Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Goedereede

Archiefverordening Goedereede 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Goedereede
Officiële naam regelingArchiefverordening Goedereede 2009
CiteertitelArchiefverordening gemeente Goedereede 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpautomatisering en informatisering
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt Archiefverordening Goedereede 2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995, artikel 30, eerste lid Archiefwet 1995, artikel 32, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-201312-03-2013Intrekking

17-01-2013

Groot Goeree-Overflakkee 11-3-2013

13
12-03-201312-03-2013intrekking

17-01-2013

Groot Goeree-Overflakkee 11-03-2013

Besluitnummer 13
01-06-200912-03-2013Nieuwe regeling

28-05-2009

Publicatieblad datum 11 juni 2009

2009-8

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Goedereede;

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 18 mei 2009;

gelet op het bepaalde in de artikelen 30, eerste lid, en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995;

               b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende Verordening betreffende de zorg van het college van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, de aanwijzing van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Archiefwet 1995;

 • b.

  het besluit: het Archiefbesluit 1995;

 • c.

  gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de wet, voor zover behorende tot de gemeente;

 • d.

  de archiefbewaarplaats: de archiefbewaarplaats van het streekarchief;

 • e.

  de archiefruimte: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefruimte;

 • f.

  de archivaris: de overeenkomstig artikel 32 van de wet benoemde streekarchivaris;

 • g.

  beheerder: degene die ingevolge artikel 4 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats (de gemeentesecretaris);

 • h.

  beheerseenheid: een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel;

 • i.

  informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd;

 • j.

  het streekarchief: het Streekarchief Goeree-Overflakkee.

Hoofdstuk 2 De aanwijzing van de archiefbewaarplaats

Artikel 2

De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de grote bewaarplaats die zich bevindt in het streekarchief aan de Dwarsweg 40 te Middelharnis.

Hoofdstuk 3 De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 3

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en instandhouden van voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder.

Artikel 5

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen ongeacht hun vorm.

Artikel 6
 • 1. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbenden, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 7

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats voorschriften vast.

Artikel 9

Burgemeester en wethouders bevorderen, dat bij deelname in privaatrechtelijke rechtspersonen die overheidstaken uitvoeren, het beheer van de archiefbescheiden bij deze rechtspersonen zo veel mogelijk geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Artikel 10

Burgemeester en wethouders doen tenminste eenmaal per twee jaar aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet. Zij leggen daarbij over de verslagen die door de streekarchivaris aan hen zijn uitgebracht in verband met het toezicht, bedoeld in artikel 16.

Hoofdstuk 4 Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden, welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Artikel 11

De streekarchivaris ziet erop toe dat het beheer van de archiefbescheiden, welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften.

Artikel 12

De streekarchivaris is bevoegd, ter uitoefening van het hem bij artikel 32, tweede lid, van de wet opgedragen toezicht, zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door aan hem ondergeschikte ambtenaren die in het bezit zijn van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet.

Artikel 13
 • 1. De beheerder verstrekt aan de streekarchivaris of aan degene die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verleent de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.

 • 2. De streekarchivaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht en de ruimten waarin deze zich bevinden.

Artikel 14

De streekarchivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerder, alsmede, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan burgemeester en wethouders. Hij geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn mening in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen.

Artikel 15

De beheerder doet aan de streekarchivaris tenminste tijdig mededeling van het voornemen tot:

 • a.

  opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheerseenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheerseenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon;

 • b.

  bouw, verbouwing, inrichting of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefruimten;

 • c.

  verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

 • d.

  ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;

 • e.

  voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen.

Artikel 16

De streekarchivaris doet eenmaal per twee jaar aan burgemeester en wethouders verslag betreffende de uitoefening van het toezicht.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 17

De Archiefverordening Goedereede 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 18

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2009.

Artikel 19

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening gemeente Goedereede 2009.

Ondertekening

                         Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de                         gemeente Goedereede, gehouden op 22 december 2005.

                         De griffier,                                                 De voorzitter,

 

                         D.A. Koppenol.                                        G.J. van de Velde-de Wilde.