Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Sportnota Lansingerland 2014-2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSportnota Lansingerland 2014-2018
CiteertitelSportnota Lansingerland 2014-2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageSportnota Lansingerland 2014-2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Gemeentewet, art. 192

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-08-2014Nieuwe regeling

29-01-2014

Gemeenteblad, 26 augustus 2014

BR1300268 /BW1301073/ T13.16623

Tekst van de regeling

Intitulé

Sportnota Lansingerland 2014-2018

 

 

Sportnota Lansingerland 2014-2018

De raad van de gemeente Lansingerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2013;

Overwegende dat

er behoefte bestaat aan kaderstellend beleid voor het faciliteren en stimuleren van sport- en beweging in onze gemeente.

Gelet op

 •   ·

  de beleidsvrijheid van de gemeente bij het vaststellen van sport- en beweegbeleid;

 •   ·

  artikel 192 van de Gemeentewet.

Besluit(en)

 • 1.

  De Sportnota Lansingerland 2014-2018 (T13.16623) vast te stellen.

 • 2.

  Kennis te nemen van de Tarievennota Sportaccommodaties 2014-2018 (T13.16466) en de volgende besluiten te nemen:

  • a.

   De reserve ‘sport’ op te heffen en het saldo per 31 december 2013 van € 138.000,- terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

  • b.

   De in de begroting opgenomen stortingen in de reserve ‘sport’ met ingang van mindering te brengen op de taakstelling sport uit de kadernota 2013.

  • c.

   De overige per saldo budgetneutrale wijzigingen uit hoofdstuk 3 van de Tarievennota door middel van een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2014-2017.

 

 

Sportnota Lansingerland 2014-2018

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 29 januari 2014,

de plaatsvervangend griffier, de voorzitter,

drs. Marijke Walhout Coos Rijsdijk