Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening, regelende de delegatie en het mandaat van de bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders en de raadscommissies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening, regelende de delegatie en het mandaat van de bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders en de raadscommissies
CiteertitelDelegatie- en mandaatverordening 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-2003Onbekend

24-06-2003

Stadsnieuws, 2003-08-28

46/2003

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening, regelende de delegatie en het mandaat van de bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders en de raadscommissies

 

De raad van de gemeente Z w i j n d r e c h t ;

 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2003 (bijlagenummer 46 /2003);

 

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de overige wettelijke bepalingen;

 

 

                           b e s l u i t :

 

 Vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1  

 

 • 1.

  De bevoegdheden van de raad, opgesomd in het bij dit besluit behorende delegatieregister 1, worden overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders oefent deze gedelegeerde bevoegdheden uit overeenkomstig het in het register bepaalde.

 • 3.

  Een besluit, dat op grond van een gedelegeerde bevoegdheid wordt genomen, vermeldt het delegatiebesluit en de vindplaats daarvan.

Artikel 2  

 

 • 1.

  De bevoegdheden van de raad, opgesomd in de bij dit besluit behorende mandaatregisters 1a en 1b, worden opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de daarin genoemde raadscommissies.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders en de raadscommissies oefenen deze gemandateerde bevoegdheden uit overeenkomstig het in de registers bepaalde.

 • 3.

  Bij de uitoefening van het mandaat als bedoeld in lid 1 worden uitgaande stukken van het college van burgemeester en wethouders als volgt ondertekend:

  “De raad van Zwijndrecht,

  namens deze,

  Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht”.

Artikel 3  

 

 • 1.

  Indien en voor zover het in het bij dit besluit behorende mandaatregister 1a is aangegeven, is het college van burgemeester en wethouders bevoegd aan de door hem aan te wijzen gemeenteambtenaren het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de hem ingevolge artikel 2, lid 1, gegeven bevoegdheden op te dragen. Hierbij kan hij instructies geven.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde opdracht geschiedt schriftelijk.

 • 3.

  In geval van uitoefening van ondermandaat als bedoeld in lid 1 worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  “De raad van Zwijndrecht,

  namens deze,”

  gevolgd door de functieaanduiding en de handtekening van de ondergemandateerde.

Artikel 4  

[ Vervallen ]

Artikel 5  

De in het bij deze verordening behorende overzicht genoemde besluiten, waarbij bevoegdheden werden overgedragen of opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders en de raadscommissies worden ingetrokken.

Artikel 6  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 7  

Deze verordening wordt aangehaald als: Delegatie- en mandaatverordening 2003.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Zwijndrecht in zijn openbare vergadering van 24 juni 2003.

 

 

 

Voorzitter,

 

 Griffier,