Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Westland

Regeling Aanvulling Verplaatsingskosten (2009)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westland
Officiële naam regeling Regeling Aanvulling Verplaatsingskosten (2009)
Citeertitel Regeling Aanvulling Verplaatsingskosten (2009)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij inwerkingtreding van deze regeling wordt de bestaande "Regeling Aanvulling Verplaatsingskosten”, zoals vastgesteld op 24 februari 2004 en laatstelijk gewijzigd op 10 oktober 2006, ingetrokken. De 'Datum Inwerkingtreding' van deze regeling is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
 2. Uitwerkingsovereenkomst

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2010intrekking

05-10-2010

P&O-toppings 10-2010

B&W dd. 5-10-2010 6.5.3
01-10-200901-01-2010nieuwe regeling

13-01-2009

Gemeenteblad-Personeel 2009-14

B&W dd. 13-01-2009 6.4.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Aanvulling Verplaatsingskosten (2009)

De gemeente stelt de Regeling Aanvulling Verplaatsingskosten (2009) vast.

Artikel 1 Aanvulling op artikel 18:1:1, lid 1 (Begripsomschrijvingen)

-standplaats:

de gemeente, of het met name genoemde deel daarvan (het gebouw, gebouwencomplex of terrein) waar de ambtenaar gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;

-woongebied:

burgemeester en wethouders hebben ter nadere uitvoering bepaald dat als woongebied, aansluitend aan het grondgebied van de gemeente Westland, wordt aangewezen het gebied dat tot en met 37km reisafstand ligt van de standplaats te Naaldwijk, Wateringen, de Lier, Monster of ´s-Gravenzande (e.e.a. overeenkomstig de criteria in de Regeling Woon-werkverkeer en zijnde de max. vergoedingsgrens voor het woon-werkverkeer).

Artikel 2 Aanvulling op artikel 18:1:1, lid 2 (Begripsomschrijvingen)

Naast de in de artikelen 1:2 (CAR) en 1:2:1 (UWO) genoemde personen (zoals de BABS en de oproepkracht) is hoofdstuk 18 (CAR/UWO) en deze "aanvulling" eveneens niet van toepassing op de Leer-Arbeids-Plaats.

Artikel 3 Aanvulling op artikel 15:1:17 (Verhuisplicht grondgebied/woongebied)

 • 1. Aan ambtenaren die één van de navolgende functies (gaan) bekleden en die buiten het woongebied als aangegeven in artikel 1 (van deze aanvulling) woonachtig zijn kan door burgemeester en wethouders de verplichting worden opgelegd om (in overleg met betrokkene) naar binnen het grondgebied (gemeentegrens) dan wel het woongebied te verhuizen.

 • 2. Betrokkene komt ingevolge zo´n verplichting in aanmerking voor de verplaatsingskostenvergoeding overeenkomstig hoofdstuk 18.

 • 3. De vergoeding bedraagt 100% bij een verplaatsing naar binnen de gemeentegrens en 50% bij een verplaatsing naar binnen het woongebied.

 • 4. De functies genoemd in lid 1 van dit artikel zijn:

  • -

   de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 • 5. Over aanwijzing respectievelijk aanvulling van andere (cruciale) functies dan bovengenoemd zal vooraf overleg plaatsvinden met respectievelijk de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg.

Artikel 4 Aanvulling op artikel 15:1:17 (Verhuisplicht standplaats)

 • 1. Aan ambtenaren die een bepaalde functie vervullen of belast zijn met bepaalde werkzaamheden en die buiten de standplaats als aangegeven in artikel 1 (van deze aanvulling) woonachtig zijn kan door burgemeester en wethouders de verplichting worden opgelegd om naar de standplaats te verhuizen.

 • 2. Betrokkene komt ingevolge zo´n verplichting in aanmerking voor de verplaatsingskostenvergoeding overeenkomstig hoofdstuk 18.

 • 3. De functies/werkzaamheden als bedoeld in lid 1 zijn bijvoorbeeld:

  • -

   personeel belast met de gladheidbestrijding;

  • -

   personeel belast met riool-wachtdienst;

  • -

   soortgelijk relevante functies.

 • 4. Alvorens ingevolge dit artikel verhuisplicht op te leggen aan functies (i.c. ambtenaren) zal hierover overleg worden gevoerd met de Ondernemingsraad.

Artikel 5 Vrijwillige verplaatsing (bij 74km of meer)

 • 1. De ambtenaar die buiten het woongebied, als bedoeld in artikel 1 van deze aanvulling, woont op een afstand van 74 kilometer of meer (berekend overeenkomstig de criteria in de Regeling Woon-werkverkeer) en bij, dan wel binnen 6 maanden na, indiensttreding te kennen geeft binnen 2 jaar na indiensttreding te zullen verhuizen naar de standplaats wordt, bij daadwerkelijke verhuizing, in aanmerking gebracht voor een verplaatsingskostenvergoeding ad 100%.

 • 2. De ambtenaar als bedoeld in lid 1 die te kennen geeft te zullen verhuizen naar binnen de gemeentegrens wordt, bij verhuizing, in aanmerking gebracht voor een vergoeding ad 50%.

 • 3. De ambtenaar als bedoeld in lid 1 die te kennen geeft te zullen verhuizen naar binnen het woongebied wordt, bij verhuizing, in aanmerking gebracht voor een vergoeding ad 25%.

Artikel 6 Vrijwillige verplaatsing (vanaf 37km tot 74km)

 • 1. De ambtenaar die buiten het woongebied, als bedoeld in artikel 1, woont op een afstand van minder dan 74 kilometer en bij, dan wel binnen 6 maanden na, indiensttreding te kennen geeft binnen 2 jaar na indiensttreding te zullen verhuizen naar de standplaats wordt, bij verhuizing, in aanmerking gebracht voor een verplaatsingskostenvergoeding ad 50%.

 • 2. Bij een overeenkomstige verhuizing naar binnen de gemeentegrens ontvangt de ambtenaar een vergoeding ad 25%.

Artikel 7 Aanvulling op artikel 18:1:5, lid 1 (Loga-bedragen)

De tegemoetkomingen voor dubbele woonlasten en voor direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten (de zgn. inrichtingskosten) zijn opgenomen in het "Informatieblad Vergoedingen".

Artikel 8 Aanvulling op artikel 18:1:5, lid 4 (Geen eigen huishouding)

Ter nadere uitvoering is bepaald dat personeel zonder eigen (zelfstandige) huishouding in aanmerking wordt gebracht voor een tegemoetkoming in de inrichtingskosten ad 3% van de berekeningsbasis.

Artikel 9 Aanvulling op de artikelen 18:1:6 en 18:1:7 (Reiskosten woon-werk bij verhuisplicht)

Voor de hiervoor geldende vergoedingsbedragen wordt verwezen naar het "Informatieblad Vergoedingen".

Artikel 10 Uitbetaling vergoeding(en)

 • 1. Vergoeding(en) die de ambtenaar ingevolge deze regeling toekomt worden na inlevering van het verzoek, door middel van de "Declaratie Tegemoetkoming in de Verhuiskosten", binnen een maand uitbetaald.

 • 2. Declareren dient bij voorkeur in de (1e) maand volgend op de maand waarop de declaratie betrekking heeft plaats te vinden. Declaraties ingediend na de 3e maand volgend op de maand waarop de declaratie betrekking heeft worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 11 Overige bepalingen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet kunnen burgemeester en wethouders een nader besluit nemen.

Artikel 12 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie en kan worden aangehaald als “Regeling Aanvulling Verplaatsingskosten (2009)”.

Per gelijke datum wordt de bestaande "Regeling Aanvulling Verplaatsingskosten”, zoals vastgesteld op 24 februari 2004 en laatstelijk gewijzigd op 10 oktober 2006, ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Westland dd. 13 januari 2009.

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak.