Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Beleidsregels woningsplitsing gemeente Arnhem 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels woningsplitsing gemeente Arnhem 2011
CiteertitelBeleidsregels woningsplitsing gemeente Arnhem 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregels woningsplitsing gemeente Arnhem 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Appendix van de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Arnhem-Nijmegen 2007

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-201203-04-2015Onbekend

20-12-2011

Arnhemse Koerier 11 januari 2011

College B&W nr. 2011.0.148.243

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels woningsplitsing gemeente Arnhem 2011

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 a.      berging: een van buiten de woning toegankelijke, afsluitbare, regenwerende bergruimte met een vloeroppervlakte van minimaal 5 m² bij een breedte van ten minste 1,8 m en een hoogte daarboven van ten minste 2,3 m.

b.      buitenruimte: een tuin, balkon of (dak)terras met een grond-/vloeroppervlakte van ten minste 4 m² en een breedte van ten minste 1,5 m.

c.       GO: afkorting voor de ‘gebruiksoppervlakte’; de gebruiksoppervlakte als bedoeld in het Bouwbesluit 2003. (NEN 2580);

d.      het college: het college van burgemeester en wethouders;

e.      woningsplitsing: een woonruimte bouwkundig en functioneel splitsen in twee of meer zelfstandige woonruimten óf een woonruimte omvormen en binnen een aaneengesloten hoofdbebouwing een of meerdere woningen realiseren.

Hoofdstuk 2                        Ontvankelijkheid

 

Artikel 2           Aanvraagformulier

 

De aanvraag van een splitsingsvergunning dient te worden ingediend met gebruikmaking van het  aanvraagformulier zoals opgenomen in de bijlage van deze beleidsregels.

 

 

 

Hoofdstuk 3            Toetsingsvoorwaarden

 

Artikel 3           Toetsingsvoorwaarden woningsplitsing

           

1.       De oppervlakte van de woning/woningen welke door splitsing ontstaat/ontstaan dient minimaal 70 m² GO te zijn.  

2.       Elke woning moet beschikken over een berging.  

3.       Elke woning moet beschikken over buitenruimte.

4.       Het college heeft de bevoegdheid om aanvullende voorschriften te verbinden aan de vergunning tot woningsplitsing.

 

 

 Artikel 4           Toetsingsvoorwaarden woningsplitsing in kernwinkelgebied

 

 • 1.

  Dit artikel is van toepassing op de splitsing van woningen boven winkels die zijn gelegen in het kernwinkelgebied, zoals aangegeven op de bij deze beleidsregels behorende kaart.

 • 2.

  Artikel 3 is niet van toepassing op de splitsing van de woningen als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  De oppervlakte van de woning/woningen welke door splitsing ontstaat/ontstaan dient minimaal 40 m² GO te zijn. Bij huisvesting van bijzondere doelgroepen kan een kleinere GO worden toegestaan.

 • 4.

  De te splitsen woning dient gedurende een aaneengesloten periode van minimaal vijf jaar te hebben leeggestaan.

 • 5.

  Het college heeft de bevoegdheid om aanvullende voorschriften te verbinden aan de vergunning tot woningsplitsing.

 

 

 

 Hoofdstuk 4            Slotbepalingen

 

Artikel 5           Intrekkingsbepaling

 

De Beleidsregels woningsplitsing gemeente Arnhem 2010 worden ingetrokken.

 

 

Artikel 6           Overgangsbepaling

 

Deze beleidsregels zijn mede van toepassing op in behandeling zijnde aanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels.

 

Artikel 7           Inwerkingtreding

 

Deze beleidsregels treden in werking een dag na de dag van bekendmaking.

 

Artikel 8           Citeertitel

 Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels woningsplitsing gemeente Arnhem 2011”.