Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling Cultuur 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling Cultuur 2019
CiteertitelSubsidieregeling Cultuur 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Bruisen, binden, boeien. Cultuurnota Lansingerland 2017
 2. Algemene Subsidieverordening gemeente Lansingerland 2018
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-2018nieuwe regeling

17-04-2018

Gemeenteblad Lansingerland, 00460

T18.03347

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Cultuur 20188

Behorend bij Bruisen binden boeien

Cultuurnota Lansingerland

 

1 Inleiding

Voor u ligt de subsidieregeling Cultuur 2019, behorend bij Bruisen binden boeien, de Cultuurnota Lansingerland, die in 2017 is vastgesteld voor de periode 2018-2021. De regeling is een aanvulling op de Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018. Op basis van deze subsidieregeling kunnen maatschappelijke organisaties en inwoners subsidie aanvragen voor het verrichten van activiteiten die bijdragen aan de doelen die zijn opgenomen in de Cultuurnota. De kaders van de subsidieregeling Cultuur worden gevormd door de algemene subsidieverordening Lansingerland 2018, de Cultuurnota Lansingerland en de financiële kaders. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze kaders.

1.1 Doelstelling subsidieregeling

De subsidieregeling geeft het inhoudelijk kader waarbinnen organisaties en inwoners een subsidie kunnen aanvragen. Dit kader heeft een tweeledige functie:

 • De subsidieregeling geeft duidelijkheid aan de aanvrager. Aanvragers van subsidie kunnen in dit document zien welk soort activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en aan welke voor-waarden de subsidieaanvraag moet voldoen. Het is voor aanvragers van subsidie belangrijk om in die aanvraag goed uit te leggen waarom zij in aanmerking komen voor een subsidie.

 • De subsidieregeling biedt duidelijkheid bij de beoordeling van de subsidieaanvragen door de gemeente. De subsidieregeling is een transparant toetsingskader bij de beoordeling van subsidie-aanvragen en de verdeling van de middelen. Doelmatigheid en rechtmatigheid zijn twee belangrijke uitgangspunten die de gemeente hanteert in het gehele subsidieproces.

1.2 Procedureel kader: Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018

De gemeenteraad van Lansingerland heeft op 26 januari 2017 de Algemene subsidieverordening 2018 (ASV 2018) vastgesteld. Een Algemene Subsidieverordening is de hoofdstructuur van het subsidie-proces en bevat de kaders en richtlijnen voor het aanvragen, weigeren, verlenen en vaststellen van subsidies op de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. De beleidsinhoudelijke elementen worden vervolgens in subsidieregelingen vastgelegd, die worden vastgesteld door het college. De subsidieregeling cultuur is onlosmakelijk verbonden de Cultuurnota Lansingerland. De activiteiten waarvoor een subsidie wordt aangevraagd dienen een bijdrage te leveren aan de doelen in de Cultuurnota.

1.3 Inhoudelijk kader: Cultuurnota Lansingerland

Voor de culturele subsidies onderscheiden we verschillende hoofddoelen:

 • Cultuurparticipatie en cultuureducatie: kunst en cultuur voor jeugd om sociale contacten op te doen en te onderhouden en talent te ontwikkelen binnen en buiten school.

 • Culturele programmering: activiteiten en evenementen in de openbare ruimte, voorstellingen met, voor en door inwoners en professionele programmering in cultuurhuizen en op locatie.

1.4 Financieel kader: beschikbare budgetten

Bij het vaststellen van de Cultuurnota Lansingerland heeft de raad het beschikbare budget vastgesteld voor cultuur. De instrumenten waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Cultuurnota worden zowel ingekocht als gesubsidieerd. De raad stelt in juni 2018 de subsidieplafonds vast per doel.

1.5 Nieuwe initiatieven

De genoemde mogelijkheden zijn richtinggevend. We staan open voor andere initiatieven die een bijdrage leveren aan onze doelen. Samenwerking tussen partijen is voor ons van belang. We nodigen onze partners uit mee te denken over de ontwikkeling van het culturele aanbod in onze gemeente.

1.6 Leeswijzer voor de aanvrager

In de hoofdstukken 2 en 3 komen achtereenvolgens het subsidieproces en de voorwaarden aan de orde. Daarna gaan we in de hoofdstukken 4 en 5 in op de subsidies voor cultuurparticipatie, cultuur-educatie en culturele programmering.

2 Subsidieproces

Een subsidieproces bestaat globaal uit de volgende zes stappen.

 

 

1. Aanvragen

2. Beoordelen

3. Toekennen en beschikken

4. Informeren over voortgang

5. Aanvragen van vaststelling subsidie

6. Vaststellen en beschikken

 

In dit hoofdstuk lichten we elk van deze stappen toe. Voor de volledigheid verwijzen we de aanvrager ook naar de Algemene subsidieverordening 2018 van Lansingerland.

2.1 Aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient de organisatie voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode een aanvraag in. De organisatie toetst in eerste instantie zelf aan de hand van deze subsidieregeling of de betreffende activiteit in aanmerking komt voor een subsidie. De basisregels staan opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, titel 2, en de Algemene subsidieverordening 2018. De aanvullende criteria staan opgenomen in hoofdstuk 3 van deze subsidieregeling. Tevens staan bij de specifieke activiteiten in de inhoudelijke hoofdstukken (hoofdstuk 4 en 5) aanvullende voorwaarden.

 

Wanneer een aanvrager verwacht in aanmerking te komen voor een subsidie, kan deze een aanvraag indienen via de website www.lansingerland.nl. De organisatie kan een subsidieaanvraag alleen indienen met een elektronisch aanvraagformulier en met de gevraagde bijlagen (zie hoofdstuk 3 voor de voorwaarden). De uiterlijke indieningstermijn van een subsidieaanvraag verschilt per onderdeel van deze regeling. In de hoofdstukken 4 en 5 wordt per doel de indieningstermijn apart aangegeven.

 

Subsidieaanvraag namens meerdere organisaties

Wanneer meerdere organisaties gezamenlijk één activiteit organiseren, is één organisatie de hoofd-aanvrager. De aanvraag beschrijft hoe de onderlinge verdeling eruit ziet.

2.2 Beoordelen

Nadat de aanvraag is ingediend, toetsen wij allereerst of de aanvraag compleet en juist is ingediend. Daarna nemen we de aanvraag inhoudelijk in behandeling. We toetsen de aanvraag, aan de hand van het aanvraagformulier en het ingediende activiteitenplan, aan de inhoudelijke criteria. Daarna beoordelen we welk bedrag voor subsidie in aanmerking komt. We berekenen het subsidiebedrag op basis van een begroting en activiteitenplan bij de aanvraag van een organisatie. De hoogte van het subsidiebedrag bepalen we mede op basis van de mate waarin de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en het uiteindelijk beschikbare budget. We houden rekening met de diversiteit in vraag en aanbod en met een verdeling van het aanbod over verschillende doelgroepen.

2.3 Toekennen en beschikken

Het college besluit uiterlijk in december over de toekenning voor 2019. Bij een toekenning ontvangt de aanvrager een beschikking. Hierin staat opgenomen welk bedrag de aanvrager aan subsidie ontvangt en voor welke activiteiten. In de bijlage bij de beschikking worden prestatieafspraken opgenomen: een beschrijving van de onderdelen waaraan de activiteit aan moet voldoen.

 

Hardheidsclausule

Het college van B&W behoudt zich het recht voor om op onderdelen af te wijken van het daarin gestelde kader indien maatschappelijke ontwikkelingen of onvoorziene omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

2.4 Informeren over voortgang

We vragen organisaties om gedurende de periode waarvoor de organisatie subsidie ontvangt ons te informeren over relevante ontwikkelingen binnen de organisatie die mogelijk ook invloed hebben op het verloop van de activiteiten. Verder verschilt het per subsidie welke verantwoording gewenst is. Afspraken hierover worden per aanbieder opgenomen in de beschikking.

2.5 Aanvraag tot vaststellen

Uiterlijk 1 juni volgend op de periode waarvoor subsidie is toegekend, dient de organisatie een verzoek in om de subsidie vast te stellen. De organisatie doet hiermee een verzoek om definitief aanspraak te maken op het aangevraagde subsidiebedrag door aan te tonen dat de activiteiten zoals deze zijn aangevraagd volledig of gedeeltelijk zijn nagekomen.

 

Organisaties die in totaal een subsidiebedrag van maximaal €7.500 ontvangen, vragen we vóór 1 juni 2020 een verslag van hun activiteiten in het betreffende jaar toe te sturen.

 

Voor organisaties die een subsidie hebben ontvangen voor culturele activiteiten en culturele evenementen in de openbare ruimte gelden andere termijnen voor verslaglegging. Deze termijnen zijn als volgt (zie verder onder 5.1):

 • Kleinschalige activiteiten: binnen 6 weken na afloop.

 • Middelgrote activiteiten: binnen 8 weken na afloop.

 • Grootschalige activiteiten: binnen 12 weken na afloop.

2.6 Vaststellen en beschikken

Het college neemt het besluit om subsidies volledig of gedeeltelijk toe te kennen. Vervolgens ontvangt de organisatie een vaststellingsbeschikking.

3 Voorwaarden

Doelmatigheid en rechtmatigheid zijn twee belangrijke uitgangspunten die de gemeente hanteert in het gehele subsidieproces. Om die reden geldt voor alle aanvragers van subsidies een aantal algemene eisen. Daarnaast stellen we eisen aan de activiteiten waarvoor een subsidie wordt aangevraagd. Wanneer een organisatie of activiteit niet of onvoldoende aan de voorwaarden voldoet, vormt dit een grond om de subsidieaanvraag te weigeren.

3.1 Subsidieaanvraag

Bij de aanvraag van een subsidie voor een activiteit worden zowel de organisatie als de activiteit getoetst aan een aantal voorwaarden.

 

Voorwaarden aan de organisatie

Naast de algemene eisen aan organisaties (opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2018) zijn verschillende aandachtspunten van toepassing bij de toekenning van subsidies. Deze zijn veelal opgesteld overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. In meer algemene zin verwachten we bij culturele subsidies dat aanvragers aandacht besteden aan de toegankelijkheid van activiteiten, in het bijzonder voor inwoners met een beperking.

 

Let bij het indienen van een aanvraag verder op de volgende aandachtspunten die we hanteren voor subsidieaanvragers:

 

 • De organisatie biedt activiteiten gericht op de inwoners van Lansingerland.

 • De professionele organisatie of vrijwilligersorganisatie die activiteiten uitvoert door en voor kinderen tot 18 jaar moet een VOG kunnen overleggen voor hun bestuursleden en hun mede-werkers die de activiteiten door en voor kinderen uitvoeren. 1

 • De professionele organisatie die werkt met beroepskrachten heeft de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd voor de gehele organisatie. De vrijwilligersorganisatie is op de hoogte van de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en weet hoe ze moeten handelen bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld.

 • Als er zorgen zijn om een ongezonde en onveilige ontwikkeling bij kinderen tot 18 jaar, maken de professionals die activiteiten uitvoeren gebruik van de verwijsindex SISA (Samenwerkings Instrument Sluitende Aanpak).

 • De activiteiten van een professionele organisatie voldoen aan wet- en regelgeving die passend is bij de betreffende branche (denk hierbij aan cao’s en kwaliteitscertificering).

 • De professional beschikt over deskundigheid die gebruikelijk is in het vakgebied, met eventueel aanvullende scholingen.

 • De organisatie voldoet aan de Wet normering topinkomens (1 januari 2013).

 • De organisatie geeft invulling aan “social return on investment” (SROI). 2

   

Voorwaarden aan de activiteit

Een subsidieaanvraag toetsen wij aan de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Algemene Subsidieverordening 2018 (artikel 11, Weigerings-, intrekkings- en terugvorderings-gronden). Daarnaast hebben we voorwaarden geformuleerd voor subsidies behorend bij de Cultuurnota Lansingerland. Binnen deze regeling vallen alleen subsidies voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de doelen die zijn opgenomen in de Cultuurnota Lansingerland.

Om dat te kunnen beoordelen vragen wij organisaties bij het indienen van een subsidieaanvraag om een toelichting bij de onderstaande elementen:

 • 1.

  Aanleiding: aan welke vraag komt de activiteit tegemoet (bij nieuwe activiteiten aantoonbaar maken).

 • 2.

  Kwalitatieve omschrijving van de beoogde doelgroep.

 • 3.

  Kwantitatieve omschrijving van de beoogde doelgroep (op jaarbasis en per training/ bijeenkomst/etc.).

 • 4.

  De wijze waarop de doelgroep wordt bereikt.

 • 5.

  Het beoogde resultaat van de aangeboden activiteit.

 • 6.

  Toelichting waarom aangeboden activiteit een effectieve en efficiënte wijze is om het resultaat te bereiken.

 • 7.

  Beschrijving van de samenwerking met andere partijen in Lansingerland.

 • 8.

  Uitgewerkt financieel plaatje per activiteit:

  -Uit het financieel overzicht wordt duidelijk uit welke componenten de kostprijs per activiteit bestaat en hoe de verdeling van deze elementen over de kostenprijs is (personele kosten, training/scholing, PR, huisvesting, etc.).

 • 9.

  Een toelichting bij de aanvullende voorwaarden benoemd bij de specifieke activiteiten (zie de voorwaarden bij de activiteiten onder de hoofdstukken 4 en 5).

3.2 Subsidieverantwoording

Organisaties die een subsidiebedrag ontvangen tot en met € 7.500 per jaar

Organisaties die maximaal €7.500 aan subsidie ontvangen, dienen geen aanvraag tot vaststelling in. Wel verwachten wij een inhoudelijk activiteitenverslag, waarin staat beschreven in hoeverre uitvoering is gegeven aan de activiteit waarvoor de subsidie is verleend en of dat hierbij de beoogde doelgroep aanwezig was.

 

Organisaties die een subsidiebedrag ontvangen van meer dan € 7.500 per jaar

Voor de organisaties die meer dan € 7.500 aan subsidie ontvangen wordt bij de aanvraag tot vaststelling een verslag verwacht met de volgende informatie:

 • 1.

  Is de activiteit tegemoet gekomen aan de vraag?

 • 2.

  Kwalitatieve omschrijving van de bereikte doelgroep

 • 3.

  Kwantitatieve omschrijving van de bereikte doelgroep

 • 4.

  Beschrijving van wijze waarop de doelgroep is bereikt

 • 5.

  Het bereikte resultaat

 • 6.

  De samenwerking met andere partijen in Lansingerland

 • 7.

  Inzicht in klachten/tevredenheid

 • 8.

  Uitgewerkt financieel plaatje per activiteit.

   

Organisaties die een subsidiebedrag ontvangen van meer dan € 50.000 per jaar

De organisaties die meer dan € 50.000 ontvangen in één jaar leveren naast de bovengenoemde gegevens ook uitgebreide jaarstukken en een accountantsverklaring in.

4 Cultuurparticipatie en cultuureducatie buiten en binnen school

We stellen subsidies voor cultuurparticipatie en cultuureducatie beschikbaar zodat inwoners van 0 tot 18 jaar kunnen deelnemen aan culturele vrijetijdsactiviteiten en cultuureducatie. Cultuurparticipatie is gericht op cultuurdeelname in de vrije tijd en het opbouwen en onder-houden van een sociaal netwerk. Met cultuureducatie dragen we zowel buiten als binnen het onderwijs bij aan het toegankelijk en begrijpelijk maken van kunst en cultuur.

4.1 Cultuurparticipatie en cultuureducatie buiten school

We willen jongeren tot 18 jaar in de gelegenheid stellen zich te ontwikkelen en hun sociale netwerk op te bouwen en te onderhouden. Het deelnemen aan culturele vrijetijdsactiviteiten draagt daaraan bij. We willen voorzien in een aanbod voor deze doelgroep.

 

Cultuurparticipatie en cultuureducatie

Doel

Jongeren tot 18 jaar kunnen door deelname aan culturele vrijetijds-activiteiten en buitenschoolse cultuureducatie hun talenten ontwikkelen en hun sociale netwerk opbouwen en onderhouden.

 

Omschrijving activiteit

Recreatieve en educatieve buitenschoolse activiteiten gericht op cultuur waar jongeren in de gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten en hun sociale netwerk uit te breiden. Deze activiteiten kunnen zowel in een accommodatie als in de buitenruimte plaatsvinden en georganiseerd worden door vrijwilligers-organisaties en door professionele organisaties.

 

Voorwaarden

Organisaties die zich bezighouden met activiteiten op het gebied van culturele recreatie en educatie voor jongeren buiten het onderwijs:

zijn laagdrempelig;

richten zich op de ontplooiing/talenten van hun leden/deelnemers;

zetten waar mogelijk vrijwilligers in.

De activiteiten vinden minimaal één keer per week plaats gedurende minimaal 39 weken per kalenderjaar.

De activiteiten worden in de gemeente Lansingerland georganiseerd.

Voor professionele organisaties geldt:

dat de directie/het management niet alleen uit vrijwilligers bestaat;

de lessen worden verzorgd door professionele vakkrachten;

dat zij werken vanuit een educatieve leerlijn voor de deelnemers. 

Budget

Voor cultuurparticipatie en cultuureducatie is in 2019 een budget van in totaal maximaal € 62.500 beschikbaar.

De hoogte van de subsidie voor activiteiten die worden georganiseerd door vrijwilligersorganisaties wordt bepaald op basis van een bedrag per lid of deelnemer tot 18 jaar van € 50,00 tot een maximum van € 4.000,00 per organisatie.

De hoogte van de subsidie aan professionele organisaties wordt mede bepaald op basis van de mate waarin de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. 

Indieningstermijn

Subsidieaanvragen voor culturele vrijetijdsactiviteiten voor de jeugd kunnen worden ingediend tot 1 juli 2018.

 

Betalingstermijn

Betaling geschiedt in één keer.

 

Verantwoording

In een jaarverslag legt de aanvrager vóór 1 juni 2020 verantwoording af over het gerealiseerde aanbod en de daarmee bereikte doelgroep(en).

 

4.2 Cultuureducatie binnenschools

Door cultuur educatie op school maken kinderen op jonge leeftijd kennis met kunst en cultuur. Op deze manier ervaren en ontdekken kinderen wat ze met hun talenten kunnen doen. Kinderen moeten de kans krijgen zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen en leren om hun creatieve vaardig-heden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden. Het onderwijs is de plek bij uitstek om kinderen met cultuur te bereiken.

 

De afgelopen jaren is mede met inzet van middelen vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie samen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp de leerlijn Cultuurtrein E-lijn ontwikkeld. De bibliotheek heeft hierin een coördinerende functie en er is een samenwerking met het provinciale Kunstgebouw. Bij de uitvoering zijn verschillende culturele partners betrokken. De gemeente stelt voor deze activiteiten specifieke subsidie beschikbaar.

 

Cultuureducatie binnenschools: Cultuurtrein E-lijn

Doel

Het onderwijs legt voor álle kinderen en jongeren de basis voor kritisch denken, cultureel bewustzijn en creativiteit.

 

Omschrijving activiteit

Door cultuur educatie op school maken kinderen op jonge leeftijd kennis met kunst en cultuur. Deze lessen zijn onderdeel van het curriculum en worden verzorgd op scholen waar ook een leerkracht speciaal is opgeleid tot interne cultuur coördinator (ICC-er).

 

Voorwaarden

Activiteiten vinden plaats op scholen voor primair onderwijs in Lansingerland.

Er wordt gebruik gemaakt van een doorlopende leerlijn die zich richt op alle leerjaren.

De cultuureducatie is gericht op muziek, dans, theater en beeldende kunst.

Vanuit de subsidie wordt toe gewerkt naar een situatie waarin 14 scholen deelnemen aan de Cultuurtrein E-lijn.

Er is ruimte om in de vorm van pilots aan de slag te gaan met aanpalende onderwerpen, zoals cultureel erfgoed. 

Budget

Voor Cultuurtrein E-lijn stelt de gemeente € 32.500 beschikbaar in 2019. Dit is een onderdeel van de co-financiering met de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen, waarbij vanuit de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit eenzelfde bedrag wordt bijgedragen (matching).

 

Indieningstermijn

De subsidieaanvraag voor binnenschoolse cultuureducatie E-lijn kan worden ingediend tot 1 juli 2018.

 

Betalingstermijn

Betaling geschiedt in één keer.

 

Verantwoording

In een jaarverslag legt de aanvrager vóór 1 juni 2020 verantwoording af over het gerealiseerde aanbod en de daarmee bereikte doelgroep(en).

 

 

5 Culturele programmering

Een gevarieerd kunstaanbod vergroot de participatie van de inwoners en voegt iets toe aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het helpt inwoners hun creatieve en artistieke talenten te ontdekken en te benutten. En om te genieten van verschillende vormen van kunst.

 

Lansingerland beschikt over diverse locaties, al dan niet in de buitenlucht, waar de inwoners actief kunnen meedoen aan en genieten van het cultuuraanbod. Het Annie M.G. Schmidtpark, twee cultuurhuizen en een derde cultuurhuis in ontwikkeling bieden nieuwe kansen en podia voor (inter)culturele activiteiten.

 

Voor de programmering van het culturele aanbod in de openbare ruimte en op de podia in Lansingerland kunnen partijen die een bijdrage willen leveren aan een bruisende stad verschillende soorten subsidies aanvragen.

5.1 Culturele activiteiten en culturele evenementen in de openbare ruimte

Culturele activiteiten en evenementen dragen bij aan de verbinding van inwoners met hun stad en met elkaar. Individuen, gezelschappen, organisaties uit de professionele èn de amateur kunsten kunnen een subsidie aanvraag indienen.

 

Culturele activiteiten en culturele evenementen in de openbare ruimte

Doel

We stimuleren inwoners en organisaties die cultureel actief te zijn en zich artistiek te uiten. Daarom bieden we hen de mogelijkheid om de resultaten van hun inspanningen te delen met de rest van de stad door openbare optredens, exposities en andere uitingsvormen in de openbare ruimte.

 

Omschrijving activiteit

Culturele activiteiten (optredens, uitvoeringen, exposities, voorstellingen, concerten en festivals) met een gunstig effect op leefbaarheid en ontmoeting. Hieronder worden zowel podium- als beeldende kunsten verstaan en zowel professionele als amateuristische kunstbeoefening.

 

Voorwaarden

De activiteiten:

worden door vrijwilligers georganiseerd al dan niet met ondersteuning van één of meerdere maatschappelijke organisaties en in samenwerking met inwoners, verenigingen en/of lokale of regionale ondernemers;

zijn gericht op de gehele gemeente, tenzij er specifieke redenen zijn de activiteit uitsluitend te richten op een deel van Lansingerland;

zijn laagdrempelig en openbaar toegankelijk;

vinden plaats op openbare locaties met bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid voor inwoners met een beperking;

worden bekend gemaakt via sociale media en/of de lokale pers. 

 

In de aanvraag:

staat een overtuigend plan waarin de doelen en doelgroep(en) helder zijn omschreven.

staan de doelen en een onderbouwing waarom deze activiteit daaraan bijdraagt.  

 

Activiteiten in het kader van Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Sinterklaasviering komen niet voor deze subsidie in aanmerking.

 

 

Budget

Voor 2019 is er voor de culturele evenementen en activiteiten in totaal een budget beschikbaar van in totaal maximaal € 22.500. Subsidie kan worden aangevraagd in verschillende categorieën:

 

Voor kleinschalige activiteiten (minder dan 100 bezoekers of deelnemers): maximaal € 500.

Voor middelgrote activiteiten (voor 100-250 bezoekers/deelnemers): maximaal € 1.250. Hieronder worden onder meer de openbare optredens van muziekverenigingen gerekend.

Grootschalige activiteiten voor 250 of meer bezoekers/deelnemers. De subsidie bedraagt per activiteit maximaal € 2.500.

 

Per aanvrager wordt een jaarlijks maximale subsidie van € 2.500 toegekend.

 

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer het subsidieplafond in een jaar is bereikt, worden nieuwe subsidieverzoeken afgewezen.

 

De gemeente streeft naar een optimale spreiding van activiteiten over het kalenderjaar heen. Per kwartaal maakt de gemeente de balans op, stelt vast of het budget nog toereikend is voor lopende aanvragen en of het programma voldoende gevarieerd is, dat wil zeggen dat zoveel mogelijk verschillende kunstdisciplines vertegenwoordigd zijn.

 

Indieningstermijn

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend, waarbij de termijn afhankelijk is van de omvang:

Kleinschalige activiteiten: minimaal 4 weken van tevoren.

Middelgrote activiteiten: minimaal 10 weken van tevoren (ook i.v.m. aanvragen eventuele vergunningen)

Grootschalige activiteiten: minimaal 12 weken van tevoren.  

Betalingstermijn

Betaling geschiedt in één keer.

 

Verantwoording

De verantwoording is mede afhankelijk van de omvang:

Kleinschalige activiteiten: binnen 6 weken na afloop een verslag.

Middelgrote activiteiten: binnen 8 weken na afloop een verslag.

Grootschalige activiteiten: binnen 12 weken na afloop een verslag.  

Bijzonderheden

Op een aantal punten wordt afgeweken van de ASV 2018, te weten:

De aanvrager: voor kleine activiteiten kan de aanvrager een natuurlijk persoon zijn. 

5.2 Voorstellingen met, voor en door inwoners

We willen inwoners een podium geven en de mogelijkheid bieden met elkaar voorstellingen te maken, bijvoorbeeld om maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken. Mensen verschillen op heel veel manieren van elkaar. De zichtbare dingen, zoals leeftijd en huidskleur, en de minder zichtbare dingen als culturele en sociale achtergrond, competenties en leefstijlen. Door culturele activiteiten beleven en ervaren deelnemers de positieve kanten en mogelijkheden van de verschillen tussen mensen. Tijdens het maken en uitvoeren van voorstellingen met, voor en door inwoners werken we hieraan.

 

 

Voorstellingen met, voor en door inwoners

Doel

Inwoners laten participeren in voorstellingen om hen actief te betrekken bij de uitrol van de cultuurhuizen en culturele verlevendiging in de drie kernen.

 

Omschrijving activiteit

Inwoners maken een voorstelling en/of tentoonstelling om maatschappelijke vraagstukken in beeld te brengen en bespreekbaar te maken. Het gaat niet alleen om het brengen van een boodschap, maar ook om het verzorgen van een leuk, onderhoudend of inspirerend uitje voor andere inwoners.

 

Voorwaarden

De aanvraag bevat een overtuigend plan met inhoudelijke onderbouwing.

De inhoud van de voorstelling kan gericht zijn op het onder de aandacht brengen van een maatschappelijk thema.

De vorm van de voorstelling is vrij, maar dient wel gericht te zijn op het bereiken van een breed publiek.

Begeleiding vanuit een professionele instelling met een maatschappelijk doel is mogelijk, maar geen vereiste.

Aan de voorstellingen nemen ten minste 10 inwoners deel. 

Budget

Voor de voorstellingen met, door en voor inwoners hebben we een budget van in totaal maximaal € 24.500 beschikbaar in 2019.

 

Per aanvraag max. € 7.500. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer het subsidieplafond in een jaar is bereikt, worden nieuwe subsidieverzoeken afgewezen.

 

Indieningstermijn

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend, maar wel uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de aanvang van projecten.

 

Betalingstermijn

Betaling geschiedt in één keer.

 

Verantwoording

Verantwoording vindt plaats uiterlijk 1 juni 2020.

 

5.3 Professionele programmering

Het is de kunst om voor Lansingerland voorstellingen te programmeren die passen bij de schaal: stedelijke omvang, dorps karakter. Wat passend is, kan per kern verschillen. De verwachting is dat in aanvang vooral kleine voorstellingen en acts op hun plaats zijn in de cultuurhuizen. Hiervoor creëren we dan ook de nodige ruimte. Maar professionele programmering kan ook plaatsvinden op andere locaties in de openbare ruimte dan in de Cultuurhuizen.

 

 

Professionele programmering

Doel

Inwoners van alle leeftijden en doelgroepen uit Lansingerland en omgeving bereiken met een gevarieerd professioneel aanbod van voorstellingen uit verschillende disciplines binnen de podiumkunsten.

 

Omschrijving activiteit

Professionele voorstellingen in de cultuurhuizen of op andere locaties in Lansingerland. Het kan gaan om uiteenlopende disciplines, zoals theater, dans, muziek, musical, opera, stand up comedy, kleinkunst. De aanvrager moet aannemelijk maken dat voorstellingen interessant zijn voor een breder publiek.

 

Voorwaarden

De aanvrager geeft bij het indienen van de aanvraag blijk van een artistieke visie en kan de keuze voor de voorstelling onderbouwen.

De aanvrager omschrijft helder het publiek waar de voorstelling op gericht is.

De aanvrager omschrijft en onderbouwt de locatiekeuze voor de voorstelling.

De aanvrager werkt een overzicht uit van de kosten en inkomsten die voor een voorstellingen worden begroot.

De aanvrager genereert voor de voorstelling ook andere inkomsten, zoals uit kaartverkoop.

Voor een voorstelling kan een maximaal bedrag van € 15.000 worden aangevraagd. 

Budget

Voor de professionele programmering heeft de gemeente in 2019 een budget van in totaal maximaal € 70.295 beschikbaar.

 

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer het subsidieplafond in een jaar is bereikt, worden nieuwe subsidie-verzoeken afgewezen. Bij de beoordeling van aanvragen houdt de gemeente rekening met de spreiding van voorstellingen over het kalenderjaar en de variatie in het aanbod.

 

Per kwartaal maakt de gemeente de balans op, stelt vast of het budget nog toereikend is voor lopende aanvragen en of het programma voldoende gevarieerd is.

 

Indieningstermijn

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend, maar wel uiterlijk 10 weken vóór een voorstelling, dit ook rekening houdend met de aanvraag-termijn voor eventuele vergunningen.

 

Betalingstermijn

Betaling geschiedt in één keer.

 

Verantwoording

Verantwoording vindt plaats uiterlijk 1 juni 2020.

 

Bijzonderheden

In 2019 krijgen de contouren van de programmering nader gestalte op basis van de activiteiten waarvoor de gemeente subsidieaanvragen ontvangt. Zodra er een cultureel platform is, draagt dit mede zorg voor de programmering in de cultuurhuizen en de besteding van het programmeringsbudget.

 


1

We kiezen ervoor organisaties die werken met andere kwetsbare groepen het aanvragen van een VOG niet op te leggen. We volgen hierbij de lijn van het Rijk die alleen de kosten vergoed voor de VOG’s voor activiteiten gericht op kinderen tot 18 jaar.

2

Social return on investment staat voor het gebruikmaken van de rol van opdrachtgever door de gemeente om sociale doelstellingen te verwezenlijken, zoals het creëren van werkplekken voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.