Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Nadere regels Parkeerverordening Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Parkeerverordening Dordrecht
CiteertitelBesluit nadere regels Parkeerverordening Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrecht/CVDR600089/CVDR600089_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2017Nieuwe regeling

27-06-2017

gmb-2017-112047

SO/1875492

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Parkeerverordening Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel van 19 juni 2017 inzake het aanpassen van het Besluit nadere regels Parkeerverordening Dordrecht;

 

gelet op artikel 3, lid 5 van de Parkeerverordening Dordrecht;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende

Nadere regels Parkeerverordening Dordrecht

Afdeling I Algemeen

 

A. Begripsbepalingen

De in artikel 1 van de Parkeerverordening Dordrecht opgenomen begrippen en omschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

 

Afdeling II Regels voor vergunningen

 

B. Aanvragen van vergunningen

 • 1.

  De aanvraag voor een vergunning wordt op een door het college beschikbaar te stellen elektronisch formulier ingediend.

 • 2.

  Het college beslist binnen acht weken op een aanvraag voor een vergunning.

 

C. Verlenen van vergunningen

 • 1.

  Voor een motorvoertuig dat langer is dan 6 meter en/of hoger is dan 2,40 meter wordt geen vergunning verleend.

 • 2.

  Aan één vergunning kunnen meerdere kentekens worden gekoppeld, waarbij op enig moment maximaal één kenteken gebruik kan maken van de vergunning.

 

Afdeling III Soorten vergunningen

 

D. Autodatevergunningen

Voor de houder van een autodatevergunning wordt een autodatestandplaats aangewezen. Deze wordt aangegeven met een verkeersbord model E9 uit bijlage I van het RVV 1990 en een onderbord met de vermelding "alleen autodate".

 

E. Bewonersvergunning

 • 1.

  Per zelfstandige woning kunnen maximaal twee bewonersvergunningen worden verleend.

 • 2.

  Met een in de Basisregistratie Personen ingeschreven persoon wordt gelijkgesteld de eigenaar of huurder die bij de aanvraag van de vergunning een kopie van het eigendomsbewijs of de huurovereenkomst van de zelfstandige woning kan overleggen. De aanvrager moet aantonen dat hij daadwerkelijk op het adres woonachtig is.

 • 3.

  Aan één bewonersvergunning kunnen maximaal twee kentekens worden gekoppeld.

 • 4.

  Wanneer een bewonersvergunning wordt aangevraagd voor een leaseauto dient bij de aanvraag een kopie van de leaseovereenkomst overgelegd te worden.

 • 5.

  Het college kan de aanvraag voor een eerste bewonersvergunning tijdelijk verlenen door een parkeerplaats beschikbaar te stellen in een door het college aan te wijzen parkeergarage.

 • 6.

  Indien op het adres van de aanvrager reeds een vergunning is verleend, komt de aanvrager slechts in aanmerking voor een tweede bewonersvergunning.

 • 7.

  Een tweede bewonersvergunning wordt verleend mits het in het besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht maximum aantal vergunningen in de vergunninghouderssector waar de aanvraag betrekking op heeft nog niet is uitgegeven. Wanneer dit maximum is bereikt, wordt de aanvraag op een wachtlijst voor de betreffende sector geplaatst. Vermelding op de wachtlijst vindt plaats naar datum van ontvangst van de aanvraag. Vergunningverlening vindt plaats aan de eerste aanvraag op de wachtlijst zodra een bewonersvergunning beschikbaar is. Op dat moment wordt de aanvraag van de wachtlijst verwijderd.

 • 8.

  Het aantal per adres te verlenen bewonersvergunningen wordt verminderd met het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein.

 

F. Dienstenvergunning

 • 1.

  Bij de aanvraag van een dienstenvergunning moet aannemelijk worden gemaakt dat de aanvrager spoedeisende medische hulp verleent waardoor hij binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. Van huisartsen en verloskundigen wordt aangenomen dat zij spoedeisende medische hulp verlenen.

 • 2.

  Een dienstenvergunning wordt verleend als de aanvrager is geregistreerd als zelfstandig werkend persoon in de gezondheidszorg. Dit wordt getoetst aan de hand van registratie in het kader van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

 • 3.

  Wanneer de aanvrager bij het woon- of werkadres beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein wordt geen dienstenvergunning verleend.

 • 4.

  Voor de houder van een dienstenvergunning wordt bij het woon- of werkadres een dienstenparkeerplaats aangewezen. Deze wordt aangegeven met een verkeersbord model E9 uit bijlage I van het RVV 1990 en een onderbord met het kenteken van het motorvoertuig.

 • 5.

  De houder van een dienstenvergunning komt voor het adres waarvoor hij een dienstenparkeerplaats heeft slechts in aanmerking voor een tweede bewoners- of zakelijke vergunning, tenzij op dat adres al meerdere dienstenvergunningen zijn verstrekt.

 • 6.

  Wanneer een dienstenvergunning voor een leaseauto wordt aangevraagd dient bij de aanvraag een kopie van de leaseovereenkomst overgelegd te worden.

 

G. Kampeermiddelvergunning

 • 1.

  Een kampeermiddelvergunning kan worden verleend in afwijking van de maatvoering in artikel C, lid 1.

 • 2.

  Een kampeermiddelvergunning is geldig voor de vergunninghouderssector waarin de aanvrager woont.

 • 3.

  De vergunningplicht voor een niet-gemotoriseerd kampeermiddel geldt zowel wanneer het is gekoppeld aan het trekkende motorvoertuig als wanneer het daarvan is losgekoppeld.

 

H. Schippersvergunning

 • 1.

  Per beroeps- of bedrijfsvaartuig kan maximaal één schippersvergunning worden verleend.

 • 2.

  Wanneer een schippersvergunning wordt aangevraagd voor een leaseauto dient bij de aanvraag een kopie van de leaseovereenkomst te worden overgelegd.

 

I. Tijdelijke vergunning

De duur van een tijdelijke vergunning is gelijk aan de duur dat geen gebruik kan worden gemaakt van de parkeergelegenheid op eigen terrein.

 

J. Zakelijke vergunning

 • 1.

  Per bedrijf kunnen maximaal twee zakelijke vergunningen worden verleend.

 • 2.

  Aan een zakelijke vergunning kunnen maximaal vier kentekens worden gekoppeld.

 • 3.

  Bedrijven worden aangemerkt als één bedrijf en derhalve als één aanvrager, indien zij zijngevestigd op één adres of naburige adressen en aldaar gezamenlijk gelijksoortige bedrijfsactiviteiten uitoefenen dan wel, indien zij, wanneer geen sprake is van gelijksoortige bedrijfsactiviteiten, uitsluitend op het niveau van verantwoordelijke functie, zoals de directie, gemeenschappelijke functies hebben. Hiervoor kunnen bewijsstukken worden verlangd. Onder meer de volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag:

  • -

   staan de bedrijven zelfstandig ingeschreven op het adres in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • -

   hebben de bedrijven een zelfstandig huur- of koopcontract ter zake van het betreffende adres;

  • -

   hebben de bedrijven verschillende werknemers;

  • -

   hebben de bedrijven verschillende bestuurders of directeuren;

  • -

   hanteren de bedrijven elk een eigen doelstelling, naam, telefoonnummer en briefhoofd;

  • -

   worden de bedrijven uitgeoefend in verschillende branches?

 • 4.

  Het college kan een eerste zakelijke vergunning tijdelijk verlenen door een parkeerplaats beschikbaar te stellen in een parkeergarage.

 • 5.

  Indien op het adres van de aanvrager reeds een vergunning is verleend, komt het bedrijf slechts in aanmerking voor een tweede zakelijke vergunning.

 • 6.

  Een tweede zakelijke vergunning wordt verleend, mits het in het besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht maximum aantal vergunningen in de vergunninghouderssector waar de aanvraag betrekking op heeft nog niet is uitgegeven. Wanneer dit maximum is bereikt, wordt de aanvraag op een wachtlijst voor de betreffende vergunninghouderssector geplaatst. Vermelding op de wachtlijst vindt plaats naar datum van ontvangst van de aanvraag. Vergunningverlening vindt plaats aan de eerste aanvrager op de wachtlijst, zodra een zakelijke vergunning beschikbaar is. Op dat moment wordt de aanvraag van de wachtlijst verwijderd.

 • 7.

  Het aantal te verlenen zakelijke vergunningen wordt verminderd met het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein.

 

Afdeling IV Bezoekersregeling

 

K. Bezoekersregeling

 • 1.

  Per zelfstandige woning kan maximaal één bezoekersregeling worden aangegaan.

 • 2.

  Het ongebruikte tegoed blijft behouden, maar het aantal daarmee corresponderende uren wordt wel in mindering gebracht op het in het volgende jaar aan te schaffen maximum aantal uren.

 • 3.

  Bij een tariefwijziging wordt het aantal met het ongebruikte tegoed corresponderende uren berekend tegen het nieuwe tarief.

 • 4.

  Bij beëindiging van een bezoekersregeling wordt het ongebruikte tegoed aan de bewoner gerestitueerd.

 • 5.

  Een bezoekersregeling wordt geactiveerd door het aanmelden van het kenteken van de bezoeker via een verbinding met de centrale computer. De bezoekersregeling wordt beëindigd door het langs dezelfde weg afmelden.

 • 6.

  Parkeren in combinatie met een bezoekersregeling wordt per minuut afgerekend en in mindering gebracht op het tegoed.

 • 7.

  Een bezoekersregeling wordt zonder gekoppelde kentekens aangegaan. De bewoner dient zelf de kentekens aan- en af te melden. Meerdere kentekens kunnen op hetzelfde moment gebruik maken van de bezoekersregeling.

 

Afdeling V Parkeergelegenheid op eigen terrein

 

L. Parkeerterrein op eigen terrein door derden in gebruik

Indien een aanvrager over parkeergelegenheid op eigen terrein beschikt en hij deze parkeergelegenheid aan een derde ter beschikking heeft gesteld, wordt deze parkeergelegenheid voor de toepassing van deze regels voor de aanvrager als een parkeergelegenheid op eigen terrein beschouwd.

 

M. Parkeerterrein op eigen terrein en uitbreiding vergunninghoudersector

Indien het besluit tot invoering van betaald parkeren in een bepaald gebied in werking is getreden, wordt een parkeerplaats die door een aanvrager aan een derde ter beschikking is gesteld voordat de inwerkingtreding heeft plaatsgevonden gedurende een periode van 12 maanden na deze inwerkingtreding niet als een parkeerplaats op eigen terrein beschouwd. De aanvrager dient door middel van een huur- of ingebruikgevingsovereenkomst aan te tonen dat hij de parkeerplaats aan een derde ter beschikking heeft gesteld en er niet over kan beschikken.

 

Afdeling VI SLOTBEPALINGEN

 

N. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van dit besluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vervallen de Beleidsregels parkeervergunningen Dordrecht, vastgesteld bij collegebesluit van 2 september 2014.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit nadere regels Parkeerverordening Dordrecht ".

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan P.A.C.M. van der Velden