Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Loon op Zand

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent mantelzorgwaardering Beleidsregels mantelzorgwaardering gemeente Loon op Zand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLoon op Zand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent mantelzorgwaardering Beleidsregels mantelzorgwaardering gemeente Loon op Zand
CiteertitelBeleidsregels mantelzorgwaardering Loon op Zand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 108 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2019nieuwe regeling

04-01-2019

gmb-2019-75780

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent mantelzorgwaardering Beleidsregels mantelzorgwaardering gemeente Loon op Zand

Het college van de gemeente Loon op Zand, gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

mantelzorgwaardering Loon op Zand

 

In deze beleidsregels staan nadere regels omtrent de mantelzorgwaardering van de gemeente Loon op Zand. De beleidsregels geven invulling aan de verordening maatschappelijke ondersteuning 2016 (art. 3.2) van de gemeente Loon op Zand.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

  • b.

   de raad: de gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand;

  • c.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand

  • d.

   mantelzorger: een (natuurlijk rechts)persoon, zijnde een familielid, vriend, kennis en/of buur, die langdurig, vrijwillig en onbetaald zorg verleent aan een persoon die hij/zij, via een persoonlijke band, beschouwd als naaste;

  • e.

   hulpbehoevende: een (natuurlijk rechts)persoon, die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen van de gemeente Loon op Zand, waarvoor de mantelzorger langdurig zorgt.

  • f.

   mantelzorg: langdurige zorg, dat wil zeggen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week, die onbetaald en niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Het gaat om extra zorg in duur en intensiteit boven op de normale, gebruikelijke zorg voor elkaar in een huishouden. Mantelzorg vindt plaats op basis van vrijwilligheid, dat wil zeggen dat de mantelzorger bereid en in staat geacht mag worden deze zorg te leveren.

  • g.

   gebruikelijke zorg: de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden (art. 1.1.1. Wmo 2015).

  • h.

   mantelzorgwaardering: de jaarlijkse blijk van waardering voor eenieder die mantelzorg verleent aan hulpbehoevende inwoners van de gemeente Loon op Zand;

  • i.

   maatschappelijke participatie: het deelnemen aan activiteiten met een sportief, sociaal dan wel cultureel karakter met als doel de mantelzorger te verlichten in zijn/haar zorgtaak, een sociaal isolement te voorkomen (of te doorbreken) en/of meedoen in de samenleving te bevorderen;

 • 2.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

Artikel 2. Doelgroep

Deze beleidsregels zijn van toepassing op eenieder, van meerderjarige leeftijd, woonachtig binnen het verzorgingsgebied van deze regeling die aantoonbaar en langdurig mantelzorg verleent aan een hulpbehoevende woonachtig van de gemeente Loon op Zand.

Artikel 3. Mantelzorgwaardering

 • 1.

  De gemeente Loon op Zand geeft een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers ter waarde van € 50,00 via verstrekking van de Samen-Loont-pas.

 • 2.

  Per hulpbehoevende kunnen maximaal zes mantelzorgers per kalenderjaar worden aangemeld.

Artikel 4. Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van deze regeling is beperkt tot inwoners van de volgende gemeenten: Loon op Zand, Waalwijk, Dongen, Geertruidenberg, Tilburg, Heusden, Oisterwijk, Oosterhout, Vught, Altena, Hilvarenbeek, Goirle, Gilze en Rijen, Haaren en ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 5. Voorwaarden

 • 1.

  Mantelzorgers die aantoonbaar woonachtig zijn binnen het verzorgingsgebied van deze regeling (artikel 4) en voldoen aan de definitie zoals beschreven in artikel 1 lid 1 sub f en artikel 2 van deze beleidsregels kunnen per kalenderjaar één aanvraag doen voor mantelzorgwaardering.

 • 2.

  Middels de digitale of fysieke vragenlijst kunnen mantelzorgers zich eenmalig aanmelden voor de mantelzorgwaardering. De eerste aanmelding is leidend voor de procedure.

 • 3.

  Een mantelzorger kan slechts één aanvraag voor zichzelf doen, ook wanneer hij of zij voor meerdere personen in de gemeente Loon op Zand mantelzorg verleent.

 • 4.

  Het Servicepunt WWZ van de gemeente Loon op Zand kan, indien noodzakelijk en/of wenselijk, aanvullende documentatie opvragen, bij zowel de mantelzorger als hulpbehoevende, ter verificatie van de aanvraag.

 • 5.

  De mantelzorger verklaart dat hij/zij de zorg aan de hulpbehoevende niet beroepsmatig levert.

 • 6.

  De mantelzorgwaardering wordt uitgereikt in de vorm van de Samen-Loont-pas.

Artikel 6. Samen-Loont-pas

 • 1.

  Mantelzorgers komen, op vertoon van de Samen-Loont-pas, in aanmerking voor een vergoeding voor activiteiten in het kader van maatschappelijke participatie.

 • 2.

  De geldelijke vergoedingen worden op basis van declaraties alleen rechtstreeks betaalbaar gesteld aan een vereniging of organisaties gevestigd in de gemeente Loon op Zand waar aantoonbaar de kosten zijn gemaakt.

 • 3.

  Alleen als rechtstreekse declaraties en betalingen van en aan een vereniging of organisatie niet mogelijk is, kan rechtstreeks een minimumbedrag van € 25,00 door de mantelzorger worden gedeclareerd en wordt de geldelijke bijdrage aan de mantelzorger uitbetaald.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Bij situaties waarin deze beleidsregels niet voorzien of onduidelijk is en/of sprake is van gevallen waarin toepassing van de beleidsregels leiden tot onevenredig nadelige gevolgen voor inwoners van de gemeente Loon op Zand, kan het college besluiten van deze beleidsregels af te wijken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 17 april 2019.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels mantelzorgwaardering Loon op Zand’.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

C.L. Derickx

de burgemeester,

J. van Aart