Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent Nadere regels sportsubsidies gemeente Meppel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent Nadere regels sportsubsidies gemeente Meppel
CiteertitelNadere regels sportsubsidies gemeente Meppel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Meppel, art. 2, 6, 8, 9 en 20.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020artikel 3, 4, 5, 6, 7, 8

12-11-2019

gmb-2019-281841

07-04-201101-01-2020nieuwe regeling

25-01-2011

Elektronisch gemeenteblad, 30-03-2011

2011-706

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent Nadere regels sportsubsidies gemeente Meppel

Nr. 2011-706.

Burgemeester en wethouders van Meppel;

overwegende, dat het wenselijk is nadere regels te geven voor de subsidieverlening aan sportverenigingen in de gemeente Meppel; gelet op de artikelen 2, 6, 8, 9 en 20 van de Algemene subsidieverordening Meppel en de Kadernota Mee® doen met Sport in Meppel;

 

b e s l u i t e n : vast te stellen de volgende nadere regels:

Nadere regels sportsubsidies gemeente Meppel

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Voor subsidiëring komen in aanmerking sport- en bewegingsactiviteiten die van belang zijn voor de instandhouding en vergroting van sportparticipatie van de inwoners van de gemeente Meppel. Hieronder vallen niet alleen de activiteiten die erkend zijn door het NOC/NSF, waaronder top- en breedtesport, maar ook activiteiten in het kader van vrijetijdsbesteding die leiden tot meer bewegen en een gezondere leefstijl en die passen binnen de kaders van de Nota Mee® doen met Sport in Meppel.

Artikel 2 Doel(groep) subsidie

1. De sportsubsidies zijn bedoeld om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Meppel, in het bijzonder de jeugd, kwetsbare ouderen, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen vanuit andere culturele tradities en gewoonten, de kans te bieden aan sport/beweging deel te nemen.

2. Sportverenigingen, geen bedrijfssportverenigingen, waarvan 80% van de leden woonachtig is in Meppel en met minimaal 25 contributie betalende leden.

3. Overige sportorganisaties, gevestigd of werkzaam in de gemeente Meppel, die sport- en bewegingsactiviteiten aanbieden voor inwoners van de gemeente Meppel die passen binnen de doelen vastgelegd in de kadernota Mee® doen met Sport in Meppel.

Artikel 3 Algemene criteria en berekeningsgrondslag subsidie aan jeugdleden

1. Aan sportverenigingen kan per jaar een subsidie worden verleend te berekenen naar het aantal contributie betalende jeugdleden.

2. Als jeugdlid wordt aangemerkt een actief sportend lid in de leeftijd van 3 t/m 17 jaar.

3. De vereniging dient minimaal 40 weken per jaar sport-/bewegingsactiviteiten aan te bieden.

4. Het subsidiebedrag bedraagt € 9,66 per jeugdlid per jaar.

5. Ter vaststelling van het aantal jeugdleden vindt telling plaats op de peildatum. De peildatum is 1 oktober voorafgaande van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 4 Algemene criteria en berekeningsgrondslag subsidie leden met een lichamelijke of verstandelijke beperking

1. Sportverenigingen, die extra inspanning leveren om mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking te laten sporten/bewegen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

2. De subsidie bedraagt maximaal € 579,69 op basis van (aantoonbare) meerkosten voor materialen, accommodatie, begeleiding, reiskosten e.d.

 

Artikel 5 Algemene criteria en berekeningsgrondslag subsidie onbetaald (sporttechnisch) kader

1. Aan sportverenigingen, die hun sporttechnisch kader (laten) opleiden, kan in de kosten van die opleiding een subsidie worden verleend, indien:

a. de opleiding een door de rijksoverheid erkende sportopleiding voor vrijwilligers in de sport is;

b. de opleiding met goed gevolg is afgesloten (diploma of getuigschrift).

2. De subsidie bedraagt 47,5% van de opleidingskosten met een maximum van € 241,54 per deelnemer.

3. De reis- en verblijfkosten worden niet gesubsidieerd.

4. Bij een collectieve opleiding/cursus bedraagt de subsidie niet meer dan € 966,15 per vereniging per kalenderjaar.

Artikel 6 Algemene criteria en berekeningsgrondslag zwemsportsubsidie

1. Zwemverenigingen die gebruikmaken van de zwembaden Hesselingen en De Duker ontvangen een subsidie in de huurkosten.

2. Voor het gebruik van zwembad Hesselingen bedraagt de subsidie 57% van het uurtarief dat aan de verenigingen in rekening wordt gebracht.

3. Voor het gebruik van zwembad De Duker bedraagt de subsidie 50% van het uurtarief dat aan de verenigingen in rekening wordt gebracht.

Artikel 7 Algemene criteria en berekeningsgrondslag subsidie organisatie sportkennismakingsactiviteiten

1. Aan sportverenigingen/-aanbieders die via de website MeppelActief.nl kennismakingscursussen aanbieden aan leerlingen van de basisscholen in de gemeente Meppel kan een subsidie worden verleend, indien:

a. de cursus bestaat uit minimaal 6 lessen van 30 tot 60 minuten;

b. de eigen bijdrage die aan de cursisten wordt gevraagd niet hoger is dan € 10,--.

2. De subsidie bedraagt € 48,31 per aangeboden cursus.

3. Per sportvereniging/-aanbieder komen maximaal 2 cursussen per kalenderjaar voor subsidiëring in aanmerking.

 

Artikel 8 Algemene criteria en berekeningsgrondslag subsidie open sport-/beweegactiviteiten (schooltoernooien, clinics, kennismakingsactiviteiten etc.)

1. De activiteit heeft betrekking op open sport- en/of beweegactiviteiten in Meppel en dient zich voor minimaal 80% te richten op de inwoners van Meppel.

2. De activiteit dient naast de reguliere/wekelijkse activiteiten te worden aangeboden.

3. De activiteit moet zich minimaal richten op één of meerdere doelgroepen vastgelegd in de kadernota Meer® doen met Sport in Meppel.

4. De activiteit mag geen winstoogmerk hebben.

5. De aanvrager moet over voldoende kwaliteit beschikken om de geplande activiteit te organiseren en de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

6. De subsidie bedraagt 71,25% van het geraamde tekort met een maximum van € 724,61.

 

Artikel 9 Aanvragen subsidie

1. De aanvraag om een jeugdsportsubsidie, gehandicaptensport- en zwemsportsubsidie moet voor 15 november voorafgaande aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, worden ingediend.

2. De aanvrager dient gebruik te maken van een door de gemeente voorgeschreven (digitaal) subsidieaanvraagformulier.

3. Een subsidieaanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde aanvraagtermijn wordt ontvangen, wordt buiten behandeling gelaten.

 

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen van bovenstaande bepalingen afwijken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden acht dagen na bekendmaking in werking en zijn voor het eerst van toepassing op subsidieaanvragen voor het jaar 2012. Met de inwerkingtreding worden de beleidsregels voor jeugd-/gehandicaptensport en sportstimulering, vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2009, ingetrokken. Deze beleidsregels blijven van toepassing op de voor 2011 verleende, vast te stellen en vastgestelde subsidies

Vastgesteld in de vergadering van

burgemeester en wethouders op 25 januari 2011,

de secretaris, de burgemeester,