorpsraad is zowel adviserend/initiërend als besluitvormend.

Onontbeerlijk voor een goed functionerende dorpsraad is een adequate en tijdige informatievoorziening.

 

Artikel 14. Dorpsplan.

Het werken met een dorpsplan is van belang, om aan de inrichting en  het beheer van de openbare ruimte van Heerjansdam een voor alle participanten herkenbare structuur te geven. Het dorpsplan draagt ook bij aan het beheersmatig en planmatig karakter van het beheer van de openbare ruimte. De dorpsraad heeft een initiërende rol bij de totstandkoming van het plan en bespreekt zijn bijdrage met de bewoners. Ook de activiteiten van de dorpsraad krijgen dus via het uiteindelijk door benw vast te stellen dorpsplan een herkenbaar karakter.

 

Artikel 15. Verdere specificatie taken en bevoegdheden.

Zie toelichting bij de artikelen 13 en 14.

De in lid 6a genoemde plannen betreft de uitwerking van door de gemeente geaccordeerde plannen, waaraan de dorpsraad, na overleg met de inwoners, een initiërende of adviserende bijdrage heeft kunnen leveren. Uiteindelijk krijgen deze plannen een vertaling in of doorwerking naar een dorpslan en  de daarop gebaseerde uitwerkingsplannen.

Lid 6e brengt tot uitdrukking dat de dorpsraad ook kan besluiten nieuwe zaken aan te dragen en dus het voortouw kan nemen in plaats van te wachten op gemeentelijke initiatieven. Uiteindelijke besluitvorming middels vastlegging in dorpsplan of daarop gebaseerd uitwerkingsplan, inclusief budgettering, vindt plaats door de gemeente. Als voorbeeld wordt genoemd het inrichten of opknappen van een speelplek of het opknappen van een monument.

 

Artikel 16. Mededelingsplicht dorpsraad.

Dit artikel geeft uitdrukking aan het feit dat de dorpsraad onderdeel vormt van de bestuurskolom en is een vangnet voor goede communicatie.

 

Artikel 17. Adviesplicht bij raadsbesluiten.

Idem. Dit artikel bevat een aantal procedureregels tussen de dorpsraad en de gemeentelijke bestuursorganen.

 

Artikel 18. Adviesplicht bij benw-besluiten.

Idem.

 

Artikel 19. Jaarlijks over tussen college en dorpsraad.

Dit jaarlijks, tussentijds, overleg heeft betrekking op de inhoudelijke kant van de zaken die de revue gepasseerd zijn en verschilt dus van het evaluerend overleg bedoeld in artikel 20. Laatstgenoemd overleg betreft een evaluatie van het functioneren van de dorpsraad.

 

Artikel 20. Evaluatie.

Zie ook toelichting op artikel 19. De evaluatie heeft betrekking op het functioneren van de dorpsraad als zodanig. Ook heeft zij betrekking op het totaal van de gemeentelijke besluitvormingsprocessen, voor zover  de dorpsraad Heerjansdam daarvan een onderdeel is c.q. een bijdrage aan levert.

Aan de hand van deze evaluatie wordt stilgestaan bij de structuur, vorm en inhoud van de dorpsraad en de consequenties die deze evaluatie heeft voor de toekomst.

 

De artikelen 21 en 22 spreken voor zich.

 

Artikel 23. Inwerkingtreding.

De tekst van dit artikel houdt rekening met de bepaling van de Tijdelijke Referendumwet.

 

De volgende artikelen spreken voor zich.

 

 

 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Zwijndrecht in zijn openbare vergadering van 20 mei 2003.

 

 

 

Voorzitter,

 

 

Griffier,