Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Kampen

Acceptatiereglement Milieupark Kampen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Kampen
Officiële naam regelingAcceptatiereglement Milieupark Kampen 2010
CiteertitelAcceptatiereglement Milieupark Kampen 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Kampen 2010, art. 13 en 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2010art 2, 3 en 20

06-04-2010

De Brug

Onbekend
01-01-201001-05-2010nieuwe regeling

15-12-2009

De Brug

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

ACCEPTATIEREGLEMENT MILIEUPARK KAMPEN

ACCEPTATIEREGLEMENT MILIEUPARK KAMPEN

Uitvoeringsbesluit op grond van artikel 13 en 17 van de gemeentelijke Afvalstoffenverordening (Raad 19 november 2009).

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • 1. Dit acceptatiereglement is van toepassing op het Milieupark van de gemeente Kampen.

 • 2. Dit acceptatiereglement is van toepassing op alle aanbiedingen inzake het afgeven of leveren van afvalstoffen aan de gemeente Kampen, tenzij anders met de ontdoener is overeengekomen. Indien de bepalingen in een dergelijke aanbieding geheel of gedeeltelijk afwijken van het in deze acceptatievoorwaarden bepaalde, gaan die bepalingen voor, maar blijven de overige bepalingen of gedeelten waarvan niet is afgeweken onverminderd van toepassing. Dit laatste geldt ook voor de van toepassing zijnde aanvullende acceptatievoorwaarden.

Artikel 2. Definities

In dit acceptatiereglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere producten waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (art. 1.1. Wet milieubeheer);

 • b.

  Afvalstroom: gelijksoortig afval van een ontdoener dat gedurende een bepaalde periode vrijkomt bij een locatie en in een of meer vrachten wordt afgevoerd naar het milieupark;

 • c.

  Milieupark, gevestigd aan de Dieselstraat 31, postbus 5009, 8260 GA te Kampen.

 • d.

  Ontdoener: degene (gemeente Kampen, bedrijf, particulier) die op het Milieupark te kennen geeft zich van afvalstoffen te willen ontdoen;

 • e.

  Afzender: degene die namens de ontdoener afvalstoffen op het Milieupark aanbiedt. De afzender wordt tevens gezien als degene die de transporteur opdracht geeft tot het transport naar het Milieupark;

 • f.

  Transporteur: degene die in opdracht van een ontdoener of afzender afval transporteert naar het Milieupark door de ontdoener of afzender of i.o.v. de gemeente Kampen;

 • g.

  Debiteur: de (rechts-)persoon, die als betalende partij optreedt. Indien bij de aanvraag niet wordt opgegeven wie als betalende partij optreedt, geldt de ontdoener als debiteur. Indien deze niet aan zijn verplichtingen voldoet zullen respectievelijk de afzender en de transporteur als debiteur worden aangemerkt;

 • h.

  Gemeente: de gemeente Kampen.

 • i.

  Politie: de politie IJsselland, Stationsplein 6 , gemeente Kampen

 • j.

  Bevoegd gezag: de Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle

 • k.

  Omschrijvingsformulier: een landelijk vastgesteld formulier waarop een weergave staat van gegevens met betrekking tot de aan te bieden afvalstoffen. Het origineel van dit formulier met de doorslagen dient te worden gebruikt voor het aanmelden van een afvalstroom;

 • l.

  Begeleidingsbrief (P.M.V.-formulier of vrachtbrief): een door het bevoegd gezag goedgekeurd transportdocument (met afvalstroomnummer), dat bij elk transport van afvalstoffen van 500 kg en meer naar het Milieupark aanwezig dient te zijn;

 • m.

  Aanvullend acceptatiereglement: acceptatievoorwaarden die naast deze algemene voorwaarden gelden voor een specifieke afvalstof. De gemeente Kampen heeft het recht om, na goedkeuring van het bevoegd gezag, dergelijke aanvullende acceptatie-voorwaarden van toepassing te verklaren op aanbiedingen of overeenkomsten als bedoeld in artikel 1, lid 2 indien dat op grond van overheids-maatregelen/voorschriften (vergunningen) noodzakelijk is;

 • n.

  Acceptatie: aanneming van een vracht afvalstoffen voor de verwerking op het Milieupark na het doorlopen van de acceptatieprocedure;

 • o.

  Acceptatieprocedure: procedure die een ontdoener moet doorlopen om afvalstoffen te laten verwerken. De procedure bestaat uit aanmelding, in ontvangstneming, controle en acceptatie;

 • p.

  Inrichting: een inrichting waar op grond van een milieuvergunning of daaraan gelijk te stellen toestemming van het bevoegd gezag, bepaalde (afval)stoffen worden op- en overgeslagen;

Artikel 3. Acceptatie in zijn algemeenheid.

 • 1. Op het Milieupark kunnen slechts worden aangeboden/afgegeven afvalstoffen zoals genoemd in de voor het Milieupark van kracht zijnde milieuvergunning. Bovendien dient aan de in dit acceptatiereglement gestelde regels te worden voldaan.

 • 2. Na schriftelijk verkregen toestemming en de toekenning van een afvalstroomnummer kan pas sprake zijn van het aanbieden van afvalstoffen van 500 kg of meer of op het Milieupark of naar de VAM te Wijster.

 • 3. De gemeente beslist met inachtneming van het bepaalde in dit acceptatiereglement of de aangeboden afvalstoffen zijn geaccepteerd. De gemeente is bevoegd om aan de acceptatie van de afvalstoffen nadere voorwaarden te verbinden.

 • 4. Van feitelijke acceptatie is pas sprake wanneer de aangeboden afvalstoffen met toestemming van of namens de gemeente na controle zijn verwerkt. Partijen die bij de aanbieding zijn bemonsterd zijn nog niet feitelijk op het Milieupark geaccepteerd. Feitelijke acceptatie vindt eerst plaats na het bekend zijn van alle onderzoeks-resultaten.

 • 5. Indien in een vracht gevaarlijk afval of anderszins afwijkend afval voorkomt kan worden besloten om de politie in te schakelen teneinde proces-verbaal op te maken.

 • 6. De gemeente is bevoegd aan de wijze waarop bepaalde categorieën afvalstoffen worden aangeboden nadere aanvullende acceptatievoorwaarden te verbinden.

 • 7. De gemeente kan elke afvalstof of (partij) afvalstoffen weigeren die zij op grond van de voor de betreffende inrichting geldende milieuvergunning en regelgeving danwel in dit acceptatiereglement niet mag accepteren.

 • 8. De ontdoener, afzender c.q. transporteur verklaart zich ermee bekend te zijn dat het de gemeente onmogelijk is om zelf in alle gevallen de door of namens de ontdoener afgeleverde afvalstoffen op het in lid 1 gestelde te controleren.

Artikel 4. Weigering

 • 1. De weigering van aangeboden afvalstoffen wordt mondeling aan de ontdoener, afzender c.q. transporteur bij de (voorgenomen) afgifte op het Milieupark meege-deeld.

 • 2. Niet door de gemeente geaccepteerde of ten onrechte geaccepteerde afvalstoffen die reeds op de inrichting zijn gedeponeerd, dienen door de ontdoener, afzender c.q. transporteur terstond na eerste sommatie voor eigen rekening en risico van het Milieupark te worden verwijderd. Indien deze afvalstoffen niet terstond worden verwijderd is, met gebondenheid van betaling en eventuele invorderingsrechten en andere bijkomende kosten, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, per werkdag dat de toestand voortduurt een toeslag van maximaal € 1.000,-- verschuldigd.

 • 3. Indien door de ontdoener, afzender c.q. transporteur tegen de beslissing als bedoeld in artikel 4, lid 3 niet wordt voldaan aan de eis om de afvalstoffen te verwijderen, zal de gemeente op kosten van de debiteur de niet geaccepteerde afvalstoffen verwijderen en (laten) transporteren naar een daartoe bestemde vergunde be- of verwerkingsinrichting. Onder kosten worden begrepen alle kosten in verband met beheer, opslag, transport en verwerking in de meest ruime zin.

Artikel 5. Controle

 • 1. De ontdoener, afzender of transporteur dient de samenstelling van de door hem aan het milieupark aan te bieden afvalstoffen voor de afgifte zelf te controleren.

  Indien de gemeente schade lijdt tijdens de verwerking van afvalstoffen, waarvan aannemelijk is dat zich daarin afvalstoffen van de ontdoener bevinden en de afvalstoffen van de ontdoener oorzaak van deze schade zijn geweest, is de ontdoener voor die schade aansprakelijk.

 • 2. Er worden twee controles onderscheiden:

  • a.

   een beperkte controle: visuele controle door de gemeente;

  • b.

   een uitgebreide controle of steekproef door de gemeente: detailonderzoek van de afvalstoffen onder andere door het uitstorten en het uit elkaar nemen van de afvalstoffen om de samenstelling te controleren;

 • 3. De ontdoener staat er jegens de gemeente voor in dat de door of namens hem op het terrein afgeleverde afvalstoffen zijnde asbestmaterialen afgehandeld worden conform het gemeentelijke asbest-protocol.

 • 4. Voordat een vracht afvalstoffen van 500 kg of meer wordt gelost, dient de bij de vracht behorende begeleidingsbrief aan de gemeente te worden overhandigd. Aan de hand van de begeleidingsbief kan de controleur de afgeleverde afvalstoffen op samenstelling controleren.

 • 5. Afhankelijk van de aard en/of samenstelling van de vracht en de resultaten van de beperkte controle kan de gemeente besluiten tot een uitgebreide controle. Het staat de ontdoener vrij bij de controles aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Bij afwe-zigheid van (een vertegenwoordiger van) de ontdoener bij deze controles zijn de bevindingen van de gemeente bindend.

 • 6. Indien de aangeboden afvalstoffen niet overeen blijken te komen met de geldende milieuvergunning of dit acceptatiereglement, komen de kosten voor de controle voor rekening van de ontdoener. De gemeente kan bovendien de acceptatie van de vracht geheel of gedeeltelijk weigeren.

Artikel 6. Verboden afvalstoffen en boete

 • 1. Het is verboden op het Milieupark afvalstoffen ter verwerking aan te bieden, die niet behoren tot de stoffen waarvoor de gemeente milieuvergunning heeft, danwel genoemd in de bijlagen van dit Acceptatiereglement. Alsdan worden deze afval-stoffen niet geaccepteerd.

 • 2. Indien een aangeboden partij afvalstoffen is vermengd met gevaarlijke afvalstoffen, wordt de gehele partij als gevaarlijk afval beschouwd.

 • 3. Indien de ontdoener, afzender c.q. transporteur stoffen aanbiedt in strijd met het bepaalde in dit acceptatiereglement is de debiteur, onverminderd de overige bepalingen van dit acceptatiereglement, een onmiddellijke opeisbare boete van maximaal € 1.000,--, exclusief BTW aan de gemeente verschuldigd voor elke keer, dat stoffen in strijd met het bepaalde in dit acceptatiereglement worden aangeboden.

 • 4. Indien een overtreding conform het vorige lid wordt geconstateerd, zal dit worden vastgelegd in een rapportage, eventueel aangevuld met foto’s. Deze rapportage ligt bij de gemeente ter inzage.

 • 5. De debiteur is voor de boete verschuldigd ingevolge het bepaalde in lid 3 van dit artikel, hoofdelijk aansprakelijk. Deze onmiddellijk opeisbare boete dient aan de gemeente te zijn voldaan alvorens de ontdoener, afzender c.q transporteur wederom afvalstoffen ter verwerking op het Milieupark kan en mag aanbieden.

 • 6. Indien de ontdoener/afzender c.q. transporteur herhaaldelijk afvalstoffen aanbiedt in strijd met het bepaalde in dit acceptatiereglement kan de gemeente hem de toegang tot het Milieupark voor onbepaalde tijd ontzeggen.

  Toelating vindt eerst dan plaats nadat de boete van maximaal € 1.000,-- exclusief BTW voor elke keer dat stoffen in strijd met de betreffende artikelen zijn aangeboden, volledig is voldaan.

 • 7. Indien de aangeboden afvalstoffen bemonsterd zijn wordt één monster meegegeven aan de transporteur. Eén monster blijft op de locatie in bewaring totdat de betreffende partij volledig is afgevoerd. Eén monster gaat in opdracht van de gemeente voor onderzoek naar een gecertificeerd milieulaboratorium.

Artikel 7. Aanbieden van afvalstoffen

 • 1. Bij elke aangeboden vracht afvalstoffen dient aan de gemeente te worden aangegeven waaruit het aangeboden afval bestaat. De gemeente controleert deze gegevens zomogelijk direct.

 • 2. Indien een partij P.M.V.-plichtig is, moet een aanvraag, voordat de afvalstoffen worden aangeboden, door de ontdoener/afzender of transporteur door middel van een volledig ingevuld en ondertekend omschrijvingsformulier/begeleidingsbrief worden ingediend.

 • 3. De ontdoener, afzender c.q. transporteur zal van de betreffende categorie in totaal niet meer aanvoeren dan op het omschrijvingsformulier vermeld staat. Bij overschrijding van de gemelde hoeveelheid dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend.

 • 4. Door ondertekening van het omschrijvingsformulier door de ontdoener, afzender c.q. transporteur, verklaart deze:

  • a.

   kennis te hebben genomen van de inhoud van dit acceptatiereglement;

  • b.

   het omschrijvingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld;

  • c.

   akkoord te gaan met de voorwaarden van de gemeente die in dit acceptatiereglement zijn beschreven.

 • 5. Bij elke aangeboden vracht van 500 kg of meer dient aan het personeel op de weegbrug van het Milieupark een volledig ingevulde begeleidingsbrief te worden afgegeven. Hierop dient vermeld te staan:

  • a.

   het afvalstroomnummer;

  • b.

   de afvalstoffencode;

  • c.

   de omschrijving van het afval;

  • d.

   de naam/het adres van de ontdoener/afzender;

  • e.

   de naam/het adres van de transporteur (indien een derde);

  • f.

   de handtekening van de ontdoener;

  • g.

   de handtekening van de transporteur (indien een derde).

  Indien een partij niet P.M.V.-plichtig is, kan voorregistratie achterwege blijven en wordt de partij op kenteken geregistreerd en geaccepteerd. Tevens dient er in een dergelijke situatie contant te worden afgerekend.

 • 6. De gemeente en ontdoener, afzender c.q. transporteur stellen elkaar over en weer terstond in kennis van stagnaties en afwijkingen die (dreigen te) ontstaan in de normale aanvoer/acceptatie van afvalstoffen. Wachttijden als gevolg van zowel de administratieve controle, de steekproefcontrole als de uitgebreide controle, zijn geheel voor rekening van de ontdoener, afzender c.q. transporteur. De gemeente aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

 • 7. In geval van overmacht is de gemeente gerechtigd de verwerking van afvalstoffen te beëindigen of op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht worden die omstandigheden bedoeld die de nakoming van de verbintenis verhin-deren en die niet aan partijen zijn toe te rekenen of in hun risicosfeer liggen.

  Hieronder vallen onder andere stakingen, technische bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen, brand, explosie en weersomstandigheden. In voorkomende gevallen zullen ontdoeners, afzenders c.q. transporteurs zo snel als mogelijk door de gemeente in kennis van de overmacht worden gesteld.

Artikel 8. Wijze van aanbieden.

 • 1. Afvalstoffen dienen gedurende de vastgestelde openingstijden op het Milieupark te worden aangeboden. Afwijkingen van bovengenoemde openingstijden worden zo spoedig mogelijk door de gemeente bekend gemaakt. Afvalstoffen kunnen niet worden aangeboden op zondagen, op algemeen erkende feestdagen en op dagen die als zodanig bekend zijn gemaakt.

 • 2. De aanwezigheid met of zonder voertuig op het terrein is na sluitingstijd niet toegestaan.

 • 3. Afvalstoffen mogen op het terrein van de inrichting uitsluitend worden vervoerd in de daartoe geëigende vervoermiddelen. Hierbij mag geen verspreiding van afvalstoffen, stank en/of stof (verstuiving) plaatsvinden.

 • 4. Het middel van vervoer dient een zodanig gewicht en afmeting te hebben dat acceptatie, lossen en verwerken van de afvalstoffen probleemloos en zonder risico voor derden kan plaatsvinden. De gemeente kan nadere eisen aan het vervoermiddel stellen. De vervoermiddelen dienen aan de betreffende bepalingen uit de Wegenverkeerswet 1994 te voldoen en dienen voldoende te zijn verzekerd.

 • 5. De ontdoener, afzender c.q. transporteur en/of zijn personeel zijn gehouden op de locatie de aanwijzingen van de gemeente alsook aanwijzingen op borden op het terrein, strikt op te volgen op straffe van onmiddellijke verwijdering van de inrichting. Zij mogen geen daden stellen die hinder veroorzaken of de verwerking van de afvalstoffen belemmeren.

 • 6. Afvalstoffen dienen op de juiste, eventueel door borden of door de gemeente aange-wezen plaats, te worden gelost.

 • 7. Kleden en netten mogen niet eerder dan op de losplaats worden verwijderd.

 • 8. De losplaats dient in ordelijke staat te worden achtergelaten.

 • 9. Direct na het lossen dienen de voertuigen van eventueel aanhangend afval te worden ontdaan. Uit de laadbak mogen tijdens het rijden geen achtergebleven afvalstoffen waaien.

Artikel 9. Bepalingen op het Milieupark

 • 1. Voor het betreden van en het rijden op het Milieupark aanvaardt de gemeente geen enkele aansprakelijkheid.

 • 2. Op het terrein van de locatie dienen de Wegenverkeerswet 1994 en de daarop gebaseerde wettelijke regelingen te worden nageleefd. Op het milieupark mag niet harder dan stapvoets worden gereden.

 • 3. Het is uitdrukkelijk verboden zich op het Milieupark onnodig buiten het voertuig te begeven. Op het terrein van het Milieupark is het aan de chauffeurs en/of bijrijders toegestaan het voertuig te verlaten, indien hiervoor een aanwijsbare noodzaak bestaat.

 • 4. Gedragingen die voor personen en op het terrein gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken of de goede werking van de afvalverwerking op het terrein kunnen belemmeren, zijn verboden.

 • 5. Een ieder dient zich zodanig te gedragen dat de kans op ongelukken en schade van welke aard ook, voor zichzelf, anderen en de installaties op het terrein zo klein mogelijk is.

 • 6. Bij het verlaten van het voertuig, anders dan in verband met het aanmelden bij het loket en het lossen van de vracht, dient de motor van het voertuig te worden uitgezet en het voertuig te worden afgesloten. Het voertuig dient tevens zodanig te worden geparkeerd dat geen hinder en/of gevaar voor derden ontstaat.

 • 7. Eventuele aanwezige dekzeilen van voertuigen dienen op een zodanige plaats te worden verwijderd dat geen hinder en/of gevaar en/of wachttijden voor derden ontstaan.

 • 8. Het is uitdrukkelijk verboden voorwerpen c.q. materialen uit de afvalstoffen te verzamelen en/of van de locatie te halen c.q. mee te nemen.

 • 9. De ontdoener, afzender c.q. transporteur staat er jegens gemeente voor in en draagt er zorg voor dat bij het betreden van de locatie hijzelf, de door hem of zijn expediteur ingeschakelde vervoerder, chauffeur en diens bijrijders en passagiers (al dan niet in dienst van of handelend in opdracht van de ontdoener) de in dit artikel vervatte verplichtingen naleven. De ontdoener, afzender c.q. transporteur draagt er zorg voor dat de in de vorige zin genoemde (rechts-)personen worden geïnformeerd over de verplichtingen in dit artikel.

Artikel 10. Weegbrug

 • 1. Alvorens de aangeboden afvalstoffen worden verwerkt dienen deze op de geijkte weegbrug van het Milieupark te worden gewogen, tenzij de gemeente anders beslist. Het na inweging (bruto) en uitweging (tarra) bepaalde (netto) gewicht is in alle gevallen bindend.

 • 2. Alvorens de aangeboden afvalstoffen op aanwijzing van het weegbrugpersoneel worden toegelaten:

  • a.

   wordt zonodig nadere informatie aan de ontdoener, afzender c.q. transporteur gevraagd;

  • b.

   wordt bij onvolledigheid van de informatie de lading/vracht niet toegelaten;

  • c.

   wordt, bij volledigheid van de informatie, het vervoermiddel van de ontdoener, afzender c.q. transporteur bij het oprijden en verlaten van het terrein gewogen op de weegbrug, tenzij de gemeente in uitzonderingsgevallen anders beslist. De uitkomst van deze weging is in alle gevallen bindend;

  • d.

   wordt (een kopie van) de weegbon aan de transporteur meegegeven, tenzij is aangegeven dat de ontdoener, afzender c.q. transporteur deze op andere wijze wil ontvangen.

 • 3. De bepaling van de aard van de aangeboden afvalstoffen naar soort of categorie vindt plaats door de gemeente op het Milieupark.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • 1. De ontdoener, afzender c.q. transporteur betreden het terrein van het Milieupark op eigen risico. De gemeente is jegens hen niet aansprakelijk voor dood, lichamelijk letsel, schade, verlies, boeten, kosten of ander nadeel voorgevallen tijdens of als gevolg van aanwezigheid op het terrein van het Milieupark, tenzij deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grote schuld.

 • 2. De ontdoener, afzender c.q. transporteur is jegens de gemeente aansprakelijk voor dood, lichamelijk letsel, schade, verlies, boeten, kosten of ander nadeel geleden door het milieupark en/of haar personeel en/of derden voor wie de gemeente aansprakelijk is, ontstaan door handelen of nalaten, daaronder begrepen het handelen of nalaten met betrekking tot zaken waarvan hij zich op het terrein bedient, al dan niet in strijd met de verplichtingen vervat in de artikelen 8 en 9, van chauffeurs of andere personen in dienst of in opdracht van de ontdoener/afzender, alsmede van passagiers en/of bijrijders van die chauffeurs, alsook van een door de ontdoener/afzender ingeschakelde transporteur of expediteur.

 • 3. De ontdoener, afzender is aansprakelijk voor het niet naleven van de in de artikelen 8 en 9 vervatte verplichtingen door zijn personeel, de door hem of zijn expediteur inge-schakelde transporteur, chauffeur, alsmede de al dan niet in dienst van of in opdracht van de ontdoener, afzender handelende bijrijders en passagiers van de chauffeur.

 • 4. De ontdoener, afzender vrijwaart de gemeente tegen en vergoedt de gemeente al haar schade en kosten waaronder begrepen kosten van juridische bijstand in verband met of voortvloeiende uit, enige vordering hoe ook genaamd en in welke vorm ook van derden, onder wie begrepen enig(e) overheid(sorgaan), in verband met of voort-vloeiende uit de door of namens de ontdoener,afzender op het terrein afgegeven afvalstoffen en/of in verband met of voortvloeiende uit de aanwezigheid en het han-delen en/of nalaten van de in lid 2 van dit artikel genoemde personen op het terrein.

 • 5. De ontdoener, afzender c.q. transporteur is hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de gemeente of derden leiden/zullen leiden veroorzaakt door hem, zijn personeel, door hem aangewezen personen, danwel door hem gebruikt materiaal en/of mate-rieel, alsmede de door hem aangevoerde (afval)stoffen tot het moment van acceptatie als bedoeld in artikel 3, lid 4.

 • 6. De debiteur is aansprakelijk voor kosten van het verwijderen en/of te niet doen van door hem aangeboden stoffen, die naar het oordeel van de gemeente, milieu-aantasting tot gevolg hebben (gehad). Dit geldt eveneens indien de stoffen milieuaantasting veroorzaakt zouden kunnen hebben wanneer deze niet verwijderd en/of te niet gedaan zijn.

 • 7. De afzender, ontdoener c.q. transporteur vrijwaren de gemeente tegen alle schade-aanspraken die derden doen gelden voor vergoeding van schade die door handelen of nalaten van de ontdoener, afzender c.q. transporteur ontstaat.

 • 8. De gemeente is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan door stagnatie in de afgifte van afvalstoffen op het terrein.

 • 9. Bij afwijking gebleken na verwerking van de aangeboden afvalstoffen die zijn geaccepteerd op grond van dit reglement en die niet geaccepteerd zouden zijn als deze afwijking bekend zou zijn geweest, wordt de ontdoener aansprakelijk gesteld voor alle door de gemeente geleden schade.

Artikel 12. Ontzegging van de toegang tot het milieupark

De gemeente is te allen tijde bevoegd de afzender, ontdoener c.q. transporteur, de chauffeur, diens bijrijders en passagiers, die in strijd handelt c.q. handelen met de in dit acceptatiereglement gestelde regels, de toegang tot de inrichting voor onbepaalde tijd te ontzeggen en/of hen van het terrein te (doen) verwijderen.

Artikel 13. Tarieven

Voor het aanbieden c.q. verwerken van afvalstoffen is de ontdoener of transporteur aan de gemeente een door de gemeenteraad vastgestelde vergoeding verschuldigd.

Artikel 14. Betaling

 • 1. Bij de aanmelding dient te worden opgegeven welke (rechts-)persoon als debiteur zal optreden. Indien dit niet wordt opgegeven zal de ontdoener als debiteur worden beschouwd. Indien deze niet aan zijn verplichtingen voldoet zullen respectievelijk de afzender en de transporteur als debiteur worden aangemerkt.

 • 2. De verschuldigde vergoeding wordt door het Milieupark op het moment van acceptatie/registratie van de afvalstoffen vastgesteld.

 • 3. De debiteur zijnde de ontdoener, afzender c.q. transporteur is hoofdelijk aansprakelijk voor betaling aan de gemeente van de verschuldigde kosten. In geval de debiteur aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn de afzender en transporteur van betaling bevrijd.

 • 4. De verschuldigde kosten worden per factuur aan de debiteur in rekening gebracht.

 • 5. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, op een door de gemeente aan te wijzen bank- of postgirorekening. Als datum van betaling geldt de datum waarop het geheel ver-schuldigde bedrag op de rekening van de gemeente is bijgeschreven.

 • 6. Het staat de gemeente vrij een voorlopige of gedeeltelijke betaling van de debiteur te vorderen alvorens tot acceptatie van een afvalstroom over te gaan. De debiteur is gehouden desgevraagd zekerheid in de vorm van een bankgarantie of andere zekerheid te stellen, zulks ter beoordeling van de gemeente.

 • 7. Indien de debiteur de vordering van het Milieupark niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de gemeente zonder enige ingebreke-stelling het recht de debiteur over het verschuldigde bedrag per maand rente in rekening te brengen ingaande op de vervaldag tot aan de dag van de algehele voldoening van het alsdan opeisbare bedrag.

 • 8. De rentevergoeding wordt berekend over het op de vervaldag opeisbare bedrag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

 • 9. De gemeente is te allen tijde gerechtigd een debiteur de toegang tot de inrichting te ontzeggen in het geval deze in gebreke is enig verschuldigd bedrag aan de gemeente te voldoen. De toegang tot de inrichting wordt pas weer verleend nadat alle ter zake verschuldigde bedragen op de bankrekening van de gemeente zijn bijgeschreven.

Artikel 15. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

De gemeente is voorts gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de debiteur alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, door de niet betaling of niet tijdige betaling veroorzaakt, te vorderen.

Artikel 16. Klachtenbehandeling, geschillen en toepasselijk recht

Binnengekomen klachten zullen op de datum van binnenkomst worden geregistreerd. Op ingediende klachten is de interne klachtenregeling van de gemeente van toepassing.

Artikel 17. Slotbepalingen

De ontdoener, afzender stelt de transporteur c.q. zijn personeel op de hoogte van de inhoud van dit acceptatiereglement. De ontdoener, afzender verbindt zich jegens de gemeente dat de transporteur c.q. zijn personeel met de inhoud van het acceptatiereglement, althans met de ter zake relevante bepalingen, akkoord gaat en overeenkomstig die bepalingen zal handelen.

Artikel 18.

In die gevallen waarin dit acceptatiereglement niet voorziet, beslist de gemeente.

Artikel 19.

Dit acceptatiereglement treedt in werking op 1 januari 2010. De bijlagen bij dit reglement maken daarvan onlosmakelijk deel uit.

Artikel 20.

De gemeente heeft het recht om, na goedkeuring van het bevoegd gezag, dit acceptatie-reglement te wijzigen.

Artikel 21.

Indien een of meerdere bepalingen van dit acceptatiereglement nietig of anderszins onverbindend is/zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen verplichten zich om alsdan (een) zodanige regeling(en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(en) zoveel mogelijk benadert.

Artikel 22.

Dit acceptatiereglement wordt aangehaald als “Acceptatiereglement Milieupark Kampen 2010”.