Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Parkeerverordening bedieningsstraat Kerkstraat Berkel en Rodenrijs 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeerverordening bedieningsstraat Kerkstraat Berkel en Rodenrijs 2009
CiteertitelParkeerverordening bedieningsstraat Kerkstraat Berkel en Rodenrijs
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-2009Aangepaste verordening

24-04-2009

Heraut/Intranet 13-05-2009

T09.00501/Voorstelnr. 2009/19

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeerverordening bedieningsstraat Kerkstraat Berkel en Rodenrijs 2009

Parkeerverordening Kerkstraat Berkel en Rodenrijs

Afdeling 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van 26 juli 1990, Stb. 459;b. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;c. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;d. houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;e. vergunninghoudersparkeerplaats: een parkeerplaats die is aangeduid met bord E9 uit bijlage I van het RVV;f. vergunning: een door burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op een vergunninghoudersparkeerplaats;g. vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend.

Afdeling 2 Plaatsen voor vergunninghouders en vergunningen

Artikel 2 Gebieden

 • 1

  Burgemeester en wethouders hebben de straat achter de winkels in de Kerkstraat te Berkel en Rodenrijs aangewezen als weggedeelte dat bestemd is voor het parkeren van vergunninghouders.

 • 2

  Burgemeester en wethouders kunnen, bij openbaar te maken besluit, de tijdstippen vaststellen waarop het parkeren aan vergunninghouders is toegestaan.

Artikel 3 Vergunningverlening

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkende aanvraag aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig een vergunning verlenen voor het parkeren op vergunninghoudersplaatsen.

 • 2

  Maximaal één vergunning kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig wanneer deze woont in de flat aan de Kerkstraat/Kerksingel zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende tekening. Deze informatie kunt u opvragen bij de gemeente, afdeling Vergunningverlening & handhaving. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (010) 800 40 00.

 • 3

  Per winkelpand, gelegen onder de onder lid 2 bedoelde flat, kan maximaal één vergunning worden verleend. De vergunning kan alleen worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig.

 • 4

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen een vergunning ook verlenen aan eigenaren of houders van motorvoertuigen die niet voldoen aan één van de in het tweede lid genoemde voorwaarden.

 • 5

  Aan de vergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken vergunninghoudersparkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 • 6

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een vergunning ook andere voorschriften en beperkingen verbinden. Deze voorschriften en beperkingen mogen alleen strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

Artikel 4 Vergunningaanvraag

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, regels geven voor het aanvragen en verlenen van een vergunning.

 • 2

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag voor een vergunning.

 • 3

  Burgemeester en wethouders kunnen de in het tweede lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5 Kenmerken vergunning

 • 1

  Een vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend.

 • 2

  De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens: de naam van de vergunninghouder of het kenteken van het motorvoertuig waardoor de vergunning is verleend.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van een vergunning

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning intrekken of wijzigen:a. op verzoek van de vergunninghouder;b. wanneer de vergunninghouder het gebied, waarvoor de vergunning is verleend, metterwoon verlaat of het daar uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigt;c. wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;d. wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;e. wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;f. wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;g. om redenen van openbaar belang.

 • 2

  Een besluit tot intrekken of wijzigen van een vergunning is met redenen omkleed. De betrokkenen wordt van het intrekken of wijzigen van de vergunning schriftelijk in kennis gesteld.

 • 3

  De vergunninghouder is verplicht wijzigingen in één van de omstandigheden, die relevant waren voor het verlenen van de vergunning, binnen een maand te melden bij burgemeester en wethouders.

Afdeling 3 Verbodsbepalingen

Artikel 7 Verbodsbepalingen

 • 1

  Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig of brommobiel te plaatsen of te laten staan op een vergunninghoudersparkeerplaats.

 • 2

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 8  

 • 1

  Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een vergunninghoudersparkeerplaats slechts aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een motorvoertuig te parkeren of geparkeerd te houden:a. zonder vergunning;b. zonder dat het motorvoertuig duidelijk zichtbaar is voorzien van de vergunning;c. in strijd met de aan de vergunning verbonden voorwaarden.

 • 2

  Burgemeester en wethouder kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Afdeling 4 Strafbepaling

Artikel 9 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in afdeling 3 van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de eerste categorie.

Afdeling 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 10 Opsporing

Met de opsporing van overtredingen van deze verordening zijn, behalve de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren belast.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Parkeerverordening bedieningsstraat Kerkstraat Berkel en Rodenrijs” .

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.