Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leeuwarden
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen
CiteertitelAanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling is dit besluit per 1 januari 2016 vervallen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden 2003, art. 5.3.3.2
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 • 1.

  Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-200801-01-2016nieuwe regeling

20-05-2008

Huis aan Huis; 21 mei 2008

218667

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen

(Aanwijzingsbesluit steunt op artikel 5.3.3.2 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden 2003)inclusief 2e wijziging.

Artikel 1 begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a)

  “vaartuig”: hetgeen daarover is bepaald in artikel 5.3.1.1 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden;

 • b)

  “woonschepen”, “ligplaats innemen” en “aanleggen”: hetgeen is bepaald in artikel 1.1 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden 2003.

 • c)

  “klein schip”: een klein schip in de zin van het Binnenvaartpolitiereglement.

 • d)

  “zeilend bedrijfsvaartuig”,” rondvaartschip”, “werkplaatsschip”, “werkschip”, “horecaschip”, “detailhandelschip”, “museuminformatieschip”:

  hetgeen daarover is bepaald in de beleidsnota “Ligplaatsenbeleid op de helling’, dd 15 mei 2000.

 • e)

  “zakelijke vergunning”: hetgeen daarover is bepaald in artikel 5.3.1.1 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden 2003.

 • f)

  “recreatievaartuig”: elk vaartuig, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de recreatie, niet zijnde een passagiersschip.

 • g)

  Expo-ark”: drijvende inrichting in de zin van het Binnen-vaartpolitiereglement welke hoofdzakelijk gebruikt wordt als drijvende expositie ruimte.

Artikel 2 uitzonderingen op algemeen verbod

Het algemene verbod als genoemd in artikel 5.3.3.2, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden 2003 geldt niet voor:

 • a)

  het ligplaats innemen met een pleziervaartuig aan de daartoe door of vanwege, dan wel met toestemming van de gemeente aangelegde voorzieningen.

 • b)

  het tijdelijk ligplaats innemen als passant met een beroepsvaartuig;

  • -

   aan de Kanaalweg.

  • -

   aan de laad- en loswallen genoemd in artikel 5 van dit besluit.

 • c)

  het afmeren met een rondvaartboot ten behoeve van op- en afstappen van passagiers is toegestaan aan alle openbare kaden binnen de gemeente Leeuwarden.

Artikel 3 aanwijzing ligplaatsen

De hierna genoemde kaden en wallen in de gemeente Leeuwarden en beheerd door de gemeente Leeuwarden, zijn aangewezen als kaden en wallen waaraan slechts met een vergunning van het college ligplaats met een vaartuig mag worden ingenomen:

 • a)

  Het innemen van een ligplaats met een bewoonde woonark (zonder motor, met een minimale en maximale lengte van resp. 15 en 20 meter, waarvoor een zakelijke vergunning wordt verstrekt) is toegestaan:

  • 1.

   aan de Oostersingel, tussen de Vlietsterbrug en het Cambuursterpad;

  • 2.

   aan de woonschepenlocaties de Leijte te Hempens, It Anker te Lekkum en de Boeg (op de hoek van de Jelsumervaart (ZZ) en de Dokkumer Ee te Leeuwarden).

  • 3.

   aan de Oude Lune vanaf direcht ten westen van de brug over de Potmarge in de langdeelstraat t/m 225 meter ten zuidwesten van de brug over de Potmarge in de Langdeelstraat.

 • b)

  Het innemen van een ligplaats met een bewoond voormalig binnenvaartschip (met motor, met een minimale en maximale lengte van resp. 15.en 25 meter) is toegestaan:

  • 1.

   aan de Westersingel, 50 meter vanaf de Verlaatsbrug tot de Molenstraat.

  • 2.

   aan de Willemskade (ZZ), 60 meter vanaf de Verlaatsbrug tot en met de Wirdumerpoortsbrug, uitgezonderd de plaatsen genoemd onder artikel 3, de leden d, e en g.

  • 3.

   aan de Oosterkade, tussen de Vlietsterbrug en de Oosterbrug.

  • 4.

   aan de Oostergrachtswal, tussen de Vlietsterbrug en de Oosterbrug.

  • 5.

   aan de Emmakade (ZZ), 50 meter vanaf de Eerste Kanaalsbrug tot de Tweede Kanaalsbrug.

  • 6.

   aan de Emmakade (NZ), 50 meter vanaf de Eerste Kanaalsbrug tot de Tweede Kanaalsbrug

  • 7.

   aan de Nieuwe Kade, tussen de Vlietsterbrug en de Amelandsdwinger (inclusief ter hoogte van het parkeerterrein).

  • 8.

   in de woonschepenlocatie de “Leijte” te Hempens.

  • 9.

   aan de Snekertrekweg, vanaf 400 meter ten oosten van de Hermesbrug tot 650 meter ten oosten van de Hermesbrug.

  • 10.

   aan de Harlingertrekweg, 200 meter vanaf de Verlaatsbrug tot 50 meter vanaf de Hermesbrug.

 • c)

  Het innemen van een ligplaats met een zeilend bedrijfsvaartuig is toegestaan:

  • 1.

   aan de Westerkade van 1 oktober tot 1 april (m.u.v. de opstapplaats tegenover “De Harmonie”)

  • 2.

   op de plaatsen, genoemd als bedoeld in artikel 3, sub b van dit besluit.

 • d)

  Het innemen van een ligplaats met een horeca-schip is toegestaan:

  • 1.

   aan de Willemskade (ZZ), direct ten oosten van de Prins Hendrikbrug;

  • 2.

   aan de Harlingertrekweg, vanaf 90 meter ten westen van de Hermesbrug tot 145 meter ten westen van deze brug.

 • e)

  Het innemen van een ligplaats met een detailhandelsschip voor één schip is toegestaan:

  • 1.

   aan de Willemskade (ZZ), tussen de Prins Hendrikbrug en de Wirdumerpoortsbrug

 • f)

  fHet innemen van een ligplaats met een bewoond voormalig zeeschip met een lengte van minimaal 15 en maximaal 30 meter is toegestaan:

  • 1.

   aan de Harlingertrekweg, 200 meter vanaf de Verlaatsbrug tot 50 meter vanaf de Hermesbrug.

 • g)

  Het innemen van een vaste ligplaats met een rondvaartboot is toegestaan:

  • 1.

   aan de Willemskade (ZZ), tussen de Prins Hendrikbrug en 60 meter ten westen van die brug;

  • 2.

   aan het Woudmansdiep (NZ), vanaf 10 meter ten oosten van de Wijde Greuns tot 60 meter ten oosten van de Wijde Greuns;

  • 3.

   aan de Harlingertrekweg, vanaf 145 meter ten westen van de Hermesbrug tot en met 170 meter van die brug;

  • 4.

   aan de Willemskade (ZZ), direct westelijk van de Wirdumerpoortsbrug;

  • 5.

   aan het Zuiderplein, direct oostelijk van de Wirdumerpoortsbrug;

  • 6.

   onder de Hoeksterpoortbrug

  • 7.

   aan de Snekerkade direct ten noord/westen van de Verlaatsbrug;

  • 8.

   aan de zuidelijke kade van de Nieuwe Stad aan de steiger tegenover C&A.

 • h)

  Het innemen van een vaste ligplaats met een werkschip is toegestaan aan de Westersingel 76.

 • i)

  Het innemen van een vaste ligplaats met een werkplaatsschip is slechts toegestaan aan de Snekertrekweg vanaf het punt 25 meter ten oosten van de Hermesbrug tot en met 75 meter ten oosten van de brug.

 • j)

  Het innemen van een vaste ligplaats met een museuminformatieschip is toegestaan:

  • 1.

   aan de Nieuweweg vanaf direct ten westen van de Huizumerbrug (de brug over de Weaze) tot direct ten oosten van de Wirdumerpoortsbrug

  • 2.

   aan de Willemskade (NZ) vanaf direct ten westen van de Wirdumerpoortsbrug tot en met de bocht voor de Westerkade.

 • k)

  Het innemen van ligplaatsen voor de verhuur van gemotoriseerde enongemotoriseerde recreatievaartuigen in de periode 1 april tot en met 1 oktober is toegestaan:

  • 1.

   1.aan de Nieuweweg vanaf 20 meter ten westen van de Blokhuisbrug tot en met 45 meter ten westen van de Blokhuisbrug.

 • l)

  Het innemen van een vaste ligplaats met een SKS skûtsje is in de periode 1 oktober tot en met 1 april slechts toegestaan aan de Nieuweweg vanaf 20 meter ten westen van de Blokhuisbrug tot en met 45 meter ten esten van de Blokhuisbrug en aan de Snekertrekweg aan de steiger direct ten oosten van de Hermesbrug.

 • m)

  Het innemen van een ligplaats met een Expo-ark is slechts toegestaan:

  • 1.

   aan de Nieuweweg vanaf 45 meter ten westen van de Blokhuisbrug t/m 75 meter ten westen van de Blokhuisbrug.

Artikel 4 aanleggen/ligplaats innemen zonder vergunning

 • A.

  De hierna genoemde kaden en wallen aan te wijzen, waaraan zonder vergunning met een vaartuig mag worden aangelegd:

  • a)

   als passant met een klein schip in de periode van 1 april tot 1 november is dit toegestaan:

   • 1.

    aan de Noorderstadsgracht langs beide oevers, vanaf 50 meter vanaf de Vrouwenpoortsbrug tot 50 meter vanaf de Noorderbrug.

   • 2.

    aan de noordelijke oever/kade van het Vliet.

   • 3.

    aan de oevers van de Froskepôlle, die grenzen aan het Woudmansdiep.

   • 4.

    aan de passantenplaats te Camminghaburen (nabij Staniastate).

   • 5.

    aan de Westerstadsgracht, langs de oostelijke oever, van 100 meter vanaf de Vrouwenpoortsbrug tot 50 meter vanaf de Schaverneksbrug.

   • 6.

    aan de Harlingertrekweg, Snekertrekweg en Dokkumertrekweg bij gesloten bruggen.

  • b)

   b) als passant met een woonschip (als bedoeld onder 3.b) in de periode van één april tot één november is toegestaan:

   • 1.

    langs de zuidelijke oever van het Woudmansdiep, vanaf 50 meter ten oosten van de Wijde Greuns tot aan de brug naar de Froskepôlle.

  • c)

   als passant met een zeilend bedrijfsvaartuig is dit toegestaan van 1 april tot 1 november:

   • 1.

    aan de Westerkade;

   • 2.

    op de plaatsen genoemd onder sub a van dit artikel.

 • B.

  De hierna genoemde kaden en wallen aan te wijzen, waaraan zonder vergunning met een vaartuig ligplaats mag worden ingenomen:

  • a)

   a) met een onbewoond vaartuig, in afwachting van een ligplaatsvergunning of met een schip tijdelijk in opslag is dit toegestaan:

   • 1.

    aan de Snekertrekweg, vanaf 75 meter ten oosten van de Hermesbrug tot 400 meter ten oosten van de Hermesbrug.

  • b)

   met een klein schip op de plaats van of langzij een woonschip in de periode van 1 april tot en met 1 november is dit toegestaan, mits de vergunninghouder van het betreffende schip eigenaar of gebruiker van het kleine schip:

   • 1.

    op de plaatsen genoemd onder artikel 3 , sub a, b en f van dit besluit.

  • c)

   met een onbewoond zeilend bedrijfsvaartuig langszij een woonschip, zoals bedoeld in artikel 3, sub b is toegestaan, mits de vrije doorvaart gegarandeerd blijft:

   • 1.

    op de plaatsen genoemd in artikel 3, sub b van dit besluit.

Artikel 5 laden en lossen

De hierna genoemde kaden en wallen aan te wijzen waaraan zonder vergunning tijdelijk ligplaats mag worden ingenomen met een beroepsvaartuig voor het laden en of lossen van dat vaartuig:

 • 1.

  de Lorentzkade;

 • 2.

  de Junokade;

 • 3.

  de Harlingertrekweg, tussen de Hermesbrug en de spoorbrug met uitzondering van de plaatsen genoemd onder 3d en 3g;

 • 4.

  de Snekertrekweg, tussen de Hermesbrug en de spoorbrug met uitzondering van de plaats genoemd onder 3i;

 • 5.

  in de Zwettehaven en de Kalkhaven;

 • 6.

  aan de Kanaalweg direct ten oosten van de 2e Kanaalsbrug tot en met de afslag in de Kanaalweg naar de Schilkampen.

Artikel 6 Uitsterfbeleid

 • a)

  Aan de oevers van het Bisschopsrak mag uitsluitend nog ligplaats worden ingenomen met een bewoond woonschip, indien dat schip op de datum van het in werking treden van dit besluit al daadwerkelijk daar ligplaats heeft alsmede indien op die datum een vergunning als bedoeld in artikel C5, tweede lid van de voormalige Algemene politieverordening Leeuwarden van kracht is.

 • b)

  Het gestelde onder a is van overeenkomstige toepassing op de volgende locaties:

  • 1.

   De Wijde Greuns (Tijnje), nabij “de Marwei”, a/d Holstmeerweg 18;

  • 2.

   Ee-buurt;

  • 3.

   Blokhuisplein/Zuidergrachtswal.

 • c)

  Aan de kade van de Willemskade NZ mag uitsluitend nog ligplaats worden ingenomen met een bewoond woonschip, dat niet voldoet aan de criteria van een museuminformatieschip, zoals die beschreven zijn in de nota ‘Ligplaatsenbeleid op de helling’ indien dat schip op de datum van het in werking treden van dit besluit al daadwerkelijk aldaar ligplaats heeft evenals indien op die datum een vergunning als bedoeld in art. 5.3.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden 2003 van kracht is.

Artikel 7 Ontheffing

In geval van bijzondere feiten of omstandigheden mag van de in dit aanwijsbesluit genoemde lengtematen en afstanden worden afgeweken, mits met ontheffing van de directeur van de dienst Stadsontwikkeling en –beheer.

Artikel 8 Overgangsartikel

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen, verleend op basis van het aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen 2003 blijven, mits er geen wijzigingen worden aangebracht, onverminderd van kracht.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als het “Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen 2008”.

Artikel 10 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.