Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht
CiteertitelBeleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels parkeren nieuwbouwprojecten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrecht/CVDR600089/CVDR600089_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201701-01-2020Nieuwe regeling

27-06-2017

gmb-2017-112147

SO/1875492

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel van 19 juni 2017 inzake het aanpassen van de Beleidsregels vergunningen bij nieuwbouwprojecten;

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Dordrecht en de Parkeerverordening Dordrecht;

 

overwegende dat:

 • -

  het wenselijk is om eenduidig te bepalen op welke wijze de parkeerbehoefte bij nieuwbouwprojecten wordt berekend en in welke situaties het college ontheffing van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening Gemeente Dordrecht 2010 kan verlenen,

 • -

  aan de bewoners en/of gebruikers van nieuwbouwprojecten geen vergunningen worden uitgegeven, tenzij het college daartoe afwijkende gebiedsgebonden uitvoeringsregels opstelt;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende

Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht

Afdeling I Algemeen

 

A. Begripsbepalingen

De in artikel 1 van de Parkeerverordening Dordrecht opgenomen begrippen en omschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit. Voorts wordt voor de toepassing van deze beleidsregels verstaan onder:

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek.

nieuwbouwproject

de bouw, de verbouw, de uitbreiding, de bouwkundige herindeling of de wijziging van functie van een gebouw.

projectgrenzen

de fysieke begrenzing van het nieuwbouwproject, zowel in horizontale als verticale zin.

 

Afdeling II Parkeernormering nieuwbouwprojecten

 

B. Toepassingsgebied

Het bepaalde in deze beleidsregels is van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente Dordrecht.

 

C. Berekening parkeerbehoefte

 • 1.

  De parkeerbehoefte van een nieuwbouwproject wordt berekend op basis van de parkeernormen en, indien sprake is van een combinatie van functies binnen het project, aanwezigheidspercentages. Het college hanteert hierbij de meest recente landelijke parkeerkencijfers van het CROW.

 • 2.

  Als uitgangspunt voor de toe te passen parkeernormen gelden de gemiddelden van de bandbreedtes van de CROW-parkeerkencijfers voor de categorie sterk stedelijk gebied. Daarbij geldt de onderstaande gebiedsindeling:

  • -

   categorie "centrum" = Binnenstad

  • -

   categorie "schil / overloopgebied" = 19e -eeuwse schil, Noordflank (inclusief Stadswerven)

  • -

   categorie "rest bebouwde kom" = Rest bebouwde kom (inclusief subcentra als bijvoorbeeld Leerpark of Gezondheidspark) en de onbebouwde kom

 • 3.

  Indien voor een functie geen CROW-parkeerkencijfer bekend is, wordt gemotiveerd gekozen voor de best passende parkeernorm.

 • 4.

  Het college hanteert als principe dat wanneer als gevolg van het nieuwbouwproject bestaande parkeerplaatsen - welke een functie voor de lokale parkeerbehoefte vervullen - komen te vervallen, deze parkeerplaatsen dienen te worden gecompenseerd.

 • 5.

  Het college hanteert als principe dat het aantal parkeerplaatsen dat dient te worden gerealiseerd gelijk is aan de berekende behoefte van het nieuwbouwproject, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, vermeerderd met het aantal te compenseren parkeerplaatsen, zoals bedoeld in het vierde lid van dit artikel.

 

D. Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen

 • 1.

  Het college kan (gedeeltelijke) ontheffing van de plicht tot realisatie van het in artikel C lid 5 bedoelde aantal parkeerplaatsen verlenen, indien:

  • a.

   en voor zover sprake is van de functie studentenhuisvesting;

  • b.

   en voor zover sprake is van wonen boven winkels, voor zover gelegen in het centrum;

  • c.

   in geval van verbouw of herindeling geen sprake is van een verandering van functie en/of parkeerbehoefte;

  • d.

   het een kleinschalige ontwikkeling betreft, dat wil zeggen een nieuwbouwproject waarvoor op basis van het bepaalde in artikel C niet meer dan drie parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd;

  • e.

   elders aantoonbaar voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd ter vervulling van de niet binnen het nieuwbouwproject gerealiseerde parkeerbehoefte dan wel dat een ondertekende overeenkomst met een derde partij tot verplichte afname van voldoende parkeerplaatsen en/of parkeerabonnementen gedurende een looptijd van ten minste 20 jaar wordt overgelegd, waarbij ook eventuele rechtsopvolgers of beperkt genotgerechtigden aan betreffende overeenkomst gebonden moeten zijn en worden;

  • f.

   het aantal parkeerplaatsen dat dient te worden gerealiseerd meer dan drie bedraagt en het tekort aan parkeerplaatsen dat binnen het nieuwbouwproject ontstaat maximaal drie stuks bedraagt;

  • g.

   het aantal parkeerplaatsen dat dient te worden gerealiseerd meer dan drie bedraagt, het tekort aan parkeerplaatsen dat binnen het nieuwbouwproject ontstaat meer dan drie bedraagt, het nieuwbouwproject uitsluitend de functie wonen omvat én de parkeerdruk in de directe omgeving van het nieuwbouwproject voldoende ruimte biedt om het tekort op te vangen;

  • h.

   het tekort aan parkeerplaatsen dat binnen het nieuwbouwproject ontstaat meer dan drie bedraagt én, voor zover deze behoefte betrekking heeft op het "niet-bezoekers" gedeelte van de functies binnen het nieuwbouwproject, elders aantoonbaar voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd dan wel dat een ondertekende overeenkomst met een derde partij tot verplichte afname van voldoende parkeerplaatsen en/of parkeerabonnementen gedurende een looptijd van ten minste 20 jaar wordt overgelegd, waarbij ook eventuele rechtsopvolgers of beperkt genotgerechtigden aan betreffende overeenkomst gebonden moeten zijn en worden.

 • 2.

  Het college kan nadere voorwaarden aan de ontheffing stellen, indien blijkt dat ten gevolge van het nieuwbouwproject de parkeerbehoefte buiten de projectgrenzen op enig moment boven de beschikbare capaciteit stijgt.

 

Afdeling III Vergunningen nieuwbouwprojecten

 

E. Uitgifte vergunningen

 • 1.

  Ongeacht of voor een nieuwbouwproject (gedeeltelijke) ontheffing van de plicht tot realisatie van de berekende parkeerbehoefte wordt verleend, worden aan de bewoners en/of gebruikers van een gerealiseerd nieuwbouwproject geen nieuwe vergunningen verleend.

 • 2.

  Het aantal reeds verleende bewonersparkeervergunningen op het adres / de adressen vallend binnen de grenzen van het nieuwbouwproject blijft gehandhaafd, tot een maximum van één bewonersparkeervergunning per zelfstandige woning.

 • 3.

  Het aantal reeds verleende zakelijke parkeervergunningen op het adres / de adressen vallend binnen de grenzen van het nieuwbouwproject blijven gehandhaafd, tot een maximum van twee zakelijke parkeervergunningen per bedrijf.

 • 4.

  Bij invoering van parkeerregulering in een gebied, gepaard gaand met de instelling van een stelsel van vergunningen, worden geen vergunningen verleend aan de bewoners en/of gebruikers van woningen en/of bedrijven in dat gebied waarvoor een ontheffing op basis van deze beleidsregels is verleend.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste tot en met het vierde lid van dit artikel, kan het college, door middel van 'gebiedsgebonden uitgifteregels parkeervergunningen nieuwbouw', besluiten tot uitgifte van één vergunning per zelfstandige woning en/of bedrijf binnen een gerealiseerd nieuwbouwproject.

 • 6.

  Op de uitgifte van vergunningen op basis van een besluit als bedoeld in het voorgaande lid, zijn de bepalingen uit de Parkeerverordening Dordrecht en het Besluit nadere regels Parkeerverordening Dordrecht van toepassing.

 

Afdeling V Slotbepalingen

 

F. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 juli 2017.

 • 2.

  De Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten, vastgesteld bij collegebesluit van 25 oktober 2016 worden ingetrokken met ingang van de in het eerste lid van dit artikel genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen voor nieuwbouwprojecten die voor die datum zijn ingediend.

 • 3.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht".

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan P.A.C.M. van der Velden