Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Nadere regels uitstallingen voor de overige stadsdelen van de gemeente Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels uitstallingen voor de overige stadsdelen van de gemeente Dordrecht
CiteertitelNadere regels uitstallingen voor de overige stadsdelen van de gemeente Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Dordrecht/337918/CVDR337918_7.htm

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2019nieuwe regeling

05-03-2019

gmb-2019-57818

BBV: 2019-0013482

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels uitstallingen voor de overige stadsdelen van de gemeente Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gelet op artikel 2:12 A juncto artikel 2:10 B, lid 1, sub h van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de navolgende

Nadere regels uitstallingen voor de overige stadsdelen van de gemeente Dordrecht

 

Paragraaf 1 Algemeen

 

Artikel 1  

Algemene bepalingen

 • 1.

  Onder uitstalling wordt verstaan: losstaande voorwerpen, die op een publiek toegankelijke plaats zijn geplaatst met als doel de verkoop of verstrekking van producten en/of diensten in het pand te bevorderen, reclame te maken, de aandacht van het publiek te trekken of de directe omgeving van het pand te verfraaien.

 • 2.

  Onder overige stadsdelen wordt verstaan: alle stadsdelen binnen de gemeente Dordrecht, niet zijnde het stadsdeel binnenstad. De afbakening van de binnenstad is weergegeven op de bij deze regels behorende kaart (bijlage 1).

 

Paragraaf 2 ALGEMENE REGELS

 

Artikel 2  

Tijdelijkheid van de uitstalling

 • 1.

  Uitstallingen mogen slechts worden geplaatst gedurende de openingstijden van de winkel.

 • 2.

  Als voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte, een evenement of om enigerlei andere reden verwijdering van een uitstalling noodzakelijk is, is de eigenaar of leidinggevende verplicht dit terstond of binnen de door het bevoegde bestuursorgaan gestelde termijn, op eigen kosten te verwijderen.

 

Artikel 3  

Plaats en omvang en van de uitstalling

 • 1.

  Voor voetgangersverkeer dient ten minste 1,50 meter brede en vrije doorloopruimte gewaarborgd te blijven, tenzij geen loopstrook of trottoir aanwezig is.

 • 2.

  Voor hulpverleningsverkeer dient te allen tijde een vrije doorgang van tenminste 3,50 meter gewaarborgd te blijven, waarbij een evenredige verdeling van de voor uitstallingen beschikbare ruimte geldt.

 • 3.

  Uitstallingen mogen niet geplaatst worden voor de entree/deur van het pand.

 • 4.

  Uitstallingen mogen uitsluitend zijn gesitueerd direct aansluitend aan de gevel aan de entreezijde of adreszijde van het pand waarin de eigenaar van een uitstalling een bedrijf exploiteert of instelling heeft, tenzij in artikel 5 of 6 anders is bepaald.

 • 5.

  De hoogte van uitstallingen is maximaal 1,75 meter.

 • 6.

  Er dient altijd een afstand van 0,60 meter tussen de uitstalling en een blindegeleidelijn vrij te blijven.

 

Artikel 4  

Overige algemene bepalingen

 • 1.

  Het is verboden vanuit een uitstalling te verkopen.

 • 2.

  Er mag niets worden opgehangen aan de gevel of eventueel aanwezige zonneschermen, markiezen, e.d.

 • 3.

  De uitstalling moet een functionele relatie hebben met wat in het pand wordt verkocht of aangeboden of het moet de aantrekkelijkheid van het pand bevorderen.

 

Paragraaf 3 AANVULLENDE REGELS

 

Artikel 5  

Aanvullende regels

 • 1.

  Uitstallingen mogen over maximaal de gevelbreedte van het pand worden geplaatst.

 • 2.

  Een uitstalling mag zich niet uitstrekken over de lijn die evenwijdig loopt op een afstand van 1,50 meter gemeten vanaf de gevel.

 • 3.

  In winkelcentrum Crabbehof mogen de uitstallingen in afwijking van het bepaalde in lid 2 een strookdiepte hebben van maximaal 1,00 meter en mogen de uitstallingen ook tussen de kolommen worden geplaatst. 50% van de aldaar beschikbare ruimte mag worden benut met een maximale strookdiepte van 1,00 meter.

 

Paragraaf 4 SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 6  

 • 1.

  Datum inwerkintreding, intrekking oude nadere regels en citeertitel

 • 2.

  Het besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 3.

  De "Nadere regels uitstallingen gemeente Dordrecht", vastgesteld op 9 december 2014, worden ingetrokken.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Nadere regels uitstallingen voor de overige stadsdelen van de gemeente Dordrecht.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2019.

Het college van Burgemeester en Wethouders

M.M. van der Kraan A.W. Kolff

secretaris burgemeester

Bijlage 1: Afbakening binnenstad van Dordrecht