Regelingen van Gemeente Nunspeet

RegelingDatum inwerkingtreding
Woonwagencentra3/19/1998
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders6/15/1999
Bouwverordening12/5/2014
Bouwverordening11/25/2010
Verordening op de monumentencommissie, houdende regels over de samenstelling, de taak en de werkwijze van de commissie4/22/2009
Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels6/1/1999
Destructieverordening gemeente Nunspeet6/29/1995
Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 20038/1/2003
Verordening Wet inburgering3/28/2007
Verordening Wet kinderopvang1/1/2005
Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 20097/15/2009
Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning gemeente Nunspeet 20021/1/2003
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Nunspeet10/1/2006
Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente Elburg en gemeente Nunspeet6/30/2010
Verordening inzake de winkeltijden6/16/1999
Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen5/15/1997
Verordening houdende de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking zal verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden6/11/1998
Verordening afstemming Wet werk en bijstand gemeente Nunspeet 20098/19/2009
Verordening re-integratie Wet werk en bijstand gemeente Nunspeet 20092/12/2013
Verordening re-integratie Wet werk en bijstand gemeente Nunspeet 20092/12/2013
Verordening betreffende de volgorde van de afvloeiing van het onderwijzend personeel van de openbare scholen voor basisonderwijs 19944/14/1994
Algemene subsidieverordening Nunspeet 20051/1/2005
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Nunspeet 20083/11/2009
Verordening tot wijziging van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Nunspeet7/1/2002
Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken 19956/11/2008
Verordening op de rekenkamercommissie Elburg-Oldebroek-Putten-Nunspeet7/1/2005
Verordening inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Verordening geurhinder en veehouderij)10/14/2009
Verordening VROM Starterslening7/11/2008
verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren1/6/2010
Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Nunspeet 20092/10/2010
Verordening Afstemming Wet investeren in jongeren gemeente Nunspeet 20092/10/2010
Verordening Toeslagen Wet investeren in jongeren gemeente Nunspeet 20091/6/2010
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 201012/30/2009
Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 201012/30/2009
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 201012/22/2010
vast te stellen de Verordening doelgroepen sociale woningbouw2/22/2012
Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Nunspeet1/17/2012
Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 20121/1/2015
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 20121/1/2012
Verordening tot tweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 20101/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 20111/1/2012
Verordening tot vijfde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 20051/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 20121/1/2012
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 20121/1/2012
Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet1/4/2012
Leegstandsverordening11/30/2011
Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 201111/1/2011
Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 20118/1/2012
Reglement voor de ingebruikgeving van binnensportaccommodaties gemeente Nunspeet8/22/2011
Deelverordening subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap12/30/2015
Deelverordening subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap12/19/2014
Deelverordening subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap12/19/2014
Deelverordening subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap2/15/2012
Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Nunspeet1/17/2012
Nota hondenbeleid gemeente Nunspeet5/27/2011
Deelverordening subsidie gemeentelijke monumenten Nunspeet 201311/6/2013
Beleidsregels vergoeding kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand bij verzoeken om tegemoetkoming in planschade12/6/2011
Branchebesluit gemeente Nunspeet 20115/12/2011
Marktreglement gemeente Nunspeet 20115/12/2011
Marktverordening gemeente Nunspeet 20115/11/2011
Verordening betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en het toezicht op het beheer ...4/20/2011
Beleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 20118/1/2012
Beeldkwaliteitnota kernwinkelgebied Nunspeet5/30/2008
Bijlagen bij verordening Leerlingenvervoer8/1/2011
Afvalstoffenverordening 20122/5/2012
Erfgoedverordening 2010 gemeente Nunspeet11/25/2010
Tarieventabel leges 20121/1/2012
Verordening op het bewaren van houtopstand 19997/20/2005
Inkoopvoorwaarden4/21/2010
Beleidsregel afschaffen diverse uittreksels bij ondertrouw2/3/2010
Beleidsregels individuele verstrekkingen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 20107/1/2010
Beleidsregels bijstandsverlening eigen woningbezit Wet werk en bijstand gemeente Nunspeet8/14/2007
Voorwaarden voor het houden van een openbare inzameling4/1/1982
Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens2/28/2007
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nunspeet 20097/1/2010
Brandbeveiligingsverordening 19943/17/1994
Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 201012/22/2010
Beleidsregel voor kampeerbedrijven gemeente Nunspeet als gevolg van de afschaffing van de Wet op de openluchtrecreatie2/27/2008
Drank- en Horecaverordening7/1/1994
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 200912/31/2008
Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens3/5/2008
Beleidsrichtlijnen voor verhuur gemeentegrond1/21/2015
Beleidsrichtlijnen voor ingebruikgeving gemeentegrond1/1/2010
Nieuwe landgoederen gemeente Nunspeet1/28/2010
Notitie integriteit bestuurders gemeente Nunspeet3/1/2002
Kaderstellende visie voor recreatief nachtverblijf10/1/2009
Verordening tot vierde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 200512/22/2009
Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Nunspeet 20091/1/2009
Kadernota budgetsubsidiëringsbeleid1/1/2010
Beleidsregels langdurigheidstoeslag gemeente Nunspeet 20097/8/2010
Beleidsregels categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten gemeente Nunspeet 20097/15/2009
Besluit bodemkwaliteit6/25/2010
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 20111/1/2011
Verordening op de heffing en de invordering van leges 20121/1/2012
Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand1/1/2012
Bed and breakfast in de gemeente Nunspeet7/22/2009
Beleidskader geluid en bestemmingsplannen9/18/2008
Verordening op de heffing en de invordering van leges 201112/22/2010
Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 201112/22/2010
Algemene plaatselijke verordening gemeente Nunspeet 20101/6/2016
Algemene plaatselijke verordening gemeente Nunspeet 20101/28/2015
Algemene plaatselijke verordening gemeente Nunspeet 201012/25/2013
Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen11/15/2011
Verordening op de rekenkamercommissie Elburg-Oldebroek-Putten-Nunspeet6/13/2012
Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 20126/1/2012
Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 20126/1/2012
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Nunspeet4/7/2009
Verordening toeslagen Wet werk en bijstand gemeente Nunspeet 20048/18/2004
Afwegingskader handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 20127/4/2012
Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2012 - 20156/29/2012
Uitvoeringsnota Grondprijsbeleid1/12/2011
Nota Grondbeleid Nunspeet 2010-201310/29/2010
Milieuactieplan 2012 - 20156/29/2012
Richtlijnen gebruik openbare ruimte voor winkeluitstallingen en losse reclameborden8/1/2012
Integraal Veiligheidsplan 2012 - 201510/1/2012
Tarieventabel bij Legesverordening 20141/1/2014
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 20131/1/2013
randvoorwaarden alternatieve trouwlocaties1/8/2007
Subsidieregeling Gewoon Gemak1/16/2013
Deelverordening duurzaamheid1/23/2013
Brandbeveiligingsverordening 20121/2/2013
Beleidsregel Laadpalen Automobiliteit4/24/2013
Marktverordening gemeente Nunspeet 20133/19/2013
Brandbeveiligingsverordening 20116/15/2011
Verordening tot toekenning van een waarderingsteken van de gemeente Nunspeet 20135/15/2013
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 20131/1/2015
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van leges 20141/1/2014
Verordening tot derde wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 20101/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelasting 20141/1/2015
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelasting 20141/1/2014
Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 20131/1/2015
Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 20141/1/2015
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 20141/1/2014
Verordening tot zesde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 20051/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 20131/1/2015
Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 20131/1/2013
Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 20131/1/2013
Normbedragen bijlage IV voorzieningen onderwijshuisvesting1/1/2012
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 20136/19/2013
Beleidsregel kleine particuliere begraafplaats4/26/2013
Notitie drie transities, één perspectief6/1/2013
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 20137/1/2013
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet juli 20137/1/2013
CAR/UWO10/15/2013
CAR/UWO10/15/2013
2014 normbedragen Bijlage IV OHV1/1/2014
Verordening tot zevende wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 20051/1/2015
Verordening tot zevende wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 20051/1/2014
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 20141/1/2014
Tarieventabel bij Verordening Begraafrechten 20141/1/2014
Verordening starterslening1/10/2014
Deelverordening Duurzaamheid 20147/1/2014
Deelverordening jeugd gemeente Nunspeet 20137/1/2014
Verordening elektronische kennisgeving gemeente Nunspeet 20142/1/2014
Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 20143/9/2014
tarieventabel bij Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 20143/9/2014
Leerlingenvervoer bijdragen schooljaar 2014-20154/1/2014
Bijlage Ouderbijdrage leerlingenvervoer 2013/20148/1/2013
Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet 201412/3/2014
Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet 201412/1/2014
Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet 201411/19/2014
Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet 20147/1/2014
Deelverordening subsidie gemeentelijke monumenten Nunspeet 2014-412/15/2015
Deelverordening subsidie gemeentelijke monumenten Nunspeet 2014-31/1/2015
Deelverordening subsidie gemeentelijke monumenten Nunspeet 2014-29/5/2014
Deelverordening subsidie gemeentelijke monumenten Nunspeet 20137/1/2014
Deelverordening cultuur Nunspeet 20147/1/2014
Deelverordening subsidie sport gemeente Nunspeet 20147/1/2014
Deelverordening subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 20147/1/2014
Deelverordening welzijn ouderen en mantelzorgers gemeente Nunspeet 20147/1/2014
Verordening duurzaamheidslening Nunspeet7/16/2014
Deelverordening subsidie afkoppelen verhard oppervlak 20147/1/2014
Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen7/1/2012
Bouwverordening gemeente Nunspeet 20122/17/2016
Bouwverordening gemeente Nunspeet 201212/10/2014
Beleidsregels collectieve zorgverzekering Participatiewet gemeente Nunspeet 20151/1/2015
Addendum beleidsnota begeleiding en kortdurend verblijf onder de Wmo (2014-)20151/1/2015
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 20151/1/2015
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nunspeet 20151/1/2015
Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 20151/1/2015
Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Nunspeet 20151/1/2015
Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Nunspeet 20151/1/2015
Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nunspeet 20151/1/2015
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Nunspeet 20151/1/2015
Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Nunspeet 20151/1/2015
Beleidsregels oplaadinfrastructuur12/17/2014
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 20151/1/2015
Uitvoeringsregels Persoonsgebonden budget in de Wmo en de Jeugdwet 20151/8/2015
Uitvoeringsregels Persoonsgebonden budget in de Wmo en de Jeugdwet 20151/1/2015
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van leges 20151/1/2015
Tarieventabel, behorend bij Legesverordening 20151/1/2015
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 20151/1/2015
Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 20158/1/2015
Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 20158/1/2015
Verordening voorziening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet 20151/7/2015
Verordening jeugdhulp gemeente Nunspeet1/1/2015
Deelverordening subsidie verkeersveiligheid door middel van niet infrastructurele maatregelen Nunspeet7/1/2014
Verordening winkeltijden Gemeente Nunspeet 19971/28/2015
Feestdagenregeling Winkeltijdenverordening 199711/21/2012
Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente Elburg en gemeente Nunspeet7/1/2015
Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente Elburg en gemeente Nunspeet2/11/2015
Beleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs gemeente Nunspeet 20153/18/2015
Nota integrale handhaving 2015-20184/1/2015
Beleidsregels leerlingenvervoer 20158/1/2015
Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Nunspeet 20158/1/2015
Huisvestingsverordening gemeente Nunspeet7/1/2015
Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Nunspeet 20156/17/2015
Beleidsregels terugvordering en verhaal participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nunspeet 20157/1/2015
Beleidsregels krediethypotheek Participatiewet gemeente Nunspeet 20157/1/2015
Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Nunspeet 20121/1/2012
Nota bijzondere bijstand Wet werk en bijstand 20061/1/2006
Beleidsregels toegang schuldhulpverlening 20121/1/2012
Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet gemeente Nunspeet4/1/2014
Subsidienota gemeente Nunspeet 2013-20165/31/2013
Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 20136/12/2013
Standplaatsenbeleid 2014 - 20181/15/2014
Preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank en Horecawet 2014-20167/1/2014
Privacyreglement gemeente Nunspeet9/30/2015
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Nunspeet 20159/30/2015
Beleidsregels Collectieve Zorgverzekering Participatiewet gemeente Nunspeet 20161/1/2016
Financiële verordening 2015 van de gemeente Nunspeet2/1/2015
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet1/1/2016
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet7/23/2013
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 201612/23/2015
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 201612/23/2015
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenhefing 201612/23/2015
Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 201612/23/2015
Verordening op de heffing en de invordering van leges 201612/23/2015
Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 201612/23/2015
Tarieventabel leges 20161/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 201612/23/2015
Tarieventabel begraafrechten 20161/1/2016
Verordening Duurzaamheidslening Nunspeet2/17/2016
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 20165/1/2016
Marktreglement gemeente Nunspeet 20133/20/2013
Bomenverordening van de gemeente Nunspeet 20163/2/2016
Herplantfonds Nunspeet 20163/2/2016