Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Onderbanken

Beleidsregel spoedeisende bestuursdwang zwerfafval

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Onderbanken
Officiële naam regelingBeleidsregel spoedeisende bestuursdwang zwerfafval
CiteertitelBeleidsregel spoedeisende bestuursdwang zwerfafval
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

29-11-2011

Website

Onbekend

Tekst van de regeling

Beleidsregel “spoedeisende bestuursdwang zwerfafval” als handhavingsinstrument ten aanzien van overtredingen van de milieuwetgeving en de daarop gebaseerde bepalingen van de Afvalstoffenverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Burgemeester en wethouders van Onderbanken;

Gelezenhet ambtelijk advies van 21 november 2011 met betrekking tot het vaststellen van de Beleidsregel “spoedeisende bestuursdwang zwerfafval” als handhavingsinstrument ten aanzien van overtredingen van de milieuwetgeving en de daarop gebaseerde bepalingen van de Afvalstoffenverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

Overwegende, dat het wenselijk is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de aanpak van illegale dumpingen van afval op of aan de openbare weg of op andere openbare terreinen;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en in de artikelen 4:81 en 5:21 tot en met 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht;

B e s l u i t en:

vast te stellen de navolgende “Beleidsregel spoedeisende bestuursdwang zwerfafval” als handhavingsinstrument ten aanzien van overtredingen van de milieuwetgeving en de daarop gebaseerde bepalingen van de Afvalstoffenverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder

a.Afval: stoffen, materialen en/of producten waarvan de eigenaar van plan is zich ervan te ontdoen.

b.Zwerfafval:afval, dat rondslingert op of aan de openbare weg of op andere openbare terreinen, Het is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen.

c.Spoedeisende bestuursdwang: het toepassen van last onder bestuursdwang is het ongedaan maken van een overtreding door ingrijpen van of vanwege het gemeentebestuur op kosten van de overtreder. Het toepassen van spoedeisende last onder bestuursdwang is het ongedaan maken van een ernstige overtreding, waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is. Bij een spoedeisende last onder bestuursdwang wordt opgetreden, voordat het besluit schriftelijk is genomen.

Artikel 2. Spoedeisende bestuursdwang

 • 1. Binnen de ter beschikking staande bevoegdheden wordt het handhavingsinstrument “spoedeisende bestuursdwang” toegepast ter beëindiging van overtredingen van de milieuwetgeving en de daarop gebaseerde bepalingen van de Afvalstoffenverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening, voorzover het betreft zwerfafval.

 • 2. Spoedeisende bestuursdwang is gericht op het direct beëindigen van geconstateerde overtredingen.

 • 3. In de beschikkingen tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang wordt geen begunstigingstermijn opgenomen, omdat de spoedeisendheid zich verzet tegen het opnemen van een dergelijke termijn.

Artikel 2. Kostenverhaal

 • 1. De met de toepassing van spoedeisende bestuursdwang gemaakte kosten kunnen worden verhaald op de overtreder.

 • 2. De onder 1. bedoelde kosten worden vastgesteld op € 100,00 per overtreding. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast.

 • 3. Indien sprake is van een buitenproportionele hoeveelheid afval, die moet worden afgevoerd, kunnen de kosten op een ander bedrag worden vastgesteld.

 • 4. Bij niet betaling van de kosten vindt invordering/inning van het bedrag plaats overeenkomstig het bepaalde in titel 4.4. (bestuurlijke geldschulden) van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

 • 2.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel spoedeisende bestuursdwang zwerfafval”

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 november 2011.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris/algemeen directeur, de burgemeester,

F.C.W. Geraets. M.A.H. Clermonts – Aretz