Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Provincie Zuid-Holland

Openstellingsbesluit voor het indienen van Lokale ontwikkelingstrategieën in het kader van LEADER (Openstellingsbesluit LEADER)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Zuid-Holland
Officiële naam regelingOpenstellingsbesluit voor het indienen van Lokale ontwikkelingstrategieën in het kader van LEADER (Openstellingsbesluit LEADER)
CiteertitelOpenstellingsbesluit LEADER
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpagrarische sector

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening (EU) Nr. 1303/2013
  2. Verordening (EU) Nr. 1305/2013
  3. Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014-2020, art.3
  4. Provinciewet, art. 158

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2015Nieuwe regeling

17-02-2015

Provinciaal blad, 2015, 977

http://idms/livelink/livelink.exe?func=ll&objId=502502834&objAction=browse&viewType=1

Tekst van de regeling

Openstellingsbesluit voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER (Prov. Blad 2015, nr. 977)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Gelet op: a. Titel III, hoofdstuk II van Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad; b. Titel III, hoofdstuk II van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad; c. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 5 februari 2015, nr. WJZ / 14108646, tot uitvoering van verordening (EU) nr. 1305/2013 inzake plattelandsontwikkeling (Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014-2020); d. Artikel 158 van de Provinciewet;

Besluiten: Vast te stellen het “Openstellingsbesluit voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER”

Artikel 1 (Begripsbepalingen)

In dit besluit wordt verstaan onder:  

a. POP3: Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020;

b. LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économique Rurale): een vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van POP3;

c. Lokale ontwikkelingsstrategie of strategie voor vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling: een coherent samenstel van op de plaatselijke doelstellingen en behoeften afgestemde concrete acties, en die bijdraagt tot de verwezenlijking van de strategie van de Europese Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en wordt ontworpen en uitgevoerd door een lokale actiegroep.

d. Lokale actiegroep: vertegenwoordigers van de publieke en private lokale sociaaleconomische belangen, waarbij noch de overheden, gedefinieerd conform de nationale regels, noch één belangengroep meer dan 49 % van de stemrechten voor de besluitvorming hebben.

Artikel 2 (Doelstelling)

1. LEADER beoogt bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. 2. Ter uitvoering van artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikelen 44 en 45 van Verordening (EU) nr. 1305/2013, selecteren Gedeputeerde Staten maximaal twee lokale ontwikkelingsstrategieën als bedoeld in artikel 33 van verordening (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 3 (Aanvraag)

1. Een aanvraag tot selectie van de lokale ontwikkelingsstrategie zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 wordt ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in de periode die loopt vanaf 2 maart 2015 tot en met 1 mei 2015 (sluitingsdatum).2. De aanvraag omvat ten minste de elementen genoemd in artikel 33, eerste lid van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en wordt opgesteld volgens het format van bijlage 1.

Artikel 4 (Aanvragende partij)

1. De aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door lokale actiegroepen of door een rechtspersoon namens de lokale actiegroep. 2. Uitsluitend gebieden met minimaal één van de volgende kenmerken komen in aanmerking voor LEADER:

a. Krimpende bevolking, nu of in de nabije toekomst;

b. stad-land relaties die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het platteland;

c. minder verstedelijkte regio's met economische, ecologische en sociale innovatieve potentie hetgeen moet blijken uit onder andere integrale samenwerkingsverbanden.

Artikel 5 (Beoordeling)

1. Aanvragen die niet voldoen aan de in artikel 3 en 4 gestelde criteria, worden niet in behandeling genomen.2. Een selectiecomité beoordeelt de lokale ontwikkelingsstrategieën aan de hand van de in bijlage 2 opgenomen selectiecriteria. 3. Het comité kan de indieners van de lokale ontwikkelingsstrategieën adviseren verbeteringen aan te brengen.4. Het comité beoordeelt de verbeteringen.5. Het comité brengt vervolgens een selectieadvies uit aan gedeputeerde staten voor verdere besluitvorming. 6. Gedeputeerde Staten besluiten uiterlijk 22 weken na sluitingsdatum.

Artikel 6 (Inwerkingtreding)

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 7 (Citeertitel)

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit LEADER

Ondertekening

Den Haag, 17 februari 2015

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, drs. J. Smit, voorzitter drs. J.A.M. Hilgersom, secretaris

Bijlagen