Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Verordening op de behandeling van bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de behandeling van bezwaarschriften
CiteertitelVerordening op de behandeling van bezwaarschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2018Wijzigingsregeling: Artikel 5, eerste lid, van de verordening wordt aangevuld.

15-02-2018

gmb-2018-61003

2017/472477
03-02-201530-03-2018Nieuwe regeling

11-09-2014

Gemeenteblad 26-01-2015

2014/30899

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de behandeling van bezwaarschriften

De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de “Verordening op de behandeling van bezwaarschriften” met de volgende inhoud.

Hoofdstuk I: Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  de adviescommissie: de adviescommissie als bedoeld in hoofdstuk III van de verordening,

 • -

  bestuursorganen van de gemeente: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de leerplichtambtenaar;

 • -

  behandelend ambtenaar: de ambtenaar die het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, heeft voorbereid;

 • -

  bezwaarschrift: een bezwaarschrift dat is ingediend op grond van de wet,

 • -

  commissie: de commissie als bedoeld in hoofdstuk II van de verordening,

 • -

  informele behandeling : de werkwijze waarbij getracht wordt om in overleg met de indiener van het bezwaarschrift een oplossing te bereiken;

 • -

  secretaris: een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar,

 • -

  voorzitter: de voorzitter van de commissie;

 • -

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofdstuk II: De commissie

Artikel 2 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter, leden en een secretaris. De voorzitter is lid van de commissie, de secretaris is geen lid van de commissie.

 • 2.

  De voorzitter en de leden maken geen deel uit en werken niet onder verantwoordelijkheid van de bestuursorganen.

 • 3.

  De gemeenteraad benoemt en ontslaat de voorzitter en leden op voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2a Taak van de commissie

De commissie behandelt algemene zaken met betrekking tot de behandeling van bezwaarschriften.

Artikel 3 Vergaderingen van de commissie

 • 1.

  De commissie vergadert tenminste één maal per jaar.

 • 2.

  De commissie brengt na afloop van een kalenderjaar verslag uit van haar werkzaamheden aan de bestuursorganen.

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1.

  De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen worden herbenoemd.

 • 2.

  De leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen. In geval van voortijdig aftreden blijven zij in beginsel hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien.

Hoofdstuk III: De instelling van adviescommissies

Artikel 5 De instelling van adviescommissies

 • 1.

  De bestuursorganen van de gemeente stellen de volgende adviescommissies in die adviseren over bezwaarschriften die bij deze bestuursorganen worden ingediend:

  • a.

   commissie 1 (SZW zaken)

  • b.

   commissie 2 (Wmo voorzieningen, gehandicaptenparkeerkaarten – en plaatsen en huisvesting)

  • c.

   commissie 3 (ruimtelijke ontwikkeling en overige zaken)

  • d.

   commissie 4 (aanschrijvingen, subsidies, verkeerszaken en overige zaken),

  • e.

   commissie 5 (rechtspositie van ambtenaren),

  • f.

   commissie 6 (bezwaren zelfstandigen).

  • g.

   commissie voor bezwaren tegen besluiten van de bestuursorganen van de gemeente Zandvoort,

 • 2.

  De adviescommissies zijn belast met de behandeling van bezwaarschriften die op hun werkgebied betrekking hebben.

 • 3.

  De adviescommissies zijn niet bevoegd om te adviseren over bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten die zijn genoemd in bijlage A van de verordening.

Artikel 6 Samenstelling van de adviescommissie

 • 1.

  De adviescommissie bestaat uit drie leden, namelijk twee leden van de commissie en een secretaris.

 • 2.

  Een lid van de commissie is de voorzitter van de adviescommissie.

Artikel 7 Commissie 6

 • 1.

  In afwijking van artikel 6 eerste lid bestaat commissie 6 uit een lid van de commissie, twee leden en een secretaris.

 • 2.

  De twee leden worden als volgt benoemd: één lid wordt benoemd op voordracht van de Stichting Instituut voor het midden- en klein bedrijf Noord-west-Holland en één lid wordt benoemd op voordracht van Ondernemersvereniging Midden- en kleinbedrijf Haarlem.

Artikel 8 Ambtelijke ondersteuning

Het college wijst secretarissen aan voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie en de adviescommissies.

Hoofdstuk IV: De werkwijze

Artikel 9 Vergaderschema

De secretaris van de commissie stelt een vergaderschema vast voor de commissie en de adviescommissies.

Artikel 10 De indiening van het bezwaarschrift

 • 1.

  Het bezwaarschrift wordt na ontvangst door het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk aan de secretaris doorgezonden.

 • 2.

  Als het bezwaarschrift bij de raad is ingediend, zorgt de voorzitter van de raad dat het bezwaarschrift ter kennis van de raad wordt gebracht.

Artikel 11 Vooronderzoek

 • 1.

  De secretaris verricht alle handelingen die nodig zijn voor een goede voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift.

 • 2.

  De secretaris zendt het bezwaarschrift toe aan de behandelend ambtenaar en vraagt hem om een reactie op het bezwaarschrift en de stukken in te dienen.

 • 3.

  De behandelend ambtenaar zendt de op de zaak betrekking hebbende stukken toe binnen 1 week en de reactie op het bezwaarschrift binnen 3 weken na de dag van toezending van het bezwaarschrift.

 • 4.

  De secretaris is bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen.

Artikel 12 Informele behandeling

 • 1.

  De secretaris beoordeelt of het bezwaarschrift geschikt is voor informele behandeling. Indien hij van mening is dat dit het geval is, informeert hij de behandelend ambtenaar hierover en voert hij indien nodig overleg met de behandelend ambtenaar.

 • 2.

  De secretaris neemt daarna contact op met de indiener van het bezwaarschrift en onderzoekt of een oplossing kan worden bereikt.

 • 3.

  Indien geen oplossing kan worden bereikt, wordt het bezwaarschrift verder in behandeling genomen.

Artikel 13 Eenvoudige behandeling

 • 1.

  1.Indien de secretaris van mening is dat het bezwaarschrift geschikt is voor eenvoudige behandeling overlegt hij dit met de adviescommissie.

  Indien de adviescommissie zijn mening deelt, is in afwijking van artikel 5 eerste lid de secretaris bevoegd een hoorzitting te houden en advies uit te brengen over het bezwaarschrift.

 • 2.

  Indien het bezwaarschrift daarvoor niet geschikt is, agendeert de secretaris het bezwaarschrift voor een vergadering van de adviescommissie.

Artikel 14 Vergaderingen

De secretaris zorgt ervoor dat de agenda en de stukken van de vergadering tijdig aan de commissie en de adviescommissie worden toegezonden.

Artikel 15 Hoorzitting

 • 1.

  De adviescommissie stelt de indiener van het bezwaarschrift en andere belanghebbenden in de gelegenheid op een hoorzitting het bezwaarschrift toe te lichten.

 • 2.

  De secretaris zorgt dat de uitnodiging voor de hoorzitting tenminste 2 weken van tevoren wordt verzonden. Met instemming van de indiener van het bezwaarschrift en indien van toepassing de andere belanghebbenden kan een uitnodiging op een kortere termijn worden toegezonden.

 • 3.

  De adviescommissie kan besluiten een hoorzitting achterwege te laten in de in artikel 7:3 van de wet genoemde gevallen.

Artikel 16 De behandelend ambtenaar

 • 1.

  De behandelend ambtenaar wordt op de hoorzitting in de gelegenheid gesteld om het standpunt van het bestuursorgaan toe te lichten.

 • 2.

  De secretaris zorgt dat deze ambtenaar tijdig wordt uitgenodigd.

Artikel 17 Getuigen en deskundigen

De adviescommissie kan een getuige of deskundige horen. Het college van burgemeester en wethouders kan op voorstel van de adviescommissie aan de getuige of deskundige een vergoeding toekennen voor de gemaakte kosten.

Artikel 18 Verslag

De secretaris maakt van de hoorzitting een zakelijk verslag.

Artikel 19 Raadkamer

 • 1.

  Na afloop van de hoorzitting beraadslaagt de adviescommissie met gesloten deuren over het aan het bestuursorgaan uit te brengen advies.

 • 2.

  Het advies waarin is opgenomen het verslag als bedoeld in artikel 18 wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 • 3.

  De adviescommissie adviseert bij meerderheid van stemmen.

 • 4.

  De leden en de secretaris van de adviescommissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien zij vanwege een bepaald belang niet objectief kunnen zijn.

Artikel 20 Beslissing

 • 1.

  Nadat het bestuursorgaan een besluit heeft genomen, wordt het besluit aan de indiener en andere belanghebbenden bekendgemaakt.

 • 2.

  Met het besluit wordt het advies van de adviescommissie meegezonden.

Artikel 21 Contraire beslissing

Indien het bestuursorgaan afwijkt van het advies van de adviescommissie wordt in het besluit gemotiveerd waarom dat het geval is.

Artikel 22 Nieuw besluit op bezwaar vanwege uitspraak van de rechter

Indien een op een bezwaarschrift genomen besluit wordt vernietigd of ten aanzien van een op een bezwaarschrift genomen besluit een voorlopige voorziening wordt getroffen en de uitspraak het betrokken bestuursorgaan noodzaakt tot het nemen van een nieuw besluit wordt, indien daarvoor aanleiding is, over dit nieuw te nemen besluit het advies van de betreffende adviescommissie ingewonnen.

Hoofdstuk V: Overige bepalingen

Artikel 23 Bijzondere regelingen

Het college van burgemeester en wethouders kan met betrekking tot de werkwijze van de adviescommissies nadere regels vaststellen.

Artikel 24 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de behandeling van bezwaarschriften".

Artikel 25 Intrekken van de bestaande verordening

De “Verordening op de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, vastgesteld bij besluit van 9 februari 2000, nr. 28/2000, wordt ingetrokken op de datum van inwerkingtreding van de “Verordening op de behandeling van bezwaarschriften”.

Bijlage A (zie artikel 5 derde lid van de verordening)

1.besluiten met betrekking tot heffingen van belastingen en leges

Bijlage Reglement van orde

Reglement van orde 04-09-2015

 

Toelichting op de verordening

In deze toelichting wordt informatie gegeven over diverse aspecten die van belang zijn bij de behandeling van bezwaarschriften.

 

I. Het onderscheid tussen “commissie” en ‘adviescommissie”:

In de verordening wordt een onderscheid gemaakt tussen “commissie” en “adviescommissie”.

De commissie bestaat uit alle externe leden van de adviescommissies.

Zij zullen op bepaalde momenten de behoefte hebben om met elkaar te spreken over algemene zaken met betrekking tot de behandeling van bezwaarschriften.

De “commissie” behandelt niet zelf bezwaarschriften en is dus geen adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De secretaris is ook geen lid van de commissie.

De “adviescommissies” daarentegen zijn wel adviescommissies als bedoeld in artikel 7:13 Awb.

Omdat een dergelijke adviescommissie volgens artikel 7:13 lid1a bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden is de secretaris wel lid van de adviescommissie.

 

II.Verbod van vooringenomenheid:

Artikel 2:4 Awb zegt daarover:

 • 1.

  Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.

 • 2.

  Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.

Met deze bepaling wordt tot uitdrukking gebracht dat bestuursorganen zich objectief opstellen. Zij moeten hun oordelen baseren op deskundigheid en op oordelen over het beleid, maar mogen niet de ene burger zonder grond bevoordelen boven de andere.

Vermeden moet ook worden dat personen in hun kwaliteit van bestuurder of ambtenaar hun privébelangen in de besluitvorming inbrengen.

Omdat dit evenzeer geldt bij de advisering over bezwaarschriften is in artikel 19 vierde lid van de verordening opgenomen:

“ De leden en de secretaris van de adviescommissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien zij vanwege een bepaald belang niet objectief kunnen zijn.”

 

III. De hoorzitting:

Een goede voorbereiding van de hoorzitting is van belang.

Dat geldt voor de leden van de adviescommissie, voor de behandelend ambtenaar die op de hoorzitting het genomen besluit moet toelichten en natuurlijk ook voor de indiener van het bezwaarschrift en eventuele andere belanghebbenden die voor de hoorzitting worden uitgenodigd.

Volgens artikel 7:4 Awb kunnen belanghebbenden tot 10 dagen voor het horen nadere stukken indienen en legt het bestuursorgaan het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen gedurende ten minste een week voor belanghebbenden ter inzage.

Het is natuurlijk van belang dat het complete dossier tijdig ter inzage ligt.

Daarom is in de verordening (artikel 11 derde lid) ook bepaald dat de behandelend ambtenaar de op de zaak betrekking hebbende stukken binnen 1 week en zijn reactie op het bezwaarschrift binnen 3 weken na de dag van toezending van het bezwaarschrift indient.

In de uitnodiging voor de hoorzitting wordt ook vermeld dat er een reactie van de behandelend ambtenaar op het bezwaarschrift is ingediend, zodat de indiener van het bezwaarschrift hiervan tijdig op de hoogte is en zich daarop kan voorbereiden.

Soms is het echter niet te voorkomen dat stukken op een later moment worden ingediend. Dan zal altijd als daarvoor aanleiding is de gelegenheid moeten worden geboden om eventueel na de hoorzitting het bezwaarschrift nog aan te vullen. De adviescommissie zal hiermee dan rekening moeten houden.

In artikel 7:9 Awb is hierover een aparte bepaling opgenomen. Daarin staat

“Wanneer na het horen aan het bestuursorgaan feiten of omstandigheden bekend worden die voor de op het bezwaar te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, wordt dit aan belanghebbenden meegedeeld en worden zij in de gelegenheid gesteld daarover te worden gehoord.”