Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 houdende regels met betrekking tot de bestuurlijke structuur, het bestuur en het beheer van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (Landsverordening APNA)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingLANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 houdende regels met betrekking tot de bestuurlijke structuur, het bestuur en het beheer van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (Landsverordening APNA)
CiteertitelLandsverordening APNA
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Koninklijk besluit van de 27sten April 1936 (Stb. No 941), tot oprichting van een Pensioenfonds voor Nederlands-Antilliaanse burgerlijke landsdienaren, ambtenaren benoemd door het bevoegde gezag der eilandgebieden, politiemilitairen, onderwijzers bij het bijzonder onderwijs, het onderwijzend personeel van de R.K. Ambachtsschool “St. Jozef”, het personeel werkzaam op het beheerskantoor van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen op Curaçao en hunne weduwen en weezen (P.B. 1936, no. 66).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1998Nieuwe regeling

23-12-1997

P.B. 1997, no. 311

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 houdende regels met betrekking tot de bestuurlijke structuur, het bestuur en het beheer van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (Landsverordening APNA)

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze landsverordening wordt verstaan onder:

a. Minister:de minister van Financiën;
b. fonds:het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen, bedoeld in artikel 2, eerste lid;
c. Bank:de Bank van de Nederlandse Antillen.

HOOFDSTUK II Het fonds en zijn taken

Artikel 2
 • 1. Er is een Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen.

 • 2. Het fonds bezit rechtspersoonlijkheid.

 • 3. Het fonds is gevestigd op Curaçao.

Artikel 3
 • 1. Aan het fonds is de uitvoering van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, No 312) opgedragen.

 • 2. Aan het fonds is tevens het beheer van het Gouvernements-Werkliedenpensioenfonds opgedragen, in de vorm waarin dit bij artikel 2, tweede lid, van de landsverordening van de 29ste December 1944 houdende de oprichting van een pensioenfonds voor de gouvernementswerklieden en hunne weduwen en weezen (P.B. 1945, no. 26) aan de directeur van het fonds opgedragen is.

 • 2. Aan het fonds kan door het bestuur, op voorstel van de Minister, de uitvoering van andere overheidspensioenregelingen worden opgedragen

HOOFDSTUK III Organisatie

Artikel 4

Het fonds heeft een bestuur, dat is belast met het besturen en beheren van het fonds en van de andere pensioenfondsen die ingevolge het tweede en het derde lid van het voorgaande artikel aan het fonds zijn of zullen worden opgedragen.

Artikel 5
 • 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter die tevens lid is, en zes andere leden.

 • 2. De voorzitter en de overige leden van het bestuur worden bij landsbesluit benoemd, geschorst en ontslagen. Zij worden benoemd voor de tijd van vijf jaren en kunnen onmiddellijk na afloop daarvan opnieuw worden benoemd. In geval van schorsing van de voorzitter wordt bij het desbetreffende landsbesluit tevens in de tijdelijke vervulling van de functie voorzien.

 • 3. Alvorens aan de Gouverneur een voordracht voor de benoeming van een voorzitter te doen, stelt de Minister het bestuur in de gelegenheid een voorstel ter zake te doen.

 • 4. In het bestuur hebben voorts zitting:

  • a.

   één persoon, benoemd op voordracht van de Minister;

  • b.

   één persoon, benoemd op een gezamenlijke voordracht van de Bestuurscolleges van de eilandgebieden Bonaire en Curaçao;

  • c.

   één persoon, benoemd op een gezamenlijke voordracht van de Bestuurscolleges van de eilandgebieden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten;

  • d.

   twee personen, benoemd op een voordracht van de Minister welke hij opmaakt in overeenstemming met de aanwijzing gedaan door de Centrale Commissie voor Landsverordening APNA Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken;

  • e.

   één persoon, benoemd op een voordracht van de Minister welke hij opmaakt in overeenstemming met de aanwijzing gedaan door of namens een of meer organisaties welke door de Minister als vertegenwoordiging van de overheidsgepensioneerden representatief geacht worden.

 • 5. De Minister kan regels geven inzake de wijze waarop de voordracht, bedoeld in de onderdelen b en c van het voorgaande artikel, hem ter doorgeleiding aan de Gouverneur dienen te bereiken, en inzake de procedure die voorafgaat aan de voordrachten, bedoeld in de onderdelen d en e. Hetzij in deze regels, hetzij in iedere afzonderlijke uitnodiging tot het doen van een voordracht of een aanwijzing bepaalt de Minister de termijn waarbinnen de voordracht, onderscheidenlijk de aanwijzing hem moet hebben bereikt.

 • 6. Indien de al dan niet door de Minister verlengde termijn, bedoeld in het vijfde lid, is verlopen zonder dat hij een voordracht of een aanwijzing heeft ontvangen, maakt de Minister:

  • a.

   in de gevallen, bedoeld in de onderdelen b en c van het vierde lid, zelf de voordracht aan de Gouverneur op;

  • b.

   in de gevallen, bedoeld in de onderdelen d en e van dat artikellid, de voordracht niettemin op, waarbij hij daarin zoveel als mogelijk is de namen opneemt van personen afkomstig uit door hem representatief geachte organisaties die de behartiging van de belangen van overheidsdienaren onderscheidenlijk overheidsgepensioneerden ten doel hebben.

 • 7. De Minister kan besluiten de aanwijzing, gedaan ingevolge onderdeel d of e van het vierde lid van dit artikel, niet over te nemen, indien hij op gronden die hij in zijn besluit noemt van oordeel is dat een benoeming overeenkomstig de aanwijzing niet in het belang van het fonds of in het algemeen belang zou zijn. Hij deelt deze beschikking zo spoedig mogelijk mede aan de instelling of organisatie waardoor de aanwijzing is gedaan, en stelt haar in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn een nieuwe aanwijzing te doen. Indien van deze gelegenheid geen of niet tijdig gebruik wordt gemaakt of indien de Minister besluit ook de nieuwe aanwijzing niet over te nemen, maakt hij een voordracht op met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de aanhef en onder b van het zesde lid.

 • 8. Het bestuur kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 9. Met het einde van de maand waarin een lid van het bestuur de leeftijd van zeventig jaren bereikt wordt hem ontslag verleent.

 • 10. De leden van het bestuur mogen elkaar niet in bloed- of aanverwantschap tot de tweede graad bestaan. Echtgenoten mogen niet tegelijk in deze hoedanigheid optreden. Indien de aanverwantschap ontstaat na hun benoeming mogen de betrokkenen hun werkzaamheden bij en voor het fonds niet voortzetten zonder toestemming van de Minister.

 • 11. Het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar met het vervullen van enige betrekking bij het fonds.

Artikel 6
 • 1. Met uitzondering van het voorzitterschap regelt het bestuur in onderling overleg de verdeling van de werkzaamheden. Het voorziet in de waarneming van de voorzitter bij dienst tijdelijke afwezigheid of verhindering.

 • 2. Het bestuur wijst in overleg met de directie een personeelslid van het fonds als secretaris aan.

 • 3. De vacatiegelden, schadeloosstellingen en andere vergoeding voor het bestuur worden bij landsbesluit vastgesteld. Voor zover de vergoedingen samenhangen met ten behoeve van het fonds verrichte specifieke werkzaamheden behoeven zij niet voor ieder lid gelijk te zijn.

 • 4. De vergoeding voor de werkzaamheden van de secretaris van het bestuur en, indien en voor zover deze werkzaamheden buiten de voor hem geldende normale werktijden vallen, het vacatiegeld, worden op voorstel van het bestuur bij landsbesluit vastgesteld.

 • 5. Het bestuur vergadert zo vaak het daartoe door de voorzitter wordt bijeengeroepen, doch ten minste eenmaal per kwartaal. Op verzoek van ten minste twee leden van het bestuur is de voorzitter gehouden een vergadering bijeen te roepen.

 • 6. Aangaande de bijeenroeping en het verloop van zijn vergaderingen, alsmede aangaande de uitvoering van zijn overige werkzaamheden, die van de secretaris daaronder mede begrepen, kan het bestuur een reglement vaststellen. Het reglement behoeft om te kunnen werken de goedkeuring bij landsbesluit,

Artikel 7
 • 1. Het fonds heeft een directie, bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur. De directeur en de adjunct-directeur zijn leden van het personeel van het fonds.

 • 2. De directeur en de adjunct-directeur mogen noch elkaar, noch de leden van het bestuur in bloed- of aanverwantschap tot de tweede graad bestaan. De tweede en derde volzin van het negende lid van artikel 5 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3. De directie heeft tot taak de dagelijks leiding van het fonds te voeren door het verrichten van werkzaamheden en het uitoefenen van bevoegdheden ter uitvoering van het bij of krachtens deze of enige andere landsverordening bepaalde, voor zover deze werkzaamheden en bevoegdheden door het bestuur aan haar zijn gedelegeerd of gemandateerd.

Artikel 8
 • 1. De voorzitter van het bestuur, en bij diens afwezigheid of verhindering de plaatsvervangend voorzitter, en een ander door het bestuur aangewezen bestuurslid vertegenwoordigen gezamenlijk het fonds in en buiten rechte.

 • 2. Bij besluit van het bestuur:

  • a.

   kunnen in dat besluit overschreven bevoegdheden van het bestuur aan de directie worden gedelegeerd;

  • b.

   kan de uitoefening van bevoegdheden van het bestuur als geheel, van de voorzitter en van individuele leden van het bestuur aan de directie worden gemandateerd.

   Ondermandatering door de directie van een aan haar gemandateerde taakuitoefening is mogelijk indien en voor zover dit uit het betreffende besluit van het bestuur blijkt.

 • 3. Een besluit als bedoeld in het tweede lid en de wijzigingen daarvan worden gepubliceerd in het blad waarin van overheidswege de officiële berichten worden geplaatst.

 • 4. Aan de directie kan niet worden gedelegeerd noch gemandateerd:

  • a.

   de vaststelling van het algemene beleid;

  • b.

   de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;

  • c.

   het voldoen aan een oproep om gehoord te worden in verband met de vaststelling van enig landsbesluit ter uitvoering van deze landsverordening of de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren;

  • d.

   het doen van een voorstel als bedoeld in artikel 5, derde lid, en het voorzien in de waarneming van het voorzitterschap;

  • e.

   de bijeenroeping van vergaderingen van het bestuur;

  • f.

   de indienstneming, de schorsing en het ontslag van leden van de directie;

  • g.

   de aanwijzing van de secretaris van het bestuur;

  • h.

   de aanwijzingen, bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid;

  • i.

   de vaststelling van de reglementen, bedoeld in artikel 6, zesde lid, en artikel 10, eerste lid;

  • j.

   de beslissingen, bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, 88, eerste lid, en 90, vierde lid, het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 82, eerste lid, en het doen van voorstellen als bedoeld in artikel 89, eerste lid, van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren;

  • k.

   de uitvoering van taken, bedoeld in artikel 109, eerste lid, van de in het voorgaande onderdeel genoemde landsverordening, indien en voor zover deze ook door de Gouverneur niet zouden kunnen worden gedelegeerd, onderscheidenlijk gemandateerd;

  • l.

   de verlening van decharge aan de directie.

 • 5. Aan de directie kan niet worden gedelegeerd de vertegenwoordiging van het fonds in en buiten rechte.

Artikel 9
 • 1. De directeur en de adjunct-directeur en de overige personeelsleden van het fonds worden door het bestuur in dienst genomen op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Zij worden geschorst en ontslagen door het bestuur.

 • 2. Behoudens het bepaalde in het vierde lid eindigt elke arbeidsovereenkomst uiterlijk met ingang van de dag waarop het betrokken personeelslid de leeftijd bereikt waarop hij recht op een ouderdomspensioen ingevolge de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren verkrijgt.

 • 3. Indien het personeelslid op de in het voorgaande lid bedoelde dag krachtens de voor hem geldende wettelijke of in de arbeidsovereenkomst opgenomen bepalingen in het genot is van dan wel aanspraak heeft op verlof of vakantie, eindigt de arbeidsovereenkomst in aansluiting op het einde daarvan, met dien verstande dat het verlof of de vakantie waarop hij nog aanspraak heeft ingaat op de in het voorgaande lid bedoelde dag.

 • 4. Om dringende redenen van belang voor het fonds kan met een persoon die de leeftijd heeft bereikt waarop hij recht op een ouderdomspensioen ingevolge de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren heeft of, indien die landsverordening op hem van toepassing was geweest, zou hebben gehad, een arbeidsovereenkomst voor ten hoogste één jaar worden gesloten.

Artikel 10
 • 1. Het bestuur stelt voor de leden van de directie en het overige personeel van het fonds een reglement vast dat ten minste bepalingen bevat betreffende:

  • a.

   de indienstneming, de schorsing en het onslag;

  • b.

   het onderzoek naar de geschiktheid en de bekwaamheid;

  • c.

   het salaris en het wachtgeld;

  • d.

   de werk- en diensttijden;

  • e.

   de aanspraken op verlof en vakantie;

  • f.

   voorzieningen in verband met ziekte;

  • g.

   bescherming bij de arbeid;

  • h.

   de overige rechten en verplichtingen;

  • i.

   de disciplinaire straffen;

  • j.

   de wijze waarop met daarvoor in aanmerking komende organisaties van werknemers overleg wordt gepleegd over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtspositie van de leden van het personeel, alsmede voorzieningen ter oplossing van geschillen die zijn gerezen in dat overleg.

 • 2. Het in het eerste lid bedoelde reglement, alsmede wijziging daarvan, kunnen slechts in werking treden voor zover daarop goedkeuring bij landsbesluit is verkregen.

 • 3. Een verzoek om goedkeuring wordt door het bestuur schriftelijk bij de Gouverneur ingediend.

 • 4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien niet binnen zes maanden na de indiening van het verzoek een besluit tot weigering van de goedkeuring schriftelijk en onder opgaaf van redenen aan het bestuur is medegedeeld.

 • 5. De goedkeuring wordt uitsluitend dan geheel of gedeeltelijk geweigerd, indien en voor zover het reglement niet overeenstemt met hetgeen ter zake voor landsambtenaren geldt.

  Het reglement kan evenwel afwijkingen bevatten van hetgeen ter zake voor landsambtenaren geldt, indien zulks in het belang van het fonds is.

 • 6. Een gehele of gedeeltelijke weigering van de goedkeuring vindt niet plaats dan nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld om het ontwerp van het reglement dan wel van de wijziging daarvan nader toe te lichten.

Artikel 11
 • 1. Het bestuur wijst een registeraccountant aan, die met de controle van de administratie en van de jaarrekening van het fonds wordt belast.

 • 2. Het bestuur wijst, in overleg met de bank, een of meer actuariële deskundigen aan, die het bestuur adviseren in vraagstukken van actuariële en bedrijfstechnische aard.

HOOFDSTUK IV Middelen

Artikel 12
 • 1. De middelen van het fonds bestaan uit:

  • a.

   bijdragen;

  • b.

   renten;

  • c.

   opbrengsten van beleggingen;

  • d.

   boeten;

  • e.

   overige inkomsten.

 • 2. De middelen van het fonds strekken tot voldoening van de pensioenverplichtingen, andere rechtens afdwingbare uitkeringen en de kosten die voor het fonds aan de uitvoering van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren en andere regelingen zijn verbonden

Artikel 13
 • 1. De kosten, gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 3, tweede lid, bedoelde taken komen ten laste van de rechtspersoon ten behoeve waarvan het fonds de desbetreffende pensioenregeling uitvoert.

 • 2. De rechtspersoon is aan het fonds over de bedragen die hij wegens de in het voorgaande lid bedoelde kosten verschuldigd is, doch niet tijdig heeft voldaan, tevens de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de eerste dag van de tweede maand, volgende op de maand waarin het fonds deze kosten in rekening heeft gebracht, tot aan de dag van ontvangst van de betaling.

HOOFDSTUK V Beleggingen

Artikel 14
 • 1. Het fonds heeft een beleggingscommissie, die tot taak heeft het bestuur te adviseren over het beleggingsbeleid.

 • 2. De beleggingscommissie bestaat uit een voorzitter die tevens lid is, en twee andere leden. Zij bezitten allen een bijzondere deskundigheid op het gebied van beleggingen.

 • 3. De voorzitter en de overige leden van de beleggingscommissie worden op voordracht van het bestuur door de Minister, gehoord de Bank, benoemd, geschorst en ontslagen.

  Om een bijzondere, aan het algemeen belang ontleende reden kan de Minister ook zonder voordacht tot schorsing en ontslag overgaan.

 • 4. Het lidmaatschap van de beleggingscommissie is onverenigbaar met:

  • a.

   het vervullen van enige betrekking bij het fonds;

  • b.

   het vervullen van enige betrekking bij een organisatie, of een centrale van organisaties, die de behartiging van belangen van overheidsdienaren ten doel heeft;

  • c.

   het werkzaam zijn bij een rechtspersoon ten behoeve waarvan het fonds de pensioenregeling uitvoert.

 • 5. Met betrekking tot bloed- en aanverwantschap zijn de ingevolge de artikelen 5, negende lid, en 7, tweede lid, voor de leden van het bestuur geldende bepalingen voor de leden van de beleggingscommissie van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15
 • 1. Het bestuur stelt, gehoord de beleggingscommissie, jaarlijks een beleggingsplan vast, waarin de algemene lijnen van het beleggingsbeleid zijn opgenomen.

 • 2. In het beleggingsbeleid wordt uitsluitend uitgegaan van het belang van het fonds en worden algemeen aanvaarde bedrijfseconomische eisen op beleggingsgebied als rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit, risicospreiding en de afstemming op de opbouw van de verplichtingen van het fonds in acht genomen.

 • 3. Het bestuur belegt de gelden van het fonds en maakt de beleggingen van het fonds te gelde. Het beleggen van gelden en het te gelde maken van beleggingen geschieden uitsluiten in het belang van het fonds en, gegeven het beleggingsbeleid en de beleggingsportefeuille, met inachtneming van overwegingen van rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit.

Artikel 16
 • 1. De gelden van het fonds kunnen uitsluitend worden belegd in:

  • a.

   Nationale Schuld van de Nederlandse Antillen;

  • b.

   schuldbrieven ten laste van een eilandgebied;

  • c.

   schuldbrieven, door het Land of een eilandgebied rechtstreeks en onvoorwaardelijk voor rente en aflossing gewaarborgd;

  • d.

   schuldbrieven ten laste van maatschappijen waarvan het aandelenkapitaal voor ten minste de helft aan het Land of aan een of meer eilandgebieden in eigendom toebehoort;

  • e.

   schuldbrieven, uitgegeven door naar Nederlands-Antilliaans recht opgerichte en uitsluitend in de Nederlandse Antillen werkende hypotheekbanken;

  • f.

   schuldvorderingen, gewaarborgd door het recht van eerste hypotheek op in de Nederlandse Antillen gelegen onroerende goederen;

  • g.

   schuldbrieven van naar Nederlands-Antilliaans recht opgerichte en in de Nederlandse Antillen gevestigde maatschappijen;

  • h.

   eersteklas aandelen, opgenomen in de officiële notering op een van de grote wereldbeurzen;

  • i.

   eersteklas obligaties, verhandelbaar op een van de grote wereldbeurzen;

  • j.

   deelnemingen in rechtspersoonlijkheid bezittende, in de Nederlandse Antillen gevestigde ondernemingen;

  • k.

   in de Nederlandse Antillen gelegen onroerende goederen.

 • 2. De Minister kan, gehoord het bestuur, dat alsdan het advies van de beleggingscommissie ter zake overlegt, nadere regels geven met betrekking tot het beleggen van de gelden en het te gelde maken van de beleggingen, voor zover dit nodig is in verband met de in artikel 15, derde lid, genoemde eisen.

HOOFDSTUK VI Verantwoording

Artikel 17
 • 1. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting van het fonds voor het daaropvolgende kalenderjaar vast met inachtneming van het beginsel van lasten en baten. De begroting wordt voorzien van een toelichting.

 • 2. Het bestuur zendt de vastgestelde begroting vóór 1 augustus van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarop deze betrekking heeft, ter goedkeuring aan de Minister.

 • 3. De Minister beslist vóór 1 oktober van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, of hij de begroting goedkeurt dan wel aan de begroting zijn goedkeuring onthoudt.

 • 4. De Minister onthoudt zijn goedkeuring aan de begroting uitsluitend in die gevallen waarin de begroting niet is gebaseerd op de bij het Land gebruikelijke normen. In het belang van het fonds kan daarvan evenwel worden afgeweken.

 • 5. De Minister onthoudt zijn goedkeuring niet alvorens hij het bestuur in de gelegenheid heeft gesteld om de begroting nader mondeling toe te lichten, en zo nodig aan te passen.

 • 6. Indien de Minister zijn goedkeuring heeft onthouden aan de – al dan niet aangepaste – begroting, deelt hij dit onverwijld en gemotiveerd mede aan de Staten.

 • 7. De Minister zendt vóór 1 december de goedgekeurde begroting ter kennisneming aan de Staten.

 • 8. Zolang de Minister de begroting niet heeft goedgekeurd, geldt de begroting van het jaar, vaarafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, als grondslag van het beheer.

Artikel 18
 • 1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

 • 2. Het bestuur stelt zo spoedig mogelijk na afloop van elk boekjaar de jaarrekening van het fonds vast en brengt een jaarverslag uit waarin het zijn beleid en de werkzaamheden van het fonds in het afgelopen boekjaar uiteenzet.

 • 3. De jaarrekening bestaat uit:

  • a.

   de staat van baten en lasten;

  • b.

   de balans;

  • c.

   de toelichting.

 • 4. De jaarrekening geeft een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds. Uit de jaarrekening moet blijken of aan het bij of krachtens de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren en ander regelingen bepaalde wordt voldaan en of de belangen van de deelnemers en gewezen deelnemers van het fonds voldoende gewaarborgd kunnen worden geacht.

 • 5. In de jaarrekening wordt onder meer vermeld naar welke maatstaven de activa en passiva van het fonds zijn gewaardeerd en worden de veranderingen in de activa en passiva toegelicht.

 • 6. De vaststelling van de jaarrekening strekt de directie tot décharge voor hetgeen uit de boeken blijkt.

 • 7. Het bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening, voorzien van een verklaring van de in artikel 11 bedoelde registeraccountant, en het jaarverslag vóór 1 augustus van het jaar volgend op het boekjaar waarop ze betrekking hebben, aan de Minister, aan de Bank en aan de Algemene Rekenkamer. Het bestuur stelt vervolgens het jaarverslag, met daarbij gevoegd een uittreksel uit de jaarrekening, algemeen verkrijgbaar.

 • 8. De Minister zendt de stukken die hij ingevolge het voorgaande lid ontvangen heeft zo spoedig mogelijk aan de Staten.

 • 9. De Algemene Rekenkamer zendt de door haar gecontroleerde jaarrekening onder bijvoeging van haar opmerkingen aan de Staten en aan de Minister

Artikel 19
 • 1. Het bestuur legt op verzoek van de Minister, maar ten minste eenmaal in de vijf jaar, aan de Minister en aan de Bank een door de actuariële deskundige of deskundigen, bedoeld in artikel 11, samengestelde actuariële balans betreffende het fonds over.

 • 2. Het bestuur legt aan de Minister en aan de Bank jaarlijks een actuarieel verslag betreffende het fonds over.

HOOFDSTUK VII Toezicht

Artikel 20
 • 1. De Bank houdt toezicht op het fonds en adviseert, op verzoek of uit eigen beweging, de Minister en het bestuur met betrekking tot zaken, het fonds rakende.

 • 2. De Minister stelt, gehoord de Bank, nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak.

Artikel 21
 • 1. De Bank is bevoegd van het bestuur, de beleggingscommissie en het personeel van het fonds, de personen bedoeld in artikel 11, de besturen van ondernemingen als bedoeld in artikel 16, eerste lid onder j, en de natuurlijke en rechtspersonen die ingevolge een wettelijke regeling van het pensioen rechten of verplichtingen hebben tegenover het fonds, de inlichtingen te vorderen die voor een goede vervulling van de haar bij of krachtens artikel 20 opgelegde taak redelijkerwijs nodig zijn. Een vordering geschiedt schriftelijk.

 • 2. Van de in het eerste lid genoemde personen en instellingen is de Bank tevens bevoegd de inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden voor zover de kennisneming van de inhoud daarvan redelijkerwijs nodig is voor een goede taakvervulling als in dat lid bedoeld. Deze vordering geschiedt eveneens schriftelijk.

 • 3. De Bank is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden waar de gegevens en bescheiden zich bevinden, is de Bank bevoegd deze voor dat doel voor korte tijd mee te nemen, tegen een door of namens haar af te geven schriftelijk bewijs van ontvangst.

 • 4. De Bank heeft te allen tijde toegang tot de plaatsen waar de gegevens en bescheiden zich bevinden of vermoed worden zich te bevinden.

 • 5. Indien de Bank de toegang wordt geweigerd, verschaft zij zich die desnoods met inroeping van de sterke arm.

 • 6. Is de plaats een woning of alleen door een woning toegankelijk, dan treedt de Bank deze tegen de wil van de bewoner niet binnen dan op een algemene of bijzondere schriftelijke last van de officier van justitie of op een bijzondere schriftelijke last van een hulpofficier van justitie. De last wordt bij het binnentreden getoond. Van het binnentreden wordt door de Bank proces-verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal 24 uur aan de officier van justitie en aan degene wiens woning is binnengetreden in afschrift wordt toegezonden.

 • 7. De Bank kan een of meer personen machtigen om de in het eerste tot en met het zesde lid bedoelde bevoegdheden uit te oefenen.

 • 8. De in het voorgaande lid bedoelde personen dragen bij de uitoefening van hun bevoegdheden een legitimatiebewijs, alsmede de machtiging of een kopie daarvan, bij zich. Zij tonen deze desgevraagd aanstonds.

Artikel 22
 • 1. Een ieder is verplicht aan de Bank en aan de door de Bank gemachtigden alle medewerking te verlenen die zij redelijkerwijs ter uitoefening van hun bevoegdheden kunnen vorderen.

 • 2. De personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit en het gegevens betreft waarvan zij uitsluitend kennis dragen uit hoofde van een ander functie dan bij of ten behoeve van het fonds.

Artikel 23

De Bank kan, indien de gang van zaken bij het fonds haar hetzij in het geheel, hetzij op bepaalde onderdelen onbevredigend voorkomt, haar opmerkingen daarover ter kennis brengen van het bestuur.

Artikel 24
 • 1. De Bank brengt jaarlijks vóór 1 juni verslag uit aan de Minister over de in het voorgaande kalenderjaar bij de uitvoering van de haar bij of krachtens deze landsverordening opgedragen taak verrichte werkzaamheden, uitgeoefende bevoegdheden en opgedane bevindingen.

 • 2. De Minister zendt een afschrift van het verslag aan het bestuur.

Artikel 25

Het fonds vergoedt de kosten die voor de Bank aan de uitvoering van deze landsverordening zijn verbonden.

HOOFDSTUK VIII Controle

Artikel 26

Het fonds valt onder de controle van de Algemene Rekenkamer.

Artikel 27
 • 1. De Algemene Rekenkamer controleert de privaatrechtelijke rechtspersonen, commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma waarin het fonds rechtstreeks of middellijk;

  • a.

   meer dan de helft van het geplaatste kapitaal houdt, dan wel

  • b.

   een overwegende zeggenschap kan uitoefenen

 • 2. De Algemene Rekenkamer kan ten behoeve van de controle van de betrokken rechtspersonen , commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma de overlegging van de stukken vorderen en bij deze daarover nadere inlichtingen inwinnen.

 • 3. Indien het overleggen van stukken of het verschaffen van inlichtingen als in het voorgaande lid bedoelde nog na een naar het oordeel van de Algemene Rekenkamer redelijke termijn geheel of gedeeltelijk achterwege blijft of indien zij de verkregen inlichtingen niet bevredigend acht, is de Algemene Rekenkamer bevoegd om bij de rechtpersoon, commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma een onderzoek in te stellen.

  Artikel 33 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen (P.B. 1956, no. 35) is met betrekking tot dit onderzoek van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK IX Bijzondere strafbepalingen

Artikel 28
 • 1. Uitgezonderd ter zake van beslissingen als bedoeld in de artikelen 88, eerste lid, 89, eerste lid, en 90, vierde lid, van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, en van de beleggingen van het fonds kan de Minster aan het bestuur aanwijzingen geven:

  • a.

   ten einde de nakoming te verzekeren van verplichtingen die bij of krachtens de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren aan het bestuur zijn opgedragen;

  • b.

   ten einde te bereiken dat geheel of gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven aan hetgeen de Algemene Rekenkamer of de Bank wenselijk acht;

  • c.

   ten einde de door de Minister gewenste inlichtingen te verkrijgen;

  • d.

   in gevallen waarin het algemeen belang dit in aanzienlijke mate vereist.

 • 2. De Minister geeft geen aanwijzing dan nadat hij het bestuur van zijn voornemen daartoe in kennis heeft gesteld en in de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord.

 • 3. De aanwijzing is met redenen omkleed en wordt gepubliceerd in het blad waarin van overheidswege de officiële berichten worden geplaatst.

 • 4. Een aanwijzing dient door het bestuur onverwijld te worden uitgevoerd.

Artikel 29

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze landsverordening en daardoor de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 30
 • 1. Hij die niet voldoet aan een vordering als bedoeld in de artikelen 21, eerste of tweede lid, of 22, eerste lid, of die de uitvoering van artikel 21, derde lid, onmogelijk maakt, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.

 • 2. Hij die naar aanleiding van een tot hem gerichte vordering als bedoeld in artikel 21, eerste lid, een inlichting verstrekt waarvan de onjuistheid hem bekend is, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden

 • 3. Hij die naar aanleiding van een tot hem gerichte vordering als bedoeld in artikel 21, eerste lid, opzettelijk een onjuiste inlichting verstrekt met het oogmerk de Bank te bewegen tot het nemen van een beslissing, het uitbrengen van een voorstel of advies of het verrichten van een handeling, waartoe zij zonder die inlichting niet zou zijn overgegaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, een geldboete van ten hoogste vijftigduizend gelden, of met beide straffen.

 • 4. Hij die handelt in strijd met artikel 29 wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.

 • 5. De in het eerste, tweede en vierde lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen, het in het derde lid strafbaar gestelde feit is een misdrijf

HOOFDSTUK X Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 31

Met ingang van de dag waarop deze landsverordening in werking treedt wordt het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen, dat is opgericht bij artikel 1, eerste lid, van het Koninklijk besluit van de 27sten April 1936 (Stbl. No 941), tot oprichting van een Pensioenfonds voor Nederlands-Antilliaanse burgerlijke landsdienaren, ambtenaren benoemd door het bevoegde gezag der eilandgebieden, politiemilitairen, onderwijzers bij het bijzonder onderwijs, het onderwijzend personeel van de R.K. Ambachtsschool “St. Jozef”, het personeel werkzaam op het beheerskantoor van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen op Curaçao en hunne weduwen en weezen (P.B. 1936, no. 66), door het fonds bedoeld in artikel 2, eerste lid, voortgezet, zonder dat enige rechtsovergang onder algemene of bijzondere titel plaatsvindt.

Artikel 32
 • 1. De directeur en de waarnemend directeur van het fonds die op de dag waarop deze landsverordening in werking treedt in functie zijn worden geacht te zijn benoemd tot onderscheidenlijk directeur en adjunct-directeur als bedoeld in artikel 7. De overige personen die op de bedoelde dag reeds bij het fonds werkzaam zijn worden aangemerkt als overige leden van het personeel in de zin van artikel 9, eerste lid.

 • 2. De persoon die op de in het voorgaande lid bedoelde dag optreedt als secretaris van de directe wordt geacht te zijn aangewezen als secretaris van het bestuur ingevolge artikel 6 tweede lid.

 • 3. Zolang het reglement, bedoeld in artikel 10, eerste lid, niet tot stand gekomen is, blijft voor de leden van het personeel die op de bedoelde dag reeds bij het fonds werkzaam waren de rechtstoestand beheerst door de wettelijke bepalingen welke op de dag voorafgaand aan die waarop deze landsverordening in werking treedt van toepassing waren.

  Behoudens latere wijzigingen houdt dit reglement voor deze leden van het personeel geen ongunstigere arbeidsvoorwaarden in dan die welke tot die dag voor hen golden.

 • 4. Zolang het reglement, bedoeld in artikel 10, eerste lid, niet tot stand gekomen is, wordt aan een lid van het personeel op wie het voorgaande artikellid van toepassing is het ontslag op grond van het bereiken van een zekere leeftijd door het bestuur namens de Gouverneur verleend.

Artikel 33
 • 1. De Minister draagt er zorg voor dat binnen zes maanden na de dag waarop deze landsverordening in werking treedt ten minste vijf leden van het bestuur, onder wie de voorzitter, zijn benoemd.

 • 2. Tot het tijdstip waarop vijf leden van het bestuur zijn benoemd, worden de personen die op de dag voorafgaande aan die welke in het voorgaande lid bedoeld wordt van het college van Commissarissen van het fonds deel uitmaakten en die niet op die dag als zodanig zijn ontslagen, gelijkgesteld met bestuursleden als bedoeld in artikel 5. Zolang niet overeenkomstig artikel 5, tweede lid, de voorzitter van het bestuur is benoemd, wordt de voorzitter van het college van Commissarissen geacht deze functie te bekleden.

 • 3. Met ingang van de dag waarop de voorzitter ten minste vier leden van het bestuur ingevolge hun benoeming hun functie hebben aanvaard worden de Commissarissen ontslagen.

Artikel 34

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 35

Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening APNA.