Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meppel houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Meppel houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening)
CiteertitelLegesverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1: Tarieventabel 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156
 2. Gemeentewet, art. 229
 3. Paspoortwet, art. 2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-201912-12-2019bijlage 1

07-11-2019

gmb-2019-293351

12-12-2019bijlage 1

19-11-2019

gmb-2019-299592

31-01-201912-12-2019bijlage 1

22-01-2019

gmb-2019-22303

1307261
29-01-201931-01-2019bijlage 1

20-12-2018

gmb-2019-19658

1298131
06-12-201829-01-2019bijlage 1

08-11-2018

gmb-2018-254050

Raadsbesluit nr. XIII/6, nr. 1286312
01-02-201806-12-2018Bijlage, tarieventabel 2018.

16-01-2018

Gemeenteblad, 24-1-208

1253969
01-02-201801-02-2018Bijlage, tarieventabel 2018.

16-01-2018

Gemeenteblad, 24-1-208

1253969
28-12-201724-01-2018Bijlage, tarieventabel 2018.

09-11-2017

Gemeenteblad, 20-12-2017

1226163
26-10-201728-12-2017wijziging artikel 1, artikel 2, artikel 4, artikel 10, artikel 13 en de bijlage.

28-09-2017

Gemeenteblad, 25-10-2017

1226163
31-12-201626-10-2017bijlage

06-12-2016

Gemeenteblad, 30-12-2016

1202165
29-12-201631-12-2016bijlage

10-11-2016

Gemeenteblad, 21-12-2016

1194203
01-02-201629-12-2016bijlage

12-01-2016

Gemeenteblad, 21-01-2016

960496
31-12-201501-02-2016bijlage

17-12-2015

Gemeenteblad, 23 december 2015

953633
21-04-201531-12-2015artikel 4, bijlage

26-03-2015

Gemeenteblad, 13 april 2015

684257
29-01-201521-04-2015bijlage

20-01-2015

Elektronisch gemeenteblad, 28-01-2015

264706
01-01-201529-01-2015bijlage

18-12-2014

Elektronisch gemeenteblad, 24-12-2014

254489
09-03-201401-01-2015art. 2, art. 3, bijlage

20-02-2014

Elektronisch gemeenteblad, 26-02-2014

220744
01-01-201301-01-2014art. 12, bijlage

20-12-2012

Elektronisch gemeenteblad, 27-12-2012

146994
05-04-201224-05-2012bijlage

22-03-2012

Elektronisch gemeenteblad, 28-03-2012

125626
29-12-201105-04-2012art. 4, bijlage

15-12-2011

Elektronisch gemeenteblad, 21-12-2011

2011-15087
17-11-201129-12-2011art. 2, 3, bijlage

01-11-2011

Elektronisch gemeenteblad, 16-11-2011

2011-13559
12-05-201117-11-2011bijlage

28-04-2011

Elektronisch gemeenteblad, 04-05-2011

2011-768
30-12-201012-05-2011art. 12, 13, bijlage

16-12-2010

Elektronisch gemeenteblad, 22-12-2010

2010-16134
08-09-201030-12-2010bijlage

24-08-2010

Elektronisch gemeenteblad, 01-09-2010

2010-11917
15-07-201008-09-2010art. 5

24-06-2010

Elektronisch gemeenteblad, 07-07-2010

2010-7859
10-06-201015-07-2010bijlage

27-05-2010

Elektronisch gemeenteblad, 02-06-2010

2010-6133
24-12-200910-06-2010nieuwe regeling

10-12-2009

Meppeler Courant, 16-12-2009

2009-17268

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meppel houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening)

De R a a d der gemeente Meppel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2017 , nr 1253969;

overwegende: ;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7  van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

De Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges vast te stellen;

 

Verordening op de heffing en invordering van leges

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is.

  d. ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen tot afgifte van afdrukken van voorstellen, rapporten, adressen en andere stukken welke vanwege de administratieve diensten der gemeente worden vermenigvuldigd en aan de gemeenteraad worden overlegd, indien zij worden gevraagd door de publiciteitsmedia t.b.v. de nieuwsverspreiding;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:9, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voorzover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andereschriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van deschriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  De uit de hoofdstukken 1 tot en met 4, 6 tot en met 10, 15 en 16 van de tarieventabelvoortvloeiende leges worden geheven zonder dat de verplichting daartoe bij beschikking isvastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 2 weken dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordeningbehorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf vanleges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.11 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk;

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening van 24 mei 2012, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 26 april 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2018.

 • 3.

  De in onderdeel 2.1.1.1 en 2.1.1.2 van de tarieventabel genoemde Uniforme Administratieve Voorwaarden en de in onderdeel 2.1.1.2 genoemde “bouwprijzen Software” worden bekend gemaakt door ter inzage legging bij de gemeente Meppel.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening.