Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Loon op Zand

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent mantelzorg Subsidieregeling mantelzorg 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLoon op Zand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent mantelzorg Subsidieregeling mantelzorg 2019
CiteertitelSubsidieregeling mantelzorg 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Loon%20op%20Zand/CVDR67667/CVDR67667_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2019nieuwe regeling

04-03-2019

gmb-2019-75718

ZK18.02746

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent mantelzorg Subsidieregeling mantelzorg 2019

Subsidieregeling in de vorm van “nadere regels” op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Loon op Zand 2019

 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Loon op Zand;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de ondersteuning en maatschappelijke participatie van eenieder die mantelzorg verleent aan inwoners van de gemeente Loon op Zand.

 

gelet artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Loon op Zand 2019 (nu: ASV gemeente Loon op Zand 2019)

 

besluiten

 

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling mantelzorg 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Wet: wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • c.

  Uitvoeringsprogramma: het door het college vastgesteld beleidsdocument inzake mantelzorg waarin ambities, activiteiten en subsidieplafonds zijn benoemd.

 • d.

  Mantelzorg: langdurige zorg, dat wil zeggen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week, die onbetaald en niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Het gaat om extra zorg in duur en intensiteit boven op de normale, gebruikelijke zorg voor elkaar in een huishouden. Mantelzorg vindt plaats op basis van vrijwilligheid, dat wil zeggen dat de mantelzorger bereid en in staat geacht mag worden deze zorg te leveren.

 • e.

  Gebruikelijkezorg: de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden;

 • f.

  Mantelzorger: een individu, zijnde een familielid, vriend, kennis en/of buur, die langdurig, vrijwillig en onbetaald zorg verleent aan een persoon die hij/zij, via een persoonlijke band, beschouwd als naaste;

 • g.

  Hulpbehoevende: een individu, die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen van de gemeente Loon op Zand, waarvoor de mantelzorger langdurig zorgt;

 • h.

  Aanvrager: de rechtspersoon die een subsidie aanvraagt voor een activiteit en/of dienstverlening benoemd in deze subsidieregeling;

 • i.

  Activiteiten: activiteiten gericht op het vinden, versterken, verlichten of verbinden van mantelzorgers, vrijwilligers en/of professionals;

 • j.

  Vrijwilliger: iemand die zich in enig georganiseerd verband onbetaald inzet voor anderen of de samenleving;

 • k.

  Vinden: het bereiken van mantelzorgers die zorgen voor een naaste zodoende hen te kunnen versterken, verlichten en verbinden;

 • l.

  Versterken: het in kaart brengen van behoeften van de doelgroep mantelzorgers zodoende hen te betrekken bij de continue verbetering van lokaal beleid;

 • m.

  Verlichten: het gevoelsmatig en/of op maat ondersteunen van mantelzorgers zodoende zij op eigenstandige wijze de zorg kunnen blijven leveren, voldoening kunnen blijven halen uit de zorgtaak voor hun naaste en dit ook fysiek en mentaal kunnen blijven volhouden;

 • n.

  Verbinden: het (lokale) samenspel tussen verzorgende, mantelzorger, formele en informele zorgverleners en (zorg)organisaties ter continue verbetering van het lokale mantelzorgbeleid;

 • o.

  Maatschappelijke participatie: het deelnemen aan activiteiten met een sportief, sociaal dan wel cultureel karakter met als doel de mantelzorger te verlichten in zijn/haar zorgtaak, een sociaal isolement te voorkomen (of te doorbreken) en/of meedoen in de samenleving te bevorderen;

 • p.

  Samen-Loont-pas: lokale regeling waarin mantelzorgers o.a. gewaardeerd worden voor hun inzet voor de hulpbehoevende.

 • q.

  Right to Challenge: Inwoners hebben, georganiseerd als rechtspersoon, het recht (Wmo art. 2.7, Voortman en Otwin van Dijk, 2014) om de gemeente uit te dagen als ze denken dat ze de zorg in hun buurt beter kunnen verlenen dan de gemeente.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen.

 • a.

  dragen bij aan het vinden, versterken, verlichten of verbinden van mantelzorgers, vrijwilligers en/of professionals;

 • b.

  hebben tot doel de maatschappelijke participatie van mantelzorgers te bevorderen;

 • c.

  worden binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Loon op Zand georganiseerd;

 • d.

  kunnen door mantelzorgers, die in het bezit van een geldige Samen-Loont-pas, worden aangevraagd en/of bezocht;

 • e.

  hebben een locaties die bereikbaar en bruikbaar is inwoners met een fysieke of/of mentale beperking.

 • f.

  mogen een maximale eigen bijdrage, per activiteit, van € 5,00 per mantelzorger vragen.

Artikel 3 Weigering, intrekking en terugvordering

Artikel 10 van de ASV gemeente Loon op Zand 2019 is van toepassing op weigering, intrekking en terugvordering van de subsidie.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen die activiteiten organiseren voor mantelzorgers, hulpbehoevenden, vrijwilligers en/of professionals ter bevordering van de maatschappelijke participatie van mantelzorgers. Deze activiteiten dienen grotendeels, direct of indirect, ten goede te komen aan (hulpbehoevende) inwoners van de gemeente Loon op Zand.

Artikel 5 Procedure bepalingen

 • a.

  op basis van het uitvoeringsprogramma kan het college, per besluit, één of meerdere opdrachten openstellen voor subsidiëring conform deze regeling.

 • b.

  de aanvraag voor subsidie voldoet in elk geval aan in art. 8 van de ASV gemeente Loon op Zand 2019 genoemde voorwaarden die zijn verwerkt in het vastgestelde aanvraagformulier.

 • c.

  conform artikel 7 lid 8 van de ASV gemeente Loon op Zand 2019 is het college bevoegd andere termijnen te stellen.

 • d.

  conform artikel 8 lid 7 kan het college besluiten één of meerdere opdrachten open te stellen voor Right to Challenge en daar separate voorwaarden aan stellen.

 • e.

  een aanvraag om subsidie, op grond van deze subsidieregeling, dient door het college te zijn ontvangen tussen 1 mei en 30 mei van enig jaar via het vastgestelde aanvraagformulier.

 • f.

  het college kan een tender methodiek inzetten om de subsidieaanvragen te rangschikken en op uniforme kwaliteitseisen te beoordelen.

 • g.

  het college besluit op basis van de aanvragen binnen een termijn van tien weken (art. 7 lid 5 sub b) over de gunning van een subsidie aan één of meerdere partijen.

Artikel 6 Hoogte, koste, vaststelling en verantwoording

 • a.

  de aard van de subsidie betreft een incidentele subsidie of een jaarsubsidie met een maximale hoogte van € 5.000,00 per aanvraag.

 • b.

  de subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten.

 • c.

  de subsidie wordt vastgesteld conform art. 14 van de ASV gemeente Loon op Zand 2019 en conform art. 15 van de ASV Loon op Zand 2019 verantwoord.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

Het college kan één of meerdere opdrachten verstrekken waarbij aan één of meerdere partijen, per opdracht, een subsidie kan worden verleend. Het college bepaald vooraf, in de opdrachtbeschrijving, de berekening en/of verdeling van de subsidie(s).

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond

 • a.

  Het college stelt een uitvoeringsprogramma vast waarin de opdrachten met subsidieplafonds worden benoemd.

 • b.

  Indien honorering van alle aanvragen, die voor één subsidie in aanmerking komen en die niet worden geweigerd op grond van artikel 10, 11 en 12 van de ASV gemeente Loon op Zand 2019 en artikel 2 en 4 van deze regeling, zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, rangschikken wij de aanvragen.

 • c.

  De volgorde van rangschikking, aflopend in gewicht, gebeurt op basis van selectiecriteria die vooraf zijn benoemd in de separate opdrachtomschrijving.

Artikel 9 Verplichtingen

De aanvrager voldoet aan de verplichtingen benoemd in ASV gemeente Loon op Zand 2019 of in de separate opdrachtomschrijvingen.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2019

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling mantelzorg 2019.